Poredano po:

Broj dokumenata: 22

1
Rev 1456/2016-2; 26.10.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvoga stupnja naloženo je tuženiku da, u roku od šest mjeseci od pravomoćnosti ove presude, do nekretnine u vlasništvu tužitelja označene kao kč. br. 560/162 pašnjak B., površine 138 čhv, upisane u zk. ul. br. 3238 k.o. K. P., izgradi prilaznu cestu kojom se omogućava priključak te...

2
Rev 3593/2018-2; 16.2.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj Pž-4686/2014-8 od 3. rujna 2018. potvrđena je presuda Trgovačkog suda u Zagrebu broj P-2821/12 od 2. travnja 2014. kojom je ukinut platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika N. K. iz S. B. broj Ovrv-62/12 od 16. veljače 2012. te...

3
Revr 707/2017-4; 9.2.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u toč. I/ izreke naloženo je tuženici-protutužiteljici (dalje: tuženici) isplatiti svakom od 12 tužitelja-protutuženika (dalje: tužitelji) iznos od 40.000,00 kn na ime dospjelih, a neisplaćenih naknada s pripadajućom zakonskom kamatom u visini eskontne stope Hrvatske narodne...

4
Rev 2580/2014-2; 23.12.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvoga stupnja naloženo je tuženiku-protutužitelju isplatiti tužitelju-protutuženiku iznos od 27.500,00 Eura s pripadajućim zateznim kamatama (točka I. izreke). Utvrđeno je da ne postoji tražbina tuženika-protutužitelja u iznosu od 206.280,74 kune s pripadajućim zateznim kamatama (točk...

5
I Kž Us 113/2015-7; 4.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom prvostupanjskog suda, na temelju članka 453. točke 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. - pročišćeni tekst, 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13. i 152/14.; dalje: ZKP/08.), optuženi V. F. oslobo...

6
VSRH Gr1 287/2018-2; 4.12.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske presudom poslovni broj Usž-875/16-2 od 22. rujna 2016. pod točkom I. izreke poništio je presudu Upravnog suda u Splitu, poslovni broj Usl-1758/13-11 od 28. prosinca 2015., pod točkom II. izreke oglasio se nenadležnim za odlučivanje u predmetnoj stvari, dok je to...

Broj odluke: Gr1 287/2018-2

7
VSRH I Kž Us 130/2016-4; 28.9.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Županijskog suda u Splitu, na temelju članka 453. točke 3. ZKP/08. optuženi J. S. i optuženi D. S. oslobođeni su od optužbe da bi počinili kazneno djelo protiv službene dužnosti, zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 337. stavka 3. u vezi sa stavkom 1. KZ/97. Na temelju članka ...

Broj odluke: I Kž Us 130/2016-4

8
VSRH Revr 1796/2015-2; 11.10.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjski se sud rješenjem pod točkom I. izreke oglasio nenadležnim za postupanje po tužbi tužitelja u dijelu kojim se zahtijeva poništenje rješenja tuženika i vraćanje na rad tužitelja, ukinuo provedene radnje i u tom dijelu odbacio tužbu. Pod točkom II. izreke odbačena je tužba u dijelu kojim...

Broj odluke: Revr 1796/2015-2

9
VSRH I Kž Us 143/2014-4; 22.1.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Županijskog suda u Osijeku, optuženi Ž. S. proglašen je krivim zbog počinjenja dva kaznena djela protiv biračkog prava, podmićivanja zastupnika iz članka 339. stavka 2. u vezi sa st ...

10
VSRH Revt 252/2010-2; 18.9.2013 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvoga stupnja odbijen je u cijelosti tužbeni zahtjev tužitelja kojim je traženo da se utvrde ništavim odluke Glavne skupštine tuženika održane 23. svibnja 2008. i to Odluka o pokrivanju ...

11
VSRH Revr 197/2012-2; 13.6.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvoga stupnja u cijelosti je odbijen zahtjev tužitelja kojim je traženo da se utvrdi da radni odnos tužitelja kod tuženika nije prestao 1. listopada 2004. i da je tužitelj i nadalje u r ...

12
VSRH Rev 806/2009-2; 24.1.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom protiv tuženika odbijen je tužbeni zahtjev za solidarnu naknadu štete u ukupnom iznosu od 135.925,00 kn s pripadajućom zateznom kamatom i troškom postupka. Ujedno je tužitelju ...

13
VSRH Revr 1034/2010-2; 9.11.2011 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Gospiću poslovni broj P-408/05 od 16. travnja 2009. odbijen je tužbeni zahtjev da se naloži tuženiku platiti tužitelju 166.144,45 kn sa zateznim kamatama pobliže označene u s ...

14
VSRH I Kž 284/2010-3; 6.10.2010 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Županijski sud u Šibeniku proglasio je krivim opt. V. M., opt. M. M.1 i opt. M. M.2 zbog kaznenog djela iz čl. 337. st. 4. u svezi st. 3. i 1. KZ-a, te im je uz primjenu čl. 57. st. 1. i st. 2. toč. b. KZ izrekao kazne zatvora u trajanju od pet mjeseci čije je izvršenje uz primjen...

15
VSRH Rev 1115/2008-3; 28.1.2010 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev da se naloži tuženici Republici Hrvatskoj na ime naknade štete isplatiti tužitelju 1,603.765,00 kn sa zateznim kamatama i troškovima postupka. Naloženo je tužitelju naknaditi tuženici troškove postupka u iznosu 48.090,00 kn. Drugostupanjskom ......

16
VSRH Revr 808/2009-2; 18.11.2009 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom preinačena je prvostupanjska presuda i odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice: a) za utvrđenje da je nezakonito rješenje Grada Komiže izdano od strane predsjednika Gradskog vijeća – obavljatelja dužnosti Gradonačelnika, Klasa: 011-01/03-01/01, Ur.br.: 2191/01-01-03-01 od ....

17
VSRH Revr 210/2007-2; 23.5.2007 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pravomoćnom drugostupanjskom presudom Županijskog suda u Rijeci broj Gž-3763/05 od 04. listopada 2006. odbijena je žalba tuženika i potvrđena je prvostupanjska presuda Općinskog suda u Opatiji broj P-84/03 od 08. veljače 2005., kojom su poništena rješenja Grada Opatije, Upravni odjel za samoupravu i...

18
VSRH I Kž 708/2003-5; 28.9.2006 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom oglašeni su krivima opt. B. C. i opt. L. D. zbog učina kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 1., 3. i 4. KZ-a, pa su im, uz primjenu odredaba o ublažavanju kazne, izrečene svakom kazna zatvora u trajanju od 10 mjeseci, te je, u smislu čl. 67. st. 1. i 2. KZ-...

19
VSRH Revr 686/2005-2; 23.3.2006 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda suđeno je:  "I. Usvaja se u cijelosti kao osnovan tužbeni zahtjev koji glasi: Utvrđuje se da postoji radni odnos na neodređeno vrijeme tužitelja S. Đ. iz V., kod tuženika Grada Virovitice i to kao namještenika na radnom mjestu kontrolora parkiranja, te se na ......

20
VSRH Revr 676/2005-2; 2.2.2006 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja utvrđuje se da postoji radni odnos na neodređeno vrijeme tužitelja kod tuženika i to kao namještenika na radnom mjestu kontrolora parkiranja, te se nalaže tuženiku da rasporedi tužitelja na to radno mjesto i da mu omogući obavljanje poslova radi kojih je i radni odnos izm...

21
VSRH Uzz 4/2005-2; 24.11.2005 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Upravnog suda Republike Hrvatske od 29. rujna 2004. godine, broj: Us-9147/02 odbačena je tužba tužitelja I. B. podnesena protiv tužene Općine Čepin, a radi nedonošenja rješenja povodom tužiteljevog zahtjeva za zaštitu prava podnesenog protiv odluke Poglavarstva Općine Čepin o otkazu ugovor...

22
VSRH Revr 651/2004-2; 31.3.2005 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda utvrđeno je da nije dopušten otkaz ugovora o radu odnosno rješenje o prestanku radnog odnosa od 22. travnja 2002. godine, kojim tužiteljici prestaje radni odnos dana 31. ožujka 2002. godine, tako da tužiteljici radni odnos nije prestao, te je tuženik dužan tužiteljici n...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava (HRV)
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a