Poredano po:

Broj dokumenata: 27

1
Stjecanje vlasništva nekretnine pravnim poslom i zaštita povjerenja u zemljišne knjige

Datum objave: 2.11.2021

Sažetak: Na početku članka riječ je o općim pretpostavkama stjecanja prava vlasništva na nekretnini. Nakon toga razmatraju se zakonske pretpostavke stjecanja prava vlasništva nekretnine pravnim poslom prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Zakonu o zemljišnim knjigama. Posebno se upozorava na ...

2
Darovanje bez prave predaje

Datum objave: 19.1.2021

Sažetak: U ovom članku prikazat ćemo ugovor o darovanju bez prave predaje kod kojeg je ispunjenje darovateljeve obveze vremenski odvojeno od trenutka sklapanja ugovora, odnosno posebnosti koje se na njega odnose uz osvrt na sudsku praksu.

3
Dospjelost tražbine i zastara prava iz zadužnice

Datum objave: 28.10.2020

Sažetak: Ovaj članak kroz zanimljiv primjer iz tekuće prakse u svezi s prijedlogom ovršenika (jamca platca) za proglašenje pljenidbe i prijenosa novčanih sredstava s njegovih bankovnih računa nedopuštenim, podredno odgodi izdavanja naloga za prijenos zaplijenjenih sredstava u postupku izravne naplate zadužn...

4
Druga isprava zakonom određena kao ovršna isprava

Datum objave: 28.1.2020

Sažetak: Tema ovog rada je analiza odredbe članka 23. stavka 1. točke 7. važećeg Ovršnog zakona. Radi se o opsežnoj materiji koja obuhvaća norme sadržane u većem broju zakona. Osim prikaza zakonodavnog uređenja, rad sadrži i značajna stajališta koja su o ovoj problematici zauzeta u sudskoj praksi.

5
Donošenje novog Ovršnog zakona

Datum objave: 19.2.2019

Sažetak: Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, koje je u okviru i djelokrugu svojih nadležnosti pristupilo izradi nacrta prijedloga Ovršnog zakona, dana 2. siječnja 2019. otvorilo je e-savjetovanje, s datumom zatvaranja 1. veljače i predviđenim datumom izvješća 28. veljače 2019.

6
Javne isprave i elektronički zemljišnoknjižni upisi

Datum objave: 22.1.2019

Sažetak: Redakcijsko-certifikacijska uloga javnih bilježnika odnosi se na ovlast sastavljanja javnobilježničkih akata, odnosno javnih isprava koje imaju snagu ovršnih isprava ako su prilikom njihovog sačinjavanja poštivane određene pretpostavke propisane Zakonom o javnom bilježništvu (Narodne novine, br. 78/...

7
Javni bilježnik i elektroničko osnivanje društava s ograničenom odgovornošću

Datum objave: 31.10.2018

Sažetak: Javnobilježnička nadležnost u osnivanju društava s ograničenom odgovornošću iznimno je bitna u današnjoj sveprisutnoj progresiji digitalnog razvoja društva koje je, s jedne strane, pozitivna posljedica modernog vremena, dok istodobno krije mnoge negativnosti napretka informacijsko-komunikacijskih te...

8
Računanje roka za pobijanje dužnikovih pravnih radnji na štetu vjerovnika kod raspolaganja nekretninom - izvan stečaja

Datum objave: 14.8.2018

Sažetak: U radu se analizira početak računanja roka unutar kojega vjerovnik može pravovremeno podnijeti tužbu radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji u slučaju raspolaganja nekretninom u korist treće osobe sukladno članku 71. stavak 2. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, ...

9
Oblici očitovanja volje u sklapanju pravnih poslova

Datum objave: 17.10.2017

Sažetak: Ugovor je sklopljen kada su se ugovorne strane suglasile o bitnim sastojcima (točkama) ugovora. Pri tome se stranačka volja za sklapanje ugovora može izjaviti na različite načine, npr. riječima, uobičajenim znacima ili drugim ponašanjem iz kojeg se sa sigurnošću može zaključiti da postoji volja za z...

10
Ugovori o raspolaganju nekretninama u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave - 2. dio

Datum objave: 2.8.2017

Sažetak: I dok je postupak i način zaključenja ugovora o raspolaganju stvarnim pravima za nekretnine u vlasništvu JLS, odnosno JPRS nedovoljno pravno reguliran, za ugovore o zakupu poslovnog prostora i najmu stanova u vlasništvu JLS, odnosno JPRS zakonodavac je vrlo rano prepoznao važnost precizne normativne...

11
Osiguranje javnih bilježnika od profesionalne odgovornosti

Datum objave: 27.6.2017

Sažetak: Javni bilježnici, kao osobe javnog povjerenja, koje su samostalni i neovisni nositelji službe, imaju značajnu ulogu u obveznopravnim odnosima i prevenciji šteta. S obzirom na visoku stručnost bilježnika, njihovu dužnost savjetovanja stranaka, te obvezu utvrđivanja prave volje stranaka, pred javne bi...

12
Javnobilježnička i sudska prevencija nepoštenih odredbi u potrošačkim ugovorima

Datum objave: 4.5.2017

Sažetak: Članak 3. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15, u nastavku: ZOO), navodi da su sudionici u obveznom odnosu ravnopravni. S obzirom na to da je riječ o jednom od načela obveznopravnog odnosa, proizlazi da je stranačka ravnopravnost jedna od temeljnih niti vodilja...

13
Odlučivanje u zemljišnoknjižnom postupku

Datum objave: 26.4.2016

Sažetak: Donošenje prvotnog teksta Zakona o zemljišnim knjigama (Narodne novine broj 91/96, u nastavku: ZZK), koji je stupio na snagu 1. siječnja 1997. umnogome je kroz primjenu promijenilo način rada u zemljišnoknjižnim odjelima općinskih sudova.

14
Zastupanje osnovom punomoći s osvrtom na sudsku praksu

Datum objave: 17.3.2016

Sažetak: Unatoč raširenoj upotrebi uzrokovanoj životnom potrebom, te naizgled relativno jednostavnoj formi i sadržaju, bilo bi pogrešno zaključiti da se radi o pravnom institutu koji ne zahtijeva pažnju, kako kod sačinjavanja tako i prilikom njegova korištenja.

15
Namirenje fiducijarnog vjerovnika na nekretnini - primjena Ovršnog zakona

Datum objave: 1.3.2016

Sažetak: Ovršnim zakonom iz 1996. godine prvi puta je u naše ovršno pravo, kao instrument osiguranja novčane tražbine, uveden institut osiguranja prijenosom vlasništva stvari i prijenosom prava (fiducijarno osiguranje). U međuvremenu je zakonodavac mijenjao ovršne zakone, donosio nove i uglavnom mijenjao i o...

16
Javnobilježničko založno-pravno osiguranje i osiguranje prijenosom vlasništva na stvari i prijenosom prava temeljem sporazuma stranaka na neupisanim nekretninama

Datum objave: 6.10.2015

Sažetak: Imajući uvida u poslovanje i praksu osoba koje sastavljaju isprave za zemljišnoknjižnu provedbu vidljivo je da se isprave sastavljaju površno, samo da se zadovolji neka forma, a pritom se malo ili ništa važnosti posvećuje sadržaju, pa smo tako u jednom ugovoru o doživotnom uzdržavanju 1 pročitali i...

17
Fiducijarno osiguranje na nekretninama i pokretninama nakon reforme s posebnim osvrtom na prodaju elektroničkom javnom dražbom - 1. dio

Datum objave: 14.7.2015

Sažetak: S prvim danom ove godine u cijelosti je stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona iz srpnja 2014. (Narodne novine br. 93/14, dalje: ZIDOZ/14 ili Novela OZ/14.), pa time i one njegove odredbe čije je stupanje na snagu bilo odgođeno. Dva dana prije, točnije 30. prosinca 2014., u Naro...

18
Javnobilježničko osiguranje prijenosom vlasništva na stvari i prijenosom prava

Datum objave: 2.7.2015

Sažetak: Javnobilježničko osiguranje prijenosom vlasništva na stvari i prijenosom prava je pravni institut koji se temelji na volji stranaka da osiguraju tražbinu fiducijara na način da se na njega, kao predlagatelja osiguranja, prenese vlasništvo na nekoj stvari ili pravu fiducijanta, kao protivnika osigura...

19
Zabilježba pokretanja postupka pred sudom ili upravnim tijelom - 2. dio

Datum objave: 26.5.2015

Sažetak: Odredbom članka 84.a Zakona o zemljišnim knjigama (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13 i 60/13, dalje: ZZK) omogućeno je zabilježiti pokretanja postupka pred sudom ili upravnim tijelom ako se za taj postupak ne može upisati zabilježba spora i pod pr...

20
Zahtjevi nasljednika nakon pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju

Datum objave: 29.5.2014

Sažetak: Nakon pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju donesenog u ostavinskom postupku, mogu se javiti zahtjevi jednog ili svih nasljednika koji se odnose kako na raspored naknadno pronađene ostavinske imovine, tako i na situaciju što učiniti ako se pojavi još jedna, naknadna, oporuka ostavitelja. Što sudac ...

21
Institut odricanja od nasljedstva, s posebnim osvrtom na ugovor o odricanju od nasljedstva koje nije otvoreno

Datum objave: 7.1.2014

Sažetak: Nasljedno pravo stječe se bilo po zakonu, bilo po oporuci, i to u trenutku ostaviteljeve smrti (odnosno u trenutku proglašenja osobe umrlom) kada po sili zakona (ipso iure) na nasljednika prelazi ostavina ostavitelja i postaje njegovo nasljedstvo (članak 129. Zakona o nasljeđivanju, odluka Vrhovnog ...

22
Ugovor o ustupu i raspodjeli imovine za života kao posebna vrsta nasljednopravnog ugovora

Datum objave: 9.10.2013

Sažetak: Temeljno pravilo propisano Zakonom o nasljeđivanju (Narodne novine br. 48/03, 163/03, 35/05) je ono o stjecanju nasljednog prava isključivo na temelju zakona i na temelju oporuke. Navedeno ne ostavlja mjesta mogućnosti da se ono stekne osnovom ugovora kao dvostranoobveznog pravnog posla, stoga je na...

23
Nova pravila dostave u zemljišnoknjižnom postupku s osvrtom na dostavu elektroničkim putem - 2. dio

Datum objave: 26.9.2013

Sažetak: Elektronička isprava ima istu pravnu snagu kao i isprava na papiru, ako se njezina uporaba i promet provode u skladu s odredbama Zakona o elektroničkoj ispravi.

24
Obilježja i značaj međunarodne oporuke u hrvatskom oporučnom nasljednom pravu

Datum objave: 3.9.2013

Sažetak: Zakon o nasljeđivanju (Narodne novine br. 48/03, 163/03, 35/05) materiju međunarodne oporuke uređuje u svojim člancima 151.-166. Međunarodna oporuka je redoviti, javni i pisani oblik oporuke. Kao i kod javne oporuke (ili ma kojeg drugog oblika oporuke), potrebno je da su kumulativno ispunjene sljede...

25
Obilježja i značaj javne oporuke u hrvatskom oporučnom nasljednom pravu

Datum objave: 9.7.2013

Sažetak: Pravo nasljeđivanja je pravo zajamčeno Ustavom Republike Hrvatske. Oporučno nasljeđivanje je, uz zakonsko, jedno od dva moguća načina nasljeđivanja, u kojem u potpunosti dolazi do izražaja sloboda ostaviteljevog raspolaganja vlastitom imovinom, što potvrđuje i Zakon o nasljeđivanju (Narodne novine b...

26
Institut javnog bilježništva u primarnim i sekundarnim izvorima prava EU-a

Datum objave: 6.6.2013

Sažetak: Stvaranjem Europske unije, otvaranjem i liberalizacijom tržišta usluga u EU, koje je podlogu imalo u odredbama primarnih izvora prava EU-a, stvorene su i pretpostavke za neometanu slobodu pružanja usluga i slobodu poslovnog nastana. Navedeno je rezultiralo i zabranom diskriminacije državljana članic...

27
Stjecanje vlasništva na nekretninama

Datum objave: 16.12.2010

Sažetak: Odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09) i Zakonom o zemljišnim knjigama (NN 91/96, 68/98, 137/99, 73/00, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08 i 126/10) propisuje se pravni temelj upisa prava vlasništva ...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje