Poredano po:

Broj dokumenata: 1833

1
Revd 3340/2020-2; 2.12.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Tuženica je podnijela prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Slavonskom Brodu poslovni broj Gž-601/2018-3 od 27. travnja 2020., kojom je potvrđena presuda Općinskog radnog suda u Varaždinu poslovni broj P-228/2017-20 od 18. travnja 2018. Postupajući po odredbi čl. 387. s...

2
Rev 1316/2016-2; 26.10.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvoga stupnja dopuštena je uknjižba prava vlasništva na nekretnini z.č. B3 zk. ul. 3900 k.o. Sveti Anton s imena društvenog vlasništva korisnik Delovna organizacija za gradbeno podjetje T. L. za korist predlagatelja. 2. Rješenjem suda drugoga stupnja odbačena kao ...

3
Rev x 230/2015-2; 26.10.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice Republike Hrvatske kojim tužiteljica traži iseljenje tuženih iz stana u V. G., te predaju tog stana slobodnog od osoba i stvari tužitelju, kao što je odbijen i zahtjev za naknadu troškova postupka (stavak I. izreke), a prihvaćen j...

4
Rev 1168/2021-2; 20.10.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja utvrđeno je da je tužiteljica vlasnica nekretnine opisane u izreci slijedom čega je tužiteljica temeljem iste ovlaštena zatražiti i postići upis brisanja prava vlasništva tuženice, uz istovremeni upis tog prava na tužiteljicu. Također odlučeno je o troškovima postupka....

5
Rev 2388/2017-3; 13.10.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženom isplatiti tužiteljici 100.493,87 kuna s pripadajućom zakonskom kamatom na pojedine mjesečne iznose u vremenu od 20. ožujka 2001. do 14. siječnja 2009. kako je to navedeno u točki I. izreke presude suda prvog stupnja, te je istovremeno naloženo tužen...

6
Revd 2886/2021-2; 12.10.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tužitelj J. P. je podneskom od 19. siječnja 2021. predložio da Vrhovni sud Republike Hrvatske dopusti reviziju protiv presude Županijskog suda u Dubrovniku poslovni broj Gž-555/2020-2 od 21. siječnja 2021. radi pravnih pitanja naznačenih u prijedlogu. 2. Tuženik  nije odgovorio na prijedlog. 3....

7
Revt 114/2017-2; 6.10.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-2944/09 od 24. travnja 2012. održan je na snazi platni nalog iz rješenja o ovrsi javnog bilježnika R. G. u Z. broj Ovrv-62/09 od 20. veljače 2009. kojim je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju iznos 189.271,41 kn te na ime troškova ovršnog postu...

8
Revd 1409/2021-2; 5.10.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tuženici Đ. D., N. D., M. D., D. G., M. H. i M. K. podnijeli su prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Zagrebu poslovni broj Gž-189/2019-2 od 8. rujna 2020. kojom je preinačena presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj P-553/11-67 od 11. listopada 2018....

9
Gr1 36/2021-2; 29.9.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Općinski građanski sud u Zagrebu se rješenjem poslovni broj Ps-64/17-2 od 3. travnja 2017. oglasio stvarno nenadležnim i nakon pravomoćnosti rješenja predmet je dostavio Trgovačkom sudu u Zagrebu, kao nadležnom sudu. 2. U obrazloženju rješenja  poziva se na odredu čl. 34.b Zakona o parničnom pos...

10
Rev 1023/2021-2; 22.9.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja presuđeno je: „I Ukida se u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave poslovni broj Ovrv-1482/15 koje je dana 27. svibnja 2015. donio javni bilježnik A. H. iz Z., …, kojim je tuženiku naloženo platiti tužitelju iznos od 83.582,...

11
Rev 216/2019-6; 21.9.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I. Obija se tužbeni zahtjev tužitelja-protutuženika koji glasi: "Utvrđuje se da je tužitelj vlasnik dijela čest. zem. 7323 K.. O. Z. ( po staroj izmjeri) koji dio je površine 159 m2, i koji je na snimku mjesta očevida od 05.02.2016.g. izrađenom po sudskom vj...

12
Revd 3868/2021-2; 21.9.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tuženik je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Osijeku poslovni broj Gž-33/2021-2 od 22. travnja 2021., kojom je potvrđena presuda Općinskog suda u Osijeku poslovni broj P-3349/2019-18 od 21. listopada 2020. 2. U prijedlogu za dopuštenje revizije predlagatel...

13
Rev 3003/2015-2; 15.9.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Zadru, Stalne službe u Biogradu na Moru poslovni broj P-5118/09 od 27. lipnja 2011. suđeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: Utvrđuje se da prestaje pravo služnosti kolnika i provoza automobilom na teret čest. kat. br. ... nove izmjere evide...

14
Revd 126/2020-2; 2.9.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tuženik je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Puli-Pola, poslovni broj Gž-639/2017-2 od 9. rujna 2019., kojom je preinačena presuda Općinskog suda u Puli-Pola, poslovni broj P-1537/2016-10 od 10. ožujka 2017. 2. Odgovor na prijedlog za dopuštenje revizije n...

15
Rev x 459/2017-2; 2.9.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvoga stupnja je suđeno: „Nalaže se tuženiku V. v. k. d.o.o. V. OIB 30638414709 da tužiteljima na ime naknade za korištenje prostorija kotlovnice plati iznos od 47.692,80 kn sa zakonskom zateznom kamatom koja teče: - na iznos od 1.324,80 kn počevši od 01. rujna 2007. godine do is...

16
Revd 3305/2021-2; 1.9.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tužiteljica je podnijela prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Zagrebu poslovni broj Gž-738/2020-2 od 24. veljače 2021. u dijelu kojim je potvrđena presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj P-4134/17-29 od 13. siječnja 2020. u dijelu kojim je u odnosu ...

17
Rev 2317/2019-6; 25.8.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvoga stupnja razvrgnuta je civilnom diobom suvlasnička zajednica na nekretninama pobliže navedenim u izreci presude na način da se svi suvlasnici namire razmjerno suvlasničkim dijelovima što su tuženici dužni trpjeti (točka I. izreke). Odlučeno je o troškovima postupka (točka II. ...

18
Rev 283/2018-2; 15.7.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom pod točkom I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev kojim se utvrđuje da su uknjižbom prava vlasništva II-tuženika W. d.d. Z. i I-tuženice T. P. kao potonje vlasnice, na nekretnini upisanoj u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Starom Gradu, koje se vode za k.o. J., u z. u. ...

19
Rev 3103/2016-2; 15.7.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u Virovitici poslovni broj P-214/2014-10 od 19. prosinca 2014. suđeno je: "Proglašava se da ovrha koja se na temelju rješenja o ovrsi Trgovačkog suda u Bjelovaru broj: Ovr-344/2012-5 od 4.10.2012. g. i zaključka Trgovačkog suda u Bjelovaru broj: Ovr-344/2012-7 od 4.10.201...

20
Revd 2033/2021-2; 14.7.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tuženici su podnijeli prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Zagrebu broj Gž - 754/2020-3 od 7. siječnja 2021., kojom je potvrđena presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj P - 1818/19-7 od 28. studenog 2019. 2. Na prijedlog nije odgovoreno. 3. Postupajući suk...

21
Revd 3080/2021-2; 14.7.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Protiv drugostupanjske presude naznačene u uvodu ovog rješenja tuženik je podnio prijedlog za dopuštenje revizije. Pravna shvaćanja koja je drugostupanjski sud zauzeo u odluci na koju se odnosi prijedlog za dopuštenje revizije u suprotnosti su s pravnim shvaćanjima iznesenim u više presuda Vrhovnog...

22
Rev 1200/2016-3; 13.7.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvoga stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio da se naloži tuženici da mu isplati iznos od 34.200,00 Eura, što predstavlja protuvrijednost u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan 15. prosinca 2010. iznos od 253.167,44 kuna, sa zateznom kama...

23
Rev x 579/2018-2; 13.7.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I 1.Nalaže se tuženiku-protutužitelju P. K. da u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe preda u nesmetan posjed i vlasništvo tužitelju oznake čest. zem 4130/8 u naravi zgrada i dvorište upisano u ZU 1645 k.o. B. i to slobodno od svih osoba i stvari II 2...

24
Rev x 554/2018-2; 13.7.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I Utvrđuje se postojanje prava stvarne služnosti prolaza pješice na teret čest. zem 8645 (kat. oznake 11127/1), upisane kao I zk tijelo Z.U. 1453 k.o. S., kao poslužnog dobra, u naravi dvorište i to baš dijelom betoniranog prolaza na skici vještaka za geodezi...

25
Rev 519/2021-2; 13.7.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom u točki I. izreke naloženo je tuženoj isplatiti tužitelju iznos od 25.617,94 kn sa zateznim kamatama koje teku od 16. listopada 2015. do isplate po stopi određenoj prema prosječnoj kamatnoj stopi na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim...

26
Rev x 1200/2015-2; 13.7.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja u stavku I. izreke održan je na snazi platni nalog iz rješenja o ovrsi tog suda poslovni broj Ovrv-21009/02 od 27. svibnja 2005. u dijelu kojim je naloženo tuženici platiti tužitelju iznos od 940.013,42 kn sa zateznom kamatom na pojedine iznose kako je to navedeno u st...

27
Rev 2930/2017-2; 7.7.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja je suđeno: „I. Utvrđuje se da su tužitelji, svaki za ½ dijela, isključivi vlasnici kamenog zida visine oko 2 metra, širine oko 0,50 metara i dužine 26,38 metara s lijeve, odnosno 26,31 metar s desne strane, gledajući iz smjera asfaltne ceste, prikazanog na skici sudsk...

28
Rev x 679/2017-2; 7.7.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja je suđeno: "I. Nalaže se tuženiku H. e., D. E. D. ukloniti sa čest zem. 1949 zk. ul. 426 k.o. V., koja je u vlasništvu tužiteljice B. D. N., OIB: ..., betonsko postolje sa metalnom konstrukcijom označeno kao stup broj ... dalekovoda V. L. u V., u roku od 15 dana pod p...

29
Revd 2615/2020-4; 6.7.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Drugostupanjskom presudom: - odlukom iz stavka I. njezine izreke, preinačena je prvostupanjska presuda u točkama I. i II. njezine izreke i suđeno: „Utvrđuje se da je otkaz ugovora broj … o osnivanju prava služnosti od 29. ožujka 2013. i njegovoga Aneksa … od 24. listopada 2014., sadržan u Izjav...

30
Rev 927/2018-2; 6.7.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvoga stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za utvrđenje da je stekao pravo vlasništva građenjem na stanu u kući sagrađenoj na k.č. 10903/5 upisanoj u zk.ul. 6473 k.o. M. L. kako je pobliže opisano u izreci presude suda prvog stupnja (toč. I.1.), zahtjev za upis brisanja pra...

31
Rev 1603/2015-2; 16.6.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Drugostupanjskom presudom potvrđena je prvostupanjska presuda kojom utvrđeno da je  tužitelj temeljem Ugovora o ustupanju nekretnina umjesto isplate ovjerenog pod brojem Ov-2873/05 od dana 19. travnja 2005. stekao pravo vlasništva dijelova nekretnine označenih kao čest. zem. ..., ..., ..., ..., ....

32
Rev 941/2018-2; 16.6.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom kojom su odbijeni glavni i podredni (eventualno kumulirani) tužbeni zahtjev suđeno je: »I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja  koji glasi: "Utvrđuje se da su tužitelji u jednakim dijelovima suvlasnici nekretnine označene kao dio čest. zem. 4143/3 upisane u ZU 1809 KO T...

33
Rev 2979/2017-2; 9.6.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja je odlučeno: „I/ Podredni tužbeni zahtjev koji glasi: Tuženici K. V. i M. V. iz Kanade dužni su solidarno tužitelju I. B. iz Č., ..., isplatiti iznos od 1.020.021,95 kn sa zakonskom zateznom kamatom po stopi u visini eskontne stope HNB, uvećanoj za 5% poena, tekućom ...

34
Rev x 399/2018-2; 8.6.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja suđeno je: ''I/ Nalaže se tuženici da preda tužiteljici u posjed dio z.k.č. br. 1052/9 gradilište na G. površina 216 čhv ili 777 čm upisane u z.k.u. br. 6834 k.o. G. Z., i to dio te čestice površine od 17 čm na krajnjem sjevernom dijelu k.č.br. 1009/2 u PL 1852 k.o. C...

35
Revd 4133/2020-2; 2.6.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Tužitelj je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Visokog trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Pž-6641/2017-2 od 18. lipnja 2020., kojom je potvrđena i preinačena presuda Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-2581/2015-18 od 18. rujna 2017. Odgovor na prijedlog za dopušt...

36
Rev 362/2017-2; 1.6.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Županjskog suda u Rijeci broj Gž-3626/2015-2 od 28. rujna 2016. potvrđena je presuda Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Crikvenici broj P-1132/2015 (ranije P-655/2012) od 31. srpnja 2015. kojom je odbijen tužbeni zahtjev kojim je traženo da se tuženoj naloži isplatiti tužitelju izn...

37
Rev 802/2017-2; 1.6.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja utvrđeno je da je tužiteljica vlasnica za cijelo dijela kčbr. 681/17 k.o. I. L., koji je dio na Skici lica mjesta sudskog očevida od 6. studenog 2014., a koja skica čini sastavni dio presude suda prvog stupnja, označen slovima A-B-C-D-E-F-G-H-A i žutom bojom, u površin...

38
Rev 559/2021-2; 1.6.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom u točki I. izreke u cijelosti je ukinut platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Javnog bilježnika R. G. u Z. poslovni broj Ovrv-393/2012 od 31. svibnja 2012., u točki II. izreke naloženo je tužitelju naknaditi tuženiku parnične troškove u ...

39
Rev 569/2021-2; 1.6.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom drugostupanjskom presudom odbijena je kao neosnovana žalba tužitelja te je potvrđena prvostupanjska presuda u dijelu u kojem je odbijen tužbeni zahtjev tužitelja za utvrđenjem ništavim Ugovora o darovanju od 4. veljače 2004. zaključenim između tužitelja kao darovatelja i tužene kao daro...

40
Rev 866/2018-4; 1.6.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja odlučeno je: „I Nalaže se tuženiku-protutužitelju Republika Hrvatska, OIB: ..., platiti tužitelju-protutuženiku T. Š. iz Z., OIB: ..., iznos od 256.848,60 kuna zajedno sa zakonskim zateznim kamatama tekućim na iznose kako slijedi: - 4.280,81 kuna od 11.03.2009. godin...

41
Rev 492/2018-2; 26.5.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom pod točkom I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev radi utvrđenja da je tužitelj dosjelošću stekao pravo vlasništva k.č. br. ... k.o. S., upisana u z.k. ul. ..., što da je tuženik dužan priznati i izdati valjanu tabularnu ispravu podobnu za zemljišnoknjižni prijenos označene...

42
Rev 1162/2016-2; 25.5.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je traženo da se I i II-tuženiku naloži da prestanu uznemiravati tužitelja u vlasništvu dijela nekretnine k.č.br. 140 upisane u z.k.ul. 2064 k.o. P., a koji dio neposredno graniči sa k.č.br. 2644/1 k.o. P. na sjeveroistoku i k...

43
Rev 225/2019-4; 25.5.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem određena je predložena ovrha na temelju ovršne isprave - rješenja Općinskog suda u Rijeci poslovni broj P-998/01 od 29.6.2010. radi naplate iznosa od 6.506,62 kn s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom i troškovima ovršnog postupka na novčanim sredstvima i pokretninama...

44
Rev 554/2017-2; 25.5.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvoga stupnja odbačena je tužba tužitelja od 13. travnja 2015. 2. Rješenjem suda drugoga stupnja odbijena je žalba tužitelja i potvrđeno je prvostupanjsko rješenje. 3. Protiv drugostupanjskog rješenja tužitelja je pravodobno podnio reviziju na temelju odredbe čl. 382. st. 2. toč...

45
Rev 1347/2017-3; 25.5.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Županijskog suda u Zagrebu broj Gž-6095/15-3 od 5. srpnja 2016. potvrđena je presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj P-6567/12-27 od 31. listopada 2014. kojom je odbijen tužbeni zahtjev kojim je traženo da se tuženiku naloži predati tužitelju u posjed vanbrodski motor marke i ti...

46
Rev 394/2020-3; 25.5.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom dopunskom presudom naloženo je tuženiku tužitelju predati u posjed slobodne od stvari i osoba k.č.br. 1538 i k. č. br. 1539 upisane u z.k.ul. br. 862 k.o. N.. 2. Drugostupanjskom presudom žalba tuženika je odbijena kao neosnovana i potvrđena je prvostupanjska presuda. 3. Protiv ...

47
Rev 3018/2016-2; 19.5.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tuženika i potvrđena prvostupanjska presuda kojom je prihvaćen tužbeni zahtjev i tako nalaže tuženiku uklanjanje montažnog objekta - motrionice s nekretnine tužiteljice označene kao čest. zem. 318/2 (katastarske oznake čest. zem. 2445/3) k.o. S. (sve ka...

48
Rev 2605/2017-2; 18.5.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Općinski sud u Zadru, Stalna služba u Benkovcu presudom poslovni broj P- 1105/2015 od 13. listopada 2015. utvrdio je da je tužitelj stekao pravo vlasništva na čest. zem. 549/6 k.o. T. u površini od 890 m2 za cijelo prikazanoj na skici izmjere stalnog sudskog vještaka dipl. ing. geod. I. B. od 4. ...

49
Rev 1586/2017-2; 18.5.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da tužitelju prizna pravo vlasništva na nekretnini kč.br. ... zk.ul. ... k.o. P. te se ovlašćuje tužitelj da na temelju predmetne pravomoćne presude ishodi upis prava vlasništva na predmetnoj nekretnini. 2. Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba...

50
Rev x 60/2017-2; 12.5.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I              Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "I.              Utvrđuje se ništetnim Ugovor o doživotnom uzdržavanju sklopljen dana 02.07.2002.god. između I tuženika R. Š. iz P., ..., danas na adresi ..., Z., kao davatelja uzdržavanja i J. Š. iz Z., .....

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a