Poredano po:

Broj dokumenata: 28471

1
Gž Ovr 59/2020-2; 29.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem pod toč. I. izreke odbijen je prijedlog za ovrhu ovrhovoditelja P. B. G. od 3. siječnja 2020., toč. II. izreke naloženo je zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog građanskog suda u Zagrebu, zabilježba odbijanja prijedloga za ovrhu ovrhovoditelja na nekretnini ovršenika upisanoj u zk.u...

2
Gž Ovr 27/2020-8; 17.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem je na temelju rješenja o ovrsi Općinskog suda u Karlovcu posl.br. Ovrv. 146/16. od 16. svibnja 2016., radi naplate novčane tražbine ovrhovoditelja u iznosu od 47,21 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 25. lipnja 1992. do isplate, troškova ovršnog postupka u iznosu od 73,20 ...

3
Gž Zk 505/2020-2; 10.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odbijen je prigovor predlagateljice kao neosnovan i potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta poslovni broj Z-42107/19 od 3. listopada 2019. (st. I. izreke). Nadalje, tim rješenjem zabilježen je odbijeni prigovor J. H. izjavljen protiv naprijed nav...

4
Gž 2650/2020-2; 10.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja u točki I/ izreke u cijelosti je ukinut platni nalog sadržan u točki I rješenja Općinskog suda u Zagrebu poslovni broj Ovrv-3447/2003 od 18. veljače 2003. kojim je naloženo tuženicima isplatiti tužitelju iznos od 890,14 kn sa zakonskim zateznim kamatama, preciziranim u s ...

5
Gž 496/2020-3; 9.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom Općinskog suda u Zlataru, poslovni broj: 1. P-592/2019-28 od 10. travnja 2020., presuđeno je: I. O d b i j a j u s e tužbeni zahtjevi koji glase: "I. Nalaže se tuženom R. Z. C. iz F., OIB: …,a tužiteljici S. Z. iz Z., OIB:…, izda valjanu tabularnu ispravu podobnu za brisanje prava...

6
Gž 568/2020-2; 9.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "1. Nalaže se tuženiku R. A. d.d. (OIB: B2 ) isplatiti tužitelju Z. S. (OIB: B1 ) iznos od 33.704,75 kuna zajedno sa zakonskom zateznom kamatom koja se određuje za razdoblje od 1. siječnja 2008. do 31. srpnja 2015. za s ...

7
Gž 746/2020-2; 9.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Dužan je tuženik u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe isplatiti tužiteljici iznos od 7.500,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom koja teče od 02.02.2012. pa do isplate po stopi od 12 % godišnje s time da se u slučaju promjene zakonske zatezne kamate .....

8
Gž 1541/2020-2; 8.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem toč. I izreke prekinut je postupak jer je nad tužiteljem otvoren stečajni postupak, toč II  izreke navedeno je da će se postupak nastaviti kada stečajni povjerenik preuzme postupak ili kad ga sud  na prijedlog protivne strane ili po službenoj dužnosti pozove da to učini, toč. III...

9
Gž 6/2018-2; 8.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja u točki I izreke naloženo je tuženiku da plati tužitelju iznos od 9.698,44 EUR s pripadajućim zateznim kamatama koju ovlaštena poslovna banka u mjestu ispunjenja plaća na devizne štedne uloge u eurima po viđenju, počev od 17. rujna 2012. kao dana podnošenja tužbe pa do i ...

10
Gž 681/2020-3; 8.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom je suđeno: I. Utvrđuje se da je tužiteljica I. B. iz A1 , OIB B1 kao davatelj uzdržavanja sklopila Ugovor o doživotnom uzdržavanju sa primateljicom uzdržavanja pokojnom C. J. iz A3 , OIB B3 , dana 26.10.1993., a ...

11
Gž 1220/2020-2; 8.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je;: "I./ Nalaže se tuženiku H. u. z. , A3 , OIB: B3 naknaditi I-tužitelju M. L. iz A1 , OIB: B1 štetu u iznosu od 7.400,00 kn sa zateznim kamatama tekućim od 13 ...

12
Gž Ob 359/2020-2; 7.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom razveden je brak sklopljen u Metkoviću dana 24. siječnja 1998. između tužiteljice i tuženika, a koja činjenica sklapanja braka je upisana u maticu vjenčanih Matičnog ureda Metković, za matično područje Metković za 1998. pod rednim brojem 6. Nadalje, odlučeno je ....

13
Gž 398/2019-2; 7.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Uvodno označenom presudom suđeno je: "1. Nalaže se tuženiku Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma P. S. , A2 , OIB: B2 da tužitelju Š. G. iz A3 , OIB: B1 , plati na ime naknade štete iznos od 13.386,80 kn zajedno sa zakonskom zatez ...

14
Gž 976/2020-2; 7.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Nalaže se tuženiku R. A. d.d., OIB: B2 , A2 , da tužitelju D. M. , OIB B1 , iz A1 na ime stjecanja bez osnove isplati iznos od 19.631,28 kuna (devetnaest tisuća šest stoti ...

15
Gž 1814/2019-2; 3.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "I. Utvrđuje se da je tužitelj F. K. , A2 , OIB: B1 , stekao pravo vlasništva na nekretninama upisanim kod Općinskog suda u Bjelovaru, Zemljišnoknjižni odjel Daruvar u zk. ul. broj 736 k.o. Koreničani i to kčbr. 909/1 - pašnjak ...

16
Gž 1821/2019-2; 3.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "1 Nalaže se tuženiku G. J. iz A2 , OIB: B2 , da tužitelju preda u samostalan i nesmetan posjed dio zk.č.br. 1034/1 upisane u zk.ul. 5572 k.o. Karlovac 2, u naravi dvorište površine 297 m2 i kuća, Šimunićeva ul., pov ...

17
Gž 3900/2020-2; 3.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem i presudom suda prvog stupnja odlučeno je: "Utvrđuje se da je tužitelj povukao tužbu s tužbenim zahtjevom koji glasi: Nalaže se tuženiku E. g. d.o.o., A2 , OIB: B2 , u roku od 15 dana, nekretninu oznake k.č.br. B3 k.o. Lindar, koja se u katastarskom ...

18
Gž 1071/2020-2; 3.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu, poslovni broj:119 Povrv-322/2015-61 od 10. rujna 2020., u stavku I. izreke presude, odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev, te se platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi JBI. L. iz Z., poslovni broj: Ovrv-17638/13 od 30. prosinca 2013. ukida ...

19
Gž 1101/2020-2; 3.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu, poslovni broj:116 Povrv-6223/2016-12 od 29. rujna 2020., održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi JB L. H. M. u Z., izdan 20. lipnja 2008.poslovni broj Ovrv-05139/08, kojim se tuženiku nalaže isplatiti tužitelju iznos od 850,0...

20
Gž 917/2020-2; 3.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu, poslovni broj:82-P-1791/2018-19 od 17. srpnja 2020. naloženo je tuženiku D. Š., da tužitelju D. B. isplati iznos od 17.199,67 kuna sa zateznim kamatama od 5. srpnja 2017. pa do isplate, kao i da mu naknadi parnični trošak u iznosu od 7.294,00 k...

21
Gž Zk 453/2020-3; 3.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem zemljišnoknjižnog suca u točki I. izreke prihvaćen je prigovor Republike Hrvatske kao osnovan. U točki II. izreke preinačeno je rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta istog suda broj Z-5541/2018 od 18. veljače 2019. na način da je odbijen kao neosnovan prijedlog Republi...

22
Gž Zk 887/2020-2; 3.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor Đ. Đ. g. d.d (dalje žalitelja) i potvrđeno je rješenje zemljišnoknjižnog referenta broj Z-7720/20 od 2. rujna 2020. kojim je temeljem prijavnog lista Područnog ureda za katastar S. B. Kl.:932-06/2020-02/729 od 27. srpnja 2020, Odluke o izvedenoj infrastrukturi...

23
Gž 1364/2019-2; 3.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "I. Proglašava se nedopuštenim osiguranje određeno Rješenjem Općinskog suda u Bjelovaru, Stalne službe u Daruvaru, broj Ref 24: Ovr-1668/2017-2 od 14. travnja 2017. na suvlasničkom dijelu 31/1000 nekretnina upisano u zk.ul. broj 127 k.o. Grad Bjelovar, čkbr. ...

24
Gž 815/2019-4; 3.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "I. Odbija se u cijelosti kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi: „I. Nalaže se tuženiku da kroz 15 dana položi tuženiku račun o korištenju i upotrebi 9 zglobnih autobusa MAN SG 220 za razdoblje od 15.IX.2013 godine pa do 14X2013godine, i to: autobusa MAN ....

25
Gž 398/2020-2; 3.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja u dijelu koji glasi: "Utvrđuje se da je tužitelj A. N. iz A1 , OIB: B1 , vlasnik dijela nekretnine označene kao čest. zem. 3015/5 z.u. 1416, k.o. Zaostrog, naziva "oranica", pov ...

26
Gž 1031/2020-4; 3.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: " I. Utvrđuje se da je ništetan dio odredbe članka 2. točka 1. Ugovora o kreditu broj 056-504273898 od 20. srpnja 2007. godine sklopljenog između tužitelja i tuženika, koja glasi: "u skladu s Odlukom o kamatnim stopama Kreditora." II. Nalaže se tuženiku ...

27
Gž 1048/2020-2; 3.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "1. Nalaže se tuženiku R. A. d.d. A2 , OIB: B2 isplatiti tužitelju E. S. , A3 , OIB: B3 , ukupan iznos od 16.020,17 kn sa zakonskim zateznim kamatama koje na pojed ...

28
Gž 301/2020-2; 3.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom suda prvog stupnja suđeno je: 1.Utvrđuje se da je tužitelj Ž. L. , OIB: B1 , stekao valjani pravni osnov za uknjižbu prava vlasništva na stanu upisanom u zk.uložak 12861, poduložak 17 k.o. Zadar, u zemljišnoj knjizi upisan kao Stan A 17-garsonijera u potkrovlju ...

29
Gž 394/2020-3; 3.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom i rješenjem suda prvog stupnja presuđeno je: 1. Raskidaju se ugovor o dosmrtnom uzdržavanju sklopljen između tužitelja S. B. , OIB B1 , kao primatelja uzdržavanja i tuženika Š. K. , OIB4709894345, kao davatelja uzdržavanja od 21. veljače 2014. potvr ...

30
Gž 308/2020-2; 3.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I./ Odbija se u tužiteljica u cijelosti sa tužbenim zahtjevom za isplatu naknade neimovinske i imovinske štete u iznosu od 5.045,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom na pojedine iznose i to: - na iznos neimovinske štete od 4.520,00 kn počev od 05. lipnja 2017. d ....

31
Gž 1104/2018-2; 2.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Uvodno označenom presudom suđeno je: "I Nalaže se tuženiku E. o. d.d. isplatiti 1. tužiteljici J. J. iznos od 24.696,69 kn sa zakonskim zateznim kamatama na iznos od: -12.000,00 kn od 27. listopada 2014. do isplate -4.921,90 kn od 11. rujna 2014. do isplate -4.574,79 kn od 29 ...

32
Gž 1215/2020-2; 2.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Uvodno označenom presudom odlučeno je: "I/ Nalaže se tuženiku da tužitelju na ime naknade štete isplati iznos od 25.000,00 kn, (dvadesetipettisućakuna) zajedno sa zakonskom zateznom kamatom po čl. 29. st. 2. ZOO-a, od dana donošenja ove presude, 8. srpnja 2020. a sve u roku od 15 dana. II/ Za izno ....

33
Gž 1260/2020-2; 2.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Uvodno označenom presudom suđeno je: »Odbija se tužiteljica sa tužbenim zahtjevom koji glasi: "Tužena R. Š. dužna je tužiteljici M. H. predati u posjed i korištenje slijedeće pokretne stvari i to: 1 wc kotlić marka Grohe, godina proizvodnje 2007; wc školjka viseća, marka Groh ...

34
Gž 3053/2019-2; 1.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I Nalaže se tuženiku da u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe iz osnova naknade neimovinske štete zbog povrede prava osobnosti, isplati tužitelju iznos od 4.200,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem pr ...

35
Gž Ob 112/2019-2; 1.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom prvostupanjski sud je odlučio: "I. Prihvaća se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: ''1. Utvrđuje se da dugovanje tužitelja-protutuženika po kreditnoj partiji 5103068731 kod Erste i S. b. d.d. u iznosu od 15.100,51 kunu te dugovanje tužitelja- protutuženika ...

36
Gž 3482/2020-2; 1.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: ‟I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja Z. T. koji glasi: "1. Nalaže se tuženiku J. Č. iz A2 , OIB B2 , da tužitelju Z. T. iz A3 , OIB B1 , plati novčani iznos od 30.000,0 ...

37
Gž Ob 174/2020-2; 1.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja, toč. 1., utvrđeno je da bračnu stečevinu tužitelja i tuženice predstavlja obiteljska stambena kuća sagrađena na kčbr. 525/1 iz zkul. 379 k.o. Nikšić sa zemljištem koje služi redovnoj uporabi zgrade u površini 341 m2, označeno u nalazu vještaka od 11. lipnja 2019. točkama...

38
Gž 393/2020-3; 1.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom je suđeno: I. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi: "1. Nalaže se tuženiku da isplati tužitelju iznos od 13.549,44 EUR-a u protuvrijednosti u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate s pripadajućom zateznom kamatom koju banka u mjestu ...

39
Gž 293/2020-2; 1.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Nalaže se tuženoj K. R. iz A1 , OIB: B2 platiti tužiteljici G. S. iz A1 , OIB: B1 iznos od 590,90 kn zajedno sa zateznom kamatom tekućom od 24. veljače 2020. pa do isplate, po ...

40
Gž 1253/2020-2; 1.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Uvodno označenom presudom zbog ogluhe prvostupanjskog suda odlučeno je: "I. Dužan je tuženik u roku od 15 dana isplatiti tužitelju iznos od 1.834,80 kn sa zateznom kamatom propisanom zakonom koja teče od 13. svibnja 2020. g. do isplate po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem prosje ...

41
Gž 1468/2020-2; 30.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da tužitelju s osnova naknade štete koju trpi isplatama svom osiguraniku invalidske mirovine, naknadi iznos od 71.398,19 kn sa zateznom kamatom tekućom od 17.4.2019. do isplate i iznos od 39.199,98 kn sa zateznom kamatom tekućom od 4.6.2020. (t...

42
Gž 3804/2018-3; 30.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u točki I. izreke odbijena je tužiteljica s tužbenim zahtjevom da se naloži tuženima 1. R. Z. i 2. A. Z. da joj isplate iznos od 50.292,11 kn uvećan za pripadajuću zakonsku zateznu kamatu koja teče od dospijeća svakog pojedinog mjesečnog iznosa pa do ispl ...

43
Gž 2771/2019-2; 30.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja od 31. prosinca 2018. broj P-3314/16 suđeno je: "I. U odnosu na tuženika pod 1. F. U. odbija se u cijelosti kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi: „ Dužni su tuženici solidarno platiti tužitelju u korist Državnog proračuna RH1210010051863000160, model 26, po ...

44
Gž 4098/2020-2; 30.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi: „1. Nalaže se tuženiku isplatiti tužitelju ad.1 na ime naknade neimovinske štete iznos od 7.500,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 01.10.2009. godine pa do isplate, i to po stopi koja se do 31.0 ....

45
Gž Zk 610/2020-3; 30.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odbijen je kao neosnovan prigovor protustranke J. T. i potvrđeno rješenje Općinskog suda u Zadru poslovni broj Z-25297/16 od 30. studenoga 2016. (st. I. izreke). Nadalje, tim rješenjem naloženo je brisanje zabilježbe prigovora nakon pravomoćnosti tog rj ...

46
Gž Zk 625/2020-2; 30.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odbijen je prigovor protustranke A. M. kao neosnovan te potvrđeno rješenje prvostupanjskog suda poslovni broj Z-19398/2020 od 23. rujna 2020. (st. I. izreke). Nadalje, tim rješenjem u zk. ul. 20001 E-26 k. o. Zaprudski otok zabilježen je odbijeni prigovor ...

47
Gž Zk 634/2020-2; 30.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odbačen je podnesak - žalba predlagateljice od 2. lipnja 2020. kao nedopuštena. Protiv tog rješenja žali se predlagateljica ne navodeći zakonom određene žalbene razloge. Kako je predlagateljica predmetnu žalbu podnijela protiv rješenja Županijskog suda u Varažd .....

48
Gž 2317/2020-2; 30.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem riješeno je: „Odbija se prigovor mjesne nenadležnosti II-tuženika M. N. , A3 , od 07. prosinca 2017. godine.“ Protiv toga rješenja žalbu je podnio II-tuženik M. N. zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, pogr ...

49
Gž 1104/2020-2; 27.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem je odlučeno: 1. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „I. Utvrđuje se da je tuženik smetao tužitelja u posljednjem mirnom posjedu nekretnine oznake B3 k.o. Crno, i to na način da su djelatnici tuženika nepozvani došli u poslovne prostore nekret ...

50
Gž 1226/2018-2; 27.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Uvodno označenom presudom suđeno je: "I Nalaže se tuženiku isplatiti tužiteljima s osnova uređenja grobnice iznos od 15.000,00 kuna sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana donošenja prvostupanjske presude pa do isplate po stopi od 12% godišnje, a u slučaju promjene stope zakonskih zateznih kam ....

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a