Poredano po:

Broj dokumenata: 1592

1
Pravo na pristup informacijama u vlasništvu države u praksi Europskog suda za ljudska prava s posebnim osvrtom na važnije presude tog suda

Datum objave: 1.6.2023

Sažetak: Pravo na slobodu izražavanja jedno je od temeljnih prava zaštićenih Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (dalje: Konvencija). Ono predstavlja „…jedan od osnovnih temelja [demokratskog] društva i jedan od preduvjeta njegova napretka i razvoja svakog pojedinca”. 1

2
Izuzeće od zabrane korištenja nezakonitog dokaza u parničnom postupku i praksi Europskog suda za ljudska prava

Datum objave: 25.5.2023

Sažetak: Iako niti nakon izmjena Zakona o parničnom postupku 2022. godine nemamo točnu definiciju pojma nezakonitog dokaza, možemo ipak pozdraviti njegovo konačno reguliranje u građanskom procesnom pravu. Novom regulacijom prevaga s isključive zaštite postupovnih vrijednosti prešla je na stranu uvažavanja mo...

3
Sudionici u elektroničkoj trgovini: Odgovornost prema trećim osobama i odgovornost za plaćanje poreza na dodanu vrijednost

Datum objave: 23.5.2023

Sažetak: Povod ovom članku je novi pravni okvir Europske unije kojim se uređuje elektronička trgovina. Kao prvo, prošle godine donesen je novi paket pravila o elektroničkoj trgovini. Ta nova pravila zahvaćaju pružatelje digitalnih usluga, posebno posrednike u elektroničkoj trgovini, koji su u određenim okoln...

4
Pravo na pravično suđenje i njegovi aspekti

Datum objave: 19.5.2023

Sažetak: Pravo na pravično suđenje ima nezamjenjivu ulogu u ostvarenju temeljnih postulata demokratskog društva. Ono je zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava 1 . Taj članak Ustava korespondira s člankom 6. stavkom 1. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava 2 . I sam Europski sud za ljudska prava u s...

5
Imenovanje ravnatelja ustanove prema posebnim propisima

Datum objave: 18.5.2023

Sažetak: Uz opći okvir za postupanje kod imenovanja ravnatelja javne ustanove prema Zakonu o ustanovama („Narodne novine“, br. br. 76/93., 29/97., 47/99. , 35/08. , 127/19. i 151/22; dalje;: ZU), ovisno o ustanovi i njenoj djelatnosti u postupcima imenovanja ravnatelja posebnih javnih ustanova nužno je konz...

6
Pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse, 10./2023. Poseban broj: Europski pristup regulaciji tzv. umjetne inteligencije

Datum objave: 16.5.2023

Sažetak: S obzirom na aktualnost teme i „eksploziju“ različitih softverskih alata za generaciju sadržaja dostupnih široj javnosti, u posebnom proširenom izdanju kolumne Pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse analizira se problematika regulacije tzv. umjetne inteligencije. Naglasak je postavljen...

7
Načini ujednačavanja sudske prakse

Datum objave: 12.5.2023

Sažetak: Dosljedna sudska praksa važna je za ostvarivanje pravne sigurnosti, koja je sastavni element vladavine prava. Pritom je vladavina prava među najviših vrednotama ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava (članak 3. Ustava Republike Hrvatske). Zadaća osiguravanja jedinstvene pri...

8
Izbor na znanstveno-nastavna radna mjesta sukladno odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

Datum objave: 11.5.2023

Sažetak: Nakon dugogodišnje primjene Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju akademska zajednica suočava se s novim izazovom. Stupanjem na snagu Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022.) izmijenjen je postupak izbora na znanstveno-nastavna radna mjesta i stvorena di...

9
Ponovno o odgovornosti za naknadu štete nastale naletom divljači na vozilo

Datum objave: 9.5.2023

Sažetak: Autoru ovog stručnog rada je ovo već treći puta da, u relativno kratkom vremenskom intervalu, tematizira, odnosno obrađuje temu odgovornosti za naknadu štete oštećenicima pričinjene istrčavanjem, odnosno naletom divljači iz lovišta koje se nalazi tik uz javnu cestu na potonju i posljedičnim srazom d...

10
Zločini iz mržnje prema LGBTIQ osobama u sudskoj praksi Europskog suda za ljudska prava

Datum objave: 4.5.2023

Sažetak: Lezbijke, homoseksualci, biseksualne, transrodne, nebinarne, interseksualne i queer osobe (dalje: LGBTIQ) često su izložene raznim oblicima diskriminacije, uključujući i nasilje. Prema istraživanju koje je provela Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA), preko 80 % ispitanika u svim državama...

11
Sloboda izražavanja sudaca

Datum objave: 2.5.2023

Sažetak: U skladu s mandatom koji mu je dodijelio Odbor ministara, Savjetodavno vijeće europskih sudaca (CCJE) izradilo je Mišljenje br. 25 (2022) o slobodi izražavanja sudaca.

12
Trebaju li nam nova pravila članka 16. Zakona o upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima?

Datum objave: 27.4.2023

Sažetak: U radu se analiziraju pravila iz članka 16. Zakona o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima koja govore o stjecanju založnog prava bez suglasnosti ovršenika odnosno protivnika osiguranja. Promatrana su u svjetlu postojećeg ovršnopravnog ur...

13
Načelo ne bis in idem u praksi Europskog suda za ljudska prava i Suda Europske unije

Datum objave: 25.4.2023

Sažetak: Načelo ne bis in idem (lat. ne dva puta u istoj stvari), prema kojemu se ne može istoj osobi dva puta suditi u istom predmetu koji je već pravomoćno presuđen, korijene vuče iz rimskog prava (bis de eadem re non sit actio), premda su se i u starijim pisanim pravnim izvorima nalazile naznake pravila o...

14
Postupak protiv države članice zbog povrede prava Europske unije: hrvatski primjer neispunjenja obveza iz područja zaštite okoliša

Datum objave: 20.4.2023

Sažetak: Europska unija osnovana je kako bi se ostvarili određeni ciljevi, kao što su uspostava unutarnjeg tržišta,zaštita i poboljšanje kvalitete okoliša, promicanje znanstvenog i tehnološkog napretka, promicanje socijalne pravde, uspostava ekonomske i monetarne unijei dr. Osnovno sredstvo ostvarenja tih ci...

15
Analiza i otvorena pitanja novele Zakona o osiguranju radničkih tražbina iz 2023.

Datum objave: 18.4.2023

Sažetak: Ako postoji pitanje povodom koga će se uvijek imati što raspravljati i koje će se čak nametati kao izvor, nerijetko krupnih, institucionalnih, ekonomskih, pa i političko pravnih dilema, onda je to svakako pitanje položaja i zaštite radnika u stečajnom postupku. Cilj je analizirati Novelu Zakona o os...

16
Zastara u građanskom pravu

Datum objave: 13.4.2023

Sažetak: Zastara, slikovito možemo reći, da je s jedne strane „najdraži“ institut dužnika u obveznom odnosu, a s druge strane „najomraženiji“ vjerovnika. Taj pravni institut iznimka je od općeg načela iz čl. 9. ZOO-a 1 prema kojem je sudionik u obveznom odnosu dužan ispuniti svoju obvezu. Zastarom se nastoj...

17
Financiranje udruga iz javnih izvora

Datum objave: 11.4.2023

Sažetak: Općepoznata činjenica je da su neprofitnim organizacijama u koje se ubrajaju i udruge neophodna financijska sredstva za provođenje svojih programa i/ili projekata, a temeljem kojih će ostvariti zadane ciljeve, ispuniti svrhu svojeg djelovanja, a ujedno i doprinijeti rješavanju krucijalnih problema g...

18
Plaća, naknada plaće i primici nakon Novele Zakona o radu

Datum objave: 6.4.2023

Sažetak: Posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o radu („Narodne novine“ broj 151/22) (u nastavku: Novela ZOR-a), izmijenjene su i dopunjene, među ostalim, i odredbe Zakona o radu, o plaćama, naknadama plaće, primicima uz plaću.

19
Problematika gospodarenja otpadom u judikaturi Europskog suda za ljudska prava

Datum objave: 4.4.2023

Sažetak: Pravni i institucionalni okvir gospodarenja otpadom u RH pretežitim je dijelom posljedica recepcije europskih normi pripadajućeg područja. Stoga kako postoji i konvencijska kategorija prava na zdrav okoliš u radu se analizira judikatura Europskog suda za ljudska prava vezano za problematiku otpada p...

20
Standardi za sprječavanje zlouporaba kriptovaluta

Datum objave: 30.3.2023

Sažetak: Posvećenost borbi protiv rastuće pojave raznovrsnih oblika kibernetičkog kriminaliteta, koji sve više dominira u ukupnom postotku kažnjivih djela, s posebnim naglaskom na pranje novca i financiranje terorizma, kreirala je pravno obvezujuće standarde. Sjedinjene Američke Države predvodnica su u konkr...

21
Mirovine prema posebnim propisima

Datum objave: 28.3.2023

Sažetak: Zakon o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“, broj 157/13., 151/14., 33/15., 93/15., 120/16., 18/18., 62/18., 115/18., 102/19., 84/21. i 119/2.2, dalje: ZOMO) je opći propis kojim se osiguranicima na mirovinsko osiguranje na načelima uzajamnosti i solidarnosti obvezno osiguravaju prava za slučaj...

22
Opći pravni okvir za imenovanje ravnatelja ustanove

Datum objave: 23.3.2023

Sažetak: Da bi pravna osoba mogla izraziti svoju volju, ona to mora učiniti preko svojih određenih organa ili tijela, koje sačinjavaju fizičke osobe. Tako je i u slučaju ustanova kao posebnih pravnih osoba.

23
Uređenje potpora za poticanje ulaganja - izmjene zakonodavnog okvira

Datum objave: 21.3.2023

Sažetak: Imajući u vidu rastući broj ulaganja u Republici Hrvatskoj, kao i sve veću popularnost i korištenje državnih potpora i subvencija od strane investitora, Vlada RH odlučila je nadograditi postojeći zakonodavni okvir koji bi pružio širu osnovu takvim aktivnostima. Upravo zbog toga je u lipnju 2022. go...

24
Jamstvo za ozbiljnost ponude kao instrument osiguranja od određenih rizika u postupcima javne nabave, u praksi

Datum objave: 16.3.2023

Sažetak: Važeći Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/2016., 114/22., dalje: ZJN 2016), propisuje pravila o postupcima javne nabave koje provode javni ili sektorski naručitelj radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe, radova ili usluga, okvirnog sporazuma te provedbe projektnog natječaja.

25
Odgovornost za obveze trgovačkih društava

Datum objave: 14.3.2023

Sažetak: Trgovačka društva kao nositelji prava i obveza koje za njih nastaju u obveznim odnosima odgovaraju za obveze koje preuzmu cijelom svojom imovinom. Pored trgovačkog društva za njegove obveze mogu odgovarati i njegovi članovi. U ovom članku nastojat ćemo prikazati kada i na koji način članovi trgovačk...

26
Povjerljivost elektroničkih komunikacija: Pod kojim uvjetima im se može pristupiti?

Datum objave: 9.3.2023

Sažetak: Svaki put kada koristimo elektronička sredstva komunikacije ostavljamo za sobom digitalni trag. Taj trag ostaje zabilježen dulje ili kraće vrijeme na elektroničkoj mreži. Podaci koji se tako generiraju govore mnogo o nama i zato su jako osjetljivi. Njihova je povjerljivost presudna. Što se događa s ...

27
Povjerljiva osoba i osoba za nepravilnosti

Datum objave: 7.3.2023

Sažetak: Novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Nar. nov., br. 46/22. - u nastavku teksta: ZZPN/22) obvezuje poslodavca da imenuje povjerljivu osobu (i njezina zamjenika) radi vođenja postupka zaštite u vezi s prijavom nepravilnosti i drugih poslova propisanih tim Zakonom.

28
Prekogranična dostava pismena u Europskoj uniji s posebnim osvrtom na pravo na odbijanje primitka

Datum objave: 2.3.2023

Sažetak: Rad se odnosi na novi sustav dostave unutar Europske unije uveden preinačenom Uredbom o dostavi koja se u državama članicama primjenjuje od 1. srpnja 2022. godine. Poseban naglasak je stavljen na pravo adresata odbiti primitak pismena, kao i na produljenje roka za odlučivanje o konzumiranju navedeno...

29
Pravo na slobodu izražavanja

Datum objave: 28.2.2023

Sažetak: Pravo na slobodu izražavanja, neodvojivo od demokracije, jedno je od temeljnih ljudskih prava apostrofirano u svim važnim modernim međunarodnim i regionalnim dokumentima o ljudskim pravima, počevši od Opće deklaracije o ljudskim pravima iz 1948. (članak 19.), preko Međunarodnog pakta o građanskim i...

30
Razvoj zaštite potrošača i alternativno rješavanje potrošačkih sporova u Republici Hrvatskoj (III. dio)

Datum objave: 23.2.2023

Sažetak: Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (dalje u tekstu: ZARPS) je donesen po hitnom postupku pošto je rok za implementaciju Direktive 2013/11 EU 1 bio 9. srpnja 2015. godine (čl. 25. st.1. Direktive). Direktiva o ADR-ustupila je na snagu 8. srpnja 2013. godine dok su je države članice...

31
Razvoj zaštite potrošača i alternativno rješavanje potrošačkih sporova u Republici Hrvatskoj (II. dio)

Datum objave: 21.2.2023

Sažetak: Sukladno Direktivi 2011/83/EU o pravima potrošača, izmijenjena je definicija ugovora na daljinu. ZZP u članku 5. točki 27. definira ugovore na daljinu kao "ugovor sklopljen između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca...

32
Razvoj zaštite potrošača i alternativno rješavanje potrošačkih sporova u Republici Hrvatskoj (I. dio)

Datum objave: 16.2.2023

Sažetak: Svi mi kao potrošači svakodnevno konzumiramo robu široke potrošnje, kao što su hrana, odjeća i drugo, i koristimo usluge poput usluge prijevoza, putovanja, obrazovanja i drugo. Upravo potrošači kao konzumenti imaju bitan utjecaj na kretanje roba i usluga na tržištu te shodno tome i na poslovne subje...

33
Obavješćivanje prema regulaciji općeg upravnog postupka, sustava državne uprave i prava na pristup informacijama

Datum objave: 14.2.2023

Sažetak: U praksi se ponekad javljaju dvojbe glede međusobnog odnosa odredaba triju upravnopravnih zakona kojima je uređeno, između ostalog, davanje obavijesti od strane javnopravnih tijela. Riječ je o:

34
Obveza i oslobođenje od naknade troškova kaznenog postupka

Datum objave: 9.2.2023

Sažetak: Materija određivanja, naplate i oslobođenja od snošenja troškova kaznenog postupka ne izaziva gotovo nikakvu pozornost javnosti, drugostupanjskih sudova, teoretičara i praktičara kaznenog prava. Naizgled jednostavno (sporedno) pitanje izvan žiže interesa sudionika i promatrača kaznenog procesa, u ti...

35
Položaj digitalne/kripto imovine u (pred)stečajnom postupku: polazne teze

Datum objave: 7.2.2023

Sažetak: Pojam i problem formiranja stečajne mase je jedno od središnjih pitanja svakog stečajnog postupka. Bez unovčenja stečajne mase nema namirenje ni troškova postupka niti tražbina. Međutim, da bi stečajni upravitelj mogao unovčiti stečajnu masu i namiriti vjerovnike u pravilu je potrebno da preuzme imo...

36
Ponovno (po)nešto o naknadi parničnih troškova

Datum objave: 2.2.2023

Sažetak: Predmetni stručni rad je četvrti po redu u našoj pravnoj karijeri u kojem se bavimo temom naknade troškova parničnog postupka. U posljednja dva rada u kontekstu smo tog instituta tematizirali, analizirali, problematizirali i kritizirali neke odluke Europskog suda ljudska prava, dalje ECHR, donijete ...

37
Promjene u vezi mase sredstava za plaće i druge izmjene i dopune Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Datum objave: 31.1.2023

Sažetak: Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10.) (u daljnjem tekstu: ZPL) nije se mijenjao od dana donošenja. Nedavno (u listopadu 2022.) provedeno je javno savjetovanje o tada planiranim i predloženim izmjenama i dopunama ovoga Zakona, s velikim zaniman...

38
Ugovorna kazna

Datum objave: 26.1.2023

Sažetak: Jedno od temeljnih načela građanskog prava je načelo dispozitivnosti, prema kojem građanskopravni odnos nastaje, prestaje i mijenja se, voljom stranaka. Sadržano u odredbi čl. 2. Zakona o obveznim odnosima kojom je propisano da sudionici u prometu slobodno uređuju obvezne odnose (osim ako to nije su...

39
Ugovor o radu na određeno vrijeme u svjetlu novog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu

Datum objave: 24.1.2023

Sažetak: Nakon dugo iščekivanih izmjena i dopuna Zakona o radu („Narodne novine“ br. 93/14., 127/17., 98/19., dalje u tekstu: ZR) dana 22. prosinca 2022. konačno je objavljen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu (dalje utekstu: ZID ZR).

40
Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta

Datum objave: 19.1.2023

Sažetak: Komasacija poljoprivrednog zemljišta je postupak grupiranja odnosno preraspodjele zemljišnih čestica na određenom području radi boljeg iskorištavanja. Provodi se grupiranjem zemljišta u veće i pravilnije čestice na nekom području radi ekonomičnijeg iskorištavanja, stvaranja povoljnijih uvjeta za ra...

41
Tužba u upravnom sporu

Datum objave: 17.1.2023

Sažetak: Tužba je inicijalni podnesak u upravnom sporu, sudskom postupku sa zasebnim konstitucionalnim utemeljenjem 1 . „Za pokretanje upravnog spora vrijedi isključivo stranačka, a ne i službena (oficijelna) maksima“ 2 . „Tužba je zahtjev osobe upućen upravnom sudu da joj pruži pravnu zaštitu kako bi se nez...

42
Predstavnik radnika u organu javne ustanove

Datum objave: 12.1.2023

Sažetak: Kolektivno radno pravo podrazumijeva dvije grupe povezanih instituta - sudjelovanje radnika u odlučivanju (radničko vijeće, skupovi radnika, predstavnik radnika u organu poslodavca) i kolektivne radne odnose (interesne udruge radnika i poslodavaca, kolektivni ugovori, štrajk i rješavanje kolektivnih...

43
Što donose nove izmjene i dopune Zakona o radu u vezi ostvarenja ravnoteže između poslovnog i privatnog života radnika, transparentnih i predvidivih radnih uvjeta, primjena u praksi

Datum objave: 10.1.2023

Sažetak: U „Narodnim novinama“ broj 151/22. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu (u daljnjem tekstu: Zakon), s početkom primjene od 1. siječnja 2023., osim dva članka Zakona.

44
Realni kontrakti - nastanak i razvoj u doba Rimskog carstva

Datum objave: 5.1.2023

Sažetak: Današnje pravo i zakonodavstvo ne bi bilo moguće bez temelja koje je rimsko pravo postavilo prije gotovo 2000 godina. Ono je bilo ključno tada i danas u reguliranju društvenih odnosa među ljudima koji su do razvoja rimskog prava bili slabo ili gotovo nikako uređeni. U ovom radu osvrnut ćemo se na re...

45
Sustav volontiranja u Republici Hrvatskoj

Datum objave: 3.1.2023

Sažetak: U današnjem društvenom uređenju volontiranje zauzima sve značajniju ulogu u dobrobiti i napretku društvene zajednice, kao i promicanju temeljnih ljudskih vrijednosti. Volonterizam kao oblik participacije građana predstavlja značajan pokretač društvenih promjena kojim se utječe na poboljšanje kvalite...

46
Pravomoćna osuđujuća presuda gospodarskog subjekta ili njegove ovlaštene osobe, kao obvezni razlog isključenja ponuditelja iz postupka javne nabave

Datum objave: 29.12.2022

Sažetak: Kažnjavanost gospodarskog subjekta i/ili osobe koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta („ovlaštena osoba“), tj. postojanje pravomoćne osuđujuće presude za neko od kaznenih djela navedenih u članku 25...

47
Pravna sredstva kojima se intervenira u rješenje (upravni akt)

Datum objave: 27.12.2022

Sažetak: Primjenom odredaba Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09. i 110/21., u nastavku teksta: ZUP), u sadržaj ili opstojnost ranije donesenog rješenja (upravnog akta) može biti intervenirano primjenom nekog od sljedećih instituta:

48
Osposobljavanje radnika prema sadašnjem i budućem zakonskom uređenju

Datum objave: 22.12.2022

Sažetak: Tehnološki napredak kojem smo svakodnevno izloženi utječe na svaki aspekt ljudskoga života, a svakako i na poslovne procese. Uvođenje inovacija u procese rada odvija se neusporedivo intenzivnije nego prije, što zahtijeva brzu prilagodbu kako poslodavaca, tako i radnika.

49
Žalba prema čl. 414. Zakona o javnoj nabavi; normativni višak ili signal nepotpune pravne zaštite?

Datum objave: 20.12.2022

Sažetak: Već neko vrijeme postoji dilema u pogledu svrhe odredbe iz naslova ovog rada. Čl. 414. Zakona o javnoj nabavi (dalje: ZJN) kvalificiran je kao „normativna svaštara“ bez makar i primarne analize njegova sadržaja, 1 odnosno je sumirana dotadašnja praksa vezana za isti članak, također bez temeljite an...

50
Pravo na plaćeni godišnji odmor: prikaz dosadašnje i najnovije prakse Suda Europske unije

Datum objave: 15.12.2022

Sažetak: Povod ovom članku su dvije najnovije odluke Suda Europske unije donesene u rujnu ove godine u kojima se analizira mogućnost gubitka prava na plaćeni godišnji odmor zato što nije iskorišten u određenom vremenskom razdoblju. U prvom predmetu, razlog za prestanak prava na plaćeni godišnji odmor bilo je...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje