Poredano po:

Broj dokumenata: 33531

1
Pž 325/2024-4; 12.6.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu u točki I. izreke djelomično je prihvaćen tužbeni zahtjev i utvrđeno da je u Ugovoru o operativnom leasingu broj 00664 od 22. travnja 2008. djelomično ništetna odredba koja glasi: „7.2. Usklađivanje visine jamčevine te naknade za leasing (visine mjesečnih obrok ...

2
Pž 1313/2024-2; 11.6.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Zagrebu u točki I. izreke održan je na snazi u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javne bilježnice A. P. , A3 , poslovni broj UPP/OS-Ovrv-125/2023 od 4. travnja 2023. kojim je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju izno ...

3
Pž 1006/2023-5; 10.6.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-439/2022-12 od 22. prosinca 2022. održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika S. R. iz Samobora poslovni broj Ovrv-272/2021 od 8. studenog 2021. u odnosu na zakonsku zateznu kamatu na iznos glavne ...

4
Pž 2233/2024-2; 10.6.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-2515/2021 od 15. veljače 2023. prvostupanjski sud je utvrdio da je tužba u ovoj pravnoj stvari povučena i ukinuo platni nalog iz rješenja o ovrsi javne bilježnice Ž. M. iz Zagreba poslovni broj Ovrv-697/19 od 11. ožujka 2019. 2 ...

5
Pž 1255/2024-2; 6.6.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1289/2023 od 16. veljače 2024. u točki IV. njegove izreke naloženo je strankama da omoguće vještaku povjereno mu vještačenje te da mu predoče svu potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na predmet ovog spora. 2. Protiv navedenog rješenja u točki ...

6
Pž 2015/2023-2; 5.6.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Trgovački sud u Zagrebu u točki I. izreke odbio je kao neosnovane sljedeće tužbene zahtjeve: „1. Utvrđuje se da je predmetni zahtjev za izravnu naplatu od 18.02.2018. god. poslan od T. d.o.o.o u stečaju ništetan, te se utvrđuje da je ovrha po računu J. T. ned ...

7
Pž 1918/2024-2; 4.6.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-2356/2019 od 1. ožujka 2024. odlučeno je: „I. Utvrđuje se da Sporazum radi osiguranja novčane tražbine prijenosom prava vlasništva na pokretninama od 15. lipnja 2012. potpisan između prvotuženika, H. I. d.o.o. OIB: B2 , Zagre ...

8
Pž 522/2023-2; 3.6.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom u točki I. izreke ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika I. M. iz Velike Gorice, poslovni broj Ovrv-1528/2021 od 23. kolovoza 2021., kojim je tuženiku naloženo namiriti tužitelju tražbinu u iznosu od 3.701,89 kn sa zateznim kamatama, te m ...

9
Pž 1023/2024-2; 24.5.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem označenim u izreci ovog rješenja prvostupanjski sud je nastavio (ovaj parnični) postupak (točka I. izreke rješenja) te taj postupak obustavio (točka II. izreke rješenja). Tako je prvostupanjski sud odlučio primjenom odredbe članka 215.b stavka 2. Zakona o parničnom postupku („Narodne no...

10
Pž 1757/2023-2; 24.5.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda Zagrebu poslovni broj Povrv-2523/2021 od 2. ožujka 2023. održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika T. S. u A3 , poslovni broj Ovrv-388/21 od 7. travnja 2022. u dijelu kojim je naloženo tuženiku isplatiti tuži ...

11
Pž 2018/2024-2; 24.5.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem poslovni broj P-2383/23 Trgovački sud u Zagrebu odbacio je tužbu od 14. ožujka 2024. kao nepravovremenu (točka I. izreke) te je naložio tužitelju da tuženicima naknadi parnični trošak u iznosu od 18.892,50 EUR (točka II. izreke). 2. Tako je prvostupanjski sud odlučio na temelju odredbe ...

12
Pž 2037/2024-2; 23.5.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovi broj P-202/2017 od 28. ožujka 2024. nastavljen je postupak u ovoj pravnoj stvari te istovremeno obustavljen. Tako je sud riješio pozivom na određenja iz članka 215.b stavka 2. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj: 148/11 - pročišćeni tekst...

13
Pž 2176/2024-2; 22.5.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski je sud u cijelosti odbio tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 1.003,69 EUR s pripadajućim zateznim kamatama (točka I. izreke) i naložio tužitelju naknaditi tuženiku troškove postupka u iznosu od 187,50 EUR. 2. Prema obrazloženju presude sud je ocijenio neosnovanim tužbeni zahtjev ....

14
Pž 1932/2022-5; 21.5.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom odbijen je tužiteljev tužbeni zahtjev za isplatom iznosa od 22.950,00 kn (sada 3.045,99 EUR) zajedno s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom, koja teče na pojedinačne iznose kako je to pobliže određeno u izreci te presude. 2. Iz obrazloženja presude proizlazi da je prvostupa ...

15
Pž 5315/2022-2; 20.5.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-349/2022 od 28. listopada 2022. odbijen je tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 32.631,21 EUR / 245.859,88 kn sa zateznim kamatama, kao i tužiteljev zahtjev za naknadu troška parničnog postupka (točka I. izreke); naloženo je tužitelju u roku od ...

16
Pž 1968/2023-2; 17.5.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Trgovački sud u Zagrebu ukinuo je rješenje o ovrsi javne bilježnice V. A. iz Zagreba poslovni broj Ovrv-687/2022 od 29. srpnja 2022. i odbacio je tužbu kao nedopuštenu. 2. Iz obrazloženja pobijanog rješenja proizlazi da je prvostupanjski sud tako odlučio zato što je p ...

17
Pž 1243/2024-2; 16.5.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-671/22-61 od 7. veljače 2024. odbijen je prijedlog tuženika od 12. rujna 2023. za ponavljanje postupka pravomoćno okončanog presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-671/22-19 od 16. prosinca 2022., potvrđenom presudom ovoga suda poslov...

18
Pž 2006/2024-2; 16.5.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem, radi osiguranja novčane tražbine tužitelja predlagatelja osiguranja u iznosu od 155.892,00 EUR sa zateznim kamatama koje teku od dospijeća do isplate po odgovarajućoj kamatnoj stopi sud je odredio prethodnu mjeru - zabranom poslovnim bankama kod kojih tuženik ima otvorene rač...

19
Pž 60/2024-2; 15.5.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom označenom u izreci ove presude prvostupanjski je sud održao na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika I. A. iz Karlovca poslovni broj Ovrv-808/2019 od 30. kolovoza 2019. u dijelu u kojem je tuženiku naloženo da isplati tužitelju iznos od 5.839,80 ...

20
Pž 674/2024-2; 15.5.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1535/2022-23 od 19. prosinca 2023. odbijen je tužbeni zahtjev radi utvrđenja da su Ugovor o prijenosu od 2. kolovoza 2019. sklopljen između tuženika R. A. d.d. i tuženika B. K. d.o.o., ovjeren kod javnog bilježnika P. D. ...

21
Pž 1978/2024-2; 15.5.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1582/2018 od 21. veljače 2024. određen je prekid postupka do pravomoćnog okončanja postupka u predmetu Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-331/2017. 2. U obrazloženju navedenog rješenja prvostupanjski sud je utvrdio da tužit ...

22
Pž 1221/2024-2; 14.5.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev na priznanje izlučnog prava iz stečajne mase i utvrđenje da je tužitelj vlasnik dijela k.č.br. B4 , upisane u zk.ul.br. B5 k.o. A7 , i to zgrade poljoprivredne apoteke u A7 površine 39 m2 opisane u dopunjenoj skici ...

23
Pž 4253/2023-2; 14.5.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-495/2023 od 27. listopada 2023. - u točki I. (koju ne pobija nitko) naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 221,73 EUR / 1.670,62 kn sa zakonskim zateznim kamatama; - u pobijanoj točki II. odbijen je kao neosnovan tužiteljev zahtjev z ....

24
Pž 4004/2023-2; 13.5.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjima označenim u izreci ovog rješenja prvostupanjski je sud naložio tuženiku da u roku od 30 dana dostavi u spis početni otplatni plan za Ugovor o operativnom leasingu br. 27480 od 15. listopada 2007., ovjereni izvadak cjelokupnog prometa po kreditu iz kojeg će se vidjeti točni iznosi zatva...

25
Pž 1990/2024-2; 13.5.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je naložio tuženiku R. A. Z. d.d., A3 , OIB B2 , da u roku od 8 dana, glede predmetnog Ugovora o kreditu, broj: 128- 50-3402598, od 13. travnja 2006., u sudski spis dostavi sljedeću Dokumentaciju: sve even ...

26
Pž 1396/2023-2; 10.5.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski je sud pobijanom presudom u točki I. izreke održao na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi kojeg je donio javni bilježnik J. R. u Zagrebu kojim se tuženiku nalaže isplatiti tužitelju iznos od 32.812,50 kn / 4.354,97 eur i naknadi troškove ovršnog postupka u iznosu od .....

27
Pž 671/2024-3; 10.5.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je nastavio postupak primijenivši odredbu čl. 119. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj: 70/19; dalje: ZIDZPP-19) koja propisuje da ako postoji pravomoćno rješenje o prekidu zbog razloga navedenog u odredbi čl. 212...

28
Pž 1564/2024-5; 8.5.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu naloženo je tuženiku platiti tužitelju iznos od 267.103,64 kn sa zakonskim zateznim kamatama koje teku na iznos od 239.567,18 kn od 31. listopada 2000. do isplate te na iznos od 27.536,46 kn od 16. prosinca 2003. do isplate (točka I. izreke). Odbijen je tu ......

29
Pž 294/2024-2; 8.5.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom označenom u izreci ove presude održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika K. H. iz Zagreba poslovni broj Ovrv-2820/2020 u dijelu kojim je naloženo tuženiku platiti tužitelju iznos od 18.546,67 EUR / 139.739,85 kn sa zateznim kamatam ...

30
Pž 1509/2022-5; 8.5.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom odbijen je u cijelosti kao neosnovan tužbeni zahtjev za isplatom ukupnog iznosa od 6.629,082,74 kn zajedno s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom, koja teče na pojedinačne iznose kako je to pobliže određeno u izreci te presude. 2. Iz obrazloženja presude proizlazi da je pre ...

31
Pž 3333/2023-2; 8.5.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom poslovni broj P-2393/2018 od 22. siječnja 2021. Trgovački sud u Zagrebu naložio je tuženiku da plati tužitelju iznos od 737.972,15 kn sa zateznim kamatama koje teku na pojedinačne iznose od dospijeća svakog pojedinačnog iznosa pa do isplate po stopi za ostale odnose (točka I. izreke), te...

32
Pž 1617/2024-2; 7.5.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom odlučeno je: „I. Utvrđuje se osnovanom tužiteljeva tražbina prema tuženiku u iznosu od 70.355,36 EUR. II. Nalaže se tuženiku naknaditi tužitelju troškove parničnog postupka u iznosu od 6.649,42 EUR u roku od 15 dana. III. Odbija se tužiteljev zahtjev za naknadu troškova u iznos...

33
Pž 1862/2024-2; 6.5.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-2496/2015-56 od 14. svibnja 2018. odbijen je tužbeni zahtjev da se naloži tuženicima solidarno isplatiti tužitelju iznos od 28.629,00 kn s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama i troškovima postupka. 1.1. Iz obrazloženja pobijane odluke proi ....

34
Pž 502/2024-2; 2.5.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-237/2023-11 od 14. prosinca 2023. naloženo je tuženiku platiti tužitelju iznos od 1.6678,27 eura s kamatama propisanim za ostale odnose, od dospijeća svakog pojedinog obroka do isplate (točka I. izreke), te je naloženo tuženiku platiti tužitelju ...

35
Pž 870/2024-2; 30.4.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom odlukom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-587/23 od 13. prosinca 2023. je utvrđeno da se tužba smatra povučenom te je naloženo tužitelju da naknadi tuženiku troškove parničnog postupka. Iz obrazloženja u bitnome proizlazi da je tužitelj, iako je bio uredno pozvan, izostao s pri ...

36
Pž 1315/2023-2; 25.4.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1289/2022 od 13. veljače 2023. utvrđeno je da je tužba u ovoj pravnoj stvari povučena (točka I. izreke), naloženo je tužitelju naknaditi tuženiku trošak parničnog postupka u iznosu od 414,76 EUR (točka II. izreke) te je odbijen kao neo...

37
Pž 2202/2023-2; 25.4.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu održan je na snazi platni nalog iz rješenja o ovrsi javnog bilježnika J. G. iz Vrbovca poslovni broj Ovrv-53/2021 od 8. veljače 2021. u dijelu kojim se nalaže tuženiku platiti tužitelju iznos od 24.750,00 kn / 3.284,89 EUR sa zakonskim zateznim kamatama ...

38
Pž 1429/2024-2; 25.4.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom točkom II. izreke rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1506/23-14 od 26. veljače 2024. odbijen je prijedlog tužitelja za određivanje privremene mjere kojom bi se tuženiku zabranila provedba odluka donesenih na skupštini društva održanoj 7. srpnja 2023. i to: - odluke o da ...

39
Pž 1264/2023-2; 24.4.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu dopuštena je preinaka tužbe, a presudom prihvaćen preinačeni tužbeni zahtjev i tuženiku naloženo platiti tužitelju iznos od 8.440.380,49 kn / 1.120.231,00 EUR sa zakonskim zateznim kamatama koje teku na više pojedinačnih mjesečnih iznosa od dospijeća (od 1. stu...

40
Pž 1195/2024-2; 23.4.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-710/2020-41 od 25. siječnja 2024. odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj zahtijevao utvrđenje da postoji i da je osnovano potraživanje tužitelja prema tuženiku u iznosu od 45.133,17 EUR / 340.055,86 kn koje je tužitelj kao pre...

41
Pž 1300/2024-3; 23.4.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski je sud presudom citiranom u izreci odbio tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio utvrđenje ništetnom odredbe Ugovora o kasko osiguranju broj: B3 , sklopljenog između tužitelja i tuženika, koja glasi: „Ugovorne strane posebno ugovaraju da je plaćanje premije u točno odre ...

42
Pž 2841/2023-2; 23.4.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Trgovački sud u Zagrebu proglasio je nedopuštenom ovrhu određenu rješenjem o ovrsi poslovni broj Ovr-315/2021-4 od 2. srpnja 2021. Općinskog suda u Sesvetama, Stalne službe u Svetom Ivanu Zelina, u odnosu na nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Sesvetama, Zeml...

43
Pž 1249/2024-2; 19.4.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 196.194,40 EUR s pripadajućim zateznim kamatama tekućim od dospijeća svakog mjesečnog iznosa u razdoblju od 1. travnja 2011. do 25. rujna 2019. (točka I. izreke), kao i zahtjev za naknadu troškova postupka (točka II....

44
Pž 1139/2024-3; 18.4.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom je presudom odbijen tužbeni zahtjev za raskid ugovora o kupoprodaji kosilice sklopljen između tužitelja i tuženika za uređaj marke HONDA kosa motorna UMK 435E UEET. Odbijen je i zahtjev da se tuženiku naloži tužitelju isplatiti iznos od 3.336,40 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 6. ož...

45
Pž 1370/2024-2; 16.4.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda Zagrebu poslovni broj P-187/2020 od 22. siječnja 2024. je u točci I. izreke utvrđeno da je tuženik M. S. d.o.o., A5 povrijedio imovinska autorska prava tužitelja R. d.o.o., A1 , na način da je pet fotografija koautora M. R. i Draže ...

46
Pž 1554/2024-2; 15.4.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom zbog ogluhe Trgovački sud u Zagrebu je naložio tuženiku da u roku od osam dana isplati tužitelju iznos od 3.404,64 kune sa zakonskim zateznim kamatama po stopi od 14% godišnje tekućim na ovaj iznos od 27. prosinca 2010. do isplate, te naknadi parnični trošak u iznosu od 300,00 ...

47
Pž 1522/2024-2; 10.4.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud se oglasio stvarno nenadležnim za postupanje u ovoj pravnoj stvari i odredio da će se predmet po pravomoćnosti pobijanog rješenja ustupiti stvarno i mjesno nadležnom Općinskom građanskom sudu u Zagrebu. 2. Iz obrazloženja pobijanog rješenja proizlazi da je ...

48
Pž 1468/2024-2; 10.4.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud je pobijanim rješenjem odredio prekid postupka do donošenja odluke Vrhovnog suda Republike Hrvatske u predmetu o pravima korisnika kredita konvertiranih u eur. Iz obrazloženja proizlazi da je tako sud odlučio primjenom odredbe čl. 213. st. 2. t. 3. Zakona o parničnom postupku (...

49
Pž 2100/2023-7; 9.4.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom navedenom u izreci ove presude prvostupanjski sud je odbio kao neosnovan tužbeni zahtjev koji je tužitelj tražio od suda da naloži tuženiku predati tužitelju pokretnine pobliže navedene u izreci te presude (točka I.I. izreke presude) te je odbio i tužbeni zahtjev da se naloži t...

50
Pž 190/2024-2; 9.4.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu, poslovni broj P-802/2022-17 od 22. studenog 2023. u točki I. izreke naloženo je tuženiku platiti tužitelju iznos od 476,86 eura sa zateznom kamatom od 8. studenog 2019. do isplate. Točkom II. izreke presude odbijen je tužbeni zahtjev za plaćanje zateznih kamata...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Trgovački sudovi
Općinski sudovi
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava (HRV)
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a