Poredano po:

Broj dokumenata: 35638

1
Gž 1576/2021-2; 10.1.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud je donio rješenje čija izreka glasi: „I Nalaže se tužiteljima 1-3 u roku 30 dana uplatiti iznos od 6.250,00 kuna na račun Općinskog suda u Dubrovniku broj:HR5723900011300000120, poziv na broj P-234/2020 opis plaćanja „uplata troškova osiguranja postupka u predmetu broj P-234/2...

2
Gž Zk 1082/2021-2; 7.1.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Prvostupanjski sud odbio je prigovor predlagatelja i potvrdio rješenje Općinskog suda u Karlovcu, Stalne službe u Ogulinu poslovni broj Z-8423/2019 od 9. rujna 2019. kojim je odbijen prijedlog predlagatelja radi uknjižbe prava stvarne služnosti polaganja cjevovoda na dijelovima nekretnina upisanih...

3
Gž Zk 1102/2021-2; 7.1.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Zemljišnoknjižni sudac odbio je kao neosnovan prigovor R. H. i potvrdio je  rješenje ovlaštenog zemljišno knjižnog referenta broj Z-21658/20 od 13. listopada 2020. kojim rješenjem je povodom prijedloga predlagatelja dopušten otpis  čest.br.2250/2 dvorište 1035 m2, opća javna zgrada 204 m2 iz zk.u...

4
Gž Ovr 735/2021-2; 30.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je naložio ovršenici naknaditi ovrhovoditelju trošak izvansudske ovrhe u iznosu od 546,87 kn sa pripadajućom zateznom kamatom tekućom od 27. listopada 2021. pa do isplate. 2. Navedeno rješenje pravodobnom i dopuštenom žalbom pobija ovršenica zbog bitne povr...

5
Kž 539/2021-9; 29.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.              Prvostupanjskim rješenjem Općinskog suda u Pazinu, pod točkom I. izreke izdvojeni su kao nezakoniti dokazi pobliže navedeni u izreci ovog rješenja, a pod točkom II. izreke je odlučeno da će se po pravomoćnosti rješenja navedeni dokazi izdvojiti iz spisa i u zapečaćenom omotu predati ...

6
Gž Zk 1081/2021-2; 27.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je kao neosnovan prigovor predlagatelja i potvrđeno rješenje prvostupanjskog suda broj Z-8331/2018 od 30. kolovoza 2019. 2. Navedeno rješenje pravodobno podnesenom žalbom pobija predlagatelj, ne navodeći zakonske žalbene razloge, ali sadržajno ukazujući na žalbeni raz...

7
Gž Zk 1080/2021-2; 27.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor predlagatelja kao neosnovan i potvrđeno rješenje Općinskog suda u Karlovcu, Stalna služba u Ogulinu poslovni broj: Z-4119/2019 od 13. rujna 2019. 2. Navedeno rješenje pravodobnom žalbom pobija predlagatelj ne navodeći konkretne zakonske žalbene razloge dok...

8
Gž Zk 1020/2021-2; 23.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem u toč. I. izreke zemljišnoknjižni sudac odbio je kao neosnovan prigovor protustranaka i potvrdio rješenje zemljišnoknjižnog referenta istoga suda poslovni broj Z-14417/2020 od 20. listopada 2020. kojim je dopušten upis zabilježbe pokretanja postupka za određivanja privremene m...

9
Gž 1402/2021-2; 22.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: ''Odbija se prijedlog predlagatelja radi razvrgnuća suvlasničke zajednice.'' 2. Protiv citiranog rješenja žalbu su izjavile predlagateljice pod 1) J. P. i 2) R. A. (dalje: predlagateljice) pobijajući ga zbog pogrešne primjene materijaln...

10
Gž Ovr 713/2021-2; 22.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem obustavljena je ovrha određena rješenjem o ovrsi broj Ovrpl-12482/2013 od 9. siječnja 2014. 2. Prvostupanjski sud obrazlažući pobijano rješenje navodi da je rješenjem o ovrsi broj Ovrpl-12482/2013 od 9. siječnja 2014. određena ovrha na računima ovršenika, a na temelju ovrš ....

11
Gž 1529/2021-2; 21.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenim rješenjem odlučeno je: "Prijedlog radi razvrgnuća suvlasničke zajednice u ovom izvanparničnom predmetu smatra se povučenim." 2. Protiv citiranog rješenja žalbu su izjavile prvopredlagateljica i drugopredlagateljica (dalje predlagateljice) zbog pogrešne primjene materijalnog prava...

12
Kž 548/2021-4; 21.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.              Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Puli - Pola, poslovni broj Kov-283/2021, od 27. listopada 2021. je temeljem čl. 55. st. 2. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19 u daljnjem tekstu ZKP/08) i čl...

13
Gž 668/2021-3; 20.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da tužitelju s osnova naknade štete koju trpi isplatama svom osiguraniku invalidske mirovine, naknadi iznos od 90.281,18 kn sa zateznom kamatom tekućom na iznos od 22.043,23 kn od 10. lipnja 2016. do isplate, na iznos od 22.214,87 kn od 11. ...

14
Gž 256/2021-3; 20.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor tužitelja izjavljen protiv rješenja o pristojbi prvostupanjskog suda poslovni broj: Psp-63/2029-32 od 4. prosinca 2020. i u cijelosti je potvrđeno navedeno rješenje. 1.1. Ujedno je rješenjem tog suda poslovni broj: Psp-63/2019-35 od 14. prosinca 2020. u ....

15
Gž 297/2021-4; 20.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je kao neosnovan prigovor protustranke i potvrđeno rješenje o plaćanju sudske pristojbe od 2. veljače 2021. 2. Protiv navedenog rješenja pravovremenu žalbu podnijela je protustranka iz svih žalbenih razloga predlažući da nadležni županijski sud uvaži žalbu i preinač ....

16
Gž Zk 1045/2021-2; 20.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem kojeg je donio zemljišnoknjižni sudac prvostupanjskog suda, toč. I. izreke, odbijen je prigovor predlagateljice i potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta tog suda, poslovni broj: Z-17810/2021 od 13. srpnja 2021. U toč. II. izreke naložen je upis zabilježbe od...

17
Gž 297/2021-2; 20.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: "I. R a z v r g a v a se suvlasnička zajednica nekretnina upisanih u zk.ul. 2929 k.o. G. S. - etažno vlasništvo s određenim omjerima zkč. 318/1 stambena zgrada, M. D. pov. 201 m2 i dvorište pov. 849 m2 suvlasnički dio: 139/1000 etažno vlasništvo (E-13) na 1...

18
Gž 1440/2021-2; 17.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem nastavljen je postupak u ovoj pravnoj stvari te su pozvani zakonski nasljednici tužene i to Ž. B. , S. V. i S. H. da preuzmu postupak u ovoj pravnoj stvari. 2. Protiv prvostupanjskog rješenja u zakonskom roku žale se tuženici S. V. i ...

19
Gž Ovr 730/2021-2; 17.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem proglašena je nedopuštenom pljenidba i prijenos novčanih sredstava sa računa ovršenice na račun ovrhovoditelja, a na temelju presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj Pn-786/2008 od 25. rujna 2009. Zaključkom prvostupanjskog suda naloženo je FINI da odmah po primi...

20
Gž Ovr 738/2021-2; 17.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem prihvaćen je prijedlog predlagatelja osiguranja te je na nekretninama protivnika osiguranja određena mjera osiguranja prisilnim zasnivanjem založnog prava, a radi tražbine predlagatelja osiguranja u iznosu od 1.226.181,99 kn. 2. Protiv prvostupanjskog rješenja u zakon ....

21
Gž Ovr 741/2021-2; 17.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud je donio rješenje o ovrsi, kojim je na temelju ovršne isprave presude i rješenja Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj P Ob-2028/2015 od 10. srpnja 2020., pravomoćnom i ovršnom 5. kolovoza 2020., odredio ovrhu na nekretnini ovršenika suvlasničkom dijelu 2/10, Etažno...

22
Gž 1708/2021-3; 17.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem određena je nagrada za rad i naknada troškova vještaka geodetske struke S. G. u iznosu od 5.000,00 kn te je naloženo računovodstvu suda da taj iznos u roku od 8 dana uplati na račun građevinskog vještaka. 2. Protiv prvostupanjskog rješenja žali se tužitel ...

23
Gž Ovr 701/2021-2; 15.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbačen je prijedlog ovrhovoditelja za određivanje ovrhe općenito na imovini ovršenika podnesen javnom bilježniku K. M. iz Županje 27. travnja 2021. na temelju vjerodostojne isprave - izvatka iz ovjerovljenih poslovnih knjiga od 20. travnja 2021. 2. Obrazlažući pob ...

24
Gž 959/2020-2; 14.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Šibeniku poslovni broj P-887/2018 od 2. studenog 2020., presuđeno je: "1. Utvrđuje se da su tužitelji suvlasnici nekretnine katastarske oznake čest. zem. 341/25 K. O. K., svaki za ½ dijela, pa se ovlašćuju da temeljem ove presude zatraže i postignu uknjižbu pra...

25
Gž 912/2021-2; 14.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenim prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: „I. Stavlja se izvan snage rješenje o ovrsi temeljem vjerodostojne isprave poslovni broj Ovrv-592/2020. koje je donio javni bilježnik J. M.-R. iz Z., dana 4.12.2020., u dijelu kojim je određena ovrha i ukidaju se provedene radnje, a postupak...

26
Gž 854/2021-2; 14.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: "I. Nalaže se tuženiku M. C. d.o.o., A3 , OIB: B3 , isplatiti tužitelju ad. 1. A4 , OIB: B1 , novčanu naknadu za korištenje nekretnina označenih kao čest. zem. 11 ...

27
Gž Ovr 608/2021-2; 14.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem o ovrsi određena je ovrha na nekretnini ovršenika upisanoj u zk.ul. B4 k.o. Račice čestica broj 1103/10 stambena zgrada i dvorište od 671 m2 radi namirenja novčane tražbine ovrhovoditelja utvrđene pravomoćnom presudom Općinskog suda u Puli-Pola, Stalna služba u Pazinu broj: ...

28
Gž Zk 975/2021-2; 13.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je rješenje čija izreka glasi: "I. Odbija se kao neosnovan prigovor zemljišnoknjižnog vlasnika M. S. i potvrđuje rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta Općinskog suda u Šibeniku broj Z-14647/2019 od 29. studenoga 2019. u pobijanom dijelu u kojem je dopušten upis ...

29
Gž Zk 225/2021-2; 13.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Zemljišno knjižni sudac odbio je kao neosnovan prigovor predlagateljice podnijeti protiv rješenja ovlaštenog zemljišno knjižnog referenta broj Z-26383/20 od 1. srpnja 2020. kojim rješenjem je povodom prijedloga predlagateljice odbijena uknjižba prava vlasništva na njezino ime nekretnine čk.br.96...

30
Gž 1685/2021-2; 13.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: "Odbija se kao neosnovan prigovor tužiteljice podnesen protiv toč. I. rješenja o naplati sudske pristojbe Općinskog suda u Zadru od 10. veljače 2020. pod brojem 83 P-256/2020-2." 2. Protiv tog rješenja pravovremenu i dopuštenu žalbu podni .....

31
Gž 1699/2021-2; 13.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: " Odbija se prijedlog predlagatelja za ukidanjem potvrde ovršnosti od 09. Ožujka 2016. poslovni broj OV-1674/16, izdana od strane M. R. javno bilježničke prisjednice iz Javnobilježničkog ureda B. J. javnog bilježnika u Solin ...

32
Kž 631/2021-4; 10.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, poslovni broj 14. K-1558/2021-15 od 21. listopada 2021., opt. D. L. pod toč. 1. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela protiv imovine - teškom krađom, opisano po čl. 229. st. 1. toč. 1. u svezi čl. 228. st. 1. KZ/11, a pod toč. 2. zbog kazne...

33
Kž 632/2021-4; 10.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u Karlovcu, poslovni broj 9 K-335/2021-27 od 6. listopada 2021., opt. M. B. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela protiv javnog reda - protuzakonitim ulaženjem, kretanjem i boravkom u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šen...

34
Gž 427/2020-3; 10.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u Novom Zagrebu broj: P-3822/2015. od 28. veljače 2020. naloženo je tuženiku - protutužitelju F. Ć. - A. da tužitelju - protutuženiku plati iznos od 7.000,00 kuna sa zakonskim zateznim kamatama na pojedinačne iznose kako je to pobliže navedeno u izreci, zatim naloženo je t...

35
Gž Zk 998/2021-2; 10.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „I) Odbija se prigovor predlagatelja izjavljen protiv rješenja posl. br. Z-8163/14 od 8. lipnja 2021. pod točkom II) i III). II) Zabilježuje se odbijeni prigovor G. Z. izjavljen protiv rješenja posl. br. Z-8163/14 od 8. lipnja 2021. u zk. ul....

36
Gž Zk 1016/2021-2; 10.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prije svega valja navesti da je prvostupanjski sud povodom prigovora N. P., M. P. i V. P. izjavljenih protiv rješenja ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta poslovni broj: Z-6096/17 od 13. prosinca 2017. donio 7. srpnja tri identična rješenja pod različitim poslovnim brojevima i broj: Z-12236/201...

37
Gž Zk 1008/2021-2; 10.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem pod točkom I. izreke odbijen je kao neosnovan prigovor Republike Hrvatske zastupane po Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu, Građansko-upravni odjel, te je potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta broj Z-4345/2020 od 08. rujna 2020., dok je pod t...

38
Gž 1280/2021-2; 10.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice kojim traži da se naloži tuženiku da joj isplati na ime naknade štete iznos od 53.000,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 27. studenoga 2018. pa do isplate te da je tuženik dužan o svom trošku u prvom slijedećem internetskom izdan...

39
Gž 1578/2021-2; 10.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: "I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "Nalaže se tuženicima 1. D. K. , iz A3 , da tužitelju plate iznos od 63.985,00 kuna na ime pravične naknade za štetu zajedno sa zako ...

40
Gž Zk 85/2021-4; 10.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem je pod točkom I. 1. izreke uvažen prigovor protustranke kao osnovan te preinačeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta istog suda poslovni broj Z-29325/2020 od 21. srpnja 2020. na način da je naložena uspostava ranijeg zemljišnoknjižnog stanja kakvo je bilo prije pr...

41
Gž Zk 957/2021-2; 10.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem pod toč. I. izreke utvrđeno je da je prijava predlagatelja za otvaranje i pokretanje pojedinačnog ispravnog postupka na čest.zem. 7978/380 upisane u zk. ul. 277 k.o. Vinišće povučena, dok je pod toč. II. izreke naloženo brisanje plombe pod brojem Z-8647/2020. 2. Navedeno rj ....

42
Gž 1613/2021-2; 10.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem u cijelosti je ukinut platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. M. iz Vinkovaca broj Ovrv-12/2020 od 27. siječnja 2020. te je odbačena tužba tužitelja zbog nedostatka pravnog interesa. Istim rješenjem naloženo je tužitelju da naknadi tuženik ...

43
Gž Ovr 739/2021-2; 10.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je rješenje čija izreka glasi: „I. Odbacuje se prijedlog ovršenika za proglašenje pljenidbe i prijenosa nedopuštenim od 20. srpnja 2021., kao nedopušten. II. Odbacuje se prijedlog ovršenika za odgodu izdavanja naloga bankama za prijenos zaplijenjenih sredstava od 20. srpn...

44
Gž Zk 725/2021-2; 10.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem pod toč. 1. izreke odbijen je prigovor predlagateljica i potvrđeno rješenje Općinskog suda u Splitu broj Z-46416/18 od 28. siječnja 2019., pod toč. 2. izreke naloženo je brisanje zabilježbe prigovora pod brojem Z-6875/19 u zk. ul. B3 k.o. Split, pod toč. 3. naložen je upis z...

45
Gž 777/2021-2; 9.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Pobijanim rješenjem odbijen je kao neosnovan prigovor N. H. od 29. lipnja 2020. izjavljen protiv rješenja o nasljeđivanju javnog bilježnika S. O. S. posl.br. O-315/20, UPP-OS-112/18 od 16. lipnja 2020, te je navedeno rješenje javnog bilježnika održano na snazi. 2.Protiv navedenog rješenja žalbu je...

46
Gž 1015/2021-2; 9.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: "I. Ovaj sud oglašava se stvarno nenadležnim za postupanje u ovom parničnom predmetu. II. Po pravomoćnosti ovog rješenja spis će se ustupiti stvarno nadležnom Trgovačkom sudu u Bjelovaru." 2. Protiv citiranog rješenja žalbu je izjavila tu...

47
Gž 1385/2021-2; 9.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenim rješenjem o nasljeđivanju suda prvog stupnja odlučeno je: "Iza pok. E. B., iz C., …, OIB: …, rođenog 6. listopada 1935., a umrlog 8. studenoga 2020., državljanina R. H., I. Utvrđuje se da ostavinsku imovinu ostavitelja čine: NEKRETNINE: - cjelina prava vlasništva kat. čest. … PAŠ...

48
Kž 562/2021-4; 9.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Zlataru, na temelju čl. 544. st. 1. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/11-odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19 - dalje u tekstu ZKP/08) stavljen je izvan snage kazneni nalog sadržan u presudi...

49
Kž 568/2021-2; 9.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem Općinskog suda u Osijeku, pod točkom I/, na temelju čl. 29. st. 1. u vezi čl. 21. st. 1. i 3. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12-odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19 - dalje u tekstu ZKP/08) u kaznenom predmetu pro...

50
Kž 610/2021-4; 9.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem Općinskog suda u Osijeku, na temelju čl. 351. st. 1. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12-odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19 - dalje u tekstu ZKP/08), odbijen je kao neosnovan prijedlog okr. B.D. za izdvajanjem kao...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a