Poredano po:

Broj dokumenata: 12

1
2 UsI-1275/15-8; 8.2.2016 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem tuženika, KLASA: UP/I-023-08/15-01/35, URBROJ: 2167-03-01-15-1 od 23. lipnja 2015., za ravnateljicu Dječjeg vrtića (…), nakon provedenoga natječajnog postupka u kojem je sudjelovala i tužiteljica, imenovana je (…) (ovdje zainteresirana osoba), na vrijeme od četiri godine počevši od 1. kolo...

Broj odluke: 2 UsI-1275/15-8

2
7 UsI-706/13-16; 13.10.2015 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Odlukom o javnom ukidanju statusa javnog dobra Općinskog vijeća Općine (…) KLASA: 011-03/13-01/01, URBROJ: 2169/02-01/13-01 od 19. veljače 2013. godine ukinuto je svojstvo javnog dobra k.č.br. 10119/3 k.o. (…) i dr., te je za njih 2. travnja 2013. godine objavljen natječaj radi za prodaju.

Broj odluke: 7 UsI-706/13-16

3
7 UsI-1450/14-2; 10.12.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Grada R., Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Direkcije plana, razvoja i gradnje KLASA: UP/I-360-03/14-03/20, URBROJ: 2170/01-02-10-14-4-NJS od 13. ožujka 2014. godine odbijen je zahtjev (…) u dijelu koji se odnosi na izdavanje potvrde da je nezakonito izgrađena pomoćna građevi...

Broj odluke: 7 UsI-1450/14-2

4
7 UsI-1563/12-14; 18.7.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Lokacijskom dozvolom Primorsko - goranske županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostave M. L. KLASA: UP/I-350-05/12-03/001, URBROJ: 2170/1-03-05/2-12-21 od 29. lipnja 2012. godine, povodom zahtjeva investitora Grada M. L., ovdje zainteresirane osobe, određeni su lokaci...

Broj odluke: 7 UsI-1563/12-14

5
7 UsI-1206/12-30; 31.1.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Grada U., Upravnog odjela za komunalni sustav, KLASA:UP/I-415-03/10-01/10, URBROJ:2105/05-06/05-12-15 od 10. travnja 2012. godine, odbijen je zahtjev trgovačkog društva B. d.o.o. S. i dr., ovdje zainteresiranih osoba, za povratom dijela uplaćenog komunalnog doprinosa, koji su zaintere...

Broj odluke: 7 UsI-1206/12-30

6
7 UsI-1509/13; 18.12.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Grada R., Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Direkcije za gospodarenje zemljištem, KLASA: UP/I-350-06/11-08/29, URBROJ: 2170/01-01-20-11-2 od 11. srpnja 2011. godine zgradi sagrađenoj na k.č.br. 383/11 k.o. S. određen je kućni broj 20/A.

7
UsI-1376/12-15; 27.11.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: U pravovremenoj tužbi, podnesenoj protiv rješenja tuženika, klasa: 015-01/1209/09, urbroj: 5030106-12-1 od 25. svibnja 2012. godine, tužitelj je, u bitnom, naveo: da je tuženik pogrešno utvrdio činjenično stanje, te tako pogrešno primijenio materijalno pravo; da nije točna tvrdnja tuženika da j...

Broj odluke: UsI-1376/12-15

8
4 UsI-1132/12-18; 26.8.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem tuženika KLASA: UP/I-080-02/12-01/2 URBROJ: 2105/05-02-12-1 od 9. srpnja 2012. tužiteljica je razriješena dužnosti pročelnice Upravnog odjela za pravne poslove i upravljanje imovinom Grada U., radi potrebe službe s danom 9. srpnja 2012. Točkom 2. istog rješenja određeno je da prava iz...

Broj odluke: 4 UsI-1132/12-18

9
7 UsI-567/12-15; 13.6.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Lokacijskom dozvolom P.-g. županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša KLASA: UP/I-350-05/10-03/180, URBROJ: 2170/1-03-01/8-11-18 od 9. svibnja 2011. godine investitoru P.-g. županiji određeni su lokacijski uvjeti za građenje Centra za dobrobit životinja - park domaćih životinj...

Broj odluke: 7 UsI-567/12-15

10
2 UsI-23/12-21; 23.5.2012 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Grada P., Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu, KLASA: UP/I-363-03/10-02/00054, URBROJ: 2168/01-04-02-10-001 od 20. siječnja 2010., tužitelju je utvrđena komunalna naknada za zgradu u P., Ulica sv. T. 2. Iznos komunalne naknade i ostale obveze tužitelja vezane za k...

Broj odluke: 2 UsI-23/12-21

11
3 UsI-306/12; 2.5.2012 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporenim rješenjem Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Promina, klasa: 015-01/12-09/06, urbroj: 5030106-12-1 od 2. veljače 2012. odlučeno je da se raspušta Općinsko vijeće Općine Promina, a članovima Općinskog vijeća da prestaje mandat. Rješenjem je određeno da će Vlada R...

Broj odluke: 3 UsI-306/12

12
UsI-305/12; 5.4.2012 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Dana 9. veljače 2012. godine tužiteljica Općina Posedarje je podnijela tužbu protiv rješenja tužene klasa: 015-01/12-09/05, urbroj: 5030106-12-1 od 02. veljače 2012. godine, kojim je raspušteno Općinsko vijeće Općine Posedarje, navodeći, u bitnom, da navedeno rješenje nije na zakonu osnovano zbog ne...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a