Poredano po:

Broj dokumenata: 1133

1
Uređenje međe usprkos vidljivim međašnim znakovima; 31.5.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 602/2022-2

2
Prekid postupka radi iseljenja nekretnine; 24.5.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 96/2023-2

3
Načelo povjerenja u zemljišne knjige; 5.4.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1095/2022-2

4
Pretvorba društvenog kapitala; 6.3.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk 690/2021-3

5
Smetanje posjeda; 2.1.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 944/2022-3

6
Obveza fiducijanta na plaćanje zajedničke pričuve; 12.12.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1328/2022-2

7
Upravitelj zgrade kao zakonski zastupnik suvlasnika; 6.12.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 928/2022-2

8
Uputa u parnicu; 5.12.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1894/2022-2

9
Ništetnost raspolaganja nekretninom u vlasništvu jedinice lokalne samouprave; 19.10.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 825/2022-2

10
Posljedica proteka roka od šest mjeseci od uređenja međe; 3.10.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 751/2022-2

11
Zahtjev za predajom posjeda nekretnine; 28.9.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 599/2022-2

12
Izvanknjižno vlasništvo nekretnine; 23.9.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1568/2022-2

13
Zaštita suposjeda od smetanja drugih suposjednika; 16.9.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 618/2022-2

14
Pravna ocjena spora; 15.9.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 632/2022-7

15
Aktivna legitimacija kod smetanja suposjeda nekretnine; 12.9.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 603/2022-2

16
Čin smetanja posjeda; 5.9.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 651/2022-3

17
Nepošten posjednik; 25.8.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 969/2022-2

18
Ovrha radi ostvarivanja suposjeda cijele nekretnine; 12.8.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 244/2022-2

19
Pravo korištenja; 11.8.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk 461/2022-2

20
Osobna služnost ostavitelja; 20.7.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 803/2022-2

21
Valjanost međuvlasničkog ugovora; 14.7.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 544/2022-2

22
Načelo povjerenja u zemljišne knjige; 13.7.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 668/2022-2

23
Relevantna pitanja u posjedovnim parnicama; 20.6.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 230/2022-2

24
Smetanje posjeda; 14.6.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 796/2022-2

25
Pasivna legitimacija tuženika u posjedovnim parnicama; 14.6.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 392/2022-4

26
Zaštita suposjeda nekretnine; 13.6.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 518/2022-2

27
Naknada za korištenje suvlasničkog dijela stana; 2.6.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 466/2022-3

28
Provedba rješenja o smetanju posjeda prema preminulom tuženiku; 1.6.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 426/2022-2

29
Smetanje posjeda izgradnjom zida; 26.5.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 32/2022-2

30
Valjanost usmeno sklopljenog ugovora o stjecanju prava vlasništva na nekretnini; 9.5.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 464/2022-2

31
Stjecanje vlasništva nekretnine dosjelošću koja je bila u društvenom vlasništvu; 2.5.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 446/2022-4

32
Odbijanje prijedloga za razvrgnuće suvlasničke zajednice; 29.4.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 207/2022-2

33
Načelo jedinstva nekretnine; 26.4.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk 193/2022-2

34
Načelo jedinstva zgrade i zemljišta; 25.4.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 341/2022-2

35
Upis u katastru kao dokaz dosjelosti; 19.4.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 365/2022-2

36
Posljedica nastupa smrti jednog od suvlasnika u parnici radi naplate pričuve; 14.4.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 500/2022-2

37
Prijenos prava iz osobne služnosti; 11.4.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 421/2022-2

38
Prekluzija prava izbora vlasnika zemljišta na kojem je izgrađen objekt; 11.4.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 388/2022-2

39
Sporna vrijednost ostavine na temelju koje se izračunava nužni dio; 30.3.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 2710/2021-2

40
Odgovornost suvlasnika; 10.3.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 207/2022-2

41
Dioba isplatom; 17.2.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 75/2022-2

42
Uračunavanje vremene dosjelosti; 16.2.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 29/2022-3

43
Pravni osnov tužbe; 16.2.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 92/2022-3

44
Proglašenje ovrhe nedopuštenom u odnosu na suvlasnički udio bračnog druga; 15.2.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1114/2021-2

45
Utvrđenje prava vlasništva na dijelovima više katastarskih čestica; 8.2.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1377/2021-3

46
Ogluha kod vlasničkog zahtjeva za povrat stvari; 3.2.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 58/2022-3

47
Stjecanje dosjelošću; 1.2.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 90/2022-2

48
Aktivna legitimacija za negatorijsku tužbu; 31.1.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 724/2021-3

49
Upis prava vlasništva posebnih dijelova nekretnine za određenu zgradu; 24.1.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk 760/2021-2

50
Brisovno očitovanje; 21.1.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk 647/2021-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava (HRV)
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a