Poredano po:

Broj dokumenata: 67

1
Gž 1699/2021-2; 13.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: " Odbija se prijedlog predlagatelja za ukidanjem potvrde ovršnosti od 09. Ožujka 2016. poslovni broj OV-1674/16, izdana od strane M. R. javno bilježničke prisjednice iz Javnobilježničkog ureda B. J. javnog bilježnika u Solin ...

2
Gž Zk 139/2021-2; 26.11.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem u točki I. izreke odbijen je prigovor predlagatelja i potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta istog suda poslovni broj Z-14146/2020 od 29. rujna 2020. Točkom II. izreke naložen je upis zabilježbe odbijenog prigovora u zk.ul.br. 5003 k.o. Rovinj. 2. Navede .....

3
Gž Ovr 653/2021-2; 20.10.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. U izreci citiranim rješenjem o ovrsi je na temelju ovršne isprave - ugovora o nenamjenskom kreditu broj 038-56-356576 sklopljena 31. siječnja 2008. između kreditora R. A. d. d. Zagreb s jedne strane te 1. ovršenika B. Š. - vlasnice obrta Neka trgovački obrt - uslužni ...

4
Gž 89/2021-2; 26.8.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom suđeno je: "I. Utvrđuje se da je ništetan i ne proizvodi pravni učinak Darovni ugovor zaključen između M. I. iz A1 , OIB: B1 , kao darovatelja i S. D. , OIB: B4 , kao obdarenice, koji Ugovor je ovjeren pred javnim bilje ...

5
Gž Zk 577/2019-3; 2.8.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem pod točkom I. izreke odbijen je prigovor predlagatelja te je potvrđeno rješenje prvostupanjskog suda broj Z-16320/19 od 12. kolovoza 22019. dok je pod točkom II. izreke u zk. ul. 987. k.o. K. zabilježen odbijeni prigovor predlagatelja na navedeno rješenje. 2. Pravodobno podne...

6
Gž 698/2021-2; 15.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „1. Utvrđuje se da nije sklopljen Ugovor o darovanju nekretnine ovjeren kod I. B. , javnog bilježnika u Splitu, pod brojem: OV-6265/2007 od dana 16. srpnja 2007.g. između S. V. kao darovatelja i D. V. kao obdarenika ...

7
Gž Ovr 350/2021-2; 5.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja, određena je predložena ovrha na temelju ovršnih isprava: - Sporazuma o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretninama i pokretninama i pravu na neposrednu ovrhu, solemniziranog po javnom bilježniku P. Ž. iz Trogira 17. veljače 2016., ...

8
Gž 697/2021-2; 1.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom suđeno je: „ I/ Proglašava se nedopuštenom izravna naplata odnosno pljenidba i prijenos naplaćenog iznosa zajma, temeljem Ugovora o nenamjenskom zajmu,broj 0010900265 od 18.lipnja 2009. sklopljenog između tužitelja I. V. iz Osijeka, OIB: B1 , kao zajmodavca i ...

9
Gž 505/2021-2; 30.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja, presuđeno je: 1. Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: "Proglašava se nedopuštenom ovrha pljenidbom i prijenosom novčanih sredstva putem Financijske agencije po zahtjevu tuženika protiv tužitelja radi naplate iznosa od 93.922,84 kuna s pripadajućim z ......

10
Gž Ovr 279/2021-2; 20.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je rješenje čija izreka glasi: „Odbija se prigovor ovrhovoditelja od 10. prosinca 2020. godine, kao neosnovan i potvrđuje se rješenje ovog suda, poslovni broj: Ovrv-207/20 od 3. prosinca 2020. godine." 2. Protiv rješenja pravovremenu i dopuštenu žalbu podnio je ovrhovo ....

11
Gž 1420/2020-2; 21.4.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev koji glasi: “1. Utvrđuje se ništetnim Ugovor o davanju kredita broj računa 10.448.942 od 18. veljače 2004. sklopljen između tužitelja N. A. i K. A. , oboje iz A1 i tužene R. L. ...

12
Gž Ovr 192/2021-2; 16.4.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je kao neosnovan prijedlog ovrhovoditelja od 24. studenog 2020. za ovrhu na pokretninama ovršenika. 2. Obrazlažući pobijano rješenje sud navodi da je ovrhovoditelj podnio prijedlog za ovrhu na temelju ovršne javnobilježničke isprave - Ugovora o dugoročnom kreditu s val...

13
Gž Ovr 7/2021-3; 25.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem je na temelju Protokola od 4. kolovoza 1999., privatne isprave sa snagom javnobilježničkog akta, ovjerenog od strane javnog bilježnika J. J. pod brojem OU-142/99, radi namirenja iznosa od 165.045,00 eura u kunskoj protuvrijednosti na dan isplate, sa zateznim kamata ...

14
Gž Ovr 766/2020-2; 7.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem o ovrsi u toč. I/ izreke određena je predložena ovrha pljenidbom i prijenosom novčane tražbine ovršenice prema ovršenikovu dužniku A. b. d.d. po osnovi pravomoćne presude Općinskog suda u Osijeku poslovni broj: P-188/2018-16, radi prisilne naplate tražbine ovrhovoditelja u ukupno...

15
Gž Ovr 639/2020-2; 24.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem Općinskog suda u Varaždinu broj: Ovr-614/2019-2 od 10. listopada 2019. određena je ovrha na nekretnini 1. ovršenice T. K. i 2. ovršenika I. M. upisanoj u zemljišnoknjižni uložak 4282 k.o. Varaždin čestica broj 9/2, upisanoj u A, redni broj 1, zemljište u Gajevoj ulici, pov ...

16
Gž Ovr 531/2020-2; 20.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem o ovrsi radi naplate ovršne tražbine ovrhovoditelja i troškova postupka, određena je ovrha na nekretninama ovršenika. Pravovremeno izjavljenom žalbom ovršenici pobijaju rješenje o ovrsi iz svih zakonskih žalbenih razloga, a posebno iz razloga navedenih u članku 50. stavku 1. t ....

17
Gž 1108/2018-2; 19.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odbačena je tužba od 28. srpnja 2017., kao nedopuštena. Protiv navedenog rješenja tužitelj podnosi pravodobnu žalbu, zbog svih žalbenih razloga iz članka 353. stavak 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/0 ....

18
Gž 2400/2020-2; 15.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom zbog ogluhe suda prvog stupnja je utvrđeno da je ništetan ugovor o darovanju koji je zaključen 9. srpnja 2015. između Š. P. kao darovatelja i D. P. te Nikole Peraića kao daroprimatelja, na kojem je ovjeren potpis darovatelja kod Javnog bilježnika M. D. iz Benkovca ...

19
Gž 452/2020-2; 15.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem sud prvog stupnja je utvrdio da je tuženik smetao tužitelja u njegovom posljednjem mirnom posjedu nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Crikvenici, zemljišnoknjižni odjel Krk i to u z.k.ul. 4367 k.č. br. 4700/14 k.o. Omišalj, oznake zemljišta kuća i dvor, površin...

20
Gž Ovr 866/2019-2; 14.5.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem na temelju ovršne javnobilježničke isprave, Ugovora o zakupu poslovnog prostora sklopljenog između ovrhovoditelja kao zakupodavca i ovršenika kao zakupoprimca, solemniziranog po javnom bilježniku S. Š. iz Zagreba pod poslovnim brojem Ov-8963/11 od 19. srpnja 2011. te r ...

21
Gž 1529/2019-5; 20.1.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja održano je na snazi u cijelosti rješenje poslovni broj O-1889/2016-16, UPP/OS-112/18 od 28. siječnja 2019. (pogrešno navedeno „od 12. studenog 2018.“) doneseno po javnom bilježniku N. K. , kao povjereniku suda. Protiv tog rješenja žalbu podnosi zakonska nasl ...

22
Gž 1007/2019-2; 7.1.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod toč. 1. izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju javnog bilježnika M. B. u Zagrebu broj Ovrv-1766/2015 od 2. srpnja 2015. u dijelu kojim je naloženo tuženici isplatiti tužitelju 1.791,16 kn sa zateznom kamatom na iznos od 1.669,16 kn od 30. studenog 2 ...

23
Gž 1161/2018-2; 10.12.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I. U cijelosti se održava na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika D. B. iz A3 , poslovni broj Ovrv-1163/2017 od 16. lipnja 2017., pod točkom 1. istog, u kojem je naloženo tuženici mlt. Lauri ...

24
Gž 1355/2019-2; 17.10.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „I. U cijelosti se odbija kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "1. Dužni su tuženici pod 1. i 2. u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe solidarno isplatiti tužitelju kunsku protuvrijednost iznosa od ukupno 50.000,00 USD sve to ....

25
Gž Ovr 681/2018-5; 11.10.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom toč.I izreke prvostupanjskog rješenja odbačen je prijedlog treće osobe radi ukidanja potvrde ovršnosti Ugovora o kreditu od 9.4.2008. izdane po javnom bilježniku M. B. iz Pazina dana 26.4.2010. pod brojem OV-2855/08-2 i potvrde ovršnosti Ugovora o kreditu od 11.6.2008. izdane po ja ...

26
Gž 1507/2017-6; 3.10.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud je donio presudu broj P-5438/2014-35 od 10. srpnja 2017. čija izreka glasi: "I Utvrđuje se da je ništetan i bez pravnog učinka članak 6. Ugovora o kreditu broj: 011-335/2007 sa sporazumom o osiguranju novčane tražbine od 10. listopada 2007. zaključen između tužitelja N. M. ...

27
Gž Ovr 376/2019-3; 19.9.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem o ovrsi - izdanim bez obrazloženja u smislu odredbe čl.41.stav.4. Ovršnog zakona (dalje: OZ - NN 112/12 i 25/13) određena je ovrha na novčanim sredstvima ovršenika temeljem ovršne isprave koju predstavlja po javnom bilježniku M. J. iz Zagreba dana 20.11.1997. pod brojem ...

28
Gž Zk 470/2018-6; 26.8.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem u točki. I. izreke prihvaćen je prigovor C.Z.S.R. i preinačeno rješenje posl.broj.Z-13901/18 od 2. svibnja 2018. na način da se odbija prijedlog predlagatelja za uknjižbu prava vlasništva na kčbr.13011, kčbr.13016 i kčbr.13018 upisane u zk.ul. 5612 sada u z ...

29
Gž 1632/2018-2; 21.6.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika V. Ć. iz A3 , posl. br. Ovrv-973/17 od 14. ožujka 2017. u cijelosti te je odbijen tužbeni zahtjev da se tuženiku naloži isplatiti tužitelju iznos od 32.647,04 k ...

30
Gž 2601/2016-3; 3.6.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja, točkom I. izreke, naloženo je tuženiku da isplati tužitelju iznos od 29.586,74 kn sa pripadajućim zateznim kamatama od dospijeća svakog pojedinog iznosa do isplate, točkom II. izreke utvrđeno je da u odnosu na tužitelja ne proizvodi pravni učinak odluka tuženika kojom se...

31
Gž 839/2018-3; 16.5.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu, poslovni broj: 78 P-6319/2015-62, od 19. srpnja 2018., u stavku I. izreke presude, odbijen je tužbeni zahtjev na utvrđenje da je Ugovor o jednokratnom kreditu br. računa 546.127, sklopljen između tužitelja i tuženika dana 25.03.2009., ništetan...

32
Gž 671/2018-4; 30.4.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I/ Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice J. G. s prebivalištem u A5 , OIB: B1 , da je tuženik I. G. iz A3 , OIB: B2 , dužan trpjeti namirenje tražb ...

33
Gž 933/2017-2; 29.4.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio da je tuženik dužan trpjeti namirenje njegova potraživanja u iznosu od 78.965,15 kn s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama prodajom nekretnina u njegovom vlasništvu opisanih u izreci, a položenim u K.O. A3 , dok je .....

34
Gž Ovr 169/2019-2; 8.4.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem o ovrsi otiskivanjem štambilja, sukladno prijedlogu ovrhovoditelja od 21. kolovoza 2018., određena je ovrha na temelju ovršne isprave - ugovora o najmu stana od 22. prosinca 2015. solemniziranog kod javnog bilježnika A. G. u Zagrebu pod brojem OV-15550/15, radi namirenja ...

35
Gž 557/2018-2; 24.1.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Uvodno označenom presudom pod toč. I izreke odbijen je tužbeni zahtjev koji glasi: "1. Utvrđuje se da je ništetan ugovor sklopljen 28. travnja 2003. godine između sada pok. D. R. R. i R. R. , ovjerenog kod javnog bilježnika V. V. iz Šibenika pod poslovnim brojem OV-4169/ ...

36
Gž 19/2019-2; 16.1.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom odlukom doslovce je odlučeno: "I. Poništava se Ugovor o nagodbi pod oznakom Klase…, Ur. Broj….sklopljen između tužitelja H. C. d.d. i tuženika R. H. za M. F. te potvrđen-solemniziran od javnog bilježnika A. I. iz Z. pod posl .brojem …. dana 15. rujna 2004. godine. II. Utvrđuje ......

37
Gž Ovr 1247/2018-2; 31.10.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog za ovrhu ovrhovoditeljice podnesen prvostupanjskom sudu 6. rujna 2018. Sud prvog stupnja u obrazloženju navodi da je prijedlog za ovrhu na nekretnini podnijet na temelju Ugovora o zajmu sa sporazumom radi osiguranja novčane tražbine od 14. prosinca 2009. ( ....

38
Gž 1383/2018-2; 30.10.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč. I. izreke odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužiteljice radi utvrđenja da su Ugovor o zajmu, Račun br. B3 od 25. ožujka 2008., Založna isprava od 25. ožujka 2008. i Očitovanje solemnizirano kod javne bilježnice J. C. iz Čakovca 2. travnja 2008. pod po ...

39
Gž 291/2017-2; 20.9.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Velikoj Gorici-Stalna služba u Ivanić Gradu broj P-261/15-12 od 14.studenog 2016. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim traži utvrđenje da je stekao valjanu pravnu osnovu za stjecanje prava vlasništva čest.broj 1245 i 1246 iz z.k. ul.broj 923 k.o. Šumećani, a temeljem ...

40
Gž 1794/2017-5; 18.9.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod toč. I. izreke utvrđeno je da je ništetan ugovor o darovanju zaključen između Vesne Korlaet kao darovateljice s jedne strane i K. K. kao obdarenice s druge strane od 4. studenog 2010., ovjeren kod javnog bilježnika I. Š. pod brojem OV-11340/10 i da isti ne proiz ...

41
Gž 1610/2016-2; 16.7.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč. I. izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. B. u Zagrebu broj Ovrv-5440/09 od 10. kolovoza 2009. u dijelu kojim je tuženici naloženo isplatiti tužitelju iznos od 62.734,16 kn sa zakonskom zateznom kamatom koja na iznos ...

42
Gž 960/2018-2; 18.6.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Uvodno citiranim rješenjem ukinute su sve provedene radnje i odbačena je tužba. Protiv tog rješenja žali se tužitelj sadržajno zbog žalbenog razloga iz članka 353. stavak 1. točka 3. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/0 ....

43
Gž 716/2017-2; 17.5.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: „1. Utvrđuje se ništetnim Ugovor o doživotnom uzdržavanju sklopljen između M. P. u. D. r. B. , kao primateljice uzdržavanja s jedne strane, i D. -. T. P. pok. D. -. T. P. kao davat ...

44
Gž 126/2018-2; 3.5.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom je suđeno: Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "Proglašava se nedopuštenom ovrha u predmetnoj stvari broj Ovrv-226/06 Općinskog suda u Trogiru određena rješenjem o ovrsi poslovni broj Ovrv- 226/06 od 6. rujna 2006. Dužan je tuženik u roku od 15 dana isplatiti ...

45
Gž Ovr 188/2018-2; 27.2.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor ovrhovoditelja podnijet protiv rješenja o pristojbi kojim je ovrhovoditeljima naloženo plaćanje pristojbe u iznosu od 50,00 kn na podneseni prijedlog za ovrhu. U bitnome prvostupanjski sud odbija prigovor jer iz Tarifnog broja 1. st.2. Tarife sudskih pristo ....

46
Gž 763/2016-3; 31.1.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč. I. izreke ukinut je u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi temeljem vjerodostojne isprave javnog bilježnika M. B. iz Zagreba broj Ovrv-5219/09 od 23. lipnja 2009. za iznos glavnice od 176.440,17 kn sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 2. lipnja 20 ...

47
Gž Zk 474/2016-2; 31.10.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud pod toč.1. izreke odbio je prigovor M. V. kao neosnovan i potvrdio rješenje istog suda br.Z-41263/14 od 03. listopada 2014., pod toč.2. izreke navedeno je da će se zabilježba prigovora pod br.Z-43475/14 u zk.ul. pod ul.br.9888 zk.ul.br.1922 k.o. T. izbrisati po službenoj dužnosti ...

48
Gž Ovr 100/2017-5; 27.7.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem u toč. 1. izreke ukinuta je potvrda ovršnosti koja je s danom 20. rujna 2011.g. izdana od strane j. b. A. H. iz Z. pod brojem OV-12897/07 na Ugovoru o kreditu broj: 028-50-4267482 od 18. srpnja 2007.g. U toč. 2. izreke preinačeno je rješenje o ovrsi Općinskog suda u Zaprešiću bro...

49
Gž-2899/16-2; 8.6.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Nepobijanom toč.I/izreke predlagatelj je oslobođen od plaćanja javnobilježničkih pristojbi u postupku ovjere/solemnizacije Ugovora o kreditu za financiranje obrazovanja kroz sveučilišne i stručne studije broj 7107845547, Ugovora o kreditu za financiranje troškova studentskog života (dva primjerka), ...

50
Gž Ovr-868/16-2; 9.3.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog za osiguranje prisilnim zasnivanjem založnog prava od 29. siječnja 2016. g. kao neosnovan.

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a