Poredano po:

Broj dokumenata: 7437

1
Ppž 11433/2022-2; 25.4.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu okr. V.M. je na temelju članka 182. točke 2. Prekršajnog zakona, oslobođen od optužbe, da bi na činjenično opisan način počinio prekršaj iz članka 229. stavka 4. i 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama...

2
Ppž 3655/2024-2; 25.4.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranim rješenjem Postaja prometne policije Dubrovnik odbacila je prigovor okr. L.A. protiv prekršajnog naloga iste Postaje Klasa: 211-07/23-3/14473 od 16. prosinca 2023., s obrazloženjem da je podnesen nakon proteka zakonom propisanog roka. 2.              Protiv tog rješen...

3
Ppž 3694/2024-2; 25.4.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Gospiću, Stalne službe u Otočcu okr. D.R. proglašen je krivim da je, na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaje iz članka 49. stavka 5. i članka 199. stavka 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te mu je za dj...

4
Ppž 3680/2023-2; 15.4.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Uvodno citiranom presudom okrivljenici J.P.L. d. o. o. S., kao pravna osoba i J.M., kao odgovorna osoba u pravnoj osobi, proglašeni su krivima i primjenom članka 37. Prekršajnog zakona kažnjeni novčanim kaznama u iznosima od 280,00 eura/2.109,66 kuna pravna osoba i 80,00 eura/602,76 kuna odgovorn...

5
Ppž 3934/2023-2; 15.4.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Uvodno citiranom presudom okrivljenici B.G.F. d. o. o. Z., kao pravna osoba i D.V., kao odgovorna osoba u pravnoj osobi, proglašeni su krivima i uz primjenu članka 37. Prekršajnog zakona kažnjeni novčanim kaznama u iznosima od 400,00 eura/3.013,80 kuna pravna osoba i 140,00 eura/1.054,83 kune odg...

6
Ppž 8775/2022-2; 11.4.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Metkoviću okr. T.B. je na temelju članka 161. stavka 6. Prekršajnog zakona, oslobođen od optužbe, da bi na način činjenično opisan u optužnom prijedlogu (prekršajnom nalogu) počinio prekršaj iz članka 229. stavka 4. i 7. Zako...

7
Ppž 1520/2024-2; 3.4.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Pazinu, Stalne službe u Labinu od 11. prosinca 2023., broj 27.Pp-1340/2023-15, oslobođena je od optužbe okr. S.Ž.Z. da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinila prekršaj iz čl. 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda...

8
Ppž 8773/2022-2; 27.3.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim prekršajnim nalogom, proglašen je krivim okr. S.S. da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz čl. 199. st. 2. i 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama za koji mu je izrečena novčana kazna 10.000,00 kuna, koju je dužan platiti u roku osam dana od pravomoćnosti pre...

9
Ppž 456/2024-2; 27.3.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Protiv prekršajnog naloga Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave istarske, Policijske postaje Pula od 10. prosinca 2023., broj: 211-07/23-1/15877, okrivljenik E.Š. je po branitelju podnio prigovor zbog odluke o prekršajnopravnoj sankciji te molbu za povrat u prijaš...

10
Ppž 6805/2022-2; 21.3.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom okr. S. P. proglašen je krivim da je, na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaj iz članka 282. stavka 9. Zakona o sigurnosti prometa na cestama te mu je na temelju citiranog propisa i uz primjenu instituta ublažavanja izrečena nov...

11
Ppž 2239/2024-2; 21.3.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Zadru okr. G. Lj. je, na temelju članka 182. točke 3. Prekršajnog zakona, oslobođen od optužbe da bi, na način činjenično opisan u izreci, počinio djelo prekršaja iz članka 289. stavka 1. i 4. Zakona o sigurnosti prometa na c...

12
Ppž 13625/2021-2; 20.3.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom okrivljenik M. Š. proglašen je krivim i temeljem članka 39. stavka 1. Prekršajnog zakona kažnjen ukupnom kaznom zatvora u trajanju od 20 dana, za prekršaje iz članka 286. stavka 10. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisane u izreci. 2. Istom presudom, sukladno...

13
IR 65/2024-2; 19.3.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Vukovaru broj Pp-234/2024 od 11. ožujka 2024., okrivljenom S. A. određena je mjera opreza zabrane približavanja na udaljenost manju od 30 metara žrtvi T. A., te zabrana uspostavljanja i održavanja veze s istom. 2. Protiv tog rješenja pravodobnu žalbu podnio je...

14
Ppž 5479/2022-5; 19.3.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Zlataru, Stalna služba u Krapini od 10. ožujka 2022., broj: 30. Pp-1592/2021-12 proglašeni su krivim okr. J.P., okr. M.L., okr. D.M. i okr. S.L. da su, na način činjenično opisan u izreci presude počinili prekršaj iz čl. 6. Zakona o...

15
Ppž 8509/2022-2; 19.3.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem, prigovor okr. Z.Z., podnesen protiv prekršajnog naloga Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave istarske, Policijske postaje Pula - Pola od 2. veljače 2022., broj: 211-07/22-1/812, odbačen je kao nepotpun. 2. Protiv tog rješenja, okrivljenik je os...

16
Ppž 8423/2022-2; 14.3.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Zadru okr. M. S. je, na temelju odredbe članak 182. točke 3. Prekršajnog zakona, oslobođena od optužbe, da bi na način činjenično opisan u izreci počinila djelo prekršaja iz članka 53. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na...

17
Ppž 1283/2024-3; 13.3.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Novom Zagrebu broj Pp-52/2022 od 3. listopada 2023., okrivljeni M. B. je proglašen krivim zbog počinjenog prekršaja iz članka 22. stavak 1. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji te mu je izrečena novčana kazna od 260,00 eura, u koju se na temelju odredbe člank...

18
Ppž 10661/2021-2; 13.3.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom, okrivljenik je oslobođen od optužbe da bi, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz članka 289. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama. 2. Istom presudom, sukladno članku 140. stavku 2. Prekršajnog zakona, određeno je da troškovi prekršajnog postupka ...

19
Ppž 9753/2021-2; 13.3.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom okrivljenik je proglašen krivim i primjenom članka 37. Prekršajnog zakona kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 800,00 kuna zbog prekršaja iz članka 57. stavka 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanog u izreci. 2. Istom presudom, okrivljenik je obvezan plati...

20
Ppž 7964/2022-2; 13.3.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranim prekršajnim nalogom okr. V.O. proglašen je krivim da je, na način činjenično opisan u izreci, počinila prekršaj iz članka 53. stavka 1. i 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 3.000,00 kuna. 1.1.              Istim ...

21
Ppž 8100/2022-2; 13.3.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranim prekršajnim nalogom okr. L.B. proglašen je krivim da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz članka 53. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 3.000,00 kuna. 1.1.              Istim nalogom ...

22
Ppž 1402/2021-2; 13.3.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim prekršajni nalogom Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave zagrebačke, VII Policijske postaje Zagreb, broj 511-19-33/05-1-396-1/2020 od 31. prosinca 2020., okrivljeni G. Š. proglašen je krivim i kažnjen zbog prekršaja iz članka 54. stavak 1. točka 1. i stavak 3. Zakona o suzb...

23
Ppž 7946/2021-2; 13.3.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom, okrivljenica je proglašena krivom da je, na način činjenično opisan u izreci, počinila prekršaj iz članka 282. stavka 9. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, za koji joj je izrečena novčana kazna u iznosu od 10.000,00 kuna. 2. Na temelju članka 58. Prekršajnog zakona, okriv...

24
Ppž 10063/2023-3; 13.3.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Kutini od 21. rujna 2023., broj: 12. Pp-978/2022-14, proglašena je krivom okr. K. M. S. da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinila prekršaj iz čl. 22. st. 1. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, za koji joj je izreč...

25
Ppž 1972/2024-2; 13.3.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Metkoviću od 28. rujna 2023., broj: Pp J-230/2020-24, na temelju čl. 182. t. 3. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17. i 118/18.), okr. H. K., okr. M. M. i okr. M. Ć. su oslobođeni optužbe da bi, na ...

26
Ppž 8171/2022-2; 13.3.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranim prekršajnim nalogom okr. G.G. proglašen je krivim da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz članka 53. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 3.000,00 kuna. 1.1.              Istim nalogom ...

27
Ppž 7877/2022-2; 12.3.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.                Pobijanim prekršajnim nalogom, proglašen je krivim okr. P.D. da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz čl. 176. st. 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, za koji mu je izrečena novčana kazna 3.000,00 kuna, koju je dužan platiti u roku 8 dana od pravomoćno...

28
Ppž 8455/2022-2; 12.3.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.                Pobijanim prekršajnim nalogom, proglašen je krivim okr. D.I. da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz čl. 53 st. 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, za koji mu je izrečena novčana kazna 10.000,00 kuna, koju je dužan platiti u roku od 8 dana od pravomoć...

29
Ppž 4133/2023-2; 7.3.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.       Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Metkoviću okr. M. Z. proglašen je krivim da je, na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaj iz članka 282. stavka 1. i 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te mu je na temelju citiranog propisa i uz primjenu instituta...

30
Ppž 13555/2022-2; 7.3.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda u Splitu okr. A.M. proglašen je krivim da je, na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaj iz članka 229. stavka 3. i 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te mu je na temelju cit. propisa izrečena nov...

31
Ppž 3514/2022-2; 7.3.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda u Splitu okr. D. K. proglašen je krivim da je, na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaje iz članka 163. stavka 1. i 8. i članka 289. stavka 1. i 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te mu je na tem...

32
Ppž 4030/2022-2; 7.3.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Sesvetama okr. J. M. proglašen je krivim da je, na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaj iz članka 43. stavka 3. u svezi članka 293. stavka 1., članka 289. stavka 4., članka 199. stavka 2. i 8. i članka 229. stav...

33
Ppž 4596/2022-2; 7.3.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Makarskoj okr. M. T. proglašen je krivim da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz članka 199. stavka 2. i 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama te mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 10.000,00...

34
Ppž 1536/2023-2; 7.3.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.               Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Metkoviću okr. V. T. proglašen je krivim da je, na način činjenično opisan u izreci te presude, počinio djelo prekršaja iz članka 289. stavka 1. i 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te je kažnjen novčanom kaznom uz p...

35
Ppž 4313/2023-2; 7.3.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda u Splitu okr. D.M. proglašen je krivim da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz članka 199. stavka 2. i 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama te mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 1...

36
Ppž 1449/2024-2; 6.3.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom okrivljenik M. P. proglašen je krivim i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 1.320,00 eura temeljem članka 53. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, zbog prekršaja činjenično opisanog u izreci pobijane presude. 2.              Istom presudom, temeljem čl...

37
Ppž 10104/2023-2; 6.3.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Bjelovaru, Stalne službe u Križevcima, od 6. listopada 2023., broj: 54. Pp-2773/2023-11, proglašen je krivim okr. B. M. da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz čl. 22. st. 3. Zakona o zaštiti od nasilja u...

38
Ppž 10172/2023-3; 6.3.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom, proglašen je krivim okrivljenik B. M. da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaje iz članka 46. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama uz primjenu članka 293. stavka 2. cit. Zakona i prekršaj iz članka 199. stavka 7....

39
Ppž 3705/2023-2; 6.3.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Ppž-3705/2023 REPUBLIKA HRVATSKA Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske                            Zagreb Broj: Ppž-3705/2023 U  I M E  R E P U B L I K E  H R V A T S K E P R E S U D A Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske u vijeću sasta...

40
Ppž 494/2023-2; 6.3.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom, okrivljenik je proglašen krivim da je na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaje, iz članka 199. stavka 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, i iz članka 286. stavka 12. tog Zakona, za koje je okrivljeniku primjenom članka 39. Prekršajnog zakona izrečena...

41
Ppž 8165/2023-2; 6.3.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom, okrivljenica je proglašena krivom da je, na način činjenično opisan u izreci, počinila prekršaje iz članka 32. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, članka 199. stavka 8. cit. Zakona i iz članka 163. stavka 8. istog Zakona za koje joj je primjenom članka 37. ...

42
IR 55/2024-2; 5.3.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanim rješenjem, okr. M. J. je na temelju članka 130. stavak 5. i članka 131. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj 107/2007., 39/2013., 157/2013., 110/2015., 70/2017., 118/2018. i 114/2022.), produljena mjera opreza zabrane približavanja, uspostavljanja ili održavanja veze ...

43
Ppž 4288/2023-2; 5.3.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Osijeku od 17. travnja 2023., broj: 73. Pp-3778/2022-5 proglašen je krivim okr. K. K. da je, na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaj iz čl. 54. st. 3. u vezi st. 1. t. 1. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, za koji mu...

44
Ppž 454/2023-3; 5.3.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom, okr. NK „S.“ K. je proglašena krivom da je, na način činjenično opisan pod t. I. izreke pobijane presude, počinila prekršaj iz čl. 39. st. 3. (t.11.) Zakona o sprečavanju nereda na športskim natjecanjima te je na temelju odredbe o ublažavanju novča...

45
Ppž 8920/2022-2; 5.3.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanim prekršajnim nalogom, okr. Z.P. je proglašen krivim da je na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz članka 216. stavak 1. i 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, za koji mu je izrečena novčana kazna 10.000,00 kuna, koju je dužan platiti u roku 8 dana od p...

46
Ppž 1717/2022-2; 29.2.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom okrivljenik A. B. proglašen je krivim i kažnjen novčanom kaznom u ukupnom iznosu od 15.000,00 (petnaesttisuća) kuna, zbog djela prekršaja članka 199. stavak 2. i 9. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15, 108/17, 7...

47
Ppž 8164/2022-2; 29.2.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. PU vukovarsko-srijemska, PP Vukovar protiv okrivljenika P.C. je izdala prekršajni nalog kojim je okrivljenik proglašena krivim i izrečena mu je novčana kazna u iznosu od 5.000,00 kuna (pet tisuća kuna) zbog djela prekršaja iz članka 229. stavak 3. kažnjivog po članku 229. stavak 7. Zakona o sigu...

48
Ppž 11539/2022-2; 28.2.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.Presudom Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu od 3. listopada 2022., broj: Pp-8566/2022 proglašen je krivim okrivljeni Č. K. radi prekršaja iz članka 45. stavka 4. u vezi članka 293. stavka 1. i članka 176. stavka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama te mu je primjenom članka 37. i 39. Prekrš...

49
Ppž 5423/2023-2; 28.2.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom, okr. N. L. je proglašen krivim da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz čl. 39.a st. 1. t. 5. Zakona o sprečavanju nereda na športskim natjecanjima za koji mu je izrečena novčana kazna 660,00 EUR (4.977,77 ku...

50
Ppž 12682/2021-2; 28.2.2024 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom okrivljenica je proglašena krivom da je na način činjenično opisan u izreci, počinila prekršaj iz članka 229. stavka 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, za koji joj je izrečena novčana kazna u iznosu od 5.000,00 kuna. 2. Istom presudom okrivljenica je obvezana na n...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Trgovački sudovi
Općinski sudovi
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava (HRV)
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a