Poredano po:

Broj dokumenata: 66

1
Normativni poslovi jedinica lokalne samouprave u području trgovine, ugostiteljstva i turizma (I dio)

Datum objave: 10.2.2022

Sažetak: Način na koji pravne i fizičke osobe mogu obavljati djelatnost trgovine i ugostiteljstva te pružati usluge u turizmu kao i uvjete uz koje te gospodarske djelatnosti mogu obavljati, kao i obveza plaćanja turističke pristojbe normativno su uređeni (propisani) posebnim zakonima, koje isključivo donosi ...

2
Zaštita naziva ustanove u hrvatskom pravu

Datum objave: 1.2.2022

Sažetak: Pojam ustanove određen je Zakonom o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93., 29/97., 47/99. , 35/08. i 127/19.; u daljnjem tekstu: ZU). Prema odredbama čl. 1. i 2. ZU-a, ustanova je pravna osoba čije je osnivanje i ustrojstvo određeno Zakonom o ustanovama, a osniva se za trajno obavljanje djelatno...

3
Novele u Zakonu o općem upravnom postupku

Datum objave: 5.10.2021

Sažetak: Nakon punih 11 godina došlo je do intervencije u Zakonu o općem upravnom postupku čija je osnovna intencija aktivnija uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije što ubrzava i pojednostavljuje upravne postupke, a istodobno korištenjem elektroničke komunikacije smanjuju se troškovi a povećava uč...

4
Pokretanje upravnog postupka po službenoj dužnosti povodom predstavke (članak 42. Zakona o općem upravnom postupku)

Datum objave: 27.7.2021

Sažetak: Upravni postupak može biti pokrenut na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti (članak 40.- 42. Zakona o općem upravnom postupku, "Narodne novine" br. 47/09. - dalje: ZUP). Postoje vrste upravnih stvari koje se rješavaju isključivo u postupku pokrenutom na zahtjev stranke (npr. izdavanje akta grad...

5
Statusna prava izabranih i bivših lokalnih dužnosnika nakon provedenih lokalnih izbora, promjene tijekom trajanja mandata i ovlasti nadležnog pročelnika

Datum objave: 20.5.2021

Sažetak: Nakon provedenih lokalnih izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane (u nastavku teksta: izvršni čelnik) te njihove zamjenike, potrebno je u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku teksta: jedinica) regulirati statusna prava i prava s osnova obnašanja dužnosti iz...

6
Primopredaja izvršnih ovlasti u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Datum objave: 30.3.2021

Sažetak: Ususret lokalnim izborima koji će se održati treće nedjelje u svibnju, tj. 16. svibnja 2021. godine, na kojima će se birati predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku teksta: jedinica) i općinski načelnici, gradonačelnici i župani (u nastavku teksta: izvršni...

7
Imenovanje ravnatelja ustanova i davanje suglasnosti na statut ustanova - nadležna tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kao osnivača javnih ustanova

Datum objave: 9.3.2021

Sažetak: U ovom članku ćemo navesti i analizirati odredbe propisa o nadležnim tijelima jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: JLP(R)S), kao osnivačima ustanova za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za JLP(R)S, odnosno za tr...

8
Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i transparentnost javnih financija

Datum objave: 23.2.2021

Sažetak: Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 144/20.) (u daljnjem tekstu: ZIDZLP(R)S), među ostalim izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi izmijenjene su i dopunjene odredbe o izvršavanju nužnih rash...

9
Zamjenik općinskog načelnika, gradonačelnika i župana i privremeni zamjenik općinskog načelnika i gradonačelnika koji nemaju zamjenika, nakon novela Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o lokalnim izborima

Datum objave: 31.12.2020

Sažetak: Hrvatski sabor je na sjednici 15. prosinca 2020. donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, koji je objavljen 23. prosinca 2020. u „Narodnim novinama“ broj 144/20. (u nastavku teksta: Novela Zakona), a stupio je na snagu prvoga dana od dana objave u „N...

10
Obavljanje dodatnog posla i sukob interesa službenika u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave

Datum objave: 30.10.2020

Sažetak: U članku se obrađuje obavljanje dodatnog posla i sukob interesa službenika u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: službenici), propisani u dijelu/glavi Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, o pravima i obvezama služ...

11
Imenovanje predstavnika jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u tijela javnih ustanova i trgovačkih društava - sustavni zakon, posebni zakoni i nadležnost

Datum objave: 15.10.2020

Sažetak: U ovom članku obrađuje se na sveobuhvatan način pravni temelj, odnosno sustavni zakon, posebni zakoni i nadležno tijelo za imenovanje predstavnika jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: jedinica) u tijela javnih ustanova i trgovačkih društava, s posebnim osvrt...

12
Lokalna i područna (regionalna) samouprava u diobi vlasti

Datum objave: 3.3.2020

Sažetak: Pored poglavlja posvećenog mjesnoj, lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (članak 133.-138.), Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 59/90., 135/97., 8/98. - proč. tekst, 113/00., 124/00. - proč. tekst, 28/01., 41/01. - proč. tekst, 55/01. - ispr., 76/10., 85/10. - proč. tekst i 5/1...

13
Ustrojstvo upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave s oglednim primjerima akata

Datum objave: 21.1.2020

Sažetak: U ovom radu će se prikazati preustroj upravnih tijela osnivanjem jedinstvenog upravnog odjela te donošenje pravilnika o unutarnjem redu i rješenja za službenike i namještenike ukinutih upravnih odjela.

14
Novine u Zakonu o zaštiti potrošača

Datum objave: 9.4.2019

Sažetak: Bitne novine koje donosi najnoviji Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača prvenstveno su usmjerene na potpuno usklađivanje ovoga Zakona s Direktivom o nepoštenoj poslovnoj praksi te na unaprjeđenje pojedinih materijalnih i prekršajnih odredbi prethodnog Zakona na koje je, prije sve...

15
Novo pravno uređenje komunalnog doprinosa i komunalne naknade

Datum objave: 19.3.2019

Sažetak: Novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18., stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine, u daljnjem tekstu: ZKG), pravni instituti komunalnog doprinosa i komunalne naknade pravno su uređeni na drugačiji način u odnosu na odredbe ranijeg Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narod...

16
Pojmovno određenje predstavke i njezino uređenje u hrvatskom i usporednom pravu

Datum objave: 11.9.2018

Sažetak: Imajući u vidu da je ustavno pravo na predstavku u Republici Hrvatskoj razrađeno nizom zakona i drugih propisa, kao i da Ustav Republike Hrvatske i zakoni u kojima se koristi pojam predstavke ne sadrže njezinu definiciju, u ovom radu nastoji se, prvo, pojmovno odrediti predstavku, drugo, izložiti na...

17
Europska povelja o lokalnoj samoupravi i decentralizacija

Datum objave: 8.5.2018

Sažetak: U okviru izložene teme daje se lapidarni pregled same Europske povelje o lokalnoj samoupravi (u nastavku: EU povelja), s posebnim osvrtom na standarde na kojima je ona zasnovana. Osnovna načela EU povelje su manje-više od svih država potpisnica prihvaćena bezrezervno, ali implementacija tih načela r...

18
Odbacivanje prijedloga za ovrhu koji je podnesen mjesno nenadležnom javnom bilježniku - različita sudska praksa

Datum objave: 18.1.2018

Sažetak: Odredba članka 279. stavka 1. Ovršnog zakona (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17 - u nastavku Ovršni zakon) propisuje da je za određivanje ovrhe mjesno nadležan javni bilježnik čije je sjedište u jedinici područne (regionalne) samouprave prebivališta ili sjedišta ovršenika. Ako prijedlog za ovrhu...

19
Ugovori o raspolaganju nekretninama u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave - 1. dio

Datum objave: 4.7.2017

Sažetak: U ovom radu izlažemo određene dvojbe u odnosu na postupak, vrste, izradu i oblik ugovora građanskopravne naravi koje zaključuju jedinice lokalne samouprave (u nastavku: JLS) i jedinice područne (regionalne) samouprave (u nastavku: JPRS) kada raspolažu nekretninama u njihovom vlasništvu u obavljanju ...

20
Djelatnost održavanja parkirališta i naplate korištenja parkirnog mjesta

Datum objave: 18.5.2017

Sažetak: Djelatnost parkiranja i naplate korištenja parkirnog mjesta za svaku je urbanu sredinu od životnog značenja, a svakodnevne potrebe za parkirnim mjestima u jedinicama lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS) u praksi se rješavaju na različite načine. Jedna od novina je pojava privatnih parkirališt...

21
Upravljanje grobljem i pogrebnička djelatnost

Datum objave: 25.5.2016

Sažetak: Predmet ovoga rada su odredbe Zakona o grobljima, Zakona o pogrebničkoj djelatnosti i Zakona o komunalnom gospodarstvu. Autorica u radu piše o promjenama koje su nastale glede obavljanja pogrebničke djelatnosti, a nastupile su stupanjem na snagu novoga propisa Zakona o pogrebničkoj djelatnosti. Tako...

22
Nadzor općih akata lokalnih i regionalnih jedinica država članica EU

Datum objave: 26.11.2015

Sažetak: Nadzor općih akata lokalnih i regionalnih vlasti država članica EU u smislu njihove sukladnosti s odredbama Ugovora o EU (u daljnjem tekstu: UEU) i Ugovora o funkcioniranju EU (u daljnjem tekstu: UFEU), značajno je pravno pitanje. Prema članku 258. Ugovora o funkcioniranju EU, države članice odgovor...

23
Stjecanje vlasništva nekretnina jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave

Datum objave: 1.10.2015

Sažetak: Ustav Republike Hrvatske građanima jamči pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Pravo na samoupravu ostvaruje se preko lokalnih, odnosno područnih (regionalnih) predstavničkih tijela koja su sastavljena od članova izabranih na slobodnim i tajnim izborima na temelju neposrednog, jednako...

24
Naknada štete počinjene od tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima u povjerenim im poslovima državne uprave

Datum objave: 21.7.2015

Sažetak: U pravnoj praksi nerijetki su slučajevi u kojima se nameće pitanje (ne)odgovornosti države, Republike Hrvatske, za nastalu odnosno počinjenu štetu. Odštetnopravna materija odgovornosti države za štetu nije regulirana na jedinstven način nego fragmentarno kroz čitav niz lex specialisa koji normiraju ...

25
Neka pitanja o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Datum objave: 24.3.2015

Sažetak: Predstavničko tijelo JLS, odnosno JPRS osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za JLS, odnosno JPRS u svrhu ostvarivanja određenih ciljeva koji su od interesa za lokalnu, odnosno područnu (regionalnu) samoupravu, ...

26
Ugovori o izgradnji i financiranju izgradnje komunalne infrastrukture

Datum objave: 25.11.2014

Sažetak: Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (Nar. nov. br. 76/07 - stupio na snagu 1. listopada 2007., osim članka 204. stavka 3. i stavka 4. koji su stupili na snagu danom prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju - u nastavku: ZPUG) omogućeno je ugovorno sudjelovanje privatnih osoba u izgradnji komu...

27
Europska povelja o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini

Datum objave: 14.8.2014

Sažetak: Uloga lokalnih društvenih zajednica odnosno lokalnih samouprava u životu demokratskih društava ima veliki, gotovo nemjerljiv značaj. Lokalne su zajednice dio javnog upravnog aparata, neovisno o samoj formi njihovog djelokruga i načina obavljanja poslova.

28
Privremeni pročelnik u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave

Datum objave: 4.3.2014

Sažetak: Pročelnik upravnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje u tekstu: jedinica), kao naziv radnog mjesta dugo je prisutan u zakonodavstvu RH. Zakonom o lokalnoj samoupravi i upravi (NN. br. 90/92, u nastavku: ZLSIU), bilo je propisano da upravnim odjelima jedinica lokalne sa...

29
Izbor i opoziv članova nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave ima dionice ili udjele u vlasništvu (kapitalu društva)

Datum objave: 22.10.2013

Sažetak: Nakon posljednje novele Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 142/12), u jednom članku obrađeno je pitanje imenovanja i razrješenja predstavnika jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u skupštinu trgovačkog društva, kojeg je jedinica (su)osnivač.

30
Imenovanje i razrješenje predstavnika jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u skupštinu trgovačkog društva, kojeg je jedinica (su)osnivač

Datum objave: 11.6.2013

Sažetak: Pitanje Skupštine trgovačkog društva kojeg je jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave (u nastavku teksta: jedinica) (su)osnivač, do donošenja posljednje novele Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (u nastavku teksta: ZLPS), problematizirano je u nekim jedinicama z...

31
Izvršenje upravnosudske presude od strane upravnog suda

Datum objave: 4.6.2013

Sažetak: Analizirana je podnormirana materija prisilnog izvršenja upravnosudske presude od strane upravnog suda, u slučajevima u kojima tuženik u propisanom roku u izvršenju presude ne donese novi upravni akt.

32
Zakon o registru birača - aktivnosti i obveze Državne geodetske uprave

Datum objave: 26.3.2013

Sažetak: Sukladno Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, 124/10), središnje mjesto u Republici Hrvatskoj za prikupljanje, ažuriranje, kontrolu i distribuciju svih prostornih podataka predstavlja Državna geodetska uprava. U njezinoj nadležnosti tako je vođenje i održavanje Registra prostor...

33
Općenito o novinama vezanim uz buduće lokalne izbore kao i novinama vezanim uz budući sustav lokalne samouprave

Datum objave: 29.1.2013

Sažetak: Do donošenja Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine br. 144/12, u nastavku: ZLI), izbori za tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj bili su uređeni različitim zakonima.

34
Neodržavanje ili nesazivanje sjednice predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kao razlog njegova raspuštanja

Datum objave: 3.12.2012

Sažetak: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 38/09 i 150/11, u nastavku: ZLPRS), u članku 84. propisuje razloge raspuštanja predstavničkog tijela.

35
Ništavost i provedba ugovora o raspolaganju nekretninama u vlasništvu jedinica lokalne samouprave u zemljišnim knjigama

Datum objave: 20.11.2012

Sažetak: Ništavi su oni pravni poslovi koji ne proizvode pravne učinke koje bi, da su valjani trebali proizvoditi. Nazivaju se i apsolutno ništavim pravnim poslovima, a s njima se postupa kao da nisu zaključeni, kao da pravno ne postoje.

36
Etažiranje zgrada uz potvrdu da su posebni dijelovi legalno izgrađeni

Datum objave: 20.3.2012

Sažetak: Rješenjem Ustavnog suda broj: U-I-3556/2006 od 31. siječnja 2012. godine, odlučeno je o prijedlogu za pokretanje postupka i ukidanje članaka 1. i 10. stavaka 2., 3. i 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 79/06), kojima su izmijenjene i...

37
Lokalni službenički odnosi u upravnom sporu

Datum objave: 13.3.2012

Sažetak: O pravima i obvezama službenika i namještenika u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odlučuje se rješenjima koja se donose u upravnom postupku. Sudski nadzor zakonitosti službeničkopravnih rješenja provodi se u okviru upravnog spora.

38
Prodaja i zakup poslovnog prostora u vlasništvu lokalnih jedinica prema novom Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

Datum objave: 2.2.2012

Sažetak: Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/2011) stupio je na snagu 15. studenoga 2011. godine, uz obvezu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: lokalne jedinice) da u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona donesu opći akt kojim će pobliže ured...

39
Pravni status nerazvrstanih cesta

Datum objave: 27.9.2011

Sažetak: Zakon o cestama (Narodne novine broj 84/11, stupio je na snagu 28. srpnja 2011., osim članaka koji stupaju na snagu danom pristupanja RH Europskoj uniji) uredio je pravni status javnih cesta i nerazvrstanih cesta, zatim način korištenja javnih i nerazvrstanih cesta, razvrstavanje javnih cesta, plani...

40
Pitanja koja se javljaju u praksi lokalnih službeničkih odnosa – 6. dio

Datum objave: 28.7.2011

Sažetak: Autor u tekstu donosi odgovore na najčešća pitanja koja se javljaju u praksi lokalnih službeničkih odnosa.

41
Članstvo u upravnim tijelima i nadzornim odborima trgovačkih društava u kojima jedinica lokalne samouprave i područne (regionalne) samouprave ima udjele ili dionice

Datum objave: 5.5.2011

Sažetak: Zakonom o sprječavanju sukoba interesa (NN 26/11) koji je stupio na snagu 10. ožujka 2011. propisano je da dužnosnici, a to su načelnik, gradonačelnik, župan i njihovi zamjenici, ne mogu biti članovi upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava, te upravnih vijeća ustanova, niti obavljati ...

42
Pitanja koja se javljaju u praksi lokalnih službeničkih odnosa – 5. dio

Datum objave: 19.4.2011

Sažetak: Autor u tekstu donosi odgovore na najčešća pitanja koja se javljaju u praksi lokalnih službeničkih odnosa. Kratice propisa koje se koriste u odgovorima:

43
Pitanja koja se javljaju u praksi lokalnih službeničkih odnosa – 4. dio

Datum objave: 24.2.2011

Sažetak: Autor u tekstu donosi odgovore na najčešća pitanja koja se javljaju u praksi lokalnih službeničkih odnosa. Kratice propisa koje se koriste u odgovorima:

44
Planiranje prijma pripadnika nacionalnih manjina u upravna tijela lokalnih jedinica – moguće formule

Datum objave: 10.2.2011

Sažetak: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su dužne osigurati zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u svojim upravnim tijelima, u okviru planiranja prijma u službu trebaju, među ostalim, utvrditi popunjenost radnih mjesta pripadnicima nacionalnih manjina te slijedom toga planira...

45
Pitanja koja se javljaju u praksi lokalnih službeničkih odnosa – 3. dio

Datum objave: 24.1.2011

Sažetak: Autor u tekstu donosi odgovore na najčešća pitanja koja se javljaju u praksi lokalnih službeničkih odnosa. Kratice propisa koje se koriste u odgovorima:

46
Pitanja koja se javljaju u praksi lokalnih službeničkih odnosa - 2. dio

Datum objave: 21.12.2010

Sažetak: Autor u tekstu donosi odgovore na najčešća pitanja koja se javljaju u praksi lokalnih službeničkih odnosa.

47
Pitanja koja se javljaju u praksi lokalnih službeničkih odnosa - 1. dio

Datum objave: 23.11.2010

Sažetak: Autor u tekstu donosi odgovore na najčešća pitanja koja se javljaju u praksi lokalnih službeničkih odnosa.

48
Tri načina reguliranja prava lokalnih dužnosnika iz radnog odnosa

Datum objave: 5.10.2010

Sažetak: Prava profesionalnih općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika iz radnog odnosa fragmentarno su uređena nizom posebnih zakona. U dijelu koji nije uređen zakonom, navedena prava mogu biti uređena odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) sa...

49
Upravljanje u javnim ustanovama kulture

Datum objave: 30.7.2010

Sažetak: Revizija zakonodavstva na području uređenja lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj iz 2007., 2008. i 2009., te razvoj situacije nakon posljednjih lokalnih izbora iz proljeća 2009., donijela je niz novih suvremenih demokratskom društvu bliskih rješenja u funkcioniranju i nad...

50
Usklađenje mase plaća prema Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Datum objave: 31.5.2010

Sažetak: „Amortiziranje“ putem sredstava za stimulacije, smanjenje plaća, smanjenje broja zaposlenih, prebacivanje (dijela) viška zaposlenih u druge pravne osobe lokalnoga javnog sektora (u punome radnom vremenu ili u dijelu radnog vremena) te primjena članka 54. Zakona o lokalnoj i područnoj (re...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje