Poredano po:

Broj dokumenata: 2576

1
Us I 623/2022-14; 21.11.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Tužitelj je pravovremeno 30. prosinca 2021. podnio tužbu Upravnom sudu u Zagrebu, nakon čega se taj sud oglasio mjesno nenadležnim i predmet 15. ožujka 1 Fiksni tečaj konverzije: 7,53450. 2 2 UsI-623/2022-14 2022. ustupio ovom sudu na daljnje postupanje. Njome je tužitelj osporio zakonitostodlu...

2
Us I 1239/2022-7; 15.11.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Dana 1. lipnja 2022. tužitelj je podnio tužbu radi šutnje uprave, istaknuvši daje, u skladu s člankom 127. stavkom 5. OPZ-a, 1. travnja 2022. podnio tuženiku zahtjevza povrat stečenog bez pravne osnove s osnova preplaćenog poreza i preže plaćenogbez pravne osnove, ali i na znanje i prvostupanjsko...

3
Us I 1538/2022-11; 11.11.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Tužiteljica je pravovremeno 12. srpnja 2022. podnijela ovom sudu tužbu,kojom je osporila zakonitost rješenja tuženika KLASA: UP/II-471-02/21-01/451,URBROJ: 513-04-22-3 od 20. svibnja 2022. i Porezne uprave, Ureda za velike porezneobveznike, Ispostave za velike porezne obveznike KLASA: UP/I-471-02...

4
Us I 1104/2022-3; 2.11.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem Općine Matulji, Jedinstvenog upravnog odjela, KLASA: UP/I-500-01/21-01/0072, URBROJ: 2156/04-03-01/6-21-0002 od 21. rujna 2021., tužitelju je priznato pravo na materijalnu pomoć za novorođeno dijete R. B. M. u iznosu od 3.000,00 kuna (t. 1. izreke rješenja), uz naznaku r...

5
Us I 1252/2022-11; 31.10.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Tužitelj je pravovremeno 2. lipnja 2022. podnio ovom sudu tužbu, kojom jeosporio zakonitost rješenja tužene poslovni broj 511-18-06-UP/I-309/2-2022 od 16.svibnja 2022. zbog svih zakonskih razloga, bitne povrede postupka, pogrešneprimijene materijalnog propisa te pogrešno i nepotpuno utvrđenog čin...

6
Us I 1138/2022-9; 28.10.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Tužitelj je pravovremeno 18. svibnja 2022. podnio ovom sudu tužbu, kojomje osporio zakonitost rješenja tužene KLASA: UP/II-410-07/22-0001/0004, URBROJ: 1 Fiksni tečaj konverzije: 7,53450. -2- 2 UsI-1138/2022-9 2181/1-09/04-22-0002 od 29. ožujka 2022. i Grada Makarske, Upravnog odjela zakomunaln...

7
Us I 1112/2022-3; 11.10.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem Istarske županije, v. d. pročelnice Upravnog odjela za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju, KLASA: UP/I-080-07/19-01/26, URBROJ: 2163/1-18/1-19-2 od 29. ožujka 2019., tužitelj je, u svojstvu službenika navedenog upra...

8
UsI-3418/20-18; 5.10.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sucu pojedincu toga suda, Manueli Ostoić Čačinović, uz sudjelovanje zapisničarke Marije Brcko, u upravnom sporu I-tužitelja A. H. d.o.o., Z., zastupanog po opunomoćenici M.-A. M. J., odvjetnici u Z., i II-tužitelja A. B. iz Ž., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije ...

9
Us I 66/2022-12; 5.10.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: 042-01/21-09/01, URBROJ: 2170/01-54-19-01-21-02 od 10. studenoga 2021. odbijen je prigovor tužitelja kao neosnovan te su potvrđeni rezultati upisa u Dječji vrtić Sušak (dalje: DV Sušak) za pedagošku 2021./2022. 2.              Tužitelj je pravod...

10
Us I 1106/2022-4; 30.9.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. U pravovremenoj tužbi, podnesenoj protiv rješenja tuženika Ministarstvafinancija Republike Hrvatske KLASA: UP/l-470-03/22-05/73, URBROJ: 513-11-22-3od dana ..., tužiteljica je, u bitnom, citirajući odredbu čl. 13. st. 2.Pravilnika, navela da su sukladno odredbama Pravilnika rodiljni i roditeljski...

11
Us I 921/2022-5; 23.9.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporenim rješenjem tuženika Klasa: UP/I-340-03/22-05/519 Klasa: 530-08-1-2-22-3 od 25. ožujka 2022. odbija se tužiteljev zahtjev za izdavanjem rješenja ooslobađanju cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom (most, tunel,vijadukt, i sl.) za osobno vozilo marke Opel reg. oznake ... 2. U...

12
Us I 3902/2021-16; 22.9.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Tužitelj je pravovremeno 23. prosinca 2021. podnio tužbu, kojom je osporiozakonitost odluke i zaključka tuženika poslovni broj PRP-181/2021 od 30. studenoga 2021. zbog svih zakonskih razloga, bitne povrede postupka, pogrešne primijenematerijalnog propisa te pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjenič...

13
Us I 3981/2021-8; 20.9.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tužitelj je pravovremeno 27. prosinca 2021. podnio ovom sudu tužbu, kojom jeosporio zakonitost rješenja tuženika KLASA: UP/II-612-08/21-02/0074, URBROJ: 532-02-03-02/1-21-4 od 25. studenoga 2021. zbog svih zakonskih razloga, bitne povredepostupka, pogrešne primijene materijalnog propisa te pogrešno ...

14
I-587/2022-11; 19.9.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Rijeci, po sutkinji Danici Vučinić, uz sudjelovanje zapisničarke Sanje Misirača, u upravnom sporu tužitelja D. Š. iz D. R., A. P. …, protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, zastupan po službenoj osobi I. P., uz sudjelo...

15
Us I 202/2022-9; 19.9.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.  Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/I 119-01/22-01/1, URBROJ: 2163-7-01-01-01-0497-22-1 od 13. siječnja 2022. odbačen je kao nedopušten prigovor tužiteljice izjavljen na postupak provedbe natječaja za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za opću upravu i mjesnu samoupravu Grada Pule-Pola. ...

16
Us I 673/2022-8; 13.9.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika ukida se i oduzima vozačka dozvola broj…, izdana na ime tužitelja te je isti dužan vozačku dozvolu predati tuženiku uroku od 8 dana. 2. Tužitelj u tužbi navodi kako je profesionalni vozač koji je položio C i E kategorijete radi u međunarodnom prijevozu po cijeloj Eu...

17
UsIpor 268/2019-77; 12.9.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Tužiteljica je pravovremeno 24. rujna 2019. podnijela ovom sudu tužbu,kojom je osporila zakonitost rješenja tuženika poslovni broj: EROFF-25-020/19-RS-BVod 16. kolovoza 2019., kojim joj nije odobren plan za očuvanje kapitala banke tedopunjeni plan za očuvanje kapitala banke, kojim je utvrđeno da ...

18
Us I 1536/2022-4; 12.9.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. U pravovremenoj tužbi, podnesenoj protiv rješenja tuženika Ministarstvaunutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave splitsko-dalmatinske,Sektora za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove Broj: 511-12-43-UP/I-12/567-2021 od dana ..., tužiteljica je, u bitnom, navela da se izreka i...

19
Us I 1059/2021-9; 8.9.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-943-04/20-01/55, URBROJ: 514-04-02-01-01/08-21-02 od 23. veljače 2021. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja G. Z., G.u. za i.-p. p. i i. G., S.za u.-p. p., O. za n. i i., P. p. o. (C., Č.), KLASA: UP/I-943-05/19-013/5, URBROJ: 251-14-1...

20
Us I 1502/2022-4; 30.8.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Tužitelj je podnio tužbu ovom sudu dana 23. svibnja 2022. godine protiv rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave zagrebačke, PP V. G., KLASA: NK-UP/I-211-03/22-07/108, URBROJ: 511-19-36-22-1 od 22. travnja 2022. godine, kojim se točkom 1. izreke ukida i oduzi...

21
Us I 280/2022-8; 30.8.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1st  Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/I 805-12/21-05/139, URBROJ: 512-21-22-19 od 27. siječnja 2022. odbijen je zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog postupka kojeg čini trošak zastupanja po odvjetniku na dva usmena ročišta u iznosu od 2.500,00 kn i za sastavljanje jednog podneska u...

22
UsI 109/2022-14; 26.8.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Točkom I. izreke osporenog rješenja tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena na točku I. izreke rješenja Samostalnog sektora prosvjetne inspekcije, Područne službe prosvjetne inspekcije Split Klasa: B2 , Urbroj: B3 od 15. listopada 2021., kojom je zabranjeno ...

23
Us I 1339/2021-34; 25.8.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Regionalnog ureda Rijeka, KLASA: UP/I-502-03/21-02/614, URBROJ: 338-08-02-0121-4 od 14. srpnja 2021., tužitelju događaj od 10. lipnja 2021., koji je rezultirao ozljedom, te dijagnoza šifre S83.0 (dislokacija ivera - patele) nis...

24
Us I 88/2021-10; 24.8.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-415-01/19-01/855, URBROJ: 513-04-21-2 od 25. svibnja 2021. odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja o ovrsi Ministarstva financija - P.U., P.U Z., KLASA: UP/I-415-02/2017-001/06970, URBROJ: 513-007-01/2017-01 od 23. studenoga 2017., koji...

25
Us I 274/2022-5; 23.8.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.  Osporavanim rješenjem tuženika Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Središnjeg ureda, KLASA: UP/II-102-05/22-01/05 , URBROJ: 344-116/1-22-02 od 17. siječnja 2022. odbijena je kao neosnovana žalba tužiteljice izjavljena protiv prvostupanjskog rješenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ur...

26
Us I 2225/2021-8; 18.8.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-415-01/19-01/855, URBROJ: 513-04-21-2 od 25. svibnja 2021. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja o ovrsi Ministarstva financija - P.U., P. U. Z., KLASA: UP/I-415-02/2018-001/10374, URBROJ: 513-007-01/2019-6 od 23. svibnja 2019., kojim j...

27
Us I 3121/2021-5; 17.8.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Rješenjem tuženika URBROJ: 511-10-13/04-UP/I-80/2021 od 2. rujna 2021., ukinuta je i oduzeta vozačka dozvola broj: … izdana na ime tužitelja te se isti obvezuje vozačku dozvolu predati PP G. 2. Tužitelj osporava zakonitost pobijanog akta i u bitnome navodi kako je tuženik zaključak o postojanju n...

28
Us I 569/2022-8; 16.8.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem Državnog inspektorata, Područnog ureda Rijeka, Službe za nadzor radnih odnosa, KLASA: UP/I-116-02/22-01/61, URBROJ: 443-0202-10-22-1 od 14. veljače 2022. obustavljen je postupak pokrenut povodom zahtjeva tužitelja za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju u Centr...

29
Us I 1236/2021-14; 10.8.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Dana 1. listopada 2021. sud je, rješenjem o pristojbi, naložio tužitelju uplatusudskih pristojbi u ovom sporu, a protiv kojeg je on, poštom i preporučeno, 21. srpnja 2022. izjavio prigovor. Prigovor nije pravodoban. Člankom 29. stavkom 1. Zakona o sudskim pristojbama (Narodne novine broj118/18, u da...

30
Us I 3237/2021-6; 8.8.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporenim rješenjem tuženika Klasa: UP/II 141-02/21-01/…,Urbroj: 341-99-05/3-21-… od 18. kolovoza 2021. odbijena je žalba tužiteljaizjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranja, Područne službeu Splitu, Klasa: UP/I-141-02/21-02/…, Urbroj: 341-18-05/3-21-… od 18.ožujka 2021....

31
Us I 1214/2022-4; 4.8.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporenim rješenjem tuženika, Klasa: UP/II-410-20/22-01/277, Urbroj: 513-04-22-2 od ... odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv privremenogrješenja Ministarstva financija - Porezne uprave, Područnog ureda D.,Ispostave K., Klasa: UP/I-410-20/2022-001/00133, Urbroj: 513-007-19-02-2022-0002 od...

32
Us I 19/2022-11; 1.8.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tužitelj je pravovremeno 3. siječnja 2022. podnio tužbu, kojom je osporio zakonitost rješenja i zaključka tuženika KLASA: UP/II-410-23/18-01/548, URBROJ: 2 2 UsI-19/2022-11 513-04-21-12 od 10. studenoga 2021. i Porezne uprave, Područnog ureda u SplituKLASA: UP/I-416-02/18-01/56, URBROJ: 513-07-17/...

33
Us I 3322/2021-16; 25.7.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tužitelj je pravovremeno 20. listopada 2021. podnio tužbu ovom sudu, kojom jeosporio zakonitost rješenja Carinske uprave, Područnog carinskog ureda Split KLASA:UP/I-471-01/21-11/4, URBROJ: 513-02-8008/5-21-16 od 13. rujna 2021. zbog svihzakonskih razloga, bitne povrede postupka, pogrešno i nepotpuno...

34
Us I 4240/2019-10; 20.7.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Rješenjem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Središnjeg ureda KLASA:UP/II-102-05/19-01/177, URBROJ: 34-68/6-19-08 od 11. studenog 2019. odbijena ježalba tužiteljice protiv rješenja Ministarstva rada i mirovinskog sustava RepublikeHrvatske, Regionalnog ureda Z. KLASA: UP/I-102-05/14-01/7528, URBRO...

35
Us I 2110/2020-8; 20.7.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službeKLASA: UP/II 141-02/20-03/01129853464, URBROJ: 341-99-06/2-20-240 od 29.lipnja 2020. odbijena je žalba tužitelja protiv rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinskoosiguranje, Područnog ureda u S. KLASA: UP/I 141-02/18-03/01129853464...

36
Us I 3857/2021-11; 18.7.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tužiteljica je pravovremeno 17. prosinca 2021. podnijela ovom sudu tužbu,kojom je osporila zakonitost rješenja tuženika KLASA: UP/II-471-02/21-01/394,URBROJ: 513-04-21-2 od 29. studenoga 2021. i Porezne uprave, Ureda za velikeporezne obveznike, Ispostave za velike porezne obveznike Split KLASA: UP/I...

37
Us I 164/2022-12; 18.7.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tužitelj je pravovremeno 18. siječnja 2022. podnio tužbu, kojom je osporiozakonitost rješenja tuženika KLASA: UP/II-410-19/19-01/49, URBROJ: 513-04-21-2 -2- 2 UsI-164/2022-12 od 22. listopada 2021. i točke 2. izreke prvostupanjskog rješenja Porezne uprave,Područnog ureda Zadar, Ispostave Z. KLASA:...

38
Us I 261/2022-9; 14.7.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.                 Rješenjem Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Rijeka KLASA: UP/I-932-07/20-02/758, URBROJ: 541-17-02/23-20-2 od 25. rujna 2020., povodom zahtjeva O. C., ovdje zainteresirane osobe, na temelju geodetskog elaborata za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišt...

39
Us I 2615/2021-8; 13.7.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Osporavanim rješenjem tuženika Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske, KLASA: UP/II-363-03/20-13/121, URBROJ: 531-07-01-03/11-21-2 od 13. srpnja 2021. odbija se žalba tužiteljice izjavljena protiv prvostupanjskog rješenja Grada Z., Gradsk...

40
Us I 372/2022-6; 13.7.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenjaSlužbeničkog suda, KLASA: UP/I-114-04/21-01/29, URBROJ: 514-30/10-21-15 od 15.studenoga 2021., kojim je odlučeno da tužitelj odgovoran što je: 1) dana 3. travnja 2021. oko 18.00 sati u P., sudjelovao u tjelesnoms...

41
Us I 467/2022-7; 11.7.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tužiteljice su pravovremeno 21. veljače 2022. podnijele ovom sudu tužbu,kojom su osporile zakonitost rješenja tuženika KLASA: UP/II-410-20/20-01/945,URBROJ: 513-04-22-2 od 21. siječnja 2022. i Porezne uprave, Područnog ureda Split,Ispostave Hvar KLASA: UP/I-410-20/2016-001/00708, URBROJ: 513-007-17-...

42
Us I 74/2022-8; 11.7.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tužiteljica je pravovremeno 12. siječnja 2022. podnijela ovom sudu tužbu,kojom je osporila zakonitost rješenja tuženika KLASA: UP/II-410-23/20-01/115,URBROJ: 513-04-21-2 od 26. studenoga 2021. i Porezne uprave, Područnog uredaŠ. KLASA: UP/I-416-02/19-06/68, URBROJ: 513-07-15/19-02 od 10. prosinca 20...

43
Us I 423/2022-8; 11.7.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-112-02/22-01/1,URBROJ: 2158-12-22-1 od 7. ožujka 2022. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protivrješenja Općine Č., Upravnog odjela za upravno-pravne poslove, društvenedjelatnosti i socijalnu skrb KLASA: UP/I-112-02/22-01/3, URBROJ: 2158-12-22-1 od ...

44
Us I 3468/2021-6; 8.7.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Tužitelj je podnio tužbu radi šutnje uprave, ne donošenja odluke o njegovoj žalbi izjavljenoj protiv prvostupanjskog rješenja M. financija Republike Hrvatske, C. uprave, S. ureda, KLASA: UP/I-471-01/18-15/133, URBROJ: 513-02-1973/21-18-1 od 6. studenog 2018. 2.              Navedeni...

45
Usi 5/2022-4; 8.7.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Predlagatelj izvršenja je podnio ovome Sudu 8. lipnja 2022. pismenonazvano tužbom, ali koje sadržajno predstavlja zahtjev za izvršenje presude Upravnogsuda u Osijeku poslovni broj: 6 UsI-895/2021-4 od 10. siječnja 2022., iz kojega ubitnome proizlazi da obveznik izvršenja nije postupio po predmetn...

46
Us I 3293/2021-4; 7.7.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Rješenjem Grada Zagreba, Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, KLASA: UP/I-363-03/2018-10/03191, URBROJ: 251-13-01/1-2018-1 od 17. prosinca 2018., naloženo je tužitelju da u roku od 8 dana od dana primitka rješenja podmiri dugovanje na i...

47
Us I 1280/2021-19; 6.7.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područnog ureda u Puli - Pola, KLASA: UP/I-140-02/20-01/03074178731, URBROJ: 341-13-05/3-20-18181 od 10. ožujka 2021., tužitelju je, počevši od 20. siječnja 2014. priznato pravo na starosnu mirovinu u svoti od 4.610,38 kuna, uz ...

48
Usi 6/2022-4; 5.7.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Predlagatelj izvršenja je podneskom od 29. lipnja 2022. povukao zahtjev u ovojpravnoj stvari, stoga je odgovarajućom primjenom članka 46. stavak 1. točke 2., usvezi s člankom 41. stavcima 1. i 3. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“,broj: 20/10., 143/12., 152/14., 94/16., 29/17. i 110/21. -...

49
Us I 3110/2021-5; 4.7.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Rješenjem Grada Zagreba, Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, KLASA: UP/I- 363-03/2019-02/2736, URBROJ: 251-13-01/01-2019-01 od 16. listopada 2019., tužitelju je za razdoblje od 8. ožujka 2019., pa nadalje utvrđena obveza plaćanja komun...

50
Us I 293/2022-7; 29.6.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Puli - Pola, suca ovlaštenog za obavljanje poslova sudske uprave, broj: 4 Su-1154/2009-27 od 18. listopada 2021. odbijen je zahtjev tužitelja (podnesen 26. kolovoza 2021.) za ponovno imenovanje stalnim sudskim procjeniteljem graditeljske struke i procj...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a