Poredano po:

Broj dokumenata: 1560

1
Gž Zk 690/2021-3; 6.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem pod toč. 1. izreke prihvaćen je prigovor i preinačeno je rješenje istog suda od 4. prosinca 2019. broj Z-9442/2018 te je prijedlog odbijen, pod toč. 2. naloženo je uspostaviti zemljišnoknjižno stanje kakvo je bilo prije provedbe rješenja od 4. prosinca 2019. broj Z-9442/2018, ...

2
Gž Ovr 695/2022-2; 20.1.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog ovršenika radi odgode predmetne ovrhe određene rješenjem o ovrsi istog prvostupanjskog suda broj Ovr-207/2022-4 od 7. lipnja 2022. 1.1. Obrazlažući opisano stajalište prvostupanjski sud polazi od činjeničnog supstrata prijedloga za odgodu ovrhe od 6.li ....

3
Gž 944/2022-2; 2.1.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Toč.I izreke prvostupanjskog rješenja odbijen je tužiteljev tužbeni zahtjev radi utvrđenja da bi ga tuženik smetao u posljednjem mirnom posjedu kanalica u stambenoj zgradi u Z., na način da je demontirao limene vertikalne kanalice tužitelja te kroz kanalice i proboje tužitelja provukao svoje optič...

4
Gž 1328/2022-2; 12.12.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom prvostupanjskog suda suđeno je: „I. Ukida se platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave posl.br. Ovrv-54/2019 kojeg je donio javni bilježnik I. K. iz Vrgorca, dana 4. ožujka 2019., te se tužbeni zahtjev odbija kao neosnovan. II. Nalaže s ...

5
Gž 928/2022-2; 6.12.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Općinskog građanskog suda u Zagrebu, poslovni broj: 65 P4534/2022-4, od 29. rujna 2022., u točki I. izreke riješeno je da se tužba smatra povučenom, a točkom II. izreke ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi poslovni broj: Ovrvz-6195/03 od 30. prosinca 2003. u dijel...

6
Gž 825/2022-2; 19.10.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Utvrđuje se da je ništetan ugovor sklopljen dana 08. studenog 2006. godine između tužitelja O. K. i tuženika M. P.1 na kojemu je načelnik tužitelja ovjerio svoj potpis dana 08. studenog 2006.godine pred javnim bilježniko ...

7
Gž Ob 31/2022-2; 13.10.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: "I Odbija se tužbeni zahtjev kojim tužiteljica potražuje od tuženika isplatu iznosa od 153.000,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih z...

8
Gž Ovr 320/2022-2; 11.10.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenim rješenjem o ovrsi na temelju ovršne isprave suda prvog stupnja riješeno je: "Na temelju ovršnih isprava: - Ugovora o kreditu broj: B5 sa Sporazumom o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretninama od 11. listopada 2010. godine, solemni ...

9
Gž 20/2022-2; 4.10.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom odlučeno je: "I Odbija se kao neosnovan (glavni) tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: Utvrđuje se da je tužitelj P. M. vlasnik za cijelo stana na prvom katu u zgradi izgrađenoj na kat. čest. 2895/3 k.o. Z., G. B., površine 521 m2 koji stan se sastoji od hodnika, tri spavaće so...

10
Gž 905/2022-3; 30.9.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud je donio rješenje čija izreka glasi: "I. Tuženik P. d.o.o. za prijevoz putnika, M., OIB: … je smetao tužitelja M. T. iz R., V., OIB: …, u posljednjem mirnom posjedu nekretnine zvane Lazina na Skici izmjere - očevida, stalnog sudskog vještaka za geodeziju Z. P. od 10. prosinca 2...

11
Gž 599/2022-2; 28.9.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev koji glasi: 1. „Nalaže se tuženici I. N. L. predati u suposjed tužiteljicama I. V. B. i II. J. P. , slobodan od predmeta tuženice II. S. A. , tuženika III. S. B. i tuženika IV. O. A. , di ...

12
Gž 1568/2022-2; 23.9.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: " Neće se provoditi ostavinski postupak iza pok. Ž. N. ." 2. Navedeno rješenje, pravovremenom žalbom, pobija predlagatelj zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, pogrešne primjene mate ...

13
Gž 682/2022-3; 20.9.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Splitu, poslovni broj: P-1572/2018, od 18. siječnja 2022., presuđeno je: I. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev u dijelu koji glasi: “1. Dužan je tuženik u roku od 15 dana pod prijetnjom ovrhe isplatiti tužitelju iz osnova čišćenja od kamenja zemljišta o ....

14
Gž 618/2022-2; 16.9.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "I Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "1. Utvrđuje se da su tuženici M. L. i D. L. samovlasno smetali tužiteljicu I. S. u posljednjem mirnom i faktičnom suposjedu nekretnine označene kao k.č.br. 2253/2 upisan ...

15
Gž 632/2022-7; 15.9.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja suđeno je da se utvrđuje da su tužitelji Z. M. , N. M. , D. M.1 i R. S. svatko u ¼ dijela stekli pravo vlasništva nekretnine kč. br. 1698/985 dvorište i kuća, ukupne površine 275 m2 upisane u zk. ul. A7 k.o. A6 , te da im je to t ...

16
Gž 603/2022-2; 12.9.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: „1.Utvrđuje se da je tuženik S. V. iz A5 , samovlasno smetao tužitelje A. V.1 , A. V. 2 i M. V.1 u njihovom posljednjem mirnom posjedu na način da je u razdoblju između 16. 09. 2014 godine i 18. 09. 2014 godi ...

17
Gž 651/2022-3; 5.9.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja Đ. G. koji glasi: "I. Utvrđuje se da je tužena smetala tužitelja u posljednjem mirnom posjedu sobe koja se nalazi u k.č. B3 zgr. kuća br. 136 i dvorište površine 319 m2 upisane u zk.ul. 692 k.o. ...

18
Gž 969/2022-2; 25.8.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom, toč. I. izreke, naloženo je tuženici da u roku od 15 dana isplati tužiteljima iznos od 5.000,00 EUR-a (na ime neplaćene najamnine i na ime stjecanja bez osnove za period od studenog 2014. do studenog 2016.) u protuvrijednosti u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan isplate s ...

19
Gž Ovr 444/2022-2; 24.8.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je rješenje čija izreka glasi: „Odbija se prijedlog sudionika E. M. d.o.o., Z., OIB: …, za stupanje u ovaj postupak umjesto dosadašnjeg predlagatelja osiguranja." 2. Protiv rješenja pravovremenu i dopuštenu žalbu podnijela je treća osoba E. M. d.o.o. 18. srpnja 2022. zbo...

20
Gž Zk 567/2022-2; 17.8.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem zemljišnoknjižnog suca pod točkom I. izreke odbijen je kao neosnovan prigovor predlagatelja i potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta istoga suda poslovni broj Z-12370/2016 od 28. lipnja 2016. U točki II. izreke određeno je da će se odbijeni prigovor zabiljež...

21
Gž Zk 538/2022-2; 16.8.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja pod toč.I izreke usvojen je prigovor predlagatelja i preinačeno je rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta broj Z-1438/21 od 27. siječnja 2022. kojim je bio odbijen prijedlog predlagatelja, te je sukladno prijedlogu dopuštena uknjižba prava vlasništva na nekre...

22
Gž Ovr 244/2022-2; 12.8.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem na temelju ovršne isprave - koja je postala pravomoćna i ovršna u dijelu pod točkom I. izreke kojom je odlučeno o glavnoj stvari, određena je ovrha radi predaje u suposjed nekretnine čest. zem. 10/2 zk. ul. 3067 K.O. A3 u površini od 153 čhv, upisanoj kao „GR ...

23
Gž Zk 461/2022-2; 11.8.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je rješenje čija izreka glasi: "I. Uvažava se prigovor predlagatelja kao osnovan, preinačuje se rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta ovog suda posl. br. Z 62193/2021 od 15. prosinca 2021., te rješava: U zk.ul. 8316 k.o. V., - na nekretnini upisanoj kao ZK tijel...

24
Gž 851/2022-2; 28.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom suđeno je: „I. Tuženiku: H. d. s. d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, OIB: B2 , se nalaže da tužitelju: M. B. iz A1 , OIB: B1 , na ime naknade imovinske štete isplati iznos od 6.160,0 ...

25
Gž 668/2022-2; 13.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom u točki I. izreke suđeno je: „I. Proglašava se nedopuštenom ovrha u predmetu Općinskog suda u Sisku broj Ovr-438/2013 na ½ dijela nekretnina upisanih u zk. ul. 2097 k.o. S. S. i to čkbr. 2114 kuća od 47 m2, dvorište od 340 m2 i dvorišna zgrada od 13 m2 i na ½ dijela nekretnina ...

26
Gž 814/2022-2; 7.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „Tuženik M. D. iz G., dužan je predati u posjed tužitelju E.-B. d.o.o. V., poljoprivredno zemljište upisao u zemljišnim knjigama u zk. ul. br. 2807 k.o. G. i to kč. br. 1656 oranica sa 27333 m2, te naknaditi parnični trošak u iznosu od 3.425,...

27
Gž Zk 424/2022-2; 1.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem suda prvog stupnja odbijen je prigovor protustranke M. S. i potvrđeno je rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta Općinskog suda u Velikoj Gorici, Stalne službe u Ivanić Gradu br. Z-1202/2022 od 24. veljače 2022. kojim je na temelju Ugovora o ustupu i prijenosu prava i ...

28
Gž Zk 491/2022-2; 1.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja pod toč.I izreke odbijen je prigovor protustranke i potvrđeno je rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta broj Z-23528/21 od 21. prosinca 2021. kojim je usvojen prijedlog predlagatelja tako da je dopušten otpis nekretnina iz zk.ul.998 k.o. G. kčbr.864/79 šuma s...

29
Gž 203/2022-2; 27.6.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja radi isplate iznosa od 613.330,82 kn s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama na pojedine dijelove glavnice od njihovog dospijeća do isplate, a na ime zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu tužitelja, koje je tuženik davao u za...

30
Gž 230/2022-2; 20.6.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim djelomičnim rješenjem zbog ogluje i rješenjem odlučeno je: "I Odbija se tužbeni zahtjev u dijelu koji glasi; "Utvrđuje se da je tuženik time što je dana 16. 04. 2018. god., i dana 18. 04. 2018. god., pokosio travu na čest. zem. 370 i 371, K.O. A3 , zasmetao tužitelja u ...

31
Gž 796/2022-2; 14.6.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: "I. Odbija se tužbeni zahtjev 1. i 2. tužitelja koji glasi: "1 . Utvrđuje se da su tuženici smetali posljednji mirni posjed prava služnosti prolaza tužitelja kroz dvorište na nekretnini tuženika, koja je upisana u zemljišne knjige Općinskog s...

32
Gž 392/2022-4; 14.6.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Zadru, poslovni broj: 42 P-2093/2020., od 25. veljače 2022., presuđeno je: I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: Nalaže se tuženom T. j.d.o.o. iz Z., OIB:… te tuženom M. V. iz K., OIB:… da tužiteljici D. M. iz D. R., OIB:… predaju u posjed nekretninu upisa...

33
Gž 518/2022-2; 13.6.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem prvostupanjskog suda, poslovni broj: Psp-16/2021 od 18. ožujka 2022., riješeno je: "I. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi: "Tužena je time što je dana 07.02.2021.g. na nekretninu označenu kao č.zem. B2 KO Krušvar postavila kamenje, draču te je posula ostatcima ...

34
Gž Zk 357/2022-2; 8.6.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem pod toč. I. izreke spojeni su predmeti broj Z-20773/21 i Z-20946/21 te je utvrđeno da se postupak vodi pod brojem Z-20773/21, toč. II. izreke odbijen je prigovor H. d.o.o., E. P., N. F., A. K. i R. K. i potvrđeno rješenje broj Z-18984/21 od 21. listopada 2021. u toč. I.b...

35
Gž 292/2022-2; 7.6.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev na utvrđenje da je tužitelj stekao vlasništvo na nekretnini u Karlovcu i to kući i dvorištu u Karlovcu u A4 , na kat.čest. 2669/4 sve zk.ul. 2750, K.O. A5 , kao i da se naloži tuženiku da izda tužitelju ispravu podes ...

36
Gž Zk 427/2022-2; 2.6.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom pod toč. I. izreke naložen je upis brisanja zemljišnoknjižnog stanja upisanog rješenjem Općinskog suda u Velikoj Gorici broj Z-1544/11 od 13. lipnja 2011. u zk. ul. 2557 k.o. V. G., sada zk. ul. 4116 k.o. V. G., koje je doneseno temeljem rješenja Županijskog suda u Veliko...

37
Gž 466/2022-3; 2.6.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Presudom suda prvog stupnja suđeno je: I Utvrđuje se da postoji tražbina tužitelja prema tuženoj u iznosu od 96.000,00 kn (slovima: devedesetšesttisućakuna) uvećano za zakonsku zateznu kamatu na iznose od: - 2.000,00 kn od 01.03.2016.g. - 2.000,00 kn od 01.04.2016.g. - 2.000,00 kn od 01.05.2016.g...

38
Gž 426/2022-2; 1.6.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem prvostupanjskog suda riješeno je: "Utvrđuje se da je dana 21. srpnja 2016. tuženik S. G. tužitelju F. G. oduzeo posjed ugostiteljskog objekta "K." u S. M. n M., tako što je na tom objektu izmijenio bravu na ulaznim vratima pa tužitelj svojim ključem nije mogao otključati vrata, a uz to...

39
Gž 419/2022-2; 1.6.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "I. Utvrđuje se da je ništetan i da ne proizvodi pravne učinke ugovor o osnivanju osobne služnosti stanovanja sklopljen 10.12.2018. između 1. tuženika M. M. i 2. tužene N. M., na kojem su ovjereni potpisi 1. i 2...

40
Gž 32/2022-2; 26.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski rješenjem, suđeno je: „ I. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „Utvrđuje se da je tužena J. K. iz P. uznemirila tužiteljicu J. K. iz P. u posljednjem mirnom posjedu dijela čest. zem. ... k.o. P., koja u naravi predstavlja kuću katnicu i dvorište, na način ...

41
Gž 404/2022-2; 18.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke je odbijen tužbeni zahtjev tužitelja radi utvrđenja da je kao pravni sljednik pok. S. D. dosjelošću stekao pravo vlasništva nekretnine k.č. br. 3716/11 k.o. Gračani u površini od 351 m2, upisane u katastarskom operatu Grada Zagreba, koja če ...

42
Gž 464/2022-2; 9.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom odlučeno je: I. Usvaja se glavni tužbeni zahtjev koji glasi: Nalaže se tuženima, 1. S. G. iz A2 , OIB: B2 i 2. B. G. iz A2 , OIB: B3 , da izdaju tužiteljici D. F. iz A1 , OIB: 76 ...

43
Gž 446/2022-4; 2.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom odlučeno je: „Utvrđuje se da je tužiteljica M. C. u. S. (OIB: B4 ) vlasnica dijela kčbr. 7576/2, K.O. A5 , koji je na geodetskom snimku od dana 23. ožujka 2018. izrađenom po dipl. ing. geod. A. R. označen slovima A-B-C-D-E-F- ...

44
Gž 207/2022-2; 29.4.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem suda prvog stupnja odbijen je prijedlog predlagatelja radi razvrgnuća suvlasničke zajednice. 2. Protiv tog je rješenja žalbu podnio predlagatelj navodeći da je podnosi zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava te bitne pov ....

45
Gž Zk 193/2022-2; 26.4.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem prvostupanjskog suda odbijen je prigovor predlagateljica kao neosnovan i potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta poslovni broj Z-4520/20 od 6. travnja 2021. u pobijanom dijelu pod točkama II., III. i IV. izreke (st. I. izreke), te je određen upis zabilježbe odbijenog p...

46
Gž 425/2022-2; 25.4.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom suđeno je: „I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: I. Utvrđuje se da su tužitelji B. B. , M. B. i V. B. suvlasnici realnog dijela čest. zem. 407/1 k.o. Briševo, svaki za 1/3, površine 28277 m2 na skici sudskog očevida održanog ...

47
Gž 433/2022-4; 25.4.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom suda prvog stupnja utvrđeno je kako je tužiteljica stekla pravo vlasništva nekretnina: k.č. 8807/1 - vrt u 6/10 dijela i k.č. 4199/8 oranica, upisano u zk.ul. B4 k.o. Rovinj, u cijelosti te k.č. 4199/4 - oranica, upisano u zk.ul. B6 k.o. Rovinj, u cijelosti. Nadalje, sud pr...

48
Gž 341/2022-2; 25.4.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvoga stupnja poslovni broj P-1622/2016-58 od 19. svibnja 2017. odlučeno je sljedeće: „Utvrđuje se da izgrađeni stambeni objekt površine 50 m2 s natkrivenom terasom površine 28 m2 i stepeništem sagrađen na kč.br. 1136 upisanoj u zk.ul. B4 k.o. Pula, obojan narančastom bojom u ....

49
Gž 365/2022-2; 19.4.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom utvrđeno je da je tužitelj u cjelini vlasnik čest. zgr. 47/2 z.ul. 106 k.o. Sreser, te je naloženo tuženicima da tužitelju naknade parnični trošak od 800,00 kuna, dok je u preostalom dijelu, koji nije pobijan žalbom, odbijen tužbeni zahtjev kojim se nalaže tuženicima da ...

50
Gž 284/2022-2; 19.4.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem prvostupanjskog suda riješeno je: „I Odbija se tužbeni zahtjev kojim je tužitelj zatražio utvrđenje da ga je tuženik smetao u posljednjem mirnom posjedu nekretnine upisane u zk.ul.br. 530 k.o. Bađinac i to kčbr. 430/2 livada A3 površine 921 čhv na način da j ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava (HRV)
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a