Poredano po:

Broj dokumenata: 1352

1
Gž Ovr 244/2022-2; 12.8.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem na temelju ovršne isprave - koja je postala pravomoćna i ovršna u dijelu pod točkom I. izreke kojom je odlučeno o glavnoj stvari, određena je ovrha radi predaje u suposjed nekretnine čest. zem. 10/2 zk. ul. 3067 K.O. A3 u površini od 153 čhv, upisanoj kao „GR ...

2
Gž Zk 424/2022-2; 1.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem suda prvog stupnja odbijen je prigovor protustranke M. S. i potvrđeno je rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta Općinskog suda u Velikoj Gorici, Stalne službe u Ivanić Gradu br. Z-1202/2022 od 24. veljače 2022. kojim je na temelju Ugovora o ustupu i prijenosu prava i ...

3
Gž Zk 491/2022-2; 1.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja pod toč.I izreke odbijen je prigovor protustranke i potvrđeno je rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta broj Z-23528/21 od 21. prosinca 2021. kojim je usvojen prijedlog predlagatelja tako da je dopušten otpis nekretnina iz zk.ul.998 k.o. G. kčbr.864/79 šuma s...

4
Gž 796/2022-2; 14.6.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: "I. Odbija se tužbeni zahtjev 1. i 2. tužitelja koji glasi: "1 . Utvrđuje se da su tuženici smetali posljednji mirni posjed prava služnosti prolaza tužitelja kroz dvorište na nekretnini tuženika, koja je upisana u zemljišne knjige Općinskog s...

5
Gž Zk 357/2022-2; 8.6.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem pod toč. I. izreke spojeni su predmeti broj Z-20773/21 i Z-20946/21 te je utvrđeno da se postupak vodi pod brojem Z-20773/21, toč. II. izreke odbijen je prigovor H. d.o.o., E. P., N. F., A. K. i R. K. i potvrđeno rješenje broj Z-18984/21 od 21. listopada 2021. u toč. I.b...

6
Gž Zk 427/2022-2; 2.6.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom pod toč. I. izreke naložen je upis brisanja zemljišnoknjižnog stanja upisanog rješenjem Općinskog suda u Velikoj Gorici broj Z-1544/11 od 13. lipnja 2011. u zk. ul. 2557 k.o. V. G., sada zk. ul. 4116 k.o. V. G., koje je doneseno temeljem rješenja Županijskog suda u Veliko...

7
Gž 419/2022-2; 1.6.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "I. Utvrđuje se da je ništetan i da ne proizvodi pravne učinke ugovor o osnivanju osobne služnosti stanovanja sklopljen 10.12.2018. između 1. tuženika M. M. i 2. tužene N. M., na kojem su ovjereni potpisi 1. i 2...

8
Gž 32/2022-2; 26.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski rješenjem, suđeno je: „ I. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „Utvrđuje se da je tužena J. K. iz P. uznemirila tužiteljicu J. K. iz P. u posljednjem mirnom posjedu dijela čest. zem. ... k.o. P., koja u naravi predstavlja kuću katnicu i dvorište, na način ...

9
Gž 404/2022-2; 18.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke je odbijen tužbeni zahtjev tužitelja radi utvrđenja da je kao pravni sljednik pok. S. D. dosjelošću stekao pravo vlasništva nekretnine k.č. br. 3716/11 k.o. Gračani u površini od 351 m2, upisane u katastarskom operatu Grada Zagreba, koja če ...

10
Gž 464/2022-2; 9.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom odlučeno je: I. Usvaja se glavni tužbeni zahtjev koji glasi: Nalaže se tuženima, 1. S. G. iz A2 , OIB: B2 i 2. B. G. iz A2 , OIB: B3 , da izdaju tužiteljici D. F. iz A1 , OIB: 76 ...

11
Gž 446/2022-4; 2.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom odlučeno je: „Utvrđuje se da je tužiteljica M. C. u. S. (OIB: B4 ) vlasnica dijela kčbr. 7576/2, K.O. A5 , koji je na geodetskom snimku od dana 23. ožujka 2018. izrađenom po dipl. ing. geod. A. R. označen slovima A-B-C-D-E-F- ...

12
Gž Zk 193/2022-2; 26.4.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem prvostupanjskog suda odbijen je prigovor predlagateljica kao neosnovan i potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta poslovni broj Z-4520/20 od 6. travnja 2021. u pobijanom dijelu pod točkama II., III. i IV. izreke (st. I. izreke), te je određen upis zabilježbe odbijenog p...

13
Gž 425/2022-2; 25.4.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom suđeno je: „I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: I. Utvrđuje se da su tužitelji B. B. , M. B. i V. B. suvlasnici realnog dijela čest. zem. 407/1 k.o. Briševo, svaki za 1/3, površine 28277 m2 na skici sudskog očevida održanog ...

14
Gž 433/2022-4; 25.4.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom suda prvog stupnja utvrđeno je kako je tužiteljica stekla pravo vlasništva nekretnina: k.č. 8807/1 - vrt u 6/10 dijela i k.č. 4199/8 oranica, upisano u zk.ul. B4 k.o. Rovinj, u cijelosti te k.č. 4199/4 - oranica, upisano u zk.ul. B6 k.o. Rovinj, u cijelosti. Nadalje, sud pr...

15
Gž 341/2022-2; 25.4.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvoga stupnja poslovni broj P-1622/2016-58 od 19. svibnja 2017. odlučeno je sljedeće: „Utvrđuje se da izgrađeni stambeni objekt površine 50 m2 s natkrivenom terasom površine 28 m2 i stepeništem sagrađen na kč.br. 1136 upisanoj u zk.ul. B4 k.o. Pula, obojan narančastom bojom u ....

16
Gž 365/2022-2; 19.4.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom utvrđeno je da je tužitelj u cjelini vlasnik čest. zgr. 47/2 z.ul. 106 k.o. Sreser, te je naloženo tuženicima da tužitelju naknade parnični trošak od 800,00 kuna, dok je u preostalom dijelu, koji nije pobijan žalbom, odbijen tužbeni zahtjev kojim se nalaže tuženicima da ...

17
Gž 284/2022-2; 19.4.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem prvostupanjskog suda riješeno je: „I Odbija se tužbeni zahtjev kojim je tužitelj zatražio utvrđenje da ga je tuženik smetao u posljednjem mirnom posjedu nekretnine upisane u zk.ul.br. 530 k.o. Bađinac i to kčbr. 430/2 livada A3 površine 921 čhv na način da j ...

18
Gž 500/2022-2; 14.4.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja, u točki I izreke, održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Ž. M. iz Zagreba, poslovni broj Ovrv-5824/18, od 27. studenog 2018., u dijelu u kojem je naloženo tuženiku da isplati tužiteljima, zastupanim po upravitelju Zada ...

19
Gž 421/2022-2; 11.4.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "Ukida se pravo služnosti doživotnog uživanja koje je pod poslovnim brojem Z-622/00 na nekretninama upisanim u zk.ul.br. 3 katastarska općina: 320382, Orahovica i to kč.br. 102/5, oznake zemljišta kuća i ...

20
Gž 388/2022-2; 11.4.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom suđeno je: „I. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi: 1. Nalaže se da tuženicima S. M. , A3 , OIB: B2 i S. R. , A3 , OIB: B3 , tužitelju J. I. , A4 , OIB: 3 ...

21
Gž 2710/2021-2; 30.3.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Djelomičnim rješenjem o nasljeđivanju i rješenjem odlučeno je: "Iza smrti I. M. p. M. iz A3 , rođenog dana 11. srpnja 1920. godine, a umrlog dana 24. rujna 1987. godine, umirovljenika, državljanina RH, I. Utvrđuje se da dio ostavinske imovine čine: NEKRETNINE: Zemljišnoknjiž ...

22
Gž 340/2022-2; 29.3.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom odlukom odlučeno je: »I Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "1 Utvrđuje se da su tužitelji S. R. iz A1 ,OIB: B1 , A5 ,OIB: B2 suvlasnici, svaki u ¼ dijela, odnosno u ukupno ½ dijela nekr ...

23
Gž 207/2022-2; 10.3.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Protiv prvostupanjskog rješenja kojim je tužba odbačena kao preuranjena, žalbu je podnio tužitelj, zbog pogrešne primjene materijalnog prava, s prijedlogom da se pobijano rješenje ukine i spis vrati prvostupanjskom sudu na ponovni postupak. 2. Žalba je osnovana. 3. Prvostupanjski je sud tuž ......

24
Gž 297/2022-2; 9.3.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odlučeno je: "I - Uređuje se međa između nekretnine k.č. 656/1 upisane u zk.ul. B6 k.o. Vižinada kao suvlasništvo predlagatelja A. K. i protustranke E. K. , svakog u ½ dijela i nekretnine protustranke K. B. S. k.č. 415/2 upisane u zk. ul. 33 ...

25
Gž 115/2022-3; 17.2.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Pobijanom presudom suda prvog stupnja suđeno je: Prihvaća se tužbeni zahtjev slijedećeg sadržaja: „I. Utvrđuje se da je tužiteljica T. M. ž. Blaža vlasnica za cijelo na fizički geometrijski točno određenom realnom dijelu nekretnine zemljišnoknjižno označene kao čest. zem. 2508/4 k.o. Seget i to ...

26
Gž 75/2022-2; 17.2.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Slavonskom Brodu, poslovni broj 16 R1- 134/2020-19, od 13. prosinca 2021., riješeno je: I. Razvrgava se suvlasnička zajednica nekretnina upisanih u : - zk.ul. 9159, k.o. Slavonski Brod, kč.br. B3 kuća i dvorište V. P. , površine 241 m2, koja se ...

27
Gž 29/2022-3; 16.2.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Zadru, Stalna služba u Benkovcu, poslovni broj: 26 P-935/21., od 26. listopada 2021., presuđeno je: I. Utvrđuje se prema tuženoj Republici Hrvatskoj da je tužitelj Marko Uskok pok. M. , OIB: B1 , stekao pravo vlasništva n ...

28
Gž 1114/2021-2; 15.2.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za proglašenje nedopuštenom ovrhe u odnosu na suvlasnički udio od 17600/65054 nekretnine kat. čest. B3 K.O. Šibenik u ovršnom postupku Općinskog suda u Šibeniku broj Ovr-1286/00, te je naloženo tužitelju da u roku od 15 dana tuženiku ad.1. nakna ...

29
Gž 58/2022-3; 3.2.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom je suđeno: I. Nalaže se tuženiku Z. A. predati tužiteljici Ž. M. u posjed garažu koja se nalazi u zgradi u A3 , krajnje desno uz sjeverni zid zgrade gledajući iz smjera prometnice, Ulice Braće Žagar, u smjeru pročelja zgrade, slobodnu ...

30
Gž 89/2022-2; 2.2.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "Proglašava se nedopuštenom ovrha u predmetu Općinskog suda u Zadru pod oznakom Ovr-1768/13, u odnosu na nekretninu oznake čest. zem. B4 , u naravi stambena zgrad ...

31
Gž 90/2022-2; 1.2.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom utvrđeno je da su tužitelji dosjelošću stekli cjelinu prava vlasništva čest. Zem. 1217/1, 1218/1, 1358/2, 1359/2, 1359/3, 1362/2, 1217/2, 1358/1, 1359/4, 1359/5, 1360/1, 1362/1, 1358/3, 1359/1, 1360/3, 1361, 1362/3, 1363, 1364, 1365 i 1360/2, sve k.o. Mr...

32
Gž 724/2021-3; 31.1.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim je traženo da se naloži tuženiku da prestane uznemiravati tužitelja u ostvarivanju njegovih suvlasničkih prava na nekretnini oznake kč.br. 1969 upisane u zk. ul. 3349 k.o. B.-N., G., pašnjak sa 42 m2, na način da osobno dolazi ili da parkira svo...

33
Gž 1544/2021-2; 25.1.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem prvostupanjskog suda utvrđeno je: "I. Utvrđuje se da je tuženik P. L. , iz A3 , OIB: B2 smetao tužiteljicu K. V. , iz A4 , OIB: B1 u suposjedu dijela kč.br. 2014 PUT površine Drež ...

34
Gž 1404/2021-2; 20.1.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Vinkovcima, poslovni broj: 4 P-178/2020- 11, od 20. listopada 2021., u točki I. izreke, odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "Nalaže se tuženoj M. M. M. , A3 , OIB: B2 da tužitelju M. A. M. , ...

35
Gž 50/2022-2; 19.1.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem od 1. prosinca 2021. godine odbijeni su prigovori protustranke protiv rješenja o pristojbi broj R1-22/2021-18 od 11. listopada 2021. godine i broj R1-22/2021-25 od 29. listopada 2021. godine, a rješenjem od 20. prosinca 2021. godine odbijen je prigovor protustranke proti...

36
Gž Zk 768/2021-4; 18.1.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je rješenje čija izreka glasi: "I. Odbija se prijedlog predlagatelja za povezivanje zemljišne knjige i Knjige položenih ugovora za nekretninu sagrađenu na k.č. B2 z.k.ul. 3569, k.o. Rijeka, kao neosnovan. II. Naređuje se zemljišnoknjižnom odjelu ovoga Suda zabilježba .....

37
Gž 1421/2021-2; 12.1.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom suđeno je: „I Utvrđuje se da je tužitelj D. B. , A1 , OIB: B1 , sada privremeno na adresi u A2 , vlasnik u ½ dijela, a tužena Štefica Badanjak A1 , OIB: B2 , vlasnik u ½ dije ...

38
Gž Zk 436/2021-2; 10.1.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem odbijen je kao neosnovan prigovor protustranke i potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta istog suda poslovni broj Z-25578/2019 od 19. lipnja 2020. (u izreci očito omaškom upisano 2010., jer iz stanja spisa nesporno je da se radi o rješenju od 19. lipnja...

39
Gž Zk 756/2021-2; 10.1.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem, a koje je temeljem odredbe čl. 124. st. 1. Zakona o zemljišnim knjigama („Narodne novine“ broj: 91/1996, 68/1998, 137/1999, 114/2001, 100/2004 107/2007, 152/2008, 126/2010, 55/2013 i 60/2013 - dalje: ZZK, a koji se Zakon u ovom predmetu primjenjuje temeljem odredbe čl. 241...

40
Gž 1440/2021-2; 7.1.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem je razvrgnuta suvlasnička zajednica stranaka na zkč. 2968/34 stambena zgrada br. 26 Derventska ulica, pomoćna zgrada i dvorište pov. 99 m2, dvorište 206 m2, pomoćna zgrada 44 m2 - suvlasništvo predlagatelja u ¼ dijela i protustranke u ¾ dijela, i to civilnom diobom, tj. prodaj...

41
Gž 1489/2021-2; 7.1.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem je obustavljen ovaj postupak radi razvrgnuća suvlasništva. Ovo u bitnome uz obrazloženje da su između stranaka sporni suvlasnički omjeri, jer da je protustranka nakon pokretanja ovog postupka podnijela tužbu radi utvrđenja prava vlasništva na djelu nekretnine koja je predmet o...

42
Gž Zk 1082/2021-2; 7.1.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Prvostupanjski sud odbio je prigovor predlagatelja i potvrdio rješenje Općinskog suda u Karlovcu, Stalne službe u Ogulinu poslovni broj Z-8423/2019 od 9. rujna 2019. kojim je odbijen prijedlog predlagatelja radi uknjižbe prava stvarne služnosti polaganja cjevovoda na dijelovima nekretnina upisanih...

43
Gž 784/2021-2; 5.1.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: ''I/ Uređuje se međa između nekretnina označenih kao č.z. 1722/2 (kat .z. 2420) KO Omiš u posjedu i vlasništvu N. R. , M. H. i M. F. i z.k. čest.zem. 1720/1 (kat.č.z. 3841/1) KO Omiš u vlasništvu RH zadnjim mirn ...

44
Gž 213/2021-2; 5.1.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev radi utvrđenja da je tužitelj A. S. dosjelošću stekao vlasništvo 9106/26208 dijela čkbr.4471 sa 26208 m2 upisane u zk.ul. B5 k.o. Sukošan, a tužiteljica M. Š. 3036/26208 dijela opisane nekretnine, a što da je tužena dužna priznati i t ...

45
Gž Zk 1059/2021-2; 5.1.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom u točki I/ izreke odbijen je tužbeni zahtjev koji glasi: " 1. Nalaže se Zemljišno-knjižnom odjelu Općinskog suda u Splitu u ZU 17372 KO Split, i to za suvlasnički udio od 53/2777 dijelova prava vlasništva upisanih pod rednim brojem 19 (E-19), što u naravi predstavlja posebni d ...

46
Gž 1548/2021-2; 4.1.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom pod točkom I. odbijen je tužbeni zahtjev koji glasi: "Dužan je tuženik u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe sa dvorišta tužitelja označenog kao d. č. zem. 358 u površini od 51 m2, d. č. zem. 9987 u površini od 1 m2 i d. č. zgr. 734 u površini od 4 m2 K.O. A3 , dakle u ......

47
Gž 1557/2021-2; 4.1.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenom presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "I Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika R. G. iz A4 , poslovni broj Ovrv-3286/19 od 26. lipnja 2019. godine u dijelu u kojem je naloženo tuženoj isplatiti tužitelju iznos ...

48
Gž 1316/2021-2; 30.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je rješenje poslovni broj R1-71/2019-14 od 2. rujna 2021., koje glasi: "I. Uređuje se međa između nekretnine upisane u z.k. ul. 680 k.o. Vidrenjak, k.č.br. 1580 kuća, dvor i oranica u Vidrenjaku od 1818 m2 kao Društveno vlasništvo u posjedu predlagateljice M. I. ...

49
Gž Zk 849/2021-2; 22.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem u toč. 1.izreke odbijen je prigovor predlagateljice i potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta istog prvostupanjskog suda broj Z-30276/20 od 10. listopada 2020., a toč.2. izreke određena je zabilježba odbijenog prigovora u zk.ul.4949 i zk.ul.5230 - sve k.o. Gr...

50
Gž Zk 1063/2021-2; 22.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor zainteresirane osobe M. B. i potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta istog prvostupanjskog suda broj Z-16610/21 od 17. kolovoza 2021. kojim je na predmetnim nekretninama upisanim u zk.ul.93 k.o. Perivoj dopušten prijenos fiducijarno ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a