Poredano po:

Broj dokumenata: 40

1
Prekomjerno oštećenje kao razlog pobojnosti ugovora

Datum objave: 19.4.2022

Sažetak: Prekomjerno oštećenje je prema odredbi čl. 375. ZOO-a 1 razlog za poništenje ugovora. U ovom članku izložit ćemo iz kojih razloga dolazi do pobojnosti ugovora zbog prekomjernog oštećenja, tko, kako i u kojem roku ih može poništiti, a u slučaju poništaja koje to pravne posljedice nastaju, sve to uz ...

2
Zaštita naziva ustanove u hrvatskom pravu

Datum objave: 1.2.2022

Sažetak: Pojam ustanove određen je Zakonom o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93., 29/97., 47/99. , 35/08. i 127/19.; u daljnjem tekstu: ZU). Prema odredbama čl. 1. i 2. ZU-a, ustanova je pravna osoba čije je osnivanje i ustrojstvo određeno Zakonom o ustanovama, a osniva se za trajno obavljanje djelatno...

3
O (ne)dopuštenosti revizije u ostavinskom postupku

Datum objave: 28.12.2021

Sažetak: Vrhovni je sud Republike Hrvatske, na drugoj sjednici Građanskog odjela održanoj 1. ožujka 2021., zauzeo novo procesnopravno shvaćanje 1 o dopuštenosti revizije kao izvanrednog pravnog lijeka u ostavinskom postupku nakon stupanja na snagu posljednje Novele Zakona o nasljeđivanju 2 iz 2019. donijet...

4
Teret dokazivanja činjenice potpisivanja isprave

Datum objave: 21.12.2021

Sažetak: Kao sporna činjenica u nekim parničnim postupcima javlja se pitanje je li stranka (najčešće tuženik) potpisnik određene isprave. Utvrditi je li potpis na ispravi autentičan odnosno pripada li osobi koja je navedena kao potpisnik potrebno je u pravilu u sporovima u kojima tužitelj zahtijeva od tuženi...

5
Promišljanja uz moguću dejudicijalizaciju dijela zemljišnoknjižnih predmeta na javne bilježnike

Datum objave: 16.11.2021

Sažetak: Od hrvatskog Ustava iz 1990. ("Narodne novine" br. 56/90.), koji je na bitno drugačiji način regulirao ustroj i položaj sudbene vlasti u Republici Hrvatskoj, sustavno se radi na daljnjoj reformi, razvoju i unaprjeđenju stanja u sudstvu. Ipak loši procesni parametri, među ostalim, i u zemljišnoknjižn...

6
Stjecanje vlasništva nekretnine pravnim poslom i zaštita povjerenja u zemljišne knjige

Datum objave: 2.11.2021

Sažetak: Na početku članka riječ je o općim pretpostavkama stjecanja prava vlasništva na nekretnini. Nakon toga razmatraju se zakonske pretpostavke stjecanja prava vlasništva nekretnine pravnim poslom prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Zakonu o zemljišnim knjigama. Posebno se upozorava na ...

7
Pojedinačni zemljišnoknjižni ispravni postupak: Mjesto i način provođenja rasprave za ispravak

Datum objave: 24.6.2021

Sažetak: Određivanje mjesta i načina provođenja rasprave za ispravak u pojedinačnom zemljišnoknjižnom ispravnom postupku (na terenu i uz sudjelovanje sudskog vještaka geodetske struke ili u sudnici) pitanje je na koje Zakon o zemljišnim knjigama ("Narodne novine" br. 63/19.) ne daje odgovor. Ono se tiče takt...

8
Uz Zakon o parničnom postupku: treba li objektivizirati postupak imenovanja/odabira vještaka od strane sudova?

Datum objave: 17.6.2021

Sažetak: Imenovanje/odabir vještaka od strane suda se obrazlaže kompetentnošću, kvalitetom rada, odgovornošću i uopće pozitivnim iskustvom koje su prethodno sudci imali sa određenim vještakom, što svakako mogu biti opravdani razlozi, ali što istovremeno ostavlja prostor i za angažiranje i rotaciju stalno ist...

9
Tretman imovine u hrvatskome građanskom pravu

Datum objave: 2.3.2021

Sažetak: U članku se razmatraju razni aspekti imovine kao važne kategorije građanskog prava. Ukazuje se na njezinu višeznačnost u gospodarskom, pravnom i knjigovodstvenom smislu. Raščlanjuje se odnos imovine i vlasništva te se upozorava na višestruku funkciju imovine. Također se uspoređuje pojam imovine s pr...

10
Nasljednopravni položaj istospolnih partnera u EU

Datum objave: 4.6.2020

Sažetak: U posljednja dva desetljeća na području Europe bilježe se velike promjene u smjeru priznavanja prava partnerima u zajednicama osoba istoga spola, do nedavno priznavanih isključivo bračnim i/ili izvanbračnim drugovima. Osim brojnih međunarodnih dokumenata donesenih s tim ciljem, na ove je promjene na...

11
Razvrgnuće suvlasničke zajednice sporazumom ili sudskom odlukom

Datum objave: 28.11.2019

Sažetak: U članku se razmatra razvrgnuće prava suvlasništva na stvarima uopće, a posebno na nekretninama, zatim načini razvrgnuća, pravni učinci i posljedice razvrgnuća, postupak radi ostvarivanja prava na razvrgnuće. Osim toga prikazuje se primjer sporazuma o dobrovoljnom razvrgnuću suvlasništva te sadržaj...

12
Neka sporna pitanja legitimacije i položaja nasljednika u ovršnom postupku

Datum objave: 22.10.2019

Sažetak: Problem o kojem će u ovom članku biti riječi je pitanje legitimacije i položaja nasljednika prije i tijekom ovršnog postupka. U članku će, uz prikaz dostupne sudske prakse, biti govora i o tome kako prevladati procesnu situaciju koju je izazvala smrt stranke u ovršnom postupku. Isto tako, bit će gov...

13
Zahtjev za zaštitu prava u građanskom i procesnom pravnom smislu

Datum objave: 24.6.2019

Sažetak: Pravni subjekti u svakodnevnoj praksi traže odgovor na pitanja o postanku, promjeni ili prestanku nečijeg prava ili pravnog odnosa i u vezi s time o postojanju njihove pravne zaštite. Zbog toga valja odgovoriti kojim pravnim sredstvima i na koji će se način takvo pripadajuće pravo ili odnos ostvarit...

14
Solidarnost u obveznopravnom i procesnopravnom smislu

Datum objave: 20.5.2019

Sažetak: Za razliku od djeljive i nedjeljive obveze, solidarna obveza može postojati samo ako barem na jednoj strani obveznog odnosa (vjerovničkoj ili dužničkoj) postoje dva ili više subjekata. Solidarna obveza stoga je uvijek pluralistička obveza. Dakle, množina pravnih subjekata i njihova solidarnost može ...

15
Značaj stvarne i procesne legitimacije stranaka u sporu

Datum objave: 5.3.2019

Sažetak: Dopustivost pružanja pravne zaštite uvjetovana je postojanjem određenih okolnosti 1 (pretpostavki) bez čijeg bi postojanja u pravilu bilo ugroženo postizanje zakonitih i pravilnih rezultata pravosudne djelatnosti. To što se te okolnosti kvalificiraju kao procesne pretpostavke bez kojih pokretanje ...

16
Javne isprave i elektronički zemljišnoknjižni upisi

Datum objave: 22.1.2019

Sažetak: Redakcijsko-certifikacijska uloga javnih bilježnika odnosi se na ovlast sastavljanja javnobilježničkih akata, odnosno javnih isprava koje imaju snagu ovršnih isprava ako su prilikom njihovog sačinjavanja poštivane određene pretpostavke propisane Zakonom o javnom bilježništvu (Narodne novine, br. 78/...

17
Porezni aspekti prometa nekretnina u Hrvatskoj

Datum objave: 27.9.2018

Sažetak: U slučaju prometa nekretnina dolazi do višestruke porezne obveze. S jedne strane, oporezuje se promet nekretnina bilo porezom na promet nekretnina, bilo porezom na dodanu vrijednost. S druge strane, u slučaju ostvarenja dohotka zahvaljujući otuđenju nekretnina, plaća se porez na dohodak od imovine i...

18
Pravne osobitosti tužbe na utvrđenje i konstitutivne tužbe

Datum objave: 30.1.2018

Sažetak: Prema odredbama članka 187. Zakona o parničnom postupku (NN 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 143/11, 25/13, 89/14 - dalje ZPP) tužbom na utvrđenje 1 tužitelj traži od suda da autoritativno sudskom deklaratornom presudom utvrdi da postoji ili da ne posto...

19
Oblici očitovanja volje u sklapanju pravnih poslova

Datum objave: 17.10.2017

Sažetak: Ugovor je sklopljen kada su se ugovorne strane suglasile o bitnim sastojcima (točkama) ugovora. Pri tome se stranačka volja za sklapanje ugovora može izjaviti na različite načine, npr. riječima, uobičajenim znacima ili drugim ponašanjem iz kojeg se sa sigurnošću može zaključiti da postoji volja za z...

20
Ovrha na temelju sudskih odluka iz država članica Europske unije

Datum objave: 3.8.2016

Sažetak: Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku Uniju 1. srpnja 2013., sastavni dio našeg pravnog poretka postali su pravni instrumenti koji značajno mijenjaju dosadašnji način provedbe ovrhe stranih sudskih odluka, a u odnosu na građanskopravne odluke koje potječu iz neke od država članica Europske unije.

21
Upravljanje grobljem i pogrebnička djelatnost

Datum objave: 25.5.2016

Sažetak: Predmet ovoga rada su odredbe Zakona o grobljima, Zakona o pogrebničkoj djelatnosti i Zakona o komunalnom gospodarstvu. Autorica u radu piše o promjenama koje su nastale glede obavljanja pogrebničke djelatnosti, a nastupile su stupanjem na snagu novoga propisa Zakona o pogrebničkoj djelatnosti. Tako...

22
Nasljeđivanje u Europskoj uniji

Datum objave: 19.1.2016

Sažetak: Od 17. kolovoza 2015. u primjeni je Uredba (EU) br. 650/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi Europske potvrde o nasljeđivanju (Sl. l. EU ...

23
Stjecanje vlasništva nekretnina jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave

Datum objave: 1.10.2015

Sažetak: Ustav Republike Hrvatske građanima jamči pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Pravo na samoupravu ostvaruje se preko lokalnih, odnosno područnih (regionalnih) predstavničkih tijela koja su sastavljena od članova izabranih na slobodnim i tajnim izborima na temelju neposrednog, jednako...

24
Oporuka u izvanrednim okolnostima - usmena oporuka

Datum objave: 26.3.2015

Sažetak: Pisani oblik oporuke kao pravilo postupanja uspostavljen je s razlogom smanjenja mogućih zloupotreba i krivotvorenja prilikom sačinjavanja izjava posljednje volje oporučitelja. Budući da postoje i takve iznimne situacije u kojima nije moguće sastaviti pisanu oporuku, zakon je predvidio i iznimku usm...

25
Institut zapisa (legata) u hrvatskom nasljednom pravu

Datum objave: 28.10.2014

Sažetak: U članku se analizira institut legata (zapisa). Prikaz se zasniva prvenstveno na odredbama Zakona o nasljeđivanju, s naglaskom na nekim bitnim rješenjima iz hrvatske sudske prakse.

26
Naknadno pronađena imovina

Datum objave: 29.7.2014

Sažetak: Iz nedavnog rješenja Ustavnog suda RH broj: U-I-2403/2009 od 25. veljače 2014.,jasno proizlazi kako institut naknadno pronađene imovine ima postupovni, ali i materijalno-pravni aspekt, o kojem, na žalost, sudska praksa ne vodi dovoljno računa. U ovom članku dat ćemo kratki prikaz tog instituta i gla...

27
Zahtjevi nasljednika nakon pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju

Datum objave: 29.5.2014

Sažetak: Nakon pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju donesenog u ostavinskom postupku, mogu se javiti zahtjevi jednog ili svih nasljednika koji se odnose kako na raspored naknadno pronađene ostavinske imovine, tako i na situaciju što učiniti ako se pojavi još jedna, naknadna, oporuka ostavitelja. Što sudac ...

28
Neka pitanja vezana uz uknjižbu prava vlasništva na nekretnini koja je bračna stečevina, a predmet je ugovora o doživotnom uzdržavanju

Datum objave: 20.2.2014

Sažetak: U članku se analiziraju neka pitanja vezana uz zaključenje ugovora o doživotnom uzdržavanju kada je imovina njime obuhvaćena bračna stečevina. Poseban osvrt dan je na problematiku uknjižbe prava vlasništva davatelja uzdržavanja kad se kao predmet ugovora javlja nekretnina koja predstavlja bračnu ste...

29
Institut odricanja od nasljedstva, s posebnim osvrtom na ugovor o odricanju od nasljedstva koje nije otvoreno

Datum objave: 7.1.2014

Sažetak: Nasljedno pravo stječe se bilo po zakonu, bilo po oporuci, i to u trenutku ostaviteljeve smrti (odnosno u trenutku proglašenja osobe umrlom) kada po sili zakona (ipso iure) na nasljednika prelazi ostavina ostavitelja i postaje njegovo nasljedstvo (članak 129. Zakona o nasljeđivanju, odluka Vrhovnog ...

30
Prigovori litispendencije i presuđene stvari

Datum objave: 12.11.2013

Sažetak: Parnični postupak pokreće se podnošenjem tužbe sudu, ali parnica počinje teći dostavom tužbe tuženiku. Tim trenutkom uspostavlja se trostrani procesni odnos između tužitelja, tuženika i suda. Zasnivanje litispendencije proizvodi određene procesne i građanskopravne učinke. Dok parnica teče, ne može s...

31
Ugovor o ustupu i raspodjeli imovine za života kao posebna vrsta nasljednopravnog ugovora

Datum objave: 9.10.2013

Sažetak: Temeljno pravilo propisano Zakonom o nasljeđivanju (Narodne novine br. 48/03, 163/03, 35/05) je ono o stjecanju nasljednog prava isključivo na temelju zakona i na temelju oporuke. Navedeno ne ostavlja mjesta mogućnosti da se ono stekne osnovom ugovora kao dvostranoobveznog pravnog posla, stoga je na...

32
Obilježja i značaj međunarodne oporuke u hrvatskom oporučnom nasljednom pravu

Datum objave: 3.9.2013

Sažetak: Zakon o nasljeđivanju (Narodne novine br. 48/03, 163/03, 35/05) materiju međunarodne oporuke uređuje u svojim člancima 151.-166. Međunarodna oporuka je redoviti, javni i pisani oblik oporuke. Kao i kod javne oporuke (ili ma kojeg drugog oblika oporuke), potrebno je da su kumulativno ispunjene sljede...

33
Obilježja i značaj javne oporuke u hrvatskom oporučnom nasljednom pravu

Datum objave: 9.7.2013

Sažetak: Pravo nasljeđivanja je pravo zajamčeno Ustavom Republike Hrvatske. Oporučno nasljeđivanje je, uz zakonsko, jedno od dva moguća načina nasljeđivanja, u kojem u potpunosti dolazi do izražaja sloboda ostaviteljevog raspolaganja vlastitom imovinom, što potvrđuje i Zakon o nasljeđivanju (Narodne novine b...

34
Zaštita knjižnih prava od nevaljanog upisa

Datum objave: 4.10.2012

Sažetak: Zaštita knjižnih prava u zemljišnoknjižnom postupku osigurana je podnošenjem redovnih pravnih lijekova, ali i podnošenjem brisovne tužbe. Takvu pravnu zaštitu pružaju odredbe Zakona o zemljišnim knjigama. No, zaštita od nevaljanog upisa predviđena je i odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim...

35
Oporuka kao temelj nasljeđivanja

Datum objave: 22.2.2011

Sažetak: Pravo nasljeđivanja je pravo zajamčeno Ustavom Republike Hrvatske. Zakonom o nasljeđivanju (Narodne novine broj 48/03, 163/03, 35/05) uređuje se pravo nasljeđivanja. Nasljeđuje se u trenutku smrti fizičke osobe te zbog smrti te osobe.

36
Privremeni zastupnik u ispravnom postupku

Datum objave: 13.1.2011

Sažetak: U zemljišnoknjižnom pravu u posljednje vrijeme zapažene su brojne aktivnosti sudova u postupcima osnivanja i obnove zemljišne knjige, u kojima se nužno pojavljuju problemi stranačke sposobnosti i pitanja kada i kako te koje odredbe primjenjivati kod instituta privremenog zastupnika. Ovaj članak poku...

37
Stranke u zemljišnoknjižnom ispravnom postupku – 2. dio

Datum objave: 12.10.2010

Sažetak: Iako Zakon o zemljišnim knjigama kao razlog za postavljanje privremenog zastupnika u ispravnom postupku određuje zaštitu prava nenazočne osobe, ipak bi u određenim slučajevima privremeni zastupnik mogao biti postavljen i u onim slučajevima koje predviđaju odredbe Zakona o parničnom postupku (u nasta...

38
Stranke u zemljišnoknjižnom ispravnom postupku – 1. dio

Datum objave: 14.9.2010

Sažetak: U zemljišnoknjižnom pojedinačnom ispravnom postupku koji nalazi sve veću primjenu kao jedan od načina za usklađenje stvarnog i zemljišnoknjižnog prava vlasništva sve veći problem u praksi predstavlja ocjena o tome tko može biti stranka u tom postupku. S obzirom na to, dolazi do različitih odluka sud...

39
Pravni položaj izvanbračne zajednice u Republici Hrvatskoj

Datum objave: 29.3.2010

Sažetak: Izvanbračna zajednica je životna zajednica neudane žene i neoženjenog muškarca koja traje najmanje tri (3) godine ili kraće ako je u njoj rođeno dijete (članak 3. Obiteljskog zakona). Da bi moglo doći do pravnih učinaka izvanbračne zajednice potrebno je da se radi o zajednici između žene i muškarca ...

40
Smrt kao pravna činjenica

Datum objave: 1.7.2006

Sažetak: Smrt kao prirodna činjenica ima značajnu ulogu i kao pravna činjenica. Smrt kao pravna činjenica ima najznačajniju ulogu u nasljednom pravu. Jedno od temeljnih načela nasljednog prava jest pravilo po kojem do otvaranja nasljedstva može doći samo kad nastupe činjenice koje uzrokuju postanak nasljedno...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje