Poredano po:

Broj dokumenata: 138

1
C-438/05; 11.12.2007 · Sentence suda EU

Sažetak: Odgovorivši na prvo pitanje nacionalong suda, Europski je sud zaključio da kolektivna akcija poput one u opisanom slučaju spada u doseg članka 43 Ugovora, odnosno, da se navedeni članak primjenjuje na horizontalne odnose između fizičkih i pravnih osoba. Sud je ovaj odgovor potkrijepio svojom praksom...

Područje: Sloboda poslovnog nastana - Temeljna prava

2
C-112/05; 23.10.2007 · Sentence suda EU

Sažetak: Europski sud je zaključio kako opisana situacija odvraća investitore drugih država članica te time stvara prepreku slobodnom protoku kapitala u smislu čl. 56. UEZ. Sud je najprije analizirao problematiku ograničavanja glasačkih prava pojedinih dioničara na 20 posto neovisno o broju dionica kojim r...

Područje: Sloboda kretanja kapitala - Sloboda poslovnog nastana

3
C-317/04,C-318/04; 30.5.2006 · Sentence suda EU

Sažetak: Sud je prvo pristupio razmatranju slučaja C-318/04 u kojem Parlament od Suda traži poništaj Odluke Komisije 2004/535/EC čiji sadržaj se odnosi na odobravanje mjera za zaštitu podataka koje su morale poduzeti SAD kako bi se dopustila razmjena podataka. Sud se složio s argumentom parlamenta da je Odlu...

Područje: Prometno pravo - Zajednička vanjska i sigurnosna politika

4
C-144/04; 22.11.2005 · Sentence suda EU

Sažetak: Pravo Zajednice, posebice čl. 6 (1) Direktive 2000/78 kojom se stvaraju opći uvjeti (okviri) za načelo jednakog postupanja pri zaposlenju i zanimanja, moraju se interpretirati u smislu da zabranjuju odredbu nacionalnog zakonodavstva koja ovlašćuje, bez ikakvih ograničenja, sklapanje ugovora na određ...

Područje: Implementacija prava EU - Radno i socijalno pravo - Učinci sekundarnog prava EU

5
C-465/93; 9.11.2005 · Sentence suda EU

Sažetak: Sud je u ovom slučaju potvrdno odgovorio na prvi dio prethodnog pitanja - država članica smije donositi privremene mjere u slučaju sumnje u valjanost propisa EZ. No, to nije moguće učiniti uvijek već samo ako: a) nacionalni sud ozbiljno sumnja u valjanost propisa Zajednice, te ,ako se o valjan...

Područje: Procesno pravo - Učinci sekundarnog prava EU

6
C-405/03; 18.10.2005 · Sentence suda EU

Sažetak: Odluka u ovom predmetu bitna je za razumijevanje korištenja prava nositelja žiga u odnosu na funkcioniranje tržišta Zajednice. Iako je nacionalni sud postavio pitanja koja se odnose na Europski ekonomski prostor (Sporazum o EEP-u i Annex, Carinski zakonik), Europski sud prije svega zaključuje da z...

Područje: Pravo intelektualnog vlasništva - Sloboda kretanja roba

7
C-176/03; 13.9.2005 · Sentence suda EU

Sažetak: Okvirna odluka 2003/80 o zaštiti okoliša putem kaznenog zakona, koja se temelji na Poglavlju VI Ugovora o Europskoj Uniji, poseže za ovlastima koje su prema čl.175 Ugovora o osnivanju EZ dodijeljene Zajednici, te time cijela Okvirna odluka krši čl. 47 EU. Navedeni članak propisuje da nijedna odre...

Područje: Institucije EU - Nadležnosti EU i država članica - Policijska i pravosudna suradnja u kaznenim stvarima

8
C-231/03; 21.7.2005 · Sentence suda EU

Sažetak: Prije davanja svog mišljenja, tj. izricanja odluke, Europski sud ( dalje u tekstu, Sud ) je primijetio da dotadašnja presuda počiva na premisi da je spor o kojem je riječ u glavnom postupku zapravo spor o dodjeljivanju koncesije te da tu premisu Sud tek treba provjeriti. U početku objašnjenja svo...

Područje: Pravo javnih nabava - Pravo tržišnog natjecanja - Sloboda poslovnog nastana - Sloboda pružanja usluga

9
C-105/03; 16.6.2005 · Sentence suda EU

Sažetak: U ovom slučaju Europski sud je utvrdio da okvirne odluke imaju posredan učinak u nacionalnom pravu što znači da bi nacionalni sudovi trebali interpretirati domaće pravo u svjetlu okvirnih odluka. Drugačije mišljenje imale su vlade pojedinih europskih zemalja - Italije, Nizozemske, Švedske te Ujed...

Područje: Policijska i pravosudna suradnja u građanskim stvarima - Učinci sekundarnog prava EU

10
C-265/03; 12.4.2005 · Sentence suda EU

Sažetak: U svrhu davanja korisnog odgovora na postavljeno pitanje Europski sud pravde ( dalje u tekstu, Sud ) je smatrao da je prvo potrebno utvrditi da li se pojedinac može osloniti na članak 23 Sporazuma o partnerstvu i suradnji između Zajednice i država članica te Ruske federacije. Ako je tako, navodi se ...

Područje: Sloboda pružanja usluga - Učinci sekundarnog prava EU

11
C-209/03; 15.3.2005 · Sentence suda EU

Sažetak: 1.Pomoć, bilo u obliku zajmova ili subvencioniranih zajmova, uvjetovanoj da student ima zakonito boravište u Državi Članici domaćinu, koja služi za pokrivanje troškova uzdržavanja, u dosegu je čl.12 st.1 Ugovora koji zabranjuje diskriminaciju. Ta odredba se treba tumačiti u suprotnosti sa nacionalni...

Područje: Građanstvo EU - Procesno pravo - Radno i socijalno pravo - Sloboda kretanja radnika - Temeljna prava

12
C-13/03P; 15.2.2005 · Sentence suda EU

Sažetak: Sud EZ-a je utvrdio kako Sud prvog stupnja ima pravo na reviziju odluka Komisije, i kako ta revizija uključuje i procjene ekonomske prirode. Posebice, Sud EZ-a daje pravo Sudu prvog stupnja ne samo utvrditi da li su dokazi na kojima Komisija temelji svoju odluku «točni, pouzdani i dosljedni», nego ...

Područje: Ekonomska i monetarna unija - Pravo tržišnog natjecanja

13
C-210/03; 14.12.2004 · Sentence suda EU

Sažetak: 1. Zabrana prodaje duhanskih proizvoda za oralnu uporabu u čl.8 Direktive 2001/37 za usklađivanje zakona, propisa i upravnih odredbi država članica koji se odnose na proizvodnju, prikazivanje i prodaju duhanskih proizvoda, može biti usvojen temeljem čl.95 Ugovora o EZ-u. Ta odredba ovlašćuje zakonod...

Područje: Sloboda kretanja roba - Temeljna načela i učinci prava EU - Zaštita javnog zdravlja

14
C-36/02; 14.10.2004 · Sentence suda EU

Sažetak: ODLUKA SUDA GLASI: U svjetlu gornjih razmatranja, odgovor na pitanje mora biti da pravo Zajednice ne zabranjuje da neka ekonomska aktivnost koja se sastoji od komercijalne eksploatacije igara koje simuliraju akte ubojstva, bude podvrgnuta nacionalnoj zabrani koja je prihvaćena zbog razlo...

Područje: Sloboda pružanja usluga - Temeljna prava

15
C-397/01,C-398/01,C-399/01,C-400/01,C-401/01; 5.10.2004 · Sentence suda EU

Sažetak: Europski je sud ovom presudom potvrdio načelo posrednog učinka prava Zajednice istaknuvši da ukoliko država članica nije u propisanom roku pravilno provela direktivu, nacionalni sudovi te države članice imaju obvezu čitavo nacionalno pravo tumačiti u skladu s odredbama direktive kako bi postigli cil...

Područje: Radno i socijalno pravo - Učinci sekundarnog prava EU

16
C-456/02; 7.9.2004 · Sentence suda EU

Sažetak: Europski sud u ovoj presudi govori o pravu na boravak u drugoj državi članici unutar Europske unije. Sud pojašnjava sadržaje pojmova samozaposlena osoba, pružatelj usluga i radnik u kontekstu Zajednice te institut građanstva Europske unije u pogledu prava na boravak i načela nediskriminacije na t...

Područje: Radno i socijalno pravo - Sloboda kretanja radnika - Sloboda pružanja usluga

17
C-126/01; 20.11.2003 · Sentence suda EU

Sažetak: Europski je sud povodom prethodnog pitanja francuskog suda ustanovio da porez na nabavu mesa predstavlja državnu potporu u smislu članka 87 Ugovora o EZ. Sud je najprije istaknuo da državne potpore može dodjeljivati država, ali isto tako i javno ili privatno tijelo. Pri tome su odlučna dva kriterij...

Područje: Poljoprivreda i ribarstvo - Porezno pravo - Zajednička trgovinska politika

18
C-112/00; 12.6.2003 · Sentence suda EU

Sažetak: Demonstracije koje su bile provedene na austrijskoj autocesti predstavljaju ograničenje slobodi kretanja dobara. No, to ograničenje može u načelu biti opravdano obvezom Zajednice i država članica da poštuju temeljna prava. Razlog tome je što temeljna prava: - čine dio općih načela prava koje osigura...

Područje: Prometno pravo - Sloboda kretanja roba - Temeljna prava

19
C-438/00; 8.5.2003 · Sentence suda EU

Sažetak: Prethodnim pitanjem upućenim Europskom sudu pita se je li namjera čl. 38 (1) Ugovora o pridruživanju sa Slovačkom da se primjenjuje na profesionalne sportaše (u ovom slučaju na Slovaka koji je zakonito zaposlen u klubu osnovanom u zemlji članici EU) te može li sportski klub donositi pravila kojima s...

Područje: Pristupanje i sporazumi o pridruživanju - Sloboda kretanja radnika

20
C-208/00; 5.11.2002 · Sentence suda EU

Sažetak: Kada društvo osnovano u skladu s pravom države članice (A) u kojoj ima registrirano sjedište iskoristi svoje pravo poslovnog nastana u drugoj državi članici (B), čl. 43. i 48. Ugovora obvezuju državu članicu (B) da takvom društvu prizna pravnu i poslovnu sposobnost, te prema tome sposobnost da takvo...

Područje: Sloboda poslovnog nastana

21
C-268/99; 20.11.2001 · Sentence suda EU

Sažetak: U odgovoru na pitanja koja mu je postavio Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage odlukom od 15. srpnja 1999. ovdje odlučuje: 1. članak 44(3) Europskog sporazuma o pridruživanju između Europskoh zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Poljske, s druge strane, koji je u ...

Područje: Pristupanje i sporazumi o pridruživanju - Sloboda poslovnog nastana

22
C-184/99; 20.9.2001 · Sentence suda EU

Sažetak: Europski sud pravde nalazi da odredbe belgijskog zakonodavstva o kojima se radi u ovom slučaju dovode do diskriminacije na osnovi državljanstva koja je zabranjena člankom 12. Ugovora, jer da je gospodin Grzelczyk belgijskog državljanstva, socijalna pomoć bila bi mu odobrena. Sud također nalazi da se...

Područje: Građanstvo EU - Radno i socijalno pravo

23
C-453/99; 20.9.2001 · Sentence suda EU

Sažetak: Sud je ovom presudom potvrdio da članak 81 Ugovora o EEZ, i njegove odredbe o pravilima tržišnog natjecanja, imaju izravan učinak između pojedinaca te se svaki pojedinac može pred nacionalnim sudom pozivati na povredu odredbi navedenog članka. Nadalje, Sud je ponovno naglasio obvezu država članica d...

Područje: Pravo tržišnog natjecanja

24
C-157/99; 12.7.2001 · Sentence suda EU

Sažetak: Europski sud pravde utvrdio je se članci 49. i 50. Ugovora o EZ-u ne mogu interpretirati u smislu da zabranjuju odredbe nacionalnog zakonodavstva kojom je pružanje medicinske usluge u drugoj državi članici uvjetovano prethodnim odobrenjem koje je pak uvjetovano zahtjevima da se medicinska usluga koj...

Područje: Sloboda pružanja usluga

25
C-405/98; 8.3.2001 · Sentence suda EU

Sažetak: Europski sud je u svojoj presudi naveo da zabrana oglašavanja u predmetnom postupku jače utječe na reklamiranje proizvoda iz drugih država članica nego li na reklamiranje domaćih proizvoda (s obzirom na lokalne običaje i navike) te time predstavljaju zapreku trgovini među državama članicama iz člank...

Područje: Pravo zaštite potrošača - Sloboda kretanja roba - Sloboda pružanja usluga - Zaštita javnog zdravlja

26
C-133/00; 15.2.2001 · Sentence suda EU

Sažetak: Ovaj slučaj jest jedan ne tako star predmet koji je povodom postupka za prethodnim pitanjem od strane engleskog drugostupanjskog suda došao pred europski sud pravde. Predmet spada u područje radnog prava, i bavi se zaštitom prava radnika na razini europskog prava. Konkretnije, bavi se pravom radnika...

Područje: Radno i socijalno pravo - Učinci sekundarnog prava EU

27
C-324/98; 7.12.2000 · Sentence suda EU

Sažetak: U presudi Telaustria Europski sud utvrdio je kako ugovor koji su sklopili Telekom Austria i Herold ne ulazi u opseg Direktive 93/38, kojom se usklađuju postupci nabave subjekata koji djeluju u sektorima voda, energije, prijevoza i telekomunikacija. Nadalje, međutim utvrđuje kako su, usprkos činjen...

Područje: Pravo javnih nabava - Sloboda poslovnog nastana - Sloboda pružanja usluga

28
T-41/96; 26.10.2000 · Sentence suda EU

Sažetak: Glavna problematika ovoga slučaja odnosi se na pitanje jesu li trgovci na veliko prekršili pravo patenata ili je unutrašnja odluka Bayera osujetila slobodu kretanja roba. Mišljenja Prvostupanjskoga suda A. Prethodna opažanja U uobičajenoj praksi suda postoji pravilo da kada je pred sud stavlj...

Područje: Institucije EU - Pravo javnih nabava - Pravo tržišnog natjecanja - Sloboda kretanja roba

29
C-376/98; 5.10.2000 · Sentence suda EU

Sažetak: Članak 100a Ugovora o Europskoj zajednici (sada čl. 95. (1)) daje ovlasti Vijeću da donosi mjere za harmonizaciju koje imaju za cilj uspostavu i funkcioniranje unutarnjeg tržišta. No, taj se članak ne može interpretirati na način kojim bi se dodjeljivalo zakonodavcu Zajednice opća ovlast da regulira...

Područje: Nadležnosti EU i država članica - Zaštita javnog zdravlja

30
C-443/98; 26.9.2000 · Sentence suda EU

Sažetak: Sud je utvrdio kako Direktiva 83/189 ni na koji način ne određuje materijalni domašaj pravnog pravila na temelju kojega nacionalni sud mora odlučiti o predmetu koji se nalazi pred njime te kako navedena Direktiva ne stvara ni prava ni obveze. S obzirom na navedeno Sud, kao odgovor na pitanje nacion...

Područje: Učinci sekundarnog prava EU

31
C-407/98; 6.7.2000 · Sentence suda EU

Sažetak: Prije donošenja odluke sud je morao utvrditi zadovoljava li švedski Överklagandenämnden för Högskolan uopće kriterije da bude sudbeno tijelo prema čl. 177. Sporazuma. Utvrđeno je da obuhvaća te kriterije, jer je trajno i na zakonu ustanovljen, neovisan, u njemu odlučuju suci-profesionalci, ima određ...

Područje: Pravo jednakosti spolova - Pravo tržišnog natjecanja - Radno i socijalno pravo

32
C-424/97; 4.7.2000 · Sentence suda EU

Sažetak: Odgovor na prvo pitanje jest da pravo Zajednice ne priječi primjenu odgovornosti javno-pravnog tijela države članice, uz odgovornost same države članice, za štetu i gubitak nanesen pojedincima primjenom mjera koje predstavljaju kršenje prava Zajednice. U prijašnjim slučajevima je uzimano u obzir da ...

Područje: Odgovornost država članica - Sloboda kretanja radnika - Sloboda poslovnog nastana - Sloboda pružanja usluga

33
C-51/96,C-191/97; 11.4.2000 · Sentence suda EU

Sažetak: Kako bi neka aktivnost bila obuhvaćena Ugovorom o osnivanju EZ ,mora predstavljati ekonomsku aktivnost, a isto vrijedi i za sport. Iako Ugovorom o EZ nisu zabranjena pravila i praksa sportskih organizacija kojima se zabranjuje sudjelovanje stranim igračima igranje na natjecanjima gdje se natječu nac...

Područje: Sloboda kretanja radnika - Sloboda pružanja usluga - Temeljna prava

34
C-190/98; 27.1.2000 · Sentence suda EU

Sažetak: Čl. 39. Ugovora jamči slobodu kretanja radnika unutar Zajednice te propisuje ukidanje svake diskriminacije na osnovi državljanstva u pogledu zaposlenja, naknada i ostalih uvjeta rada i zapošljavanja. Zabrana diskriminacije uključuje i izravnu i neizravnu diskriminaciju. Kao što je rečeno presudom B...

Područje: Radno i socijalno pravo - Sloboda kretanja radnika

35
C-220/98; 13.1.2000 · Sentence suda EU

Sažetak: Sud je odlučio da čl. 30 i 36 Ugovora ( tiču se zabrane količinskih ograničenja između država-članica) te čl. 6(3) Direktive 76/768 koja se odnosi na kozmetičke proizvode ne isključuju primjenu navedenog nacionalnog zakonodavstva koje štiti potrošača. Također zaključuje da je na nacionalnom sudu do...

Područje: Pravo zaštite potrošača

36
C-107/98; 18.11.1999 · Sentence suda EU

Sažetak: Dopustivost pravne radnje AGAC i Austrijska vlada stavljaju prigovor da je pitanje postavljeno sudu nedopustivo zato što suma u ugovoru o kojem je riječ je ispod praga koji je postavljen Direktivom 92/50 i 93/36 te je stoga Direktiva na njega neprimjenjiva, a i ugovor sam nije srednjeročnog trajan...

Područje: Financijsko pravo - Pravo javnih nabava - Pravo tržišnog natjecanja - Učinci sekundarnog prava EU

37
C-6/98; 28.10.1999 · Sentence suda EU

Sažetak: 1. Odredba koja nameće ograničenje, u pitanju pružanja usluga, na aktivnosti koje uključuju uporabu temeljnih prava poput prava pružanja usluge televizijskog programa, mora izraziti to ograničenje jasnim pojmovima. Iz toga slijedi da Direktiva 89/552 o usklađivanju određenih odredaba propisanih zako...

Područje: Pravo tržišnog natjecanja - Sloboda kretanja roba - Sloboda poslovnog nastana - Sloboda pružanja usluga

38
T-102/96; 25.3.1999 · Sentence suda EU

Sažetak: Sud prvog stupnja prvo se osvrnuo na teritorijalni okvir pravila Zajednice kojima se uređuje udruživanje. Činjenica da se udruživanje odvija van EU ne priječi da se pravila EU primjenjuju na određeno udruživanje ako će se njegove posljedice i operacije odnositi i na EU. U skladu s tim Komisija ni...

Područje: Ekonomska i monetarna unija - EU i međunarodno pravo - Pravo tržišnog natjecanja

39
212/97; 9.3.1999 · Sentence suda EU

Sažetak: Europski je sud povodom prethodnog pitanja ustanovio da zabrana društvu iz jedne države članice da u drugoj državi članici osnuje svoju podružnicu predstavlja prepreku slobodi poslovnog nastana, no da je takvu prepreku moguće opravdati. Sud je najprije zaključio da opisana situacija spada u doseg...

Područje: Sloboda poslovnog nastana - Učinci primarnog prava EU

40
C-215/96,C-216/96; 21.1.1999 · Sentence suda EU

Sažetak: U kontekstu postupka za prethodno pitanje temeljem čl. 234. Ugovora, isključivo je na nacionalnim sudovima pred kojima se postupci odvijaju i koji moraju snositi naknadnu odgovornost za sudsku presudu, da utvrde u svjetlu određenih činjenica pojedinačnog slučaja, kako potrebu za pokretanje postupka ...

Područje: Pravo tržišnog natjecanja - Pravo zaštite potrošača

41
C-85/96; 12.5.1998 · Sentence suda EU

Sažetak: Sud je ovom presudom zaključio kako uvjetovanje primanja dječjeg doplatka postojanjem formalne boravišne dozvole za državljane drugih država članica nije u skladu s pravom Zajednice jer se za dodjelu dječjeg doplatka domaćim državljanima traži samo da trajno ili uobičajeno borave na području te drža...

Područje: Temeljna prava

42
C-120/95; 28.4.1998 · Sentence suda EU

Sažetak: Europski sud pravde je ovom odlukom naglasio važnost zaštite slobode kretanja robe u skladu sa člankom 28. Ugovora. Sud smatra da odredbe nacionalnog prava, iako pripadaju području socijalnog prava, moraju biti u skladu s odredbama Ugovora koje se odnose na slobodu kretanja robe. Države članice smat...

Područje: Sloboda kretanja roba

43
C-409/95; 11.11.1997 · Sentence suda EU

Sažetak: Odredba nacionalnog zakonodavstva koja određuje da u slučaju kada je manje žena nego muškaraca na određenom položaja u sektoru javnih službi, a oba kandidata, muškog i ženskog spola su jednako kvalificirana za odnosni položaj, tako da ispunjaju uvjete podobnosti, stručnosti i profesionalnog radnog ...

Područje: Pravo jednakosti spolova - Učinci sekundarnog prava EU

44
C-28/95; 17.7.1997 · Sentence suda EU

Sažetak: U odgovoru na postavljena pitanja Sud je istaknuo da ima nadležnost interpretirati pravo Zajednice tamo gdje neko pitanje nije direktno određeno tim istim pravom nego nacionalnim zakonodavstvom koje u tim slučajevima tretira određene okolnosti na isti način kao i situacija na koje se pravo Zajednic...

Područje: Financijsko pravo - Porezno pravo

45
C-34/95,C-35/95,C-36/95; 9.7.1997 · Sentence suda EU

Sažetak: Prethodno pitanje, Marknadsdomstolen, Švedska Sud u postupku povodom prethodnog pitanja, upućenog od švedskog nacionalnog suda, tumači čl. 30. i 59. Ugovora o EZ i direktivu Vijeća 89/552/EEC o usklađivanju određenih odredbi iz zakona, uredbi ili odluka donešenih u upravnom postupku država članic...

Područje: Pravo zaštite potrošača - Sloboda kretanja roba - Sloboda pružanja usluga

46
C-368/95; 26.6.1997 · Sentence suda EU

Sažetak: Odgovarajući na postavljeno pitanje nacionalnog suda, Europski je sud najprije podsjetio na presudu Keck (C-267 i 268/91) gdje je utvrđeno da su prepreke slobodnoj trgovini među državama članicama koje su rezultat primjene nediskriminirajućih nacionalnih propisa o obliku, veličini, sastavu i pakiran...

Područje: Pravo tržišnog natjecanja - Pravo zaštite potrošača - Sloboda kretanja roba

47
C-64/96,C-65/96; 5.6.1997 · Sentence suda EU

Sažetak: Sud zaključuje s odgovorom na prvo pitanje: Smatra se da se odredbe Ugovora EEZ o slobodi kretanja i uredbe u procesu implementacije ne mogu primijeniti na slučajeve koji nisu ni na koji način povezani sa situacijama koje spadaju pod pravo Zajednice već spadaju isključivo pod unutarnje poslove drž...

Područje: Radno i socijalno pravo - Sloboda kretanja radnika

48
C-178/94,C-179/94,C-188/94,C-189/94iC-190/94; 8.10.1996 · Sentence suda EU

Sažetak: Sud je prvo ponudio odgovore na pitanja pod brojem 8, 9, 10, 11 i 12 koja se odnose na odgovornost dražave za naknadu štete. Vlade Njemačke, Nizozemske i Ujedinjenog Kraljevstva su iznijele da država može snositi odgovornost za naknadu štete zbog zakašnjele implementacije direktve samo ako je povred...

Područje: Financijsko pravo - Pravo zaštite potrošača

49
C-168/95; 26.9.1996 · Sentence suda EU

Sažetak: U odgovoru na prvo pitanje Sud odvraća da je iz odredbe članka 3 Direktive 76/464 jasno da svako ispuštanje kadmija podliježe prethodnom odobrenju, bez obzira na datum od kojeg posluje postrojenje koje ga ispušta. Odgovarajući na drugo pitanje, Sud ističe da je već učinio jasnim da mogućnost zašt...

Područje: Implementacija prava EU - Pravo okoliša - Učinci sekundarnog prava EU

50
C-237/94; 23.5.1996 · Sentence suda EU

Sažetak: Prvo, naknada za troškove pogreba se treba smatrati „socijalnom pogodnošću“ u okviru značenja čl. 7 (2) Uredbe 1612/68 (o slobodnom kretanju radnika) te strani radnici imaju pravo ostvarivati takvu prednost pod jednakim uvjetima kao domaći radnici. Prema čl. 48. Ugovora o EZ i čl. 7. Uredbe o slo...

Područje: Radno i socijalno pravo - Sloboda kretanja radnika - Učinci sekundarnog prava EU

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Trgovački sudovi
Općinski sudovi
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava (HRV)
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a