Poredano po:

Broj dokumenata: 1859

1
Rev 1218/2022-2; 21.12.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja, u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „I. Utvrđuje se da je pravno nevaljan upis prava vlasništva tuženika H. F. P. izvršen rješenjem Zemljišno knjižnog odjela Općinskog suda u Karlovcu posl.br. Z-1723 ...

2
Revd 2431/2022-2; 7.6.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tužitelj i umješač na strani tužitelja podnijeli su prijedloge za dopuštenje revizije protiv presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske poslovni broj Pž-5680/2021-3 od 27. siječnja 2022., kojom je potvrđena presuda Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-383/2020-19 od 28. listopada ....

3
Rev 722/2021-2; 3.5.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženici tužitelju isplatiti 19.362,00 kuna sa zateznim kamatama pobliže označenim u izreci pod točkom I. te odluke, iznad tog iznosa odbijen je zahtjev tužitelja (t. II.) i određeno je da svaka strana snosi svoj trošak( t. III.). 2. Drugostupanjskom presudom...

4
Rev 575/2018-5; 26.4.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Utvrđuje se da je tužiteljica D. V. iz Z., OIB:..., vlasnica 1/4 djela nekretnine zk. čbr. 1576/6 kućni broj 25, tlocrtne površine 48 čm i dvorište ukupne površine 255 m² ili 71 čhv, upisne u zk.ul. 1889 k.o. B. S. te su tuženici dužni trpjeti da se tuži...

5
Rev 161/2022-2; 20.4.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Drugostupanjskom presudom odbijena je tužiteljeva žalba kao neosnovana i potvrđena presuda Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-2581/2015-18 od 18. rujna 2017. u toč. 2. i 4. izreke kojima su odbijeni tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 64.589,21 kn sa zakonskim zateznim kamatama tekući...

6
Rev 163/2022-4; 12.4.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Općinski građanski sud u Zagrebu presudom poslovni broj P-5631/13-24 od 29. studenog 2016, odbio je tužbeni zahtjev koji glasi: "I Utvrđuje se da je tužitelj isključivi vlasnik nekretnine upisane u z.k.ul.br. 13202, poduložak br. 1, u naravi četverosobni stan na prvom katu, površine 125 m2, koji...

7
Rev 1891/2018-2; 23.2.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom je suđeno: „I. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: 1. Dužan je tuženi ad.1 A. R., u roku 15 dana i pod prijetnjom ovrhe, isplatiti: - tužiteljici mldb. S. R. iznos od 148.395,00 kn (sto četrdeset osam tisuća tristo devedeset i pet kuna) za 2...

8
Rev 437/2019-2; 1.2.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za isplatu  280.000,00 kuna s pripadajućim zateznim kamatama od 5. srpnja 2006. do isplate kao i zahtjev tužiteljice za naknadom parničnih troškova (stavak I. izreke); a tužiteljici je naloženo naknaditi tuženiku parnične troškove u iznosu 37.50...

9
Rev 2756/2016-2; 11.1.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvoga stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice kojim je tražila da se utvrdi da rekonstruirani, dograđeni i nadograđeni dio nekretnine predstavlja 442/1289 dijela obiteljske kuće, gospodarske zgrade i dvora k.č.br. 3894/556 iz z.k.ul. 4453 k.o. N.-bračnu stečevinu (toč.I./1.)...

10
Revd 4471/2021-3; 11.1.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tuženik je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj Pž-1318/2020-6 od 19. srpnja 2021., kojom je potvrđena presuda  Trgovačkog suda u Zadru broj P-168/2019-49 od 31. siječnja 2020., pozivom na odredbu čl. 385.a Zakona o parničnom postu...

11
Rev 4299/2019-2; 22.12.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u Puli-Pola poslovni broj P-1622/16-58 od 19. svibnja 2017. suđeno je: „Utvrđuje se da izgrađeni stambeni objekt površine 50 m2 s natkrivenom terasom površine 28 m2 i stepeništem sagrađen na kč.br. 1136 upisanoj u zk.ul. 5759 k.o. P., obojan narančastom bojom u skici mjer...

12
Rev 1708/2017-2; 21.12.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Županijskog suda u Splitu broj Gž-2256/2015 od 4. svibnja 2016. potvrđena je presuda Općinskog suda u Splitu broj Pst-121/14 od 9. lipnja 2015. kojom je odbijen tužbeni zahtjev tužiteljice upravljen na oslobađanje od osoba i stvari te predaju u posjed stana u prizemlju označenog broj 1, ...

13
Revd 3340/2020-2; 2.12.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Tuženica je podnijela prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Slavonskom Brodu poslovni broj Gž-601/2018-3 od 27. travnja 2020., kojom je potvrđena presuda Općinskog radnog suda u Varaždinu poslovni broj P-228/2017-20 od 18. travnja 2018. Postupajući po odredbi čl. 387. s...

14
Rev x 230/2015-2; 26.10.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice Republike Hrvatske kojim tužiteljica traži iseljenje tuženih iz stana u V. G., te predaju tog stana slobodnog od osoba i stvari tužitelju, kao što je odbijen i zahtjev za naknadu troškova postupka (stavak I. izreke), a prihvaćen j...

15
Rev 1316/2016-2; 26.10.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvoga stupnja dopuštena je uknjižba prava vlasništva na nekretnini z.č. B3 zk. ul. 3900 k.o. Sveti Anton s imena društvenog vlasništva korisnik Delovna organizacija za gradbeno podjetje T. L. za korist predlagatelja. 2. Rješenjem suda drugoga stupnja odbačena kao ...

16
Rev 57/2021-2; 26.10.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj Pž-3590/2018-2 od 10. listopada 2019. potvrđena je presuda Trgovačkog suda u Zagrebu broj Povrv-4307/2017 od 19. ožujka 2018. kojom je održan na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika I. L. iz Z. broj Ovrv-15188/17 ...

17
Rev 1168/2021-2; 20.10.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja utvrđeno je da je tužiteljica vlasnica nekretnine opisane u izreci slijedom čega je tužiteljica temeljem iste ovlaštena zatražiti i postići upis brisanja prava vlasništva tuženice, uz istovremeni upis tog prava na tužiteljicu. Također odlučeno je o troškovima postupka....

18
Rev 2388/2017-3; 13.10.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženom isplatiti tužiteljici 100.493,87 kuna s pripadajućom zakonskom kamatom na pojedine mjesečne iznose u vremenu od 20. ožujka 2001. do 14. siječnja 2009. kako je to navedeno u točki I. izreke presude suda prvog stupnja, te je istovremeno naloženo tužen...

19
Revt 469/2016-2; 13.10.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tuženika i potvrđena prvostupanjska presuda kojom je prihvaćen tužbeni zahtjev na utvrđenje da je tužitelj vlasnik za cijelo nekretnine koja je prema novoj izmjeri označena kao kat. čest. 3232 z.u. 224 k.o. B. ukupne površine 48.705 m2, a sve kao osnov ...

20
Rev 256/2020-3; 13.10.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja je odlučeno: „1.Razvrgava se postojeća suvlasnička zajednica stranka na način da: a) tužiteljici P. A., iz Š., OIB:..., na ime suvlasničkog dijela od 1/2 pripada u isključivo vlasništvo i posjed - nekretnina oznake kat. čest. 2769, upisana u Z.U. 2499 K.O. Š., suvlasn...

21
Revd 2886/2021-2; 12.10.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tužitelj J. P. je podneskom od 19. siječnja 2021. predložio da Vrhovni sud Republike Hrvatske dopusti reviziju protiv presude Županijskog suda u Dubrovniku poslovni broj Gž-555/2020-2 od 21. siječnja 2021. radi pravnih pitanja naznačenih u prijedlogu. 2. Tuženik  nije odgovorio na prijedlog. 3....

22
Revt 114/2017-2; 6.10.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-2944/09 od 24. travnja 2012. održan je na snazi platni nalog iz rješenja o ovrsi javnog bilježnika R. G. u Z. broj Ovrv-62/09 od 20. veljače 2009. kojim je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju iznos 189.271,41 kn te na ime troškova ovršnog postu...

23
Revd 1409/2021-2; 5.10.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tuženici Đ. D., N. D., M. D., D. G., M. H. i M. K. podnijeli su prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Zagrebu poslovni broj Gž-189/2019-2 od 8. rujna 2020. kojom je preinačena presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj P-553/11-67 od 11. listopada 2018....

24
Gr1 36/2021-2; 29.9.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Općinski građanski sud u Zagrebu se rješenjem poslovni broj Ps-64/17-2 od 3. travnja 2017. oglasio stvarno nenadležnim i nakon pravomoćnosti rješenja predmet je dostavio Trgovačkom sudu u Zagrebu, kao nadležnom sudu. 2. U obrazloženju rješenja  poziva se na odredu čl. 34.b Zakona o parničnom pos...

25
Rev 1039/2018-2; 29.9.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev, kojim je tužitelj tražio da se tuženiku naloži isplatiti mu iznos 914.777,19 kuna zajedno sa zakonskim zateznim kamatama kako je to pobliže navedeno u izreci presude pod toč. I. Ujedno je pod toč. II izreke naloženo tužitelju n...

26
Revd 1807/2021-2; 28.9.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tužiteljica je podnijela prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj Pž-2343/2020-2 od 8. prosinca 2020. kojom je preinačena presuda Trgovačkog suda u Zagrebu broj P-1330/2018 od 13. ožujka 2020. 2. U prijedlogu za dopuštenje revizije tužitelji...

27
Rev 1023/2021-2; 22.9.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja presuđeno je: „I Ukida se u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave poslovni broj Ovrv-1482/15 koje je dana 27. svibnja 2015. donio javni bilježnik A. H. iz Z., …, kojim je tuženiku naloženo platiti tužitelju iznos od 83.582,...

28
Rev 216/2019-6; 21.9.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I. Obija se tužbeni zahtjev tužitelja-protutuženika koji glasi: "Utvrđuje se da je tužitelj vlasnik dijela čest. zem. 7323 K.. O. Z. ( po staroj izmjeri) koji dio je površine 159 m2, i koji je na snimku mjesta očevida od 05.02.2016.g. izrađenom po sudskom vj...

29
Revd 3868/2021-2; 21.9.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tuženik je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Osijeku poslovni broj Gž-33/2021-2 od 22. travnja 2021., kojom je potvrđena presuda Općinskog suda u Osijeku poslovni broj P-3349/2019-18 od 21. listopada 2020. 2. U prijedlogu za dopuštenje revizije predlagatel...

30
Rev 1695/2016-2; 21.9.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvoga stupnja odlučeno je: „I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „Tuženik M. R. iz H.,  B. smetala je tužitelje T. B. (OIB ...) iz C., S. i F. B. (OIB ...) iz C.,  S., u posljednjem, faktičnom i mirnom posjedu prava služnosti puta - pravo kolnika, koja služnost puta...

31
Revt 466/2016-2; 21.9.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tužitelja kao neosnovana i potvrđena prvostupanjska presuda kojom je odbijen zahtjev tužitelja za isplatu 12.009.814,00 kuna s pripadajućom zateznom kamatom. 2. Protiv drugostupanjske presude reviziju je podnio tužitelj zbog bitne povrede odredaba parn...

32
Rev 3003/2015-2; 15.9.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Zadru, Stalne službe u Biogradu na Moru poslovni broj P-5118/09 od 27. lipnja 2011. suđeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: Utvrđuje se da prestaje pravo služnosti kolnika i provoza automobilom na teret čest. kat. br. ... nove izmjere evide...

33
Rev 902/2019-2; 7.9.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom u st. I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: "1. Zabranjuje se tuženiku pod prijetnjom ovrhe svako uznemiravanje tužiteljice u izvršenju njenih ovlasti na čest. zem. 3478/6 i 3478/7 sve k.o. H., postavljanjem svojih ili tuđih stvari na tim nekretnin...

34
Revd 126/2020-2; 2.9.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tuženik je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Puli-Pola, poslovni broj Gž-639/2017-2 od 9. rujna 2019., kojom je preinačena presuda Općinskog suda u Puli-Pola, poslovni broj P-1537/2016-10 od 10. ožujka 2017. 2. Odgovor na prijedlog za dopuštenje revizije n...

35
Rev x 459/2017-2; 2.9.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvoga stupnja je suđeno: „Nalaže se tuženiku V. v. k. d.o.o. V. OIB 30638414709 da tužiteljima na ime naknade za korištenje prostorija kotlovnice plati iznos od 47.692,80 kn sa zakonskom zateznom kamatom koja teče: - na iznos od 1.324,80 kn počevši od 01. rujna 2007. godine do is...

36
Revd 3305/2021-2; 1.9.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tužiteljica je podnijela prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Zagrebu poslovni broj Gž-738/2020-2 od 24. veljače 2021. u dijelu kojim je potvrđena presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj P-4134/17-29 od 13. siječnja 2020. u dijelu kojim je u odnosu ...

37
Rev 2317/2019-6; 25.8.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvoga stupnja razvrgnuta je civilnom diobom suvlasnička zajednica na nekretninama pobliže navedenim u izreci presude na način da se svi suvlasnici namire razmjerno suvlasničkim dijelovima što su tuženici dužni trpjeti (točka I. izreke). Odlučeno je o troškovima postupka (točka II. ...

38
Rev 283/2018-2; 15.7.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom pod točkom I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev kojim se utvrđuje da su uknjižbom prava vlasništva II-tuženika W. d.d. Z. i I-tuženice T. P. kao potonje vlasnice, na nekretnini upisanoj u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Starom Gradu, koje se vode za k.o. J., u z. u. ...

39
Rev 3103/2016-2; 15.7.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u Virovitici poslovni broj P-214/2014-10 od 19. prosinca 2014. suđeno je: "Proglašava se da ovrha koja se na temelju rješenja o ovrsi Trgovačkog suda u Bjelovaru broj: Ovr-344/2012-5 od 4.10.2012. g. i zaključka Trgovačkog suda u Bjelovaru broj: Ovr-344/2012-7 od 4.10.201...

40
Revd 2033/2021-2; 14.7.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tuženici su podnijeli prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Zagrebu broj Gž - 754/2020-3 od 7. siječnja 2021., kojom je potvrđena presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj P - 1818/19-7 od 28. studenog 2019. 2. Na prijedlog nije odgovoreno. 3. Postupajući suk...

41
Revd 3080/2021-2; 14.7.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Protiv drugostupanjske presude naznačene u uvodu ovog rješenja tuženik je podnio prijedlog za dopuštenje revizije. Pravna shvaćanja koja je drugostupanjski sud zauzeo u odluci na koju se odnosi prijedlog za dopuštenje revizije u suprotnosti su s pravnim shvaćanjima iznesenim u više presuda Vrhovnog...

42
Rev 1200/2016-3; 13.7.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvoga stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio da se naloži tuženici da mu isplati iznos od 34.200,00 Eura, što predstavlja protuvrijednost u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan 15. prosinca 2010. iznos od 253.167,44 kuna, sa zateznom kama...

43
Rev x 554/2018-2; 13.7.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I Utvrđuje se postojanje prava stvarne služnosti prolaza pješice na teret čest. zem 8645 (kat. oznake 11127/1), upisane kao I zk tijelo Z.U. 1453 k.o. S., kao poslužnog dobra, u naravi dvorište i to baš dijelom betoniranog prolaza na skici vještaka za geodezi...

44
Rev 519/2021-2; 13.7.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom u točki I. izreke naloženo je tuženoj isplatiti tužitelju iznos od 25.617,94 kn sa zateznim kamatama koje teku od 16. listopada 2015. do isplate po stopi određenoj prema prosječnoj kamatnoj stopi na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim...

45
Rev x 1200/2015-2; 13.7.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja u stavku I. izreke održan je na snazi platni nalog iz rješenja o ovrsi tog suda poslovni broj Ovrv-21009/02 od 27. svibnja 2005. u dijelu kojim je naloženo tuženici platiti tužitelju iznos od 940.013,42 kn sa zateznom kamatom na pojedine iznose kako je to navedeno u st...

46
Rev x 579/2018-2; 13.7.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I 1.Nalaže se tuženiku-protutužitelju P. K. da u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe preda u nesmetan posjed i vlasništvo tužitelju oznake čest. zem 4130/8 u naravi zgrada i dvorište upisano u ZU 1645 k.o. B. i to slobodno od svih osoba i stvari II 2...

47
Rev 2930/2017-2; 7.7.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja je suđeno: „I. Utvrđuje se da su tužitelji, svaki za ½ dijela, isključivi vlasnici kamenog zida visine oko 2 metra, širine oko 0,50 metara i dužine 26,38 metara s lijeve, odnosno 26,31 metar s desne strane, gledajući iz smjera asfaltne ceste, prikazanog na skici sudsk...

48
Rev x 679/2017-2; 7.7.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja je suđeno: "I. Nalaže se tuženiku H. e., D. E. D. ukloniti sa čest zem. 1949 zk. ul. 426 k.o. V., koja je u vlasništvu tužiteljice B. D. N., OIB: ..., betonsko postolje sa metalnom konstrukcijom označeno kao stup broj ... dalekovoda V. L. u V., u roku od 15 dana pod p...

49
Revd 2615/2020-4; 6.7.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Drugostupanjskom presudom: - odlukom iz stavka I. njezine izreke, preinačena je prvostupanjska presuda u točkama I. i II. njezine izreke i suđeno: „Utvrđuje se da je otkaz ugovora broj … o osnivanju prava služnosti od 29. ožujka 2013. i njegovoga Aneksa … od 24. listopada 2014., sadržan u Izjav...

50
Rev 927/2018-2; 6.7.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvoga stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za utvrđenje da je stekao pravo vlasništva građenjem na stanu u kući sagrađenoj na k.č. 10903/5 upisanoj u zk.ul. 6473 k.o. M. L. kako je pobliže opisano u izreci presude suda prvog stupnja (toč. I.1.), zahtjev za upis brisanja pra...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava (HRV)
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a