Poredano po:

Broj dokumenata: 102

1
Gž 130/2021-2; 19.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom presuđeno je: "I. Dužan je tuženik u roku od 15 dana isplatiti tužitelju pod 1. N. C. iznos od 70.000,00 kuna (sedamdesettisuća) sa zakonskim zateznim kamatama koje teku od presuđenja do konačne isplate po stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem pr ...

2
Gž R 1051/2021-2; 28.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je odlučio: "I Općinski radni sud u Zagrebu proglašava se mjesno nenadležnim za postupanje u ovom predmetu. II. Nakon pravomoćnosti ovog rješenja predmet će se ustupiti Općinskom sudu u Rijeci kao mjesno nadležnom sudu za postupanje." 2. Protiv nave ...

3
Gž Ovr 151/2021-2; 29.11.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je rješenje kojim je pod točkom I. izreke odbačena žalba ovršenika od 15. veljače 2019. protiv rješenja o ovrsi poslovni broj Ovr-1025/17-3 od 30. srpnja 2018., a pod točkom II. izreke je odbijen prijedlog ovršenika za provođenjem novog građevinskog vještačenja nekretnine...

4
Gž Ovr 698/2021-2; 19.11.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem o ovrsi donesenim bez obrazloženja, u skladu sa odredbom čl.41.stav.4. Ovršnog zakona (dalje: OZ - „Narodne novine“ broj 112/12, 25/13, 93/14, 73/17 i 131/20) određena je ovrha na nekretninama ovršenika - čkbr. 130 vrt sa 405 m2 upisane u zk.ul.885 k.o. Raštane, čkbr.137 pašn...

5
Gž Ovr 666/2021-2; 4.11.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Pobijanim rješenjem o ovrsi donesenim bez obrazloženja, u skladu sa odredbom čl.41.stav.4. Ovršnog zakona (dalje: OZ - „Narodne novine“ broj 112/12, 25/13, 93/14, 73/17 i 131/20) određena je ovrha na temelju ovršne isprave - pravomoćne i ovršne presude prvostupanjskog suda broj Ps-222/2018-18 od 5...

6
Gž 1526/2021-2; 4.11.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom naloženo je tuženici isplatiti tužitelju iznos od 59.150,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 17. srpnja 2020. do isplate po stopi pobliže određenoj u izreci te naknaditi tužitelju parnične troškove u iznosu od 7.191,50 kn zajedno sa zakonskom zateznom kamatom od 20. srpnja 2...

7
Gž 1632/2019-3; 28.10.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom pod točkom I. izreke naloženo je tuženici da na ime manje zaprimljenog iznosa mjesečne najamnine za stan u A3 ukupne korisne površine 50,70 m2 isplati tužitelju 74.495,79 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom počevši od svakog pojedinačnog naznače ...

8
Gž Ovr 757/2019-6; 18.10.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja je odbijen prijedlog ovršenika za odgodu ovrhe od 20. ožujka 2019. te je odbijen zahtjev za obustavu ovrhe. 2. Protiv rješenja su žalbu podnijeli ovršenici. U žalbi navode da je izostalo obrazloženje rješenja kojim je odbijen prijedlog za obustavu ovrhe, a koji prijed...

9
Gž Ovr 1729/2021-2; 18.10.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem odbijen je kao neosnovan prijedlog ovršenika od 16. listopada 2019. za odgodu ovrhe. 2. Protiv rješenja žali se ovršenik pozivom na žalbene razloge iz članka 353. stavka 1. u vezi sa člankom 381. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine, broj: 53/1991., 91/1992., 112...

10
Gž 992/2021-3; 20.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu citiranom u izreci odlučeno je: Nalaže se tuženici Republici Hrvatskoj, OIB:… isplatiti tužiteljici S. H. iz Z., OIB:… iznos od 129.491,73 kn, kao i naknaditi joj trošak parničnog postupka u iznosu 34.750,00 kn, sve sa zateznom kamatom tekućom od 1. v...

11
Gž 839/2021-2; 26.8.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „Nalaže se tuženicima A. I. iz A2 , OIB B2 i E. I. iz A2 , OIB B3 predati u posjed tužitelju G. Z. , A1 , OIB B1 st ...

12
Gž 865/2021-2; 30.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom pod točkom I. izreke naloženo je tuženici isplatiti tužitelju iznos od 88.461,87 kn sa pripadajućom zateznom kamatom tekućom od 26. ožujka 2021. do isplate. Točkom II. izreke naloženo je tuženici naknaditi tužitelju trošak parničnog postupka u iznosu od 11.600,00 kn. Rješ...

13
Gž Zk 260/2021-2; 29.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „I Odbija se prigovor A. M., K. M., I. M., M. M. i A. R. kao neosnovan i potvrđuje rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta poslovni broj Z-8290/2019 od 23. rujna 2019. II Temeljem članka 145 stavak 4 Zakona o zemljišnim knjigama (Naro...

14
Gž 1333/2019-2; 27.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom, toč. I. izreke, naloženo je tuženici da tužitelju plati iznos od 79.725,06 kn, zajedno s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama, dok je u toč. II. izreke tuženica dužna tužitelju nadoknaditi trošak parničnog postupka u iznosu od 5.381,92 kn zajedno s pripadajućim zakonskim z...

15
Gž 912/2021-2; 16.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem o nasljeđivanju suda prvoga stupnja toč. I. izreke, utvrđena je ostavinska imovina pok. ostaviteljice K. , iz A2 27. rođena 01. siječnja 1945. a umrla 6. prosinca 2020., pa je tako utvrđeno da se ista sastoji od nekretnina upisanih u zk. ...

16
Gž 682/2021-2; 6.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: "Nalaže se tuženiku Republika Hrvatska da tužitelju T. B. isplati iznos od 50.000,00 kn zajedno sa zateznom kamatom od 9. prosinca 2013. do isplate te da mu nadoknadi parnični trošak u iznosu od 13.562,50 kn zajedno sa zateznom k ...

17
Gž 643/2021-2; 10.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom, toč. I. izreke, naloženo je tuženiku iseliti iz stana koji se nalazi u stambenoj zgradi u A3 na XIII. (trinaestom) katu, površine 21,20 m2, koji se nalazi u stambenoj zgradi koja se nalazi na kčbr. 1044/2, upisanoj u zk.ul. 20077 k.o. A4 te ...

18
Gž 415/2021-2; 4.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom suđeno je: "I. Nalaže se tuženici Republici Hrvatskoj isplatiti tužitelju Ž. K. iznos 36.000,00 kn sa zateznim kamatama koje teku od 25. listopada 2014. godine do isplate te mu naknaditi trošak parničnog postupka u iznosu 11.193,75 kn sa zateznim kamatama koje teku od ...

19
Gž 664/2018-2; 12.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovno: "Nalaže se tuženici V. P. da iseli iz stana u B. M., koji se nalazi u prizemlju, stan broj 3, ukupne površine 31,87 m2, a koji se sastoji od sobe, kuhinje, kupaonice i predsoblja, te da stan slobodan od osoba i stvari preda u posjed tužitelju, ......

20
Gž 67/2021-2; 30.4.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "I Osniva se nužni prolaz u korist č.z. B8 upisane u zk.ul.br. 16394 kao povlasnog dobra u vlasništvu predlagateljice J. M. , a na teret č.z. B9 upisane u zk.ul.br. 14740 kao poslužnog dobra u suvlasniš ...

21
Gž Ovr 740/2020-2; 8.4.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja je odredio ovrhu na nekretnini ovršenika R. G. i to na posebnom suvlasničkom dijelu nekretnine, u naravi stana na 3. katu stambene zgrade u A3 , površine 56,85 m2. 2. Protiv tog rješenja o ovrsi žali se ovršenik zbog žalbenih razloga iz čl. 50. st. 1 ...

22
Gž Ovr 119/2021-2; 10.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem obustavljen je postupak osiguranja određen rješenjem prvostupanjskog suda broj Ovr-2495/13 od 12. studenog 2013. primjenom odredbe čl. 72. st. 2. Ovršnog zakona („Narodne novine“ broj: 112/12 i 25/13 - dalje: OZ), s obrazloženjem da je u konkretnom slučaju zemljišnoknjižni sud od...

23
Gž Ovr 76/2021-2; 9.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem o ovrsi od 18. srpnja 2018. riješeno je:„Na temelju ovršne isprave - Ugovora o otplati kredita (jednokratni kredit) broj konta 1-01.074.897 solemniziran dana 4. travnja 2008. kod javnog bilježnika D. K. iz Pule pod posl.br. OV-5797/08, a radi naplate - iznosa od 98.576,48 eura ...

24
Gž 942/2020-2; 4.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom je presuđeno: Nalaže se tuženiku isplatiti tužiteljici iznos od 338.348,40 kune sa zakonskom zateznom kamatom kako slijedi: - na iznos od 4.111,76 kn počam od 01.04.2013.g. pa do isplate, - na iznos od 4.111,76 kn počam od 01.05.2013.g. pa do isplate, - na iznos od 4.111 ......

25
Gž 1735/2020-3; 21.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom pobijanom presudom suđeno je: " I Nalaže se tuženoj Ani Milić iz Zagreba, Škrlčeva 47, OIB 96348342456 da se iseli iz trosobnog stana u prizemlju desno površine 67 m2 koji je kao 5. suvlasnički dio s neodređenim omjerom (E-5) upisan u z.k.ul. 8180 k.o. Grad Zagreb, a nalazi se u kuć ...

26
Gž Ob 18/2021-2; 12.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: „I. Određuje se privremena mjera te će zajedničko dijete stranaka mlt. N. K. iz A2 , OIB B3 , rođena 22. siječnja 2014. godine u Varaždinu, stanovati sa ocem D. K. iz A2 , OIB: B4 . II. Ostvarivanje ...

27
Gž 91/2020-2; 24.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj Pn-1331/2019-65 od 29. studenog 2019. u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim traži da mu tuženik naknadi štetu u iznosu od 80.000,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama računatim od presuđenja 29. studenoga 2019. do isplate. To ....

28
Gž 3598/2020-2; 10.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja u točki I. izreke odlučeno je da se prekida ostavinski postupak iza pok. I. O. , rođenog 7. studenog 1887., A3 , SAD, umrlog 24. srpnja 1966. Točkom II. izreke nasljednice A. O. i K. G. , upućene su da u roku od ...

29
Gž 666/2020-2; 24.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: "I Ukida se u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika K. V. iz A5 , poslovni broj: Ovrv-3739/17 od 23. ožujka 2017. godine pod točkom I. II Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev koji ...

30
Gž 487/2019-2; 22.10.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom naloženo je tuženoj Cesarec Marini iz Zagreba, Gumerec 14, OIB 51825891679 da iseli iz stambene zgrade u Zagrebu, Gumerec 14 izgrađene na k.č.br. 1705/1 k.o. Granešina i da tu stambenu zgradu preda slobodnu od svojih stvari tužitelju Josipu Cesarcu iz Zagreba, Gumerec 14, OIB 7845...

31
Gž 416/2020-2; 24.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženoj da tužitelju isplati iznos od 133.258,88 kn sa zakonskom zateznom kamatom od dana presuđenja pa do isplate, a istom presudom je tužitelj odbijen s preostalim dijelom zahtjeva od dosuđenog do zatraženog iznosa od 167.154,00 kn, a također je odbijen za više...

32
Gž 684/2020-2; 21.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja presuđeno je: "I/ Nalaže se tuženiku V. l. d.d. iz A2 , s osnova naknade štete isplatiti tužiteljici V. L. H. iz A1 , iznos od 15.000,00 kn, sa zakonskim zateznim kamatama koje teku od dana 11.siječnja 2012. ...

33
Gž 848/2018-3; 26.8.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odlučeno je: "I. Nalaže se tuženiku H. zavodu….. isplatiti tužitelju M. D. iznos od 24.742,68 kn sa zateznom kamatom tekućom od 09. studenog 2017. godine do isplate, te zateznu kamatu na iznos od 23.558,52 kn tekuću od 09. studenog 2017. godine do 06. prosinca 2017. godin ....

34
Gž Ovr 494/2020-2; 24.8.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Obrazlažući pobijano rješenje sud navodi da je ovršenik podnio prijedlog za odgodom ovrhe koja se vodi pod brojem Ovr-732/2018 kod istog prvostupanjskog suda i u kojem postupku je određena ovrha na nekretnini upisanoj u zk.ul.broj 3579 k.o. Slavonski Brod, a koja nekretnina u naravi čini kuću i dvor...

35
Gž 137/2018; 12.8.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "I. Nalaže se tuženiku N. S. iz Z., OIB…. isplatiti na ime naknade štete tužitelju D. B. iz Z., OIB…. iznos od 40.000,00 kuna zajedno s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama od 23.09.2015. godine pa do isplate po prosječnoj kamatnoj stopi na stanja kred ....

36
Gž 242/2020-3; 13.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u toč.I izreke naloženo je tuženiku iseliti iz jednosobnog stana u prizemlju zgrade u Zagrebu, na A2 , površine 12,81 m2 koji predstavlja Etažu 6 i nalazi se u zgradi sagrađenoj na čkbr. B4 upisanoj u zk.ul.br. B3 k.o. Grad Zagreb te isti slobodan od ...

37
Gž 861/2020-2; 13.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Nepobijanim dijelom prvostupanjske presude tužena je obvezana naknaditi tužitelju štetu u iznosu od 118.048,71 kn sa zateznom kamatom tekućom od 3. veljače 2017. kao dana utuženja do isplate, a nepobijanim rješenjem dopuštena je preinaka tužbe sadržana u podnesku od 9. siječnja 2020. Pobijanim dijel...

38
Gž 1567/2019-2; 1.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom naloženo je tuženiku da iseli iz stana broj 8 površine 41,06 m2 koji se nalazi u zgradi označenoj kao čest. zgr. 1295 k.o. A8 na adresi A2 , te da taj stan, slobodan od osoba i stvari preda u posjed tužiteljici putem Ministarstva F. , Carinske uprav ...

39
Gž 1289/2019-2; 30.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: "I. Odbija se zahtjev tužitelja za iseljenje tuženice iz prostora u vlasništvu tužitelja površine 43 m2, koji se sastoji od četiri sobe, zajedničke kupaonice s WC-om i zajedničkog hodnika, a koji se nalazi na II. katu čest. zgr. 16 z.ul. 35 k.o. ...

40
Gž Ovr 476/2020-2; 3.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim prvostupanjskim rješenjem o ovrsi na temelju ovršne isprave -presude i rješenja Općinskog suda u Trogiru posl.br. P-116/03 od 18.10.2007., radi naplate novčanog potraživanja ovrhovoditelja kako je određeno u istom, određena je ovrha na zabilježbom ovrhe u zemljišnoj knjizi, utvrđenjem vrij...

41
Gž 1037/2019-2; 6.5.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "Nalaže se tuženoj M. R. iz Z., da iseli iz stana u Z. na adresi…., stan broj 11, na polukatu između prizemlja i prvog kata, dvosoban, površine 51,98 m2 na adresi… P. 16 koji je neodvojivo povezan sa odgovarajućim suvl .....

42
Gž R 15/2020-2; 5.5.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim je traženo da se utvrdi da je tuženikova Odluka o redovnom otkazu Ugovora o radu broj DP-03-25951/15 od 23. listopada 2015. kojom se tužitelju, zaposlenom na poslovima radnog mjesta vozač u organizacijskoj jedinici Divizija p...

43
Gž Ovr 239/2020-2; 29.4.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem sud prvog stupnja odbio je prijedlog ovršenika za odgodu ovrhe podnesen 8. siječnja 2020. godine kao neosnovan. Protiv tog rješenja pravovremenu i dopuštenu žalbu podnio je ovršenik zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava te p...

44
Gž 254/2019-2; 18.3.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi: „Dužna je tuženica isplatiti tužiteljici iznos od 27.539,28 kuna sa zakonskom zateznom kamatom po stopi određenoj važećom Odlukom o diskontnoj (eskontnoj) stopi Hrvatske narode banke uvećanoj za pet posto .....

45
Gž 1382/2018-3; 12.3.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Uvodno označenom presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "I. Nalaže se tuženiku I. P. d.o.o. A5 , OIB B2 da tužitelju V. R. iz A1 , OIB B1 isplati od 5.000,00 kn sa zateznim kamatama tekućim od 30.lidtopada 2018. do isplate po ...

46
Gž 1135/2019-2; 4.3.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom, naloženo je tuženoj da iseli, oslobodi od osoba i stvari i preda u posjed dio nekretnine zk.č.br. B3 k.o. Grad Zagreb upisane u zk. ul. br.108300 k.o. Grad Zagreb u površini od koji se nalazi na južnom i jugozapadnom dijelu predmetne nekretnine i predstavlja kuću na adr ....

47
Gž 284/2020-2; 17.2.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženicama da tužiteljima predaju u posjed, slobodan od stvari i osoba, nekretninu - stan u prizemlju, ulaz br. 1, koji se sastoji od 2 sobe, kuhinje, kupaonice, hodnika, ostave, drvarnice u podrumu, ukupne površine 65 m2 a koji se nalazi u stambenoj zgradi u Sla...

48
Gž 93/2019-3; 10.2.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom utvrđeno je da suvlasničku zajednicu nekretnina parničnih stranaka svakog u ½ dijela čini nekretnina - stan koji se nalazi na trećem katu lijevo i koji se sastoji od dvije sobe i ostalih prostorija sa 53,57 m2 (ETAŽNO VLASNIŠTVO E-58) kao poseban dio čkbr. 725 stam...

49
Gž 1415/2019-5; 4.2.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod toč. I. izreke naloženo je tuženiku iseliti iz stana u Z., opisanog kao stan broj 4 na I. katu, površine 44,59 m2, koji se nalazi u zgradi sagrađenoj na z.k.čbr. 479/1 k.o. K., stambena zgrada br. … P. i dvorište ukupne površine 635 m2, upisan kao etaža 4 (E-4) u z.k.ul. 3619 ...

50
Gž 1892/2019-2; 23.1.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da iseli i preda slobodno od osobi i stvari u posjed tužitelju stan koji se nalazi u Zagrebu, na adresi A4 , sagrađena na čkbr. B4 k.o. Trnje i upisana u zk.ul. B3 k.o. Trnje, a koji stan se sastoji od ulaznog hodnika, kupaonice, dnevn ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a