Poredano po:

Broj dokumenata: 4667

1
Us I 4640/2023-8; 29.3.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Tuženik je rješenjem KLASA: UP/I-216-03/23-06/10189, URBROJ: 511-01-212-23-11 od 25. rujna 2023., odbio zahtjev tužiteljice za izdavanjem potvrde o stjecanju prava na rad. 2. Tužiteljica osporava zakonitost pobijanog akta i u bitnome navodi kako smatra da ispunjava uvjete za izdavanje potvrde o s...

2
Us I 733/2024-2; 20.3.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Dana 18. ožujka 2024. tužitelj je podnio tužbu, kojom je osporio zakonitost rješenja o ovrsi Porezne uprave, Područnog ureda S. KLASA: UP/I-410-23/21- 002/3092, URBROJ: 513-07-17-01/21-08 od 16. studenoga 2021., ocjenjujući da ono nije zakonito i da je utemeljeno na poreznom rješenju od 16. stude...

3
Us I 983/2023-6; 19.3.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, KLASA: UP/II-410-10/22-01/8, URBROJ: 513-04-23-3 od 31. siječnja 2023. odbijena je žalba izjavljena protiv rješenja ministarstva, Porezne uprave, Područnog ureda V., ...

4
Us I 2177/2023-11; 18.3.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Tužitelj je pravovremeno 6. rujna 2023. podnio ovom sudu tužbu, kojom je osporio zakonitost rješenja tuženika KLASA: UP/II-415-01/23-01/29, URBROJ: 513- 04-23-2 od 7. srpnja 2023. zbog svih zakonskih razloga, bitne povrede postupka, pogrešne primijene materijalnog propisa te pogrešno i nepotpuno ...

5
Us I 6/2023-10; 15.3.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Osporenim rješenjem tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, KLASA: UP/II 141-02/22-01/03218486241, URBROJ: 341-99-05/3-22-6151 od  15. studenog 2022. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Podru...

6
Us I 312/2024-4; 13.3.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.U ovom upravnom sporu tužitelj je dana 02. veljače 2024. podnio tužbu zbog neodlučivanja tuženika povodom žalbe izjavljene protiv rješenja prvostupanjskog tijela Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (dalje: HZMO), Područna služba Split, Klasa: UP/I 141-02/23-03/01190310376, Urbroj: 341-18-06/...

7
Us I 1581/2024-2; 11.3.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Policijska uprava z., VII Policijska postaja Z., dostavila je 7. ožujka 2024., ovome sudu rješenje KLASA: UP/I-216-01/24-03/240, URBROJ: 511-19-33-24-2 od 6. ožujka 2024., radi sudske kontrole zakonitosti ograničenja kretanja temeljem članka 216. stavka 4. Zakona o strancima (Narodne novine broj ...

8
Us I 1515/2023-6; 5.3.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.Tužitelj je putem svoje opunomoćenice dana 21. travnja 2023. dostavio Upravnom sudu u Zagrebu tužbu kojom traži poništenje rješenja tuženika, Klasa: UP/II 140-02/22-01/03313291108, Urbroj: 341-99-05/3-22-5483 od 19.siječnja 2023. kao i prvostupanjskog rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osigur...

9
Us I 73/2024-5; 29.2.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.  Dana 15. siječnja 2024. kod ovog Suda zaprimljena je tužba tužiteljice protiv tuženika radi šutnje uprave. 2.  Tužiteljica u tužbi navodi da je izjavila žalbu protiv rješenja Istarske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju, Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju Pula - Pola, ...

10
Us I 1729/2023-10; 29.2.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Rješenjem tuženika, KLASA: UP/I-324-01/23-01/2112, URBROJ: 52512/0893-23-3 od 4. kolovoza 2023. odbijen je zahtjev tužitelja za potporu u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti - COVID 19“ pridnenim povlačnim mrežama - koćama za travanj 2021. godine. Rješenje tuženika temel...

11
Us I 5154/2023-15; 28.2.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tužitelj tužbom osporava drugostupanjsko rješenje od 27. veljače 2019. godine, kojim je odbijena njegova žalba protiv prvostupanjskog rješenja od 07. studenog 2018. godine. Tim prvostupanjskim rješenjem je tužitelju i dalje priznato pravo na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za ra...

12
Us I 543/2024-2; 27.2.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Brodsko- Posavske, Postaje granične policije Stara Gradiška KLASA: UP/I-216-01/24-03/3, URBROJ: 511-11-11-24-194 od 23. veljače 2024., koje je donijeto po službenoj dužnosti, državljaninu treće zemlje M. F. A., državljaninu A., rođenom ...

13
Us I 1297/2024-2; 23.2.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava z., Policijska postaja S. dostavila je 23. veljače 2024. ovome sudu svoje rješenje KLASA: UP/I-216-01/24-03/198, URBROJ: 511-19-40-24-1 od 22. veljače 2024. radi sudske kontrole zakonitosti ograničenja slobode kret...

14
Us I 465/2024-2; 20.2.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave Brodsko-posavske, Postaje granične policije S. G., KLASA:UP/I- 216-01/24-03/3, URBROJ: 511-11-11-24-164 od 15.veljače 2024. godine donesenim po službenoj dužnosti, strancu Z. J., ime oca S., rođenom ... ….. ..... godi...

15
Us I 470/2024-2; 20.2.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave Brodsko-posavske, Postaje granične policije S. G., KLASA: UP/I- 216-01/24-03/3, URBROJ: 511-11-11-24-154 od 14.veljače 2024. godine donesenim po službenoj dužnosti, strancu N. H., ime oca M., rođenom ... … …..godine s...

16
Us I 477/2024-2; 20.2.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave Brodsko-posavske, Postaje granične policije S. G., KLASA:UP/I- 216-01/24-03/3, URBROJ: 511-11-11-24-163 od 15.veljače 2024. godine donesenim po službenoj dužnosti, strancu I. M., ime oca M., rođenom ... …. …..godine s...

17
Us I 1022/2022-19; 20.2.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.  Prvostupanjskim rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područnog ureda u Puli - Pola, KLASA: UP/I 141-02/21-03/01186725266, URBROJ: 341-13-06/2-21-19990 od 4. veljače 2022., odbijen je zahtjev tužitelja, pripadnika Hrvatskog vijeća obrane (dalje: HVO), podnesen 23. siječnja 2019., ...

18
Us I 2420/2023-4; 12.2.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Rješenjem tuženika KLASA: UP/I-362-02/21-02/898, URBROJ: 443-02-05-12-23-11 od 5. travnja 2023., u točki 1. izreke utvrđeno je da je rješenjem KLASA: UP/I-362-02/21-02/898, URBROJ: 443-02-05-12-21-2 od 2. studenoga 2021., tužiteljici naređeno da u roku od 90 dana od dana zaprimanja rješenja uklon...

19
Us I 2046/2023-7; 12.2.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.                 Prvostupanjskim rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područnog ureda u Puli - Pola, KLASA: 140-02/23-03/01084803443, URBROJ: 341-13-06/2-23-016101 od 4. srpnja 2023., u postupku pokrenutom 12. travnja 2023. na zahtjev tužiteljice, tužiteljici je, počevši od 12. svi...

20
Us I 1882/2023-10; 9.2.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Tužiteljica je pravovremeno 1. kolovoza 2023. podnijela ovom sudu tužbu, kojom je osporila zakonitost rješenja tuženika KLASA: UP/II-034-06/23-01/0005, URBROJ: 2181-1-294-02-23-0005 od 10. srpnja 2023. zbog, u, biti, svih zakonskih razloga, bitne povrede postupka, pogrešne primijene materijalnog ...

21
Us I 148/2024-21; 9.2.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporenim rješenjem tuženika, Klasa: UP/II-562-02/13-0015/884, Urbroj: 522- 04/2-2-13-2 od 11. rujna 2013. oglašeno je ništavim rješenje Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Odjela hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji 2 Poslovni broj: 6 Us I - 148/2024-21 Grada Zag...

22
Us I 1080/2022-11; 9.2.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Tuženik je rješenjem KLASA: UP/I-041-02/21-08/45, URBROJ: 567-12/13-21-01 od 28. prosinca 2021., u točki 1. izreke ocijenio djelomično osnovan zahtjev u ovom upravnom sporu zainteresirane osobe S. T. iz Z. te je u točki 2. izreke utvrdio da je obradom osobnih podataka putem videonadzornih kamera ...

23
Us I 5260/2023-4; 8.2.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Tužitelj je 2. studenog 2023. podnio zahtjev radi obnove upravnog spora okončanog rješenjem Visokog upravnog suda R.H. poslovni broj Usž-4908/20-2 od 8. siječnja 2021., kojim je odbijena žalba protiv rješenja ovog suda poslovni broj UsI-713/20-5 od 14. rujna 2020., kojim je odbačena tužba tužitel...

24
Us I 3125/2022-7; 7.2.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.               Rješenjem Grada Z., Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Odjela za graditeljstvo, Četvrtog područnog odsjeka za graditeljstvo, KLASA: UP/I-350-05/22-007/38, URBROJ: 251- 10-22-5/013-22-4, od 29. ožujka 2022., (u daljnjem...

25
Us I 4017/2023-6; 5.2.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.1. Tužiteljice u tužbi u bitnom navode da je povodom zahtjeva za zaštitu prava tužiteljica, proveden je postupak pred tuženikom, KLASA: UP/I-041-02/17-08/20, URBROJ: 567-02/03-18-01, a u kojem je dana 3. listopada 2018. doneseno rješenje kojim se utvrđuje da je obradom osobnih podataka od strane t...

26
Us I 1444/2023-9; 5.2.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika, KLASA: UP/I-03/23-04/9, URBROJ: 511-06-07-13-16 od 13. ožujka 2023. u točki 1. izreke ukida se i oduzima vozačka dozvola broj 11335218, izdana na ime tužitelja, a točkom 2. određeno je da je tužitelj dužan vozačku dozvolu predati tuženiku u roku od 8 dana od dana p...

27
Us I 324/2024-2; 5.2.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.Rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Zagrebačke, Policijske postaje Samobor Policijske uprave Zagrebačke, Policijske postaje Samobor, KLASA: UP/I-216-01/24-03/155, URBROJ: 511-19-40-24-1 od 4. veljače 2024., koje je donijeto po službenoj dužnosti, državljaninu treće zemlje ...

28
Us I 3092/2023-8; 5.2.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Tužitelj je, po zakonskoj zastupnici, 28. studenoga 2023. podnio ovom sudu tužbu, kojom je osporio zakonitost rješenja tužene KLASA: UP/I-034-01/23-01/603, URBROJ: 2182-41-01-23-3 od 5. listopada 2023. Zatražio je poništiti navedeno rješenje. Istovremeno zakonska zastupnica tužitelja je posebnim ...

29
Us I 2642/2023-16; 5.2.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporenim rješenjem tuženika, Klasa: UP/II-562-02/13-0015/1196, Urbroj: 522-04/2-13-2 od 7. listopada 2013. oglašeno je ništavim rješenje Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Odjela hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji Grada Zagreba i Županije zagrebačke, Područne je...

30
Us I 286/2024-2; 2.2.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Brodsko- Posavske, Postaje granične policije Slavonski Brod KLASA: UP/I-216-04/24-03/127, URBROJ: 511-11-10-24-12 od 28. siječnja 2024., koje je donijeto po službenoj dužnosti, državljaninu treće zemlje V. R., državljaninu S., rođenom ....

31
Us I 2421/2023-21; 2.2.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporenim rješenjem tuženika, Klasa: UP/II-562-02/13-0015/1783, Urbroj: 522-04/2-13-2 od 21. listopada 2013. oglašeno je ništavim rješenje Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Odjela hrvatskih branitelja i članova njihovih 2 Poslovni broj: 6 Us I - 2421/2023-21 obitelji Grada ...

32
Us I 2452/2023-25; 2.2.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporenim rješenjem tuženika, Klasa: UP/II-562-02/13-0015/43, Urbroj: 522- 04/2-13-2 od 30. srpnja 2013. oglašeno je ništavim rješenje Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Odjela hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji 2 Poslovni broj: 6 Us I - 2452/2023-25 Grada Zagr...

33
Us I 291/2024-2; 2.2.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.Rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave brodsko-posavske, Postaje granične policije Slavonski Brod, pobliže označenog u izreci ove presude, donesenim po službenoj dužnosti, državljaninu treće zemlje H. Y., rođ. …., u mjestu K., S.,državljanin S., s prebivali...

34
Us I 3538/2023-4; 2.2.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, KLASA: UP/II-411-10/20-01/457, URBROJ: 513-04-23-2 od 20. lipnja 2023. odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Ministarstva, KLASA: UP/I-411-01/2020-...

35
Us I 3304/2023-16; 1.2.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporenim rješenjem tuženika, Klasa: UP/II-562-02/13-0015/1671, Urbroj: 522-04/1-2-13-2 od 14. listopada 2013. oglašeno je ništavim rješenje Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Odjela hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji Grada Zagreba i Županije zagrebačke, Područne...

36
Us I 802/2024-2; 31.1.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave z., Policijske postaje S., dostavilo je ovome sudu svoje rješenje, KLASA: UP/I-216-01/24-03/135, UBROJ: 511-19-40-24-1 od 30. siječnja 2024., radi sudske kontrole zakonitosti ograničenja kretanja temeljem članka 21...

37
Us I 3085/2023-29; 31.1.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Tužitelj je osporio zakonitost rješenja tuženika zbog, u biti, svih zakonskih razloga. Istaknuo je da je rješenje koje je oglašeno ništavim donijeto prema dokumentaciji koja se u trenutku njegovog donošenja tražila. Istaknuo je da je osporeno rješenje utemeljeno na odredbi članka 42. Zakona o izm...

38
Us I 1801/2023-8; 31.1.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1st  Dana 18. rujna 2023. kod ovog Suda je zaprimljena tužba tužitelja podnesena protiv tuženika Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske, KLASA: 323-05/23-01/402, URBROJ: 525-10/611-23-2 od 13. srpnja 2023. Navedenim aktom tuženik je obavijestio tužitelja o neudovoljavanju uvjetima Natječaja ...

39
Us I 2460/2023-24; 30.1.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Tužitelj je osporio zakonitost rješenja tuženika zbog, u biti, svih zakonskih razloga. Istaknuo je da je rješenje koje je oglašeno ništavim donijeto prema dokumentaciji koja se u trenutku njegovog donošenja tražila. Istaknuo je da je 2 2 UsI-2460/2023-24 osporeno rješenje utemeljeno na odredbi ...

40
Us I 3518/2021-37; 30.1.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Rješenjem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Regionalnog ureda Z., Odjela za zdravstveno osiguranje - 2, KLASA: UP/I-502-03/21-04/92, URBROJ: 338-21-02-02-21-4 od 16. srpnja 2021., tužitelju kao osiguraniku, bolest izražena dijagnozom šifre F 43.1 ne priznaje se posljedicom ozljede na ra...

41
Us I 103/2024-22; 30.1.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Podneskom od 14. travnja 2021. ondašnji opunomoćenik M. K. je obavijestio sud da je tužitelj umro ... ….. 2. Činjenica smrti tužitelja je razvidna iz sadržaja Izvatka iz matične knjige umrlih Općine Č. od 2. travnja 2021., ali i iz izvoda iz Jedinstvenog registra osoba Republike Hrvatske (datum i...

42
Us I 374/2023-6; 30.1.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika Odbora za državnu službu Republike Hrvatske, KLASA: KLASA: UP/II-112-07/22-01/634, URBROJ: 566-01/1-22-2 od 9. prosinca 2022. odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Ministarstva, KLASA: UP/I-112-02/13-01/355, URBROJ: 513-07-21-08-22-34 od 19. srpnj...

43
Us I 199/2024-2; 23.1.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.Rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave Požeško-slavonske, Policijske postaje Pleternica, , Klasa: UP/I-216-01/24- 03/80, Urbroj: 511-22-03-24-1 od 22. siječnja 2024., donesenim po službenoj dužnosti, državljaninu treće zemlje B. R., rođ. ..., sa prebivališt...

44
Us I 205/2024-2; 23.1.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Požeško- slavonske, Policijska postaja Pleternica KLASA: UP/I-216-01/24-03/86, URBROJ: 511-22-03-24-1 od 22. siječnja 2024., koje je donijeto po službenoj dužnosti, državljaninu treće zemlje I. I., državljaninu S., rođenom .. … …., bez ...

45
Us I 116/2024-2; 22.1.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava brodsko-posavska, Postaja granične policije Stara Gradiška dostavila je 17. siječnja 2024. ovome Sudu svoje rješenje KLASA: UP/I-216-01/24-03/16, URBROJ: 511-11-11-24-25 od 12. siječnja 2024., radi sudske kontrole zakonitosti o...

46
Us I 120/2024-2; 22.1.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava brodsko-posavska, Postaja granične policije Stara Gradiška dostavila je 17. siječnja 2024. ovome Sudu svoje rješenje KLASA: UP/I-216-01/24-03/16, URBROJ: 511-11-11-24-29 od 12. siječnja 2024., radi sudske kontrole zakonitosti o...

47
Us I 2765/2022-8; 19.1.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Poslovni broj: 18.UsI-2765/22-8 REPUBLIKA HRVATSKA UPRAVNI SUD U ZAGREBU Avenija Dubrovnik 6 i 8 U  I M E  R E P U B L I K E  H R V A T S K E P R E S U D A Upravni sud u Zagrebu, po sucu toga suda Željki Zrilić Ježek, kao sucu pojedincu, uz sudjelovanje Valentine Lukinec Galović, zapisničarke,...

48
Us I 2003/2023-6; 19.1.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.Tužbom zaprimljenom pred ovim sudom 11. kolovoza 2023. tužitelj je pokrenuo upravni spor, osporavajući zakonitost rješenja tuženika KLASA: UP/I-211- 03/23-04/833, URBROJ: 511-12-28-23-3 od 17. srpnja 2023. kojim se ukida i oduzima vozačka dozvola broj 12240834, izdana na ime tužitelja, te je istu ...

49
Us I 114/2024-2; 19.1.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava brodsko-posavska, Postaja granične policije Stara Gradiška dostavila je ovome sudu svoje rješenje naznačeno u izreci ove presude, uz spis upravnog postupka, radi sudske kontrole zakonitosti ograničenja kretanja stranca (članak 216. s...

50
Us I 118/2024-2; 19.1.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava brodsko-posavska, Postaja granične policije Stara Gradiška dostavila je ovome sudu svoje rješenje naznačeno u izreci ove presude, uz spis upravnog postupka, radi sudske kontrole zakonitosti ograničenja kretanja stranca (članak 216. s...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Trgovački sudovi
Općinski sudovi
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava (HRV)
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a