Poredano po:

Broj dokumenata: 87

1
Rev 569/2021-2; 1.6.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom drugostupanjskom presudom odbijena je kao neosnovana žalba tužitelja te je potvrđena prvostupanjska presuda u dijelu u kojem je odbijen tužbeni zahtjev tužitelja za utvrđenjem ništavim Ugovora o darovanju od 4. veljače 2004. zaključenim između tužitelja kao darovatelja i tužene kao daro...

2
Rev 2975/2019-2; 16.3.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: " I. Poništava se Ugovor o nagodbi pod oznakom Klase: 334-01/02-01/47, Ur. broj:513-05/03-6 sklopljen između tužitelja H. C. d.d. i tuženika Republika Hrvatska za Ministarstvo ... te potvrđen-solemniziran od javnog bilježnika A. I. iz Z. pod posl .brojem OU-480/04...

3
Rev x 136/2018-2; 2.2.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom prihvaćene su kao osnovane žalbe tuženice i umješača na strani tuženice a žalba tužitelja odbijena je kao neosnovana i prvostupanjska presuda je: a) potvrđena "u pobijanom odbijajućem dijelu" (u točki II. izreke, u odluci kojom je odbijen "preostali dio tužbenog zahtjeva" ...

4
Rev 1821/2017-2; 30.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvoga stupnja naloženo je prvotuženici da tužitelju plati iznos od 200.381,00 kn, zajedno sa zateznom kamatom tekućom od 19. ožujka 2013. do isplate, kao i mu nadoknadi troškove postupka u iznosu od 20.165,04 kn, također sa zateznom kamatom tekućom od 15. travnja 2015. do isplate (toč...

5
Rev 771/2014-2; 20.5.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Ivanić Gradu, poslovni broj P-553/05 od 22. rujna 2010. suđeno je: "I. U odnosu na I-tuženicu Republiku Hrvatsku, II-tuženika P. b. Z. d.d. i III-tuženika A. Z. d.d. odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "Tuženici Republika Hrvatska (za ministarstv...

6
Rev 797/2018-2; 21.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. R. iz S., poslovni broj Ovrv-542/11 od 25. listopada 2011. u cijelosti, kojim je tuženik obvezan isplatiti tužitelju iznos 3.925.611,67 kn s pripadajućim zateznim kamatama koje teku od 20. listop...

7
Rev x 1145/2016-2; 11.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvoga stupnja utvrđeno je da je darovnim ugovorom zaključenim 10. svibnja 1995. između pok. B. J. i A. J. kao darodavatelja i tužiteljice kao daroprimateljice obuhvaćena i kuća broj .... sagrađena na k.č.br. 121/4 k.o. G., upisana u posjedovni list 922 k.o. G. zbog čega da navedena ku...

8
Rev 1564/2018-2; 9.10.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom presuđeno je. »I              1. tužiteljica M. N. iz V., OIB:…, 2. tužitelj A. N. iz V., OIB:…. i 3. tužiteljica K. N. iz V., OIB:… sa tužbom i tužbenim zahtjevom koji glasi: "I/              Ugovor o jednokratnom kreditu br. računa …, kao i javnobilježnički akt-očitovanj...

9
Rev 2932/2017-2; 24.9.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim tužitelj zahtijeva od 1. i 2. tuženika isplatu iznosa od 675.000,00 kuna sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 31. prosinca 2007. do isplate i naknadu parničnih troškova parničnog sa zateznom kamatom tekućom od presuđenja ...

10
Rev 210/2016-2; 28.5.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja u stavku I izreke utvrđeno je da je darovni ugovor od 12. veljače 1998. ovjeren kod javnog bilježnika istog datuma zaključen između pokojne prednice tužitelja I. D. - K. D. i tuženice R. H. sa danom izjavom tuženice R. H. o zadržavanju prava doživotnog uživanja u korist p...

11
VSRH Rev x 722/2018-2; 26.2.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Županijskog suda u Zagrebu broj Gž-5390/17-2 od 6. veljače 2018. potvrđena je presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj P-5531/16-63 od 4. rujna 2017. kojom je odbijen tužbeni zahtjev kojim je tužiteljica tražila da se tuženoj naloži isplatiti joj iznos 243.976,33 kn s pripadajućim z...

Broj odluke: Rev x 722/2018-2

12
I Kž JB 1/2018-8; 14.11.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom javnobilježničkog stegovnog vijeća Županijskog suda u Zagrebu stegovno optuženi Z. B. proglašen je krivim da je, na način činjenično i pravno opisan u izreci presude, počinio stegovni prijestup iz članka 145. stavka 3. točke 7. ZJB-a te mu je na temelju članka 147. stavka 1. točke...

13
VSRH Revt 362/2018-5; 10.10.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Rijeci presudom poslovni broj P-1605/2010-13 od 3. veljače 2011. sudio je: „Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: Stavlja se izvan snage javnobilježnička isprava Ugovor o kreditu broj: … sa Sporazumom o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretninam...

Broj odluke: Revt 362/2018-5

14
VSRH II Kž 198/2018-8; 29.8.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Zagrebu je rješenjem od 26. ožujka 2018. broj Kv-eun-26/2017, odbio prijedlog tražene osobe M. P. za ukidanje mjere opreza iz članka 98. stavaka 1. i 2. točke 7. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda Republike Hrvats...

Broj odluke: II Kž 198/2018-8

15
Rev 2945/2016-4; 28.8.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom (toč. I. izreke) odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „1.Utvrđuje se da je ugovor o diobi bračne stečevine od dana 02. listopada 2001. godine, broj solemnizacije … javne bilježnice M. P. ništav. 2. Utvrđuje se da je tužitelj spram tuženika vlasnik za daljnj ......

16
VSRH I Kž 149/2018-4; 21.3.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom je, na temelju članka 564. stavka 4. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. - pročišćeni tekst, 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13. i 145/13. - a pravilno bi bilo i: 152/14. te 70/17.; dalje: ZKP/08.), opoz...

Broj odluke: I Kž 149/2018-4

17
VSRH Rev 2091/2012-2; 12.12.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Zagrebu presudom poslovni broj Gž-2076/11-2 od 3. travnja 2012. odbio je žalbu tužitelja i potvrdio presudu Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj P-11436/07 od 13. srpnja 2010. kojom je suđeno: „I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: Nalaže se tuženiku javn...

Broj odluke: Rev 2091/2012-2

18
VSRH Rev 2891/2015-2; 21.11.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Rijeci rješenjem o ovrsi poslovni broj Ovr-2941/11 od 3. studenog 2011. odredio je ovrhu na temelju ovršne isprave, Ugovora o kreditu od 29. kolovoza 1997. godine, sklopljenog između ovrhovoditelja i ovršenika, a solemniziranog u uredu javnog bilježnika M. B. iz R. dana 29. kolovoza 1...

Broj odluke: Rev 2891/2015-2

19
VSRH Rev 167/2016-2; 10.10.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom potvrđena je prvostupanjska presuda kojom su odbijeni zahtjevi: - na utvrđenje da je ovrha Općinskog suda u Belom Manastiru broj Ovr-1233/2013 nedopuštena, - na obvezivanje tuženice naknaditi tužitelju parnični trošak, dok je tužitelju naloženo na ime parničnog troška is...

Broj odluke: Rev 167/2016-2

20
Rev 359/12-3; 21.12.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Davorke Lukanović-Ivanišević predsjednice vijeća, dr. sc. Jadranka Juga člana vijeća, Đure Sesse člana vijeća, Mirjane Magud članice vijeća i sutkinje izvjestiteljice i Željka Šarića člana vijeća, u pravnoj stvari tužitelja B. D. iz S., ...

21
Rev 906/11-2; 9.11.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužiteljev tužbeni zahtjev da mu tuženik isplati iznos od 107.458,92 kune sa zateznom kamatom tekućom od 26. lipnja 2003. do isplate i zahtjev tužitelja za naknadu troškova parničnog postupka (stavak I. izreke), a tužitelju je naloženo naknaditi parnični trošak...

22
VSRH Rev 1915/2011-6; 26.10.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice K. Č. koji glasi: „Dužan je tuženik isplatiti tužiteljici iznos od 1.082.673,12 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 21. siječnja 2001. godine do isplate, te naknaditi tužiteljici prouzročene parnične troškove u roku o...

Broj odluke: Rev 1915/2011-6

23
Revt 288/15-2; 18.10.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem sud je odbacio tužbu kao nedopuštenu i ukinuo u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika G. L. iz R. poslovni broj ... od 21. siječnja 2011. (toč. I. i II. izreke), te je tužitelju naloženo naknaditi tuženiku parnični trošak u iznosu od 151.375,00...

24
VSRH Rev 2109/2012-2; 4.10.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tužitelja kao neosnovana dok su žalbe tuženice i umješača na strani tuženice "uvažene" kao osnovane i prvostupanjska presuda je: a) potvrđena "u pobijanom odbijajućem dijelu" (u točki II. izreke, u odluci kojom je odbijen "preostali dio tužbenog zahtjeva"...

Broj odluke: Rev 2109/2012-2

25
VSRH Rev x 525/2016-2; 6.7.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Makarskoj broj P-916/04 od 10. studenoga 2014. odbijen je zahtjev tužitelja kojim je traženo da se tuženoj naloži isplatiti mu iznos 80.000,00 kn na ime naknade neimovinske štete, te iznos 280.072,60 kn na ime naknade imovinske štete, i ujedno tužitelju naloženo isplatiti t...

Broj odluke: Rev x 525/2016-2

26
VSRH Rev 970/2012-5; 17.5.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda drugog stupnja odbijena je žalba tužitelja kao neosnovana i potvrđena je presuda suda prvog stupnja kojom je suđeno: „I Odbijaju se tužbeni zahtjevi tužitelja I. Š. koji glase: „I Utvrđuje se da je ugovor o doživotnom uzdržavanju od 11.05.2005. g. sklopljen između M. K., ... kao prim...

Broj odluke: Rev 970/2012-5

27
VSRH Rev 2726/2011-2; 2.3.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: »I. Ukida se Potvrda u odnosu na zalogodavce G. I. i Z. I. kojom javni bilježnik Lj. H. M. iz Z. potvrđuje da aneks broj 1 ugovora o dugoročnom kreditu broj … od 1. srpnja 1996. po svom obliku odgovara javnobilježničkoj ispravi, a po svom sadržaju propisima o sa...

Broj odluke: Rev 2726/2011-2

28
VSRH Gr1 78/2016-2; 29.2.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski građanski sud u Zagrebu, rješenjem poslovni broj Povrv-1042/14. od 9. listopada 2014., oglasio se stvarno nenadležnim i nakon pravomoćnosti rješenja predmet je ustupio Trgovačkom sudu u Zagrebu, jer da se radi o sporu iz čl. 34.b. t. 1. Zakona o parničnom postupku (“Narodne novine” br. 53/9...

Broj odluke: Gr1 78/2016-2

29
VSRH Rev 478/2013-2; 27.1.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvoga stupnja odbijen je zahtjev tužitelja kojim je tražio da se tuženik iseli iz poslovnog prostora br. ... površine 39 m2 na Veletržnici u M., te da taj prostor slobodan od osoba i stvari preda na raspolaganje tužitelju. Isto tako odbijen je i zahtjev tužitelja za naknadu troškova p...

Broj odluke: Rev 478/2013-2

30
VSRH Rev 979/2012-2; 16.12.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Odbija se, kao neosnovan, tužbeni zahtjev koji glasi: „I. Utvrđuje se da je ništav Ugovor o zajmu sa sporazumom o osiguranju potraživanja prijenosom vlasništva nekretnine sklopljen između I. tuženika P. B., M. B., ... i II. tuženika T. Ž., M., ..., u Z. d...

Broj odluke: Rev 979/2012-2

31
VSRH Rev 722/2012-2; 15.12.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda drugog stupnja odbijena je žalba tuženika kao neosnovana i potvrđena je presuda suda prvog stupnja kojom je suđeno: „I. Utvrđuje se ništetnim Ugovor o darovanju i osnivanju prava osobne služnosti darovatelja od 1. ožujka 2006.g. na kojem ugovoru su ovjereni potpisi 1.-tuženog B. Đ. iz...

Broj odluke: Rev 722/2012-2

32
VSRH Rev 2662/2011-2; 18.11.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice za utvrđenje da je ništav ugovor o dosmrtnom uzdržavanju sklopljen 3. srpnja 1998. između primatelja uzdržavanja sada pok. V. H. i davatelja uzdržavanja T. H., ovjeren kod javnog bilježnika D. A. iz Z. pod oznakom ... dana 3. srpnja ...

Broj odluke: Rev 2662/2011-2

33
VSRH Rev 2070/2011-2; 21.10.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice za utvrđenje ništetnosti (pravilno ništavosti) darovnog ugovora sklopljenog 16. rujna 2003. između tužiteljice M. M. i prvotuženice D. M. i drugotuženika S. M., na temelju kojeg su tuženici stekli vlasništvo nekretnine tužiteljice i ...

Broj odluke: Rev 2070/2011-2

34
VSRH Rev 2226/2011-2; 10.6.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem o ovrsi prvostupanjskog suda poslovni broj Ovr-311/11-4 od 18. ožujka 2011. prvostupanjski sud je odredio ovrhu nad nekretninama ovršenika radi naplate novčane tražbine ovrhovoditelja, a kak ...

35
VSRH Rev x 1135/2013-2; 1.4.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev u odnosu na II-tuženu i tužitelju je naloženo naknaditi II-tuženoj troškove parničnog postupka u iznosu od 31.476,00 kuna u roku od 15 dana dok je t ...

36
VSRH Rev 2996/2014-2; 10.2.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom pod stavkom I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za utvrđenje da Ugovor o kreditu broj … i sporazum radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava koji je sklopljen 12. kolovoza 1997., solemniziran kod javnog bilježnika S. Z. iz S. pod brojem … dana 12...

Broj odluke: Rev 2996/2014-2

37
VSRH Rev 49/2011-2; 18.11.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice protiv I. do III. tuženih za isplatu naknade štete od 389.486,00 kn, zajedno sa zateznim kamatama tekućim od 2. listopada 2001. pa do isplate, (st. I. izreke). Nadalje, tom presudom obavezana je tužiteljica nadoknaditi I. tuženiku parni...

Broj odluke: Rev 49/2011-2

38
VSRH Revt 130/2014-2; 22.10.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvoga stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice kojim je tražila da joj tuženik isplati iznos od 172.500,00 EUR u protuvrijednosti u kunama po srednjem tečaju HNB na dan isplate, zajedno sa zateznom kamatom na taj iznos od 31. ožujka 2007. do isplate, kao i zahtjev za naknadu tro...

Broj odluke: Revt 130/2014-2

39
VSRH Rev x 507/2014-2; 18.6.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom prihvaćen je tužbeni zahtjev tužiteljice te je tuženiku naloženo da tužiteljici isplati iznos od 50.000.00 eura u protuvrijednosti u kunama po srednjem tečaju Hrvatske narodne ...

40
VSRH Rev 516/2011-2; 5.11.2013 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je zahtjev tužitelja kako glasi: "Utvrđuje se ništavost javnobilježničkih isprava Javnog bilježnika I. M. i to: - zapisnika od 2. 11. 2005. godine broj OU- 317/0 ...

41
VSRH Rev 19/2012-3; 2.7.2013 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev koji glasi: "1. Ništav je i bez pravne važnosti "Sporazum radi osiguranja novčane tražbine prijenosnog vlasništva", koji je podnesen na potvrdu j ...

42
VSRH IV Kž 41/2013-3; 6.3.2013 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem izvanraspravnog vijeća Županijskog suda u Zagrebu od 27. studenog 2012. broj Kv-1643/11-3 (Kio-I-366/10), povodom neslaganja istražnog suca, odbijen je kao neosnovan istražni ...

43
VSRH Rev 725/2009-2; 23.1.2013 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odlučeno je kako slijedi: "I.              Održava se na snazi ovosudno rješenje br. Ovrvmj-44/02 od 3. travnja 2003.g. u dijelu kojim je naloženo tuženiku I. J. iz Z., isplatiti tužitelju Đ. S. iz Z. iznos od 160.000,00 kn sa zateznom kamatom po stopi određenoj odredbom...

Broj odluke: Rev 725/2009-2

44
VSRH I Kž disc 1/2012-4; 3.7.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Splitu odbijena je molba Hrvatske javnobilježničke komore za povrat u prijašnje stanje od 15. ožujka 2012. kao neosnovana. Protiv tog rješenja žalbu je ...

45
VSRH Rev 209/2012-3; 18.4.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tuženice i potvrđena prvostupanjska presuda kojom je utvrđeno „da su ništavi ugovor o doživotnom uzdržavanju zaključen 2. studenog 2004. i aneks ugovora o d ...

46
VSRH I Kž disc 1/2010-5; 21.11.2011 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom javnobilježničkog stegovnog vijeća Županijskog suda u Splitu, steg. opt. I. R. proglašen je krivim da je, na način činjenično i pravno opisan u izreci presude, počinio stegovn ...

47
VSRH IV Kž 69/2011-4; 8.11.2011 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem vijeće Županijskog suda u Rijeci je, u povodu izraženog neslaganja istražnog suca s istražnim zahtjevom Općinskog državnog odvjetništva u Rijeci od 15. rujna 2008. broj K-DO-1900/06, KPO-DO-47/08 protiv okr. S. Z. i dr., zbog kaznenih djela iz čl. 292. st. 1. i 2. i dr. Kaznenog ...

48
VSRH Rev 676/2008-2; 26.10.2011 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I- Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „Raskida se Ugovor o darovanju stana od 7. ožujka 1996.g. i anex tom ugovoru od 29. 5. 2000. g. kojim j ...

49
VSRH Rev 1055/2011-2; 26.10.2011 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „Proglašava se nedopuštenom ovrha odobrena rješenjem Općinskog suda u Zadru broj Ovr-5223/97 od 20. sij ...

50
VSRH Rev 1369/2009-2; 5.10.2011 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u toč. I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja na utvrđenje da ugovor o dugoročnom kreditu broj 31992000603, sklopljen između B. n. K. d.d. i tužene dana 31. siječnja 2 ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a