Poredano po:

Broj dokumenata: 150

1
Neka otvorena pitanja novog Zakona o elektroničkim komunikacijama

Datum objave: 1.9.2022

Sažetak: Digitalna agenda za Europu predviđaju da u svi Europljani imaju pristup znatno većim internetskim brzinama što zahtijeva i provođenje elektroničke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) kroz stambene zgrade. S obzirom na to da je obnavljanje i održavanje postojeće te polaganje nove EKI vrlo komp...

2
Pravni alati zaštite posjeda kroz sudsku praksu

Datum objave: 14.7.2022

Sažetak: U ovome članku težište će biti na pravnim alatima za zaštitu od ometanja/uznemiravanja posjeda te sudskoj praksi koja će nam iste pokušati "oživotvoriti".

3
Pravni nedostaci kod ugovora o kupoprodaji

Datum objave: 30.6.2022

Sažetak: Jedan od učinka dvostranobveznih naplatih ugovora je odgovornost za nedostatke ispunjenja koji mogu biti materijalni i pravni. Kada govorimo o pravnim nedostacima ugovaratelj odgovara za pravne nedostatke ispunjenja i dužan je štititi drugu stranu od prava i zahtjeva trećih osoba kojima bi njezino p...

4
Mogu li se osigurati troškovi ovrhe civilnom diobom nekretnine?

Datum objave: 31.3.2022

Sažetak: U postupku ovrhe civilnom diobom nekretnine paralelno se primjenjuju pravila stvarnog i ovršnog prava. Unutar takvog paralelizma postoji određeno normativno nesuglasje na koje se ukazuje u radu. Započinje se analizom stvarnopravnog uređenja razvrgnuća suvlasništva koja se potom nadopunjuje analizom ...

5
Postojeća ograničenja uporabe prava vlasništva

Datum objave: 29.3.2022

Sažetak: Vlasništvo može biti ograničeno na temelju zakona, pravnog posla i tuđih prava. Prestankom ograničenja ponovno se uspostavlja punina vlasničkih ovlasti. Zakonska ograničenja prava vlasništva mogu biti opća i posebna. Opća ograničenja se tiču zabrane šikane, krajnje nužde i trpljenja zahvata izvan ...

6
Normativni poslovi jedinica lokalne samouprave u području trgovine, ugostiteljstva i turizma (II dio)

Datum objave: 15.2.2022

Sažetak: Uvjeti za obavljanje djelatnosti trgovine propisani su odredbama Zakona o trgovini („Narodne novine“ br. 87/08., 116/08., 76/09.-Odl.Ust.s., 114/11., 68/13., 30/14., 32/19., 98/19. i 32/20.; u nastavku: ZT). Trgovina je gospodarska djelatnost kupnje i prodaje robe i/ili pružanja usluga u trgovini u ...

7
Novele Zakona o obveznim odnosima

Datum objave: 2.12.2021

Sažetak: U Narodnim novinama br. 126/21. objavljene su izmjene i dopune Zakona o obveznim odnosima koje se u cijelosti odnose na usklađivanje pravnih instituta odgovornosti prodavatelja za materijalne nedostatke i jamstva za ispravnost prodane stvari (garancije) sa odredbama nove europske direktive o određen...

8
Praksa Europskog suda za ljudska prava i domaćih sudova o pravu na dom u privatnopravnim odnosima

Datum objave: 9.11.2021

Sažetak: U sudskim postupcima pred hrvatskom sudovima stranke sve više traže ostvarivanje prava na dom pozivanjem na praksu Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu (dalje u tekstu ESLJP ili Sud).

9
Stjecanje vlasništva nekretnine pravnim poslom i zaštita povjerenja u zemljišne knjige

Datum objave: 2.11.2021

Sažetak: Na početku članka riječ je o općim pretpostavkama stjecanja prava vlasništva na nekretnini. Nakon toga razmatraju se zakonske pretpostavke stjecanja prava vlasništva nekretnine pravnim poslom prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Zakonu o zemljišnim knjigama. Posebno se upozorava na ...

10
Pojedinačni zemljišnoknjižni ispravni postupak: Mjesto i način provođenja rasprave za ispravak

Datum objave: 24.6.2021

Sažetak: Određivanje mjesta i načina provođenja rasprave za ispravak u pojedinačnom zemljišnoknjižnom ispravnom postupku (na terenu i uz sudjelovanje sudskog vještaka geodetske struke ili u sudnici) pitanje je na koje Zakon o zemljišnim knjigama ("Narodne novine" br. 63/19.) ne daje odgovor. Ono se tiče takt...

11
Zatvaranje knjige položenih ugovora

Datum objave: 1.4.2021

Sažetak: Ukidanjem društvenog vlasništva početkom 1990-tih godina 1 došlo je do ponovne afirmacije zemljišnih knjiga kao javnog registra u kojeg se upisuju stvarna prava na nekretninama.

12
Kritički osvrt na sudske odluke u zemljišnoknjižnim predmetima

Datum objave: 2.2.2021

Sažetak: Neposredni povod ovome radu je jedna drugostupanjska odluka 1 u zemljišnoknjižnom predmetu. Odluka je zanimljiva iz razloga što se u zemljišnoknjižni postupak, u kojem su stranke fizička osoba i likvidacijska masa pravne osobe, „uplela“ Republika Hrvatska (dalje: RH) po svom zastupniku temeljem zak...

13
Neka sporna pitanja kod fiducijarnog prijenosa vlasništva, s posebnim osvrtom na obvezu plaćanja zajedničke pričuve

Datum objave: 21.1.2021

Sažetak: Stvarnopravno osiguranje tražbine je pojačanje položaja koji vjerovnik ima u obveznom odnosu, osnivanjem stvarnog prava na predmetu osiguranja (određenoj stvari ili s njom izjednačenom entitetu) koje ovlašćuje vjerovnika osigurane tražbine da je namiruje iz vrijednosti predmeta osiguranja, ne bude l...

14
Vlasništvo određenog posebnog dijela nekretnine (etažno vlasništvo) s posebnim osvrtom na članak 96. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Datum objave: 29.9.2020

Sažetak: Vlasništvo posebnog određenog dijela nekretnine, etažno vlasništvo, složen je pravni institut kojim se trajno preinačuje način izvršavanja suvlasničkih ovlasti nad nekretninom na kojoj se uspostavlja. Njegov učinak je izdvajanje određene samostalne uporabne cjeline nad kojom suvlasnik ostvaruje ovla...

15
Etažno vlasništvo/suvlasništvo i upravljanje zgradom

Datum objave: 10.9.2020

Sažetak: Stupanjem na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima je u potpunosti izmijenjen sustav upravljanja sa stvarima koje su predmet suvlasništva, a posebno nekretninama u koje spadaju i stambene zgrade. Na taj način je stari sustav solidarnosti zamijenjen novim sustavom u kojem upravljanje i...

16
Pravo vlasništva kao objekt zaštite prema članku 1. Protokola 1. uz Konvenciju za zaštitu temeljnih ljudskih prava i sloboda, s posebnim osvrtom na pravo na isplatu mirovine

Datum objave: 18.8.2020

Sažetak: Protokolom 1. 1 uz Konvenciju za zaštitu temeljnih ljudskih prava i sloboda 2 člankom 1. uređena je zaštita vlasništva tako da je propisano: „Svaka fizička ili pravna osoba ima pravo na mirno uživanje svojega vlasništva. Nitko se ne smije lišiti svoga vlasništva, osim u javnom interesu, i to sam...

17
Uspostava prijašnjeg zemljišnoknjižnog stanja povodom pravnog lijeka u zemljišnoknjižnom postupku

Datum objave: 9.6.2020

Sažetak: Uspostava prijašnjeg zemljišnoknjižnog stanja jest pravni mehanizam za uklanjanje nevaljanih upisa iz zemljišne knjige. Naime, u stvarnosti iz različitih razloga dolazi do toga da se u zemljišnoj knjizi kroz redoviti zemljišnoknjižni postupak provedu i oni upisi za koje nisu bile ostvarene sve potre...

18
Postupak uređenja međa - mogućnosti za normativna poboljšanja

Datum objave: 19.5.2020

Sažetak: Izvanparnični postupak za obnovu ili ispravak međa (uređenje međa) predstavlja specifičan put pravne zaštite predmet kojega je zaštita i posjeda i prava vlasništva zemljišta. Uređen je odredbama čl.103. Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, 1 a u procesnom dijelu na njega se još uvijek pr...

19
Razvrgnuće suvlasništva uspostavom etažnog vlasništva

Datum objave: 5.5.2020

Sažetak: Svaki suvlasnik ima pravo na razvrgnuće suvlasništva uspostavom etažnog vlasništva te se samo iznimno to pravo može ograničiti valjanim razlozima. Postupak razvrgnuća se može provesti nezavisno od toga slažu li se s tim ili ne slažu ostali suvlasnici, pod uvjetom da su ispunjene potrebne zakonske p...

20
Naknada za korištenje nekretnine i pravo na dom u sudskoj praksi

Datum objave: 9.1.2020

Sažetak: U radu se analizira vlasnikovo pravo na ostvarivanje naknade za korištenje njegove nekretnine, sukladno članku 164. stavku 1. i članku 165. stavku 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/1996., 68/1998., 137/1999., 22/2000., 73/2000., 114/2001., 79/2006., 141/2006...

21
Neki izuzeci od primjene zahtjeva za mirno rješenje spora

Datum objave: 19.12.2019

Sažetak: Autor u radu prikazuje institut zahtjeva za mirno rješenje spora iz članka 186.a Zakona o parničnom postupku s osvrtom na izuzetke od primjene tog instituta u parničnim postupcima. Ti su izuzeci opisani u odnosu na procesne pretpostavke za podnošenje tužbe i rokove. Osim teoretskog prikaza, u radu s...

22
Razvrgnuće suvlasničke zajednice sporazumom ili sudskom odlukom

Datum objave: 28.11.2019

Sažetak: U članku se razmatra razvrgnuće prava suvlasništva na stvarima uopće, a posebno na nekretninama, zatim načini razvrgnuća, pravni učinci i posljedice razvrgnuća, postupak radi ostvarivanja prava na razvrgnuće. Osim toga prikazuje se primjer sporazuma o dobrovoljnom razvrgnuću suvlasništva te sadržaj...

23
Aktivna i pasivna legitimacija u sporovima naplate zajedničke pričuve - problemi u praksi i moguća rješenja

Datum objave: 21.11.2019

Sažetak: U ovom članku autorica će nastojati ukazati na različitost prakse, upozoriti na odluke Ustavnog suda koje su riješile određena sporna pitanja, ali ih sudovi još uvijek zanemaruju i ne primjenjuju 3 te pokušati predložiti neka rješenja koja bi mogla dovesti do rješenja određenih problema te usklađen...

24
Novi Zakon o zemljišnim knjigama

Datum objave: 26.9.2019

Sažetak: Novi Zakon o zemljišnim knjigama (u nastavku teksta: ZZK) objavljen je u "Narodnim novinama", br. 63/19., a stupio je na snagu 6. srpnja 2019. godine. ZZK se primjenjuje na sve predmete zaprimljene nakon 6. srpnja 2019., osim u pojedinačnim ispravnim postupcima u kojima su prijedlozi zaprimljeni pri...

25
Ususret Zakonu o upravljanju i održavanju stambenih zgrada

Datum objave: 17.9.2019

Sažetak: Danas najveći broj država članica EU-a ima zadovoljavajuće uređenu problematiku stanovanja. U nekima je pravo na stanovanje ustavna kategorija (exempli causa, Belgija, Slovenija, Španjolska, Grčka, Portugal, Švedska) ili je regulirano odgovarajućim zakonima (exempli causa, Francuska, Danska, Velika ...

26
Neka razmatranja o pravu retencije

Datum objave: 27.6.2019

Sažetak: Tema ovog rada je pravo retencije i razmatranje određenih procesnih i materijalnih pitanja vezanih uz tu temu. No, istodobno, intencija rada ne sastoji se u tome da pruži fiksna i bezuvjetna rješenja na takva pitanja, nego je namjera da se pokušaju ponuditi koliko toliko prihvatljivi odgovori na pro...

27
Zahtjev za zaštitu prava u građanskom i procesnom pravnom smislu

Datum objave: 24.6.2019

Sažetak: Pravni subjekti u svakodnevnoj praksi traže odgovor na pitanja o postanku, promjeni ili prestanku nečijeg prava ili pravnog odnosa i u vezi s time o postojanju njihove pravne zaštite. Zbog toga valja odgovoriti kojim pravnim sredstvima i na koji će se način takvo pripadajuće pravo ili odnos ostvarit...

28
Pravni status komunalne infrastrukture - upis u katastar i zemljišne knjige

Datum objave: 18.6.2019

Sažetak: Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18., u nastavku: ZKG) stupio je na snagu dana 4. kolovoza 2018. godine. Tekst ZKG-a normira cjelovit sustav komunalnog gospodarstva, koji znatno utječe na život i rad u jedinicama lokalne samouprave (u nastavku: JLS).

29
Stečaj brodogradilišta

Datum objave: 30.5.2019

Sažetak: Usprkos samostalnosti pravnih disciplina stečajnog i pomorskog prava, u kompleksnim uvjetima post tranzicijskog gospodarstva, radi se o uzajamno međuovisnim sustavima. U Hrvatskoj pravnoj realnosti ta se međuovisnost očituje i u dubini krize koja zahvaća sustav stečajnog prava i pomorskog prava. Nai...

30
Suživot negatorijske zaštite od imisija i prava na život u zdravoj životnoj sredini

Datum objave: 21.3.2019

Sažetak: U hrvatskom pravu negatorijsku zaštitu od imisija, kao stvarnopravnu komponentu građanskopravne zaštite od imisija, uređuju pravila o zaštiti prava vlasništva od uznemiravanja iz odredbe članka 167. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine”, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00.,...

31
Značaj stvarne i procesne legitimacije stranaka u sporu

Datum objave: 5.3.2019

Sažetak: Dopustivost pružanja pravne zaštite uvjetovana je postojanjem određenih okolnosti 1 (pretpostavki) bez čijeg bi postojanja u pravilu bilo ugroženo postizanje zakonitih i pravilnih rezultata pravosudne djelatnosti. To što se te okolnosti kvalificiraju kao procesne pretpostavke bez kojih pokretanje ...

32
Javne isprave i elektronički zemljišnoknjižni upisi

Datum objave: 22.1.2019

Sažetak: Redakcijsko-certifikacijska uloga javnih bilježnika odnosi se na ovlast sastavljanja javnobilježničkih akata, odnosno javnih isprava koje imaju snagu ovršnih isprava ako su prilikom njihovog sačinjavanja poštivane određene pretpostavke propisane Zakonom o javnom bilježništvu (Narodne novine, br. 78/...

33
Uređenje međe - problemi uočeni u praksi sudova s posebnim osvrtom na postupak u kojem je jedna od parcela cesta

Datum objave: 25.10.2018

Sažetak: Sudska praksa razlikuje se u stajalištima je li moguće i dopušteno uređenje međe kada je jadna od nekretnina u odnosu prema kojoj valja urediti među cesta. Pri tome se problemi javljaju i kod javnih i kod nerazvrstanih cesta s time da su kod nerazvrstanih cesta još i veći i to zato što je kod nerazv...

34
Važnost razlikovanja i kvalifikacije obveznih i trgovačkih ugovora

Datum objave: 23.10.2018

Sažetak: U ovom radu osobito se stavlja naglasak na razlikovanje imenovanih i neimenovanih pravnih poslova te jednostranih od dvostranih i višestranih pravnih poslova, odnosno ugovora. Tako se imenovanim pravnim poslovima (ugovorima) nazivaju oni koji u povijesnom slijedu postoje dugo vremena i često se pona...

35
Porezni aspekti prometa nekretnina u Hrvatskoj

Datum objave: 27.9.2018

Sažetak: U slučaju prometa nekretnina dolazi do višestruke porezne obveze. S jedne strane, oporezuje se promet nekretnina bilo porezom na promet nekretnina, bilo porezom na dodanu vrijednost. S druge strane, u slučaju ostvarenja dohotka zahvaljujući otuđenju nekretnina, plaća se porez na dohodak od imovine i...

36
Računanje roka za pobijanje dužnikovih pravnih radnji na štetu vjerovnika kod raspolaganja nekretninom - izvan stečaja

Datum objave: 14.8.2018

Sažetak: U radu se analizira početak računanja roka unutar kojega vjerovnik može pravovremeno podnijeti tužbu radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji u slučaju raspolaganja nekretninom u korist treće osobe sukladno članku 71. stavak 2. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, ...

37
Kupoprodaja tuđe stvari i prava ili spornog prava

Datum objave: 1.8.2018

Sažetak: Predmet (objekt) kupoprodaje mogu biti stvari i prava, odnosno imovina. Pod izrazom "tuđa stvar“ treba razumjeti stvar na kojoj prodavatelj nema pravo vlasništva, nego to pravo ima neka treća osoba. Prema odredbi čl. 382. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15 - u nastavku: ZOO)...

38
Neprepoznati i nepriznati problemi reforme građanske grane sudovanja

Datum objave: 3.7.2018

Sažetak: Potreba za bitnim smanjenjem broja neriješenih sudskih predmeta u Republici Hrvatskoj (ponajprije u građanskopravnim i trgovačkim sporovima) i za skraćenjem trajanja sudskih postupaka jedna je od stalno aktualnih tema od prvorazrednog pravnog, političkog i gospodarskog značaja. Dosadašnji reformski ...

39
Pravo građenja na tuđem i vlastitom zemljištu

Datum objave: 28.6.2018

Sažetak: Pravo građenja je ograničeno stvarno pravo na nečijem zemljištu koje ovlašćuje svojeg nositelja da na površini tog zemljišta ili ispod nje ima zgradu ili drugi građevinski objekt, a svagdašnji vlasnik tog zemljišta je dužan to trpjeti. Ono je u pravnom pogledu izjednačeno s nekretninom, a njegova sp...

40
Pravno uređenje koncesija za zahvaćanje vode radi stavljanja na tržište u izvornom obliku ili u prerađenom obliku, u bocama ili drugoj ambalaži u Republici Hrvatskoj

Datum objave: 14.6.2018

Sažetak: Aktualni interes hrvatske javnosti usmjeren je primarno na rasprave o zaštiti voda od privatizacije i ograničavanju davanja koncesija za zahvaćanje vode radi stavljanja na tržište u izvornom obliku ili u prerađenom obliku, u bocama ili drugoj ambalaži. Zabrinutost javnosti raste uslijed spoznaja da ...

41
Pravni učinci i posljedice građenja na tuđem zemljištu

Datum objave: 30.5.2018

Sažetak: Premda građenje na tuđem zemljištu predstavlja stari i poznati institut našeg stvarnog prava, on je uvijek aktualan i plijeni našu pažnju, jer sadržaj sadašnjih zakonskih rješenja i sudske prakse bitno odstupa od onih koja su kod nas vrijedila do 1.1.1997., a u stvarnosti se i dalje pojavljuju jedni...

42
Tužba za zaštitu kolektivnih interesa i prava

Datum objave: 24.4.2018

Sažetak: U radu se ukazuje na opći i posebni okvir pravne zaštite kolektivnih interesa i prava te legitimacije stranaka na traženje takve zaštite i odabira odgovarajuće tužbe ovisno o postojećim povredama. Potom su navedeni oblici pravne zaštite koju ovlaštenici mogu tražiti, a tuženici joj se mogu usprotivi...

43
Manifestacijska stupnjevita tužba i tužba vjerovnika prije dospjelosti njegove tražbine

Datum objave: 13.3.2018

Sažetak: Prema odredbi čl. 186.b st. 2. ZPP-a u sporovima u kojima tužitelj ne može postaviti tužbeni zahtjev za isplatu određenog iznosa novca, isporuku određene količine zamjenjivih stvari, predaju određenih stvari ili prijenos određenih prava prije nego što tuženik ispuni svoju obvezu polaganja računa ili...

44
Založno pravo na koncesiji na pomorskom dobru

Datum objave: 22.2.2018

Sažetak: Založno pravo na koncesijama na pomorskom dobru u praktičnoj primjeni u Republici Hrvatskoj pokazalo se kao najintrigantnije pitanje koje je praksa postavljala pred teoretičare prava koji se bave ovom granom prava, ali još više pred praktičare koji se svakodnevno sreću sa zahtjevima za pravilnom pri...

45
Određena pitanja prisilnog založnopravnog osiguranja na nekretnini temeljem tzv. jedinstvenog instrumenta iz Direktive 2010/24/EU

Datum objave: 30.11.2017

Sažetak: U praksi hrvatskih sudova pojavilo se pitanje dopuštenosti osiguranja posebne vrste poreznih i srodnih tražbina koje potječu iz specifičnih isprava, tzv. jedinstvenih instrumenta prisilne naplate sudskim prisilnim (nedobrovoljnim) založnim pravom na nekretnini. Za odgovor na ovo pitanje potrebno je ...

46
Refleksija pravila o prisilnom namirenju iz Direktive o hipotekarnim kreditima na kreditne usluge

Datum objave: 29.8.2017

Sažetak: Početkom primjene Direktive 2014/17/EU o ugovorima o potrošačkim kreditima koji se odnose na stambene nekretnine (Direktiva 2014/17/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. o ugovorima o potrošačkim kreditima koji se odnose na stambene nekretnine i o izmjeni Direktiva 2008/48/EZ i 2013/3...

47
Ugovori o raspolaganju nekretninama u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave - 2. dio

Datum objave: 2.8.2017

Sažetak: I dok je postupak i način zaključenja ugovora o raspolaganju stvarnim pravima za nekretnine u vlasništvu JLS, odnosno JPRS nedovoljno pravno reguliran, za ugovore o zakupu poslovnog prostora i najmu stanova u vlasništvu JLS, odnosno JPRS zakonodavac je vrlo rano prepoznao važnost precizne normativne...

48
Uknjižba prava vlasništva u korist jedinica lokalne samouprave u zemljišnim knjigama

Datum objave: 13.7.2017

Sažetak: Prema članku 1. Zakona o zemljišnim knjigama (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13 i 60/13, u nastavku: ZZK) o pravnom stanju nekretnina na području Republike Hrvatske, mjerodavnom za pravni promet, vode se zemljišne knjige (gruntovnica), ako za nek...

49
Ugovori o raspolaganju nekretninama u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave - 1. dio

Datum objave: 4.7.2017

Sažetak: U ovom radu izlažemo određene dvojbe u odnosu na postupak, vrste, izradu i oblik ugovora građanskopravne naravi koje zaključuju jedinice lokalne samouprave (u nastavku: JLS) i jedinice područne (regionalne) samouprave (u nastavku: JPRS) kada raspolažu nekretninama u njihovom vlasništvu u obavljanju ...

50
Prestanak važenja odgode povjerenja u zemljišne knjige

Datum objave: 4.4.2017

Sažetak: Načelo povjerenja jedno je od najvažnijih načela u stjecanju i zaštiti prava vlasništva koje štiti stjecatelja prilikom stjecanja nekretnine. To načelo ima veliki utjecaj i na pravnu sigurnost pa možemo reći da u znatnoj mjeri doprinosi vladavini prava. Načelo povjerenja u zemljišne knjige ne primj...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje