Poredano po:

Broj dokumenata: 23

1
UsI-287/19-2; 2.6.2020 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sucu Leandri Mojtić te Ljiljani Lijić zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja F. I. P. d.o.o. Z., kojeg zastupa opunomoćenica S. N. M. odvjetnica u Odvjetničkom društvu M. & K. d.o.o., Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, R. F. Mi...

2
10 UsI-624/18-13; 15.11.2018 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Pobijanom odlukom tuženika odbijen je, kao neosnovan, zahtjev tužitelja za rješavanje spora između korisnika i operatera prigovor korisnika (ovdje tužitelja), vezano uz pružanje usluga i naplatu ugovorenih mjesečnih naknada po zahtjevu za zasnivanje pretplatničkog odnosa od 2. ožujka 2017.

Broj odluke: 10 UsI-624/18-13

3
UsI 471/2018-6; 29.10.2018 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tuženik je rješenjem KLASA: UP/II-410-20/14-01/1590, URBROJ: 513-04/17-2 od 4. srpnja 2017. odbio žalbu tužitelja izjavljenu protiv poreznoga rješenja M. f. R. za nekretnine KLASA: UP/I-410-20/2011-001/12035, ...

4
10 UsI-426/18-20; 12.7.2018 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Odlukom Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, klasa: UP/I-344-08/17-01/1205, urbroj: 376-05-17-6 od 27. studenoga 2017., odbijen je zahtjev za rješavanje spora između korisnika Emilija Jauka i operatora javnih komunikacijskih usluga Tele2 d. o. o. iz Zagreba, u cijelosti kao neosnovan...

Broj odluke: 10 UsI-426/18-20

5
UsI 2196/2016-7; 19.4.2018 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Ministarstva financija, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, Klasa: UP/II-471-02/13-01/322, Urbroj: 513-04/15-2 od 30. prosinca 2015., žalba tužiteljice se djelomično uvažava, poništava se točka I.1.1., 1.2. te II. 1. izreke rješenja Ministarstva financija - Porezne upr...

6
10 UsI-799/15-17; 30.1.2017 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Odlukom tuženika, klasa: UP/I-344-08/14-01/1162, urbroj: 376-05/AP-15-4 (IM) od 9. travnja 2015. odbijen je zahtjev za rješavanje spora korisnika (ovdje tužitelja) vezan uz prigovor za raskid pretplatničkog odnosa od operatera javnih usluga VIPnet-a d. o. o. Zagreb, kao neosnovan.

Broj odluke: 10 UsI-799/15-17

7
10 UsI-944/16-12; 24.7.2016 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanom Odlukom Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, klasa: UP/I-344-08/16-01/100, urbroj: 376-05/MB3-16-4 (IM) od 30. svibnja 2016., odbijen je zahtjev tužiteljice za rješavanje spora s operatorom javnih komunikacijskih usluga OT - Optima Telekom d.d., kao neosnovan.

Broj odluke: 10 UsI-944/16-12

8
2 UsI-1281/14-10; 2.3.2016 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave (…), Policijske postaje (…), broj: 511-08-27/4-UP/I-9/64/2013. od 20. veljače 2014., tužiteljici, državljanki Ruske Federacije, izdana je dozvola za boravak i rad za radno mjesto direktor - član uprave kod poslodavca (…) za...

Broj odluke: 2 UsI-1281/14-10

9
5 UsI-1815/13-11; 14.9.2015 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanom odlukom tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv prvostupanjskog rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda (…), Ispostave (…) od 24. svibnja 2013. godine, KLASA: UP/I-416-02/13-01/411, URBROJ: 513-07-08-08/13-2, kojim je odbijen zahtjev tužitelja za u...

Broj odluke: 5 UsI-1815/13-11

10
UsI-3662/13-20; 8.9.2015 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanom odlukom tuženika odbijen je zahtjev tužitelja i operatora javnih komunikacijskih usluga TELE2 d.o.o. kao neosnovan.

Broj odluke: UsI-3662/13-20

11
4 UsI-2139/13-9; 19.6.2015 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Odlukom Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-08/13-01/1153, urbroj: 376-05/MS-13-06 (IM) od 28. studenog 2013. odbijen je zahtjev tužiteljice za otpisom naknade zbog prijevremenog raskida pretplatničkog odnosa kao neosnovan.

Broj odluke: 4 UsI-2139/13-9

12
2 UsI-303/14-8; 3.6.2015 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područnog ureda u P., KLASA: UP/I-140-03/12-01/OB: 03471895730, URBROJ: 341-13-05/3-12-013976 od 28. studenog 2012., donesenim u ponovnom postupku, odbijen je zahtjev tužiteljice, podnesen 17. prosinca 2008., za priznavanje pr...

Broj odluke: 2 UsI-303/14-8

13
UsI-895/13; 10.4.2015 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda (…), KLASA: UP/I-471-02/08-01/14, URBROJ: 513-07-18-11-10 od 12. travnja 2011. godine tužitelju su utvrđeni manje obračunati porez na dodanu vrijednost za 2004., 2005. i 2006. godinu u ukupnom iznosu 275.095,98 kn.

Broj odluke: UsI-895/13

14
2 UsI-1636/13-11; 26.2.2015 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Odlukom tuženika, klasa: UP/I-344-08/12-01/878, urbroj: 376-05/ZP-12-07(DB) od 31. listopada 2012. odbijen je prigovor tužitelja na račun za mjesec siječanj i veljaču 2012., vezan uz MAXadsl uslugu, ispostavljen od strane ovdje zainteresirane osobe. Tuženik je svoju odluku utemeljio, u bitnome,...

Broj odluke: 2 UsI-1636/13-11

15
6 UsI-1186/13- 9; 26.11.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Poreznim rješenjem Ministarstva financija - Porezne uprave, Područnog ureda R., Ispostave R., KLASA: UP/I-410-20/2008-001/3759, URBROJ: 513-007-08-08/2009-0002 od 20. siječnja 2009.g. tužitelju je utvrđena obveza poreza na promet nekretnina u iznosu od 8.750,66 kn, za nekretninu kč.br. 1111/4, ...

Broj odluke: 6 UsI-1186/13- 9

16
UsI-3391/13-9; 9.10.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporenom odlukom Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, klasa: UP/I-344-08/12-01/1848, urbroj: 376-05/GK-13-09/DB) od 12. lipnja 2013. odbijen je prigovor tužitelja na račun za mjesec rujan 2012. izdan od Hrvatskog Telekoma d.d., Savska cesta 32, Zagreb, kao neosnovan.

17
5 UsI-760/13-5; 18.9.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem tuženika odbačena je žalba tužitelja izjavljena protiv prvostupanjskog poreznog rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda P., Ispostave P., KLASA: UP/I-410-20/2007-001/00611, URBROJ: 513-007-18-04/2010-0006 od 9. ožujka 2010. godine kojim je M. Š. za ½...

Broj odluke: 5 UsI-760/13-5

18
7 UsI-1436/12-18; 5.9.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Ureda državne uprave u I. županiji, Službe za imovinsko pravne poslove, Pododsjeka za imovinsko pravne i zajedničke poslove, Ispostave P., KLASA: UP/I-943-01/97-01/60, URBROJ: 2163-06-10-07-11-10 od 11. svibnja 2011. godine odbijen je zahtjev (…), ovdje tužitelja, za naknadu odnosno p...

Broj odluke: 7 UsI-1436/12-18

19
6 UsI-738/13-8; 16.7.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim poreznim rješenjem Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda P., KLASA: UP/I-471-02/10-01/175, URBROJ: 513-07-18-10-01 od 01. rujna 2010.g. utvrđen je tužitelju manje obračunati porez na dodanu vrijednost, i to za razdoblje od 01. siječnja 2009.g. do 31. srpnja 200...

Broj odluke: 6 UsI-738/13-8

20
8 UsI-302/13-17; 25.4.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda R., Ispostave K., KLASA: UP/I-410-20/2007-001/01712, URBROJ: 513-007-08-04/2008-0006 od 12. studenog 2008., tužitelju je za ½ dijela k.č. br. 158/3 i 1/6 dijela k.č. br. 3916/1 k.o. M., utvrđena osnovica poreza na...

Broj odluke: 8 UsI-302/13-17

21
1 UsI-1736/12-19; 5.2.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem o ovrsi Jedinstvenog upravnog odjela Grada K., KLASA: UP/I-363-03/11-04/09, URBROJ: 2170-05/01-1-11-1 od 5. travnja 2011. određena je ovrha duga u iznosu od 74.053,43 kn na računima tužiteljice na temelju pravomoćnog i izvršnog rješenja istog tijela KLASA: UP/I-363-03/...

Broj odluke: 1 UsI-1736/12-19

22
5 UsI-340/12-18; 10.9.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda u R., KLASA: UP/I-471-02/11-01/15, URBROJ: 513-07-08-/11-1 od 24. siječnja 2011. godine tužitelju je utvrđen: manje obračunati porez na dodanu vrijednost za razdoblje od 1. siječnja 2008. - 31. prosinca 2008. godi...

Broj odluke: 5 UsI-340/12-18

23
2 UsI-188/12-21; 13.3.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva financija, Financijske policije, Postaje R., KLASA: UP/I-470-05/11-012/16, URBROJ: 513-19-04-02/11-2 od 25. srpnja 2011., tužitelju su utvrđeni manje obračunati iznosi koncesijskih naknada po ugovoru s I. županijom o koncesiji na pomorskom dobru, uz pripadajuće...

Broj odluke: 2 UsI-188/12-21

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a