Poredano po:

Broj dokumenata: 1682

1
Us I 2380/2021-9; 31.1.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tužiteljica tužbom osporava drugostupanjsko rješenje od 21. lipnja 2021. godine, kojim je odbijena njezina žalba protiv prvostupanjskog rješenja od 07. prosinca 2020. godine. Tim prvostupanjskim rješenjem je tužiteljici zbog ankilozantnog spondilitisa utvrđeno svojstvo osiguranika - osobe s invalidi...

2
Us I 2488/2021-5; 31.1.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tužiteljica tužbom osporava tuženikovo rješenje od 07. travnja 2021. godine, kojim je odbijena njezina žalba protiv prvostupanjskog rješenja od 17. veljače 2021. godine o obustavi postupka u predmetu priznavanja prava tužiteljičinoj majci K. Š. na osobnu invalidninu. Postupak je bio obustavljen zbog...

3
Us I 242/2021-5; 12.1.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave z., Policijske postaje I.-G., Broj: 511-19-43/9-UP/I-5/21 od 7. siječnja 2021. tužitelju je ukinuta i oduzeta vozačka dozvola. 2. Tužitelj tužbom osporava zakonitost tuženikove odluke navodeći kak...

4
Us I 747/2021-5; 4.1.2022 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Osporenim rješenjem tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, Klasa: UP/II 141-02/20-01/03362396782, Urbroj: 341-99-05/3-20-9570 od 15. veljače 2021. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja zavoda, P. s. u Z., Klasa: UP/I 141-02/20-01/033623...

5
UsI-2966/21-9; 25.11.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sucu Milanu Franiću, te Milki Škaro Grozdanić, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja F. S., D., kojeg zastupa opunomoćenik odvjetnik M. S., Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, kojega zastupa...

6
Us I 2940/2020-8; 24.11.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika, KLASA: UP/II-361-05/20-26/97, URBROJ: 531-09-2-20-2 od 8. rujna 2020. odbijena je žalba tužiteljice protiv rješenja o izvedenom stanju Grada Z., Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Odjel za graditeljstvo...

7
Us I 11/2020-13; 23.11.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Poreznim rješenjem Ministarstva financija Republike Hrvatske - Porezne uprave, Područnog ureda B., KLASA: UP/I-471-02/14-01/60, URBROJ: 513-07-07/14-5 od 6. listopada 2014. tužitelju, kao poreznom obvezniku, točkom I. utvrđuje se porezna osnovica poreza na dohodak od drugog dohotka za razdoblje od 1...

8
Us I 2272/2020-6; 17.11.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave zagrebačke, Broj: 511-19-18-00015/0093/47-2015, od 13. veljače 2015., rad tužitelja tijekom 2014. godine, u obavljanju njegove službe u zvanju policijskog inspektora, na radnom mjestu pomoćnika voditelja ...

9
Us I 718/2021-6; 4.11.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.  Prvostupanjskim rješenjem Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za opću upravu i upravljanje imovinom, KLASA: UP/I-223-02/20-07/113, URBROJ: 2170/1-06-04/6-21-02 od 27. siječnja 2021., odbijen je zahtjev tužiteljice (zaprimljen 28. prosinca 2020.) za promjenu podatka o njezinoj nacionalno...

10
Us I 3486/2020-15; 22.10.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Tužiteljica je podnijela tužbu ovom sudu dana 23. prosinca 2020. godine protiv rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, KLASA: UP/II-410-20/18-01/3045, URBROJ: 513-04-20-3 od 2. listopada 2020. godine, kojim se odbija žalba tužit...

11
Us I 878/2020-18; 20.10.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Upravni postupak pokrenut je zahtjevom tužitelja od 20. veljače 2018. godine. Prvostupanjskim rješenjem Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji, Službe za društvene djelatnosti, Ispostave Senj, KLASA: UP/I-562-02/18-01/11, URBROJ: 2125-07/1-19-22 od 24. listopada 2019. tužitelju je priznat...

12
Us I 3439/2020-8; 18.10.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika ukinuta je i oduzeta  vozačka dozvola broj … izdana tužitelju te je tužitelj istu dužan predati u roku od 8 dana od primitka tog rješenja. 2. Tužitelj u tužbi i tijekom spora pobija zakonitost osporavanog rješenja, u bitnome navodeći da je naveden pogrešan broj prek...

13
Us I 2578/2019-10; 12.10.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Rješenjem Zavoda KLASA: UP/II-502-03/19-01/427, URBROJ: 338-01-06-05-19-04 od 2. srpnja 2019. odbijena je žalba tužiteljice i potvrđeno je rješenje Zavoda, P. s. K. KLASA: UP/I-502-03/19-02/68, URBROJ: 338-02-02-19-8 od 15. travnja 2019. kojim, među ostalim, tužiteljici nije priznata...

14
Us I 800/2021-15; 4.10.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporenim rješenjem Ministarstva financija, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, KLASA: UP/II-410-20/20-01/1370, URBROJ: 513-04-21-2 od 18. siječnja 2021. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Z., Isposta...

15
UsI-2600/20-7; 29.9.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sutkinji toga suda Manueli Ostoić Čačinović, kao sucu pojedincu i Mariji Brcko, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja A. H. d.o.o., Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti., Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe E. B. iz K., radi rješav...

16
Us I 3343/2020-2; 22.9.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Rješenjem tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, Klasa: UP/II-471-01/18-01/326, Urbroj: 513-04-20-2 od 25. rujna 2020. odbijena je žalba izjavljena protiv rješenja Ministarstva, C. u., P.c. u. Z., Klasa: UP/I-415-0...

17
Us I 862/2020-7; 21.9.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Poreznim rješenjem ministarstva, KLASA: UP/I-410-20/2016-001/17767, URBROJ: 513-007-01-02-2018-0006 od 6. lipnja 2018. tužitelju, kao poreznom obvezniku, utvrđuje se osnovica poreza na promet nekretnina u iznosu od 450.063,96 kn. Na ovu osnovicu utvrđuje se porez na promet po stopi 5% u iznosu od 22...

18
Us I 445/2021-7; 17.9.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.  Osporavanim rješenjem tuženika, broj: 511-05-06-01/03-UP/I-38/2021 od 10. ožujka 2021. tužitelju je, s pravom na naknadu, oduzeto oružje označeno kao pištolj, marke i modela: ČZ M97 B, kalibar .45 AUTO, TB: A210787, registar 116550/PU karlovačka, puška s glatkim cijevima, marke i modela BERETTA,...

19
Us I 1895/2020-6; 9.9.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Pobijanim rješenjem tuženika odbijena je kao neosnovana žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja HZMO, Područne službe u Z., KLASA: 140-02/20-01/03216752417, URBROJ: 341-25-05/3-20-014672, broj spisa: 914748 od 31. siječnja 2020. kojim je tužitelju utvrđena nepripadna isplata prije...

20
Us I 4200/2018-30; 9.9.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, KLASA: 141-06/18-01/OB, URBROJ: 341-99-05/3-18/006520 od 29. listopada 2018. uvažena je žalba tužiteljice, poništeno je rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, P.s. u Z. KLASA: UP/I 141-06/18-01/03299746797, URBROJ: 341...

21
UsIjn 11/2020-16; 8.9.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tužitelj je pravovremeno 9. lipnja 2020. podnio ovom sudu tužbu, kojom jeosporio zakonitost rješenja tuženika KLASA: UP/II-342-22/20-01/2, URBROJ: 530-03-1-1-1-20-5 od 7. travnja 2020. i odluke o davanju koncesije Ž. s.Ši.-k. ž. KLASA: UP/I-934-01/19-01/143, URBROJ: 2182/1-01-19-1 od 12. prosinca 20...

22
Us I 1383/2020-5; 7.9.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem ureda, KLASA: UP/I-080-07/17-01/38, URBROJ: 2176-01-01/01-17-3 od 28. veljače 2017. rezultati rada državnog službenika I. K., na radnom mjestu samostalnog upravnog referenta u Ispostavi Kutina, za 2016. godinu ocjenjuju se ocjenom "USPJEŠAN". Rješenjem tuženika KLASA: UP/II-112-07/17-01/38...

23
Us I 4250/2019-2; 31.8.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Rješenjem Ministarstva KLASA: UP/II-410-20/17-01/1424, URBROJ: 513-04-19-2 od 14. listopada 2019. odbijena je žalba tužitelja protiv privremenog poreznog rješenja Ministarstva, Porezne uprave, Područnog ureda Z., Ispostave S. KLASA: UP/I-410-20/2016-001/01634, URBROJ: 513-007-24-06-2...

24
Us I 561/2021-6; 23.8.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tužitelj je 17. svibnja 2021. podnio tužbu protiv gore označenog tuženika, radi utvrđivanja prava za produljenje vozačke dozvole te je predložio Sudu poništavanje osporavanog rješenja broj: 511-07-18/06-UP/I-162/2021. SR od 24. veljače 2021. (kojim je odlučeno da tužitelj ne može podnijeti zahtjev z...

25
Us I 1868/2021-5; 16.8.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              U pravovremenoj tužbi podnesenoj protiv rješenja tuženika Odbora za državnu službu Republike Hrvatske KLASA: UP/II-112-07/20-01/143, URBROJ: 566-01/16-21-2 od dana 19. veljače 2021., tužitelj je, u bitnom, naveo da je do donošenja rješenja o rasporedu na radno mjesto dana 15. studeno...

26
UsIrs 198/2020-6; 19.7.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporenim rješenjem tuženika Klasa: UP/II-112-07/20-01/8 Urbroj: 2181/01-09-03/1-20-1 od 12. studenog 2020. (u daljnjem tekstu: drugostupanjsko rješenje)odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Upravnog odjela za prostornoplaniranje, uređenje i zaštitu okoliša Klasa: UP/I-112-02/1...

27
Us I 528/2021-6; 13.7.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave, Središnjeg ureda, KLASA:UP/I-112-01/20-01/392, URBROJ: 513-07-21-08-20-15 od 7. prosinca 2020. Navedenim prvostupanjskim rješenjem u točki I. izreke je tužiteljica, stručna...

28
Us I 557/2021-4; 12.7.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Kod ovoga Suda zaprimljena je 15. svibnja 2021. tužba tužitelja u kojoj navodi kako istu podnosi radi ne donošenja pojedinačne odluke u roku propisanom člankom 122. stavkom 3. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09., dalje: ZUP), odnosno tuženikovog neodlučivanj...

29
Us I 184/2021-6; 5.7.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II 141-02/19-01/03047619191, URBROJ: 341-99-05/3-19-8199 od 12. ožujka 2020. uvažena je žalba tužitelja i poništeno je rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područnog ureda u Osijeku KLASA: UP/I 141-02/19-01/OB, URBROJ: 341-12-05...

30
Usug 1/2021-11; 1.7.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporenim rješenjem Ministarstva financija, P. u., P. u. Z. županije, KLASA: UP/I-415-02/20-10/33, URBROJ: 513-07-22/20-2 od 22. prosinca 2020. raskinut je upravni ugovor, KLASA: 415-02/19-10/28, URBROJ: 513-07-22/19-03, sklopljen 23. travnja 2019. između tužitelja i Ministarstva financija, P. u....

31
Us I 473/2021-4; 30.6.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Osporavanim rješenjem tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, KLASA: UP/II 551-08/21-01/03314620515, URBROJ: 341-99-01/1-21-2090 od 26. ožujka 2021. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područn...

32
UsI-110/2021-8; 23.6.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Rijeci, po sutkinji Danici Vučinić, uz sudjelovanje zapisničarke Sanje Misirača, u upravnom sporu tužitelja B. J. iz B., I. xx, protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, uz sudjelovanje zainteresirane osobe xx. d. d., sa...

33
UsI 385/2021-10; 23.6.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave istarske, Sektora za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove, KLASA: 511-08-33-UP/I-167/1-2020. od 12. veljače 2020., odbijen je zahtjev tužitelja (podnesen 14. studenog 2019.) za odobrenje privremenog boravka u Republi...

34
UsI-739/20-9; 17.6.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sutkinji Danijeli Čipčić Buzov, sucu pojedincu, te Luciji Justić zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja Z. V., S., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe HP-H. p. d.d., Z., radi rješavanja spora između ...

35
UsI 325/2021-9; 17.6.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.  Prvostupanjskim rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe u Zagrebu, KLASA: UP/I-141-06/20-01/03369572046, URBROJ: 341-13-05/3-20-8439 od 23. srpnja 2020., u postupku pokrenutom na zahtjev tužiteljice od 20. ožujka 2020., tužiteljici je utvrđeno svojstvo osiguranika - ...

36
UsIjn 26/2020-14; 16.6.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tužitelj je pravovremeno 8. prosinca 2020. podnio ovom sudu tužbu, kojom je osporio zakonitost rješenja tuženika KLASA: UP/II-342-22/20-01/53, URBROJ: 530-03-1-1-1-20-5 od 21. listopada 2020. zbog svih zakonskih razloga, bitne povrede postupka, pogrešne primijene materijalnog prava te pogrešno i nep...

37
UsI 297/2021-6; 16.6.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-112-07/21-01/88, URBROJ: 566-01/14-21-2 od 28. siječnja 2021. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Uprave za ljudske potencijale, KLASA: UP/I-112-02/20-05/79, URBROJ: 511-01-157-20-10 od...

38
UsI-436/20-6; 14.6.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sutkinji toga suda Meri Dominis Herman te Ines Mateša, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja D. K. iz B., kojeg zastupa opunomoćenica N. Đ. T., odvjetnica iz Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe...

39
UsI 1188/2020-5; 14.6.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Pobijanim rješenjem tuženik je odbio kao neosnovanu žalbu tužitelja izjavljenu protiv rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe u Z., KLASA: UP/I 141-02/20-01/03408657165, URBROJ: 341-25-05/3-20-17353, broj spisa: 289834 od 6. veljače 2020. godine, kojim je ...

40
UsI 375/2021-8; 10.6.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tuženik je rješenjem tuženika Klasa: UP/II 141-02/20-01/03403229813, Urbroj: 341-99-05/3-20-8797, broj spisa: 746752, od 28. siječnja 2021. odbio žalbu tužitelja izjavljenu protiv rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područnog ureda u Vukovaru, Klasa: UP/I 141-02/20-01/03403229813, Ur...

41
UsI 283/2021-8; 9.6.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: j: 2 UsI-283/2021-8 REPUBLIKA HRVATSKA UPRAVNI SUD U RIJECI Rijeka, Erazma Barčića 5                                                     Poslovni broj: 2 UsI-283/2021-8 U   I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E P R E S U D A Upravni sud u Rijeci, po sucu dr. sc. Alenu Rajku, uz sudjelovanje...

42
UsI 1472/2020-4; 8.6.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv poreznoga rješenja Ministarstva financija - Porezne uprave, Područnog ureda Vukovar, Ispostave Županja, KLASA: UP/I-410-20/2019-001/00323, URBROJ: 513-007-16-03-2019-0003 od 29. travnja 2019. kojim je tužitelju, na poreznu ...

43
UsI 432/2021-6; 7.6.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tuženik je rješenjem, Klasa: UP/II 805-07/16-05/1, Urbroj: 512-2501-21-4 od 2. ožujka 2021. odbio žalbu tužitelja izjavljenu protiv rješenja Republike Hrvatske, Ministarstva obrane, Uprave za ljudske potencijale Klasa: UP/I 561-01/16-01/4, Urbroj: 512M2-010103-20-29 od 24. studenog 2020. Navedenim p...

44
UsI 1252/2020-12; 28.5.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Osporavanim rješenjem tuženika Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Središnjeg ureda, KLASA: UP/II-102-05/19-01/276, URBROJ: 344-116/4-20-14 od 3. rujna 2020. odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalnog ureda Rijeka, KLASA: UP...

45
UsI 1405/2020-9; 28.5.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika, KLASA: UP/II-410-20/19-01/2142, URBROJ: 513-04-20-2 od 30. rujna 2020. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Porezne uprave, Područnog ureda Osijek, Ispostave Osijek, KLASA: UP/I-410-20/2019-001/00522, URBROJ: 513-007-14-01-2019-0003 od 17. srpnja 201...

46
UsI 1081/2020-12; 27.5.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.  Rješenjem tuženika, broj: 511-09-01/N-UP/I-3075/1-2020. od 7. srpnja 2020., odbijen je prigovor tužitelja izjavljen protiv obavijesti Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave primorsko-goranske, Policijske postaje Opatija, broj: 511-09-31-05/3-12/14-19. od 23. rujna 2019. godine. Poton...

47
UsI 235/2021-5; 27.5.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Carinske uprave, Područnog carinskog ureda Zagreb, Carinskog ureda Varaždin, KLASA: UP/I-415-02/13-13/88, URBROJ: 513-02-3067/22-18-6 od 16. svibnja 2018. Navedenim prvost...

48
UsI 1829/2018-20; 27.5.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Pobijanim rješenjem tuženika odbijena je kao neosnovana žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Centra, KLASA: UP/I-551-08/17-01/44, URBROJ: 2123-30-02-11-17-9 od 18. srpnja 2017., kojim je odlučeno da tužiteljici prestaje pravo na osobnu invalidninu. 2.              Tužiteljic...

49
UsI 214/2021-7; 26.5.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Osporavanim rješenjem tuženika, tužiteljica, magistra prava, na radnom mjestu pročelnice u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Čeminac, na neodređeno vrijeme, ocjenjuje se ocjenom ne zadovoljava za 2017. 2.              Tužiteljica u tužbi osporava zakonitost rješenja tuženika, smatr...

50
UsI 362/2021-8; 26.5.2021 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II 141-02/20-01/03051386046, URBROJ: 341-99-05/3-20-6296 od 29. siječnja 2021. odbijena je žalba tužitelja izjavljena na rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe u Osijeku KLASA: UP/I 141-02/20-01/03051386046, URBROJ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a