Poredano po:

Broj dokumenata: 23

1
Autorsko pravo i druga prava intelektualnog vlasništva stvorena u radnom odnosu ili u svezi s radnim odnosom - ogled ususret reformi hrvatskog zakonodavstva

Datum objave: 22.7.2021

Sažetak: Za razliku od patenata odnosno izuma, te autorskih djela, znakovi razlikovanja (žig, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti, tvrtka) nisu intelektualne tvorevine, već pseudotvorevine koje predstavljaju plod gospodarske djelatnosti poduzetnika i imaju funkciju razlikovanja robe i uslug...

2
Jesu li nadolazeće izmjene Zakona o elektroničkim medijima u pogledu odgovornosti pružatelja elektroničkih publikacija u skladu s konvencijskim pravom?

Datum objave: 21.12.2020

Sažetak: Judikatura ECHR-a navodi kako država članica uživa „široko polje procjene“ na koji način će određeno pitanje urediti, imajući u vidu činjenicu da nacionalne vlasti najbolje poznaju svoju državu kao i ostale okolnosti od značaja za donošenje konkretnog zakona i da samim tim najbolje može procijeniti ...

3
Autorsko pravo u arhitekturi

Datum objave: 8.9.2020

Sažetak: Autorskim djelima arhitekture svakodnevno smo okruženi, bilo da se radi o skicama, nacrtima arhitektonskih projekata, a naročito kad je riječ o izvedenim zahvatima u prostoru iz područja arhitekture, urbanizma i krajobrazne arhitekture. Međutim, čini se da nije dovoljno prisutna svijest šire javnost...

4
Zaštita autorskih prava novinara u Republici Hrvatskoj

Datum objave: 1.8.2019

Sažetak: Novinari u okviru svoje djelatnosti, koju mogu obavljati ili kao samostalno zanimanje ili u okviru radnog odnosa temeljem ugovora o radu s nakladnikom, stvaraju novinarska djela koja u velikom broju slučajeva ispunjavaju pretpostavke autorskopravne zaštite propisane Zakonom o autorskom pravu i sro...

5
Pravni okvir za određivanje privremenih mjera radi zaštite prava intelektualnog vlasništva u carinskim i sudskim postupcima

Datum objave: 18.12.2018

Sažetak: U ovom radu analizira se institut privremenih mjera u sudskom postupku kao jedan od međunarodnih standarda u pravu zaštite intelektualnog vlasništva. Ovaj institut poznaje i suvremeno hrvatsko pravo intelektualnog vlasništva. Privremene mjere primjenjive su u sklopu sudske zaštite od povreda ovi pra...

6
Beznačajan prekršaj

Datum objave: 30.8.2018

Sažetak: Institut „beznačajnog djela“ potječe još iz doba rimskog prava u kojem je pravno označen kao „de minimis non curat preateor“. U pravnom smislu predstavlja posebnu negativnu pretpostavku kažnjivosti, što znači da je nepostojanje ove pretpostavke uvjet postojanja djela. Kod primjene instituta "beznača...

7
Zaštita poslovne tajne u hrvatskom radnom pravu u svjetlu nove Direktive 2016/943

Datum objave: 14.12.2017

Sažetak: Pod poslovnom tajnom naročito se podrazumijeva sve ono što je kao poslovna tajna određeno zakonom ili drugim propisom, zatim sve ono što je kao poslovna tajna određeno općim ili drugim aktom stranaka u postupku ili drugih osoba, te sve ono što su stranke u odgovarajućem postupku ili druge osobe pose...

8
Posebne vrste privremenih mjera u postupku osiguranja

Datum objave: 21.11.2017

Sažetak: Postupak ovrhe provodi se nakon završenog kognicijskog (ispitnog) postupka u kojem kvalificiranom ispravom (pravomoćnom i izvršivom presudom ili sudskom nagodbom) na nesumnjiv način dokazujemo svoju tražbinu, dok u postupku osiguranja izvjesno očekujući takvu ispravu želimo osigurati njezino buduće ...

9
Industrijski dizajn i njegova zaštita u hrvatskom i europskom pravu

Datum objave: 23.5.2017

Sažetak: Danas je industrijski dizajn iznimno bitan faktor kojeg poduzetnik koristi radi povećanja konkurentske vrijednosti proizvoda. Vanjski izgled proizvoda, dakle ono što se izvana vidi odnosno vanjština proizvoda, bitno djeluje na osjetilnu odnosno emotivnu reakciju kupca te utječe kako na stvaranje prv...

10
Mein Kampf u hrvatskoj autorskopravnoj sudskoj praksi

Datum objave: 12.1.2017

Sažetak: Početkom 2016. godine objavljena je vijest u Saveznoj Republici Njemačkoj, koju su, s obzirom na intrigantnu temu, prenijeli gotovo svi poznati svjetski mediji pa tako i naši, da je od 1. siječnja 2016. slobodno ponovno izdavanje nacističkog manifesta - književnog djela Mein Kampf (Moja borba) autor...

11
Stjecaj u prekršajnom pravu i produljeni prekršaj

Datum objave: 26.8.2016

Sažetak: Odredba članka 39. Prekršajnog zakona (Narodne novine broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15) regulira stjecaj prekršaja i produljeni prekršaj. Stjecaj kao pluralitet radnji 1 postoji kada počinitelj s jednom ili više radnji čini više prekršaja, dok produljeni prekršaj postoji kada počinitelj s više uz...

12
Ostvarivanje zaštite radnika u sudskom postupku

Datum objave: 10.5.2016

Sažetak: Nakon donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (Narodne novine, broj 57/11- dalje: Novela ZPP/11), izgledalo je da je uređena isključiva stvarna nadležnost općinskih sudova u radnim sporovima. Međutim, takav zaključak moguće je izvesti samo cjelovitim pregledom i drugih za...

13
Prava intelektualnog vlasništva kao ulog u osnivački temeljni kapital trgovačkih društava

Datum objave: 19.3.2015

Sažetak: Trgovačko društvo je određeno u odredbi članka 2. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima (u nastavku: ZTD) kao pravna osoba čiji su osnivanje i ustroj određeni tim Zakonom. Ono se, u smislu odredbe članka 2. stavak 4. ZTD-a može osnovati za obavljanje gospodarske ili bilo koje druge djelatnosti. Tr...

14
Pozicija autorskog prava u digitalnom okruženju

Datum objave: 30.9.2010

Sažetak: Razvitak autorskog prava znatno je determiniran novim tehnologijama i njihovim svojstvima, koje se koriste u svrhu nastanka autorskog djela, odnosno njegove distribucije i korištenja. Međutim, uz sve napore pravna regulativa uvijek zaostaje u odnosu na razvoj tehnologije i tek što se urede pitanja v...

15
Intelektualno vlasništvo – topografija poluvodičkih proizvoda (VI)

Datum objave: 17.8.2010

Sažetak: Intelektualno vlasništvo pruža zaštitu i topografiji poluvodičkih proizvoda. Taj dio industrijskog vlasništva štiti izvorne rasporede slojeva poluvodičkih proizvoda pomoću kojih se proizvode sklopovi namijenjeni izvođenju određene elektroničke funkcije.

16
Intelektualno vlasništvo – patent (V)

Datum objave: 13.7.2010

Sažetak: Intelektualno vlasništvo u dijelu industrijskog vlasništva obuhvaća i pravo na patent. Fizička ili pravna osoba koja izumi novo rješenje određenog tehničkog problema može svoj izum (to može biti proizvod, postupak ili primjena), zaštititi patentom.

17
Intelektualno vlasništvo – oznake zemljopisnog podrijetla i izvornosti (IV)

Datum objave: 18.6.2010

Sažetak: Oznaka zemljopisnog podrijetla je naziv zemljopisnog područja ili neki drugi znak koji ukazuje da neki proizvod ili usluga potječe iz određenog zemljopisnog područja, te da posjeduje određenu kvalitetu i svojstva koja se pripisuju tom podrijetlu.

18
Pravni aspekti zaštite baza podataka

Datum objave: 14.6.2010

Sažetak: U postupku harmonizacije hrvatskog prava intelektualnog vlasništva s pravnim stečevinama Europske unije (acquis communautaire) implementirana je u naš pravni poredak i široka zaštita baza podataka.

19
Intelektualno vlasništvo – industrijski dizajn (III)

Datum objave: 24.5.2010

Sažetak: Dizajn je vanjski izgled proizvoda ili dijela proizvoda koji proizlazi iz njegovih obilježja. Kada se radi o industrijskim ili zanatskim proizvodima i njihovim vanjskim obilježjima, govorimo o industrijskom dizajnu.

20
Intelektualno vlasništvo – autorsko i srodna prava (II)

Datum objave: 5.5.2010

Sažetak: Autorsko i srodna prava dio su intelektualnog vlasništva koji se odnosi na područje umjetnosti, znanosti i književnosti. Autorsko pravo obuhvaća prava autora dok srodna prava obuhvaćaju prava drugih osoba koje nisu stvaratelji autorskog djela, ali ta djela prenose javnosti.

21
Intelektualno vlasništvo – uvod (I)

Datum objave: 14.4.2010

Sažetak: Pravo intelektualnog vlasništva iznimno je važan dio pravnog sustava svake države, ali njegov značaj očituje se u prvom redu u gospodarskom značaju i gospodarskim učincima ne umanjujući važnost osobnih prava stvaratelja intelektualnih tvorevina. Priznavanje znanja kao temelja društva koje se gospod...

22
Poslovanje press-clipping agencija

Datum objave: 20.1.2010

Sažetak: Pozicija subjekata društvenog, političkog, kulturnog, športskog i gospodarskog života u uskoj je korelaciji s njihovom medijskom prezentacijom. Kako je svaki subjekt poseban u vlastitoj i javnoj slici koja se o njemu stvara, tako i svaki medij u kojem se prezentira ima svoje specifične tehničke kar...

23
Novine glede pravne zaštite industrijskog dizajna

Datum objave: 1.5.2005

Sažetak: Sinergijski krug “autor – umjetnost – dizajn – proizvodnja – trgovina – potrošač/konzument” svakodnevna je pojavnost u svakom segmentu društvenog djelovanja, od vođenja državne politike do uređenja običnog izloga. Dizajnirati proizvod danas je složen posao k...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje