Poredano po:

Broj dokumenata: 1522

1
Osobito bitne povrede postupka javne nabave u praksi državne komisije i Visokoga upravnog suda RH

Datum objave: 29.9.2022

Sažetak: Autor u članku obrađuje osobito bitne povrede postupka javne nabave u praksi Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (dalje u tekstu: Državna komisija) i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (dalje u tekstu: VUS RH).

2
Prepoznavanje u kriminalistici - povijest i razvoj te postupci i pravila prepoznavanja

Datum objave: 27.9.2022

Sažetak: Povijest poznaje drugačije metode prepoznavanje od današnjih. Radilo se o brutalnim metodama sakaćenja i žigosanja osoba koje su nešto skrivile u društvenoj zajednici.

3
Stranačka istina po načelu otvorenog pravosuđenja i pravilima o teretu dokazivanja

Datum objave: 22.9.2022

Sažetak: Načela jednakosti i kontradiktornosti procesnih subjekata u postupku kako ih shvaća Europski sud za ljudska prava traže da stranke budu upoznate sa stavovima suda od kojih zavisi usmjeravanje parnice i njena sudbina, a što je u vezi s provođenjem načela otvorenog pravosuđenja o kojemu se i danas mno...

4
Kako neposredno primijeniti ustavnu ili konvencijsku odredbu, a kako prilagođujuće protumačiti zakon?

Datum objave: 20.9.2022

Sažetak: Jedna od situacija u kojoj sudovi neposredno primjenjuju ustavnu i/ili konvencijsku odredbu 1 jest kada ocijene da, u okolnostima dotičnog slučaja, „standardna“, uobičajena primjena norme nacionalnog zakonodavstva daje rezultate nesuglasne Ustavu Republike Hrvatske, odnosno Konvenciji. Zakonska odr...

5
Zastara potraživanja maloljetnog djeteta osnovom neplaćenih iznosa uzdržavanja

Datum objave: 15.9.2022

Sažetak: Stupanjem na snagu odredbe čl. 9. Zakona 1 o izmjenama i dopunama Obiteljskog zakona 2 , a on je, nota bene, na snagu stupio 01. siječnja 2008., dakle prije gotovo 15 godina, u tuzemni je obiteljskopravni normativni okvir inkorporiran institut tzv. uskraćenog uzdržavanja na način da je navedenim za...

6
Nesavjesno liječenje sa smrtnom posljedicom

Datum objave: 13.9.2022

Sažetak: Kazneno djelo nesavjesno liječenje rijetkost je u sudskoj praksi, ali kada je kvalificirano smrtnom posljedicom izaziva pažnju javnosti, uz neupitne traume kod bližnjih preminule osobe, žrtve kaznenog djela. Najteža posljedica djela, smrt jedne ili više osoba, formalno se sankcionira strogim zatvors...

7
Povlastice i imunitet diplomatskih predstavnika s osvrtom na kazneno procesni imunitet diplomatskih agenata

Datum objave: 8.9.2022

Sažetak: Poseban problem predstavlja postupanje određenih upravnih tijela, konkretno policije, zemlje primateljice prema diplomatskom agentu. U radu ćemo dati prikaz diplomatskih imuniteta i privilegija, njihovo trajanje, koje su vrste imuniteta diplomatskih agenata i njegovog osoblja s naglaskom na kaznenop...

8
Žig Europske unije

Datum objave: 6.9.2022

Sažetak: Pravo intelektualnog vlasništva možemo definirati kao granu prava koja regulira pravne odnose, pretežno imovinske, glede najšireg spektra intelektualnih dobara. 1 Uputno je naglasiti da pravo intelektualnog vlasništva u tom spektru obuhvaća dvije osnovne sastavnice: autorsko pravo te pravo industri...

9
Neka otvorena pitanja novog Zakona o elektroničkim komunikacijama

Datum objave: 1.9.2022

Sažetak: Digitalna agenda za Europu predviđaju da u svi Europljani imaju pristup znatno većim internetskim brzinama što zahtijeva i provođenje elektroničke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) kroz stambene zgrade. S obzirom na to da je obnavljanje i održavanje postojeće te polaganje nove EKI vrlo komp...

10
Primjena novog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima na glazbenu industriju

Datum objave: 30.8.2022

Sažetak: Kao posljedica implementacije Direktive 2019/790 o autorskom pravu i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu u novi Zakon o autorskom pravu i srodnim pravilima unesena su neka nova pravila koje se odnose na glazbenu industriju, osobito na korištenje glazbenih snimaka na internetu. Zakonod...

11
Kada se ne odgovara za štetu

Datum objave: 25.8.2022

Sažetak: U ovom članku prikazat ćemo koje osobe i pod kojim pretpostavkama ne odgovaraju za štetu, kao i kada je to propisano, tko umjesto njih može biti odgovoran. Navedena materija uređena je odredbama čl. 1050. do 1060. ZOO-a 1 , a koje odredbe su gotovo sadržajno identične odredbama čl. 159. do 159. ZOO/...

12
Razvod braka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji

Datum objave: 23.8.2022

Sažetak: Brak je pravni odnos zamršenog emotivnog, ekonomskog, pa čak i društvenog sadržaja između dvaju osoba suprotnog spola (muškarca i žene) koje su odlučile osnovati registriranu životnu zajednicu; on je također poželjan i za partnere i društvo - njegovim sklapanjem muškarac i žena prihvaćaju određena p...

13
Tajni nadzor u sudskoj praksi Europskog suda za ljudska prava

Datum objave: 18.8.2022

Sažetak: Države imaju široku slobodu procjene u odabiru sredstava za sprječavanje teških zločina i opasnosti za državnu sigurnost. Nema sumnje da kaznena djela, terorizam, špijunaža, separatizam i druge prijetnje demokratskom društvu zahtijevaju usvajanje ozbiljnijih i učinkovitih mjera. Međutim, ne smije se...

14
Novine koje je donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji

Datum objave: 16.8.2022

Sažetak: Hrvatski sabor je na 11. sjednici 29. travnja 2022. donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji 1 (dalje: ZID ZOPPKER) koji je stupio na snagu 14. svibnja 2022. 2

15
Položaj zaklada u pozitivnom zakonodavstvu Republike Hrvatske

Datum objave: 11.8.2022

Sažetak: Pravni položaj zaklada i njihovo djelovanje u društvenom i gospodarskom životu Republike Hrvatske uređeno je zakonskim propisima. Naime, temeljni Zakon koji uređuje pravni položaj i djelatnost zaklada je Zakon o zakladama. S financijskog aspekta, na zaklade kao neprofitne pravne osobe se primjenjuju...

16
Lažno prijavljivanje nepravilnosti kao prekršaj

Datum objave: 9.8.2022

Sažetak: Recentno je donesen i stupio na snagu novi propis zakonske snage koju uređuje materiju prijavljivanja nepravilnosti (tzv. zviždanja), postupak prijavljivanja nepravilnosti, prava i zaštitu osoba koje sudjeluju u postupku, obveze tijela javne vlasti, drugih pravnih i fizičkih osoba po pitanju rješav...

17
Načelo dobrog upravljanja i dosljednost upravne prakse

Datum objave: 2.8.2022

Sažetak: Prilikom odlučivanja o ustavnim tužbama vezanima uz upravne sporove, novija ustavnosudska praksa, u recepciji konvencijske prakse, izrijekom afirmira načelo dobrog upravljanja. Ovo načelo obuhvaća i potrebu dosljednosti postupanja javnopravnih tijela, uključujući dosljednost upravne prakse.

18
Naknada neimovinske štete zbog smrti ili osobito teškog tjelesnog invaliditeta bliske osobe

Datum objave: 28.7.2022

Sažetak: U ovom članku prikazat ćemo koje osobe i pod kojim pretpostavkama imaju pravo na pravičnu novčanu naknade u slučaju smrti ili osobito teškog invaliditeta bliske osobe.

19
Sudjelovanje zajednice gospodarskih subjekata u postupku javne nabave

Datum objave: 26.7.2022

Sažetak: Autor u tekstu obrađuje predmetnu temu kroz primjere iz prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (dalje: Državna komisija) i Visokoga upravnoga suda Republike Hrvatske (dalje: VUS) 1 .

20
Prigovor nagođene stvari kroz sudsku praksu

Datum objave: 21.7.2022

Sažetak: Ako je spor u tijeku ili ga stranke tek namjeravaju pokrenuti one mogu taj sporni odnos riješiti sklapanjem sudske ili izvansudske nagodbe. Takva nagodba otklanja potrebu da se dalje vodi postupak. U parničnim postupcima, posebno kada je tuženi osiguravajuće društvo, kod tužbi za isplatu ili naknadu...

21
Oporezivanje primitaka od rada dužnosnika i službenika Europske unije: Država članica ne može ni izravno ni neizravno oporezivati te primitke; može li zahtijevati obveznu prijavu tih primitaka?

Datum objave: 19.7.2022

Sažetak: Iako je Republika Hrvatska pristupila Europskoj uniji 2013. godine, još uvijek postoje otvorena pitanja koja se tiču oporezivanja primitaka od rada koje isplaćuje Unija. Pravni poredak Europske unije, koji je odvojen od pravnih poredaka država članica, uključuje i oporezivanje primitaka od rada njez...

22
Još jedna izmjena Zakona o parničnom postupku: što donosi Novela iz 2022.

Datum objave: 18.7.2022

Sažetak: Rad obrađuje trenutno najaktualniju temu s područja primarne građanskopravne zaštite. Naime, Novela Zakona o parničnom postupku iz 2022. (NN, br. 80/22) predstavlja 28. intervencijuu osnovni tekst Zakona o parničnom postupku od njegova donošenja 1976. Uvažavajući impozantnu povijest i kompleksnost Z...

23
Pravni alati zaštite posjeda kroz sudsku praksu

Datum objave: 14.7.2022

Sažetak: U ovome članku težište će biti na pravnim alatima za zaštitu od ometanja/uznemiravanja posjeda te sudskoj praksi koja će nam iste pokušati "oživotvoriti".

24
Žrtva prekršaja i njezin pravni položaj

Datum objave: 12.7.2022

Sažetak: U ovom članku problematizirat će se nedovoljno normirani pravni položaj žrtve u prekršajnom pravu iz procesnopravnog i materijalnopravnog aspekta te analizirati postojeće odredbe, vodeći pri tome računa o Direktivi 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o uspostavi minimalni...

25
IX Novela Zakona o kaznenom postupku

Datum objave: 7.7.2022

Sažetak: Na plenarnoj sjednici Hrvatskog sabora održanoj 15. lipnja 2022. zaključena je rasprava o Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (dalje: Konačni prijedlog ZID ZKP), što predstavlja devetu novelu Zakona o kaznenom postupku. 1

26
Načelo razmjernosti u upravnom postupku i primjena slobodne ocjene

Datum objave: 5.7.2022

Sažetak: Slobodno (diskrecijsko) odlučivanje nije ograničeno na upravno pravo, ali pripada među tipična obilježja upravne djelatnosti. Prema članku 5. stavku 2. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09., 110/21., u nastavku teksta: ZUP), u upravnim stvarima u kojima je javnopravno tijelo...

27
Case management u Nacrtu Novele Zakona o parničnom postupku iz 2022.

Datum objave: 1.7.2022

Sažetak: Skraćivanje trajanja postupaka i dalje je prioritetan cilj za hrvatsko pravosuđe što pokazuje i zadnji Nacrt Novele Zakona o parničnom postupku. Za sada su Nacrtom Zakona o parničnom postupku iz 2022. u domeni funkcionalnog procesnog prava redizajnirani mnogi procesni instituti te je kreiran znatan ...

28
Pravni nedostaci kod ugovora o kupoprodaji

Datum objave: 30.6.2022

Sažetak: Jedan od učinka dvostranobveznih naplatih ugovora je odgovornost za nedostatke ispunjenja koji mogu biti materijalni i pravni. Kada govorimo o pravnim nedostacima ugovaratelj odgovara za pravne nedostatke ispunjenja i dužan je štititi drugu stranu od prava i zahtjeva trećih osoba kojima bi njezino p...

29
(Ne)poznavanje prava škodi (kako nepotrebno opteretiti sudove, zemljišnu knjigu i Ustavni sud Republike Hrvatske)

Datum objave: 28.6.2022

Sažetak: Kako jednostavan predmet „zakompliciraju“ sudovi, nepotrebno opterećuju zemljišnu knjigu i nepotrebno dolaze do Ustavnog suda Republike Hrvatske (dalje: USUD)?

30
Postupanje iz članka 155. Zakona o općem upravnom postupku (Obavješćivanje o uvjetima ostvarivanja i zaštite prava)

Datum objave: 23.6.2022

Sažetak: Pravna zaštita od postupanja javnopravnih tijela i postupanja pružatelja javnih usluga uređena je Sedmim dijelom Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09., 110/21. - u nastavku teksta: ZUP). U okviru Glave I. (Zaštita od postupanja javnopravnih tijela), člankom 155. ZUP-a uređe...

31
Mogućnosti istupa i isključenja člana društva s ograničenom odgovornošću

Datum objave: 21.6.2022

Sažetak: Često iz raznih razloga pojedini član trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću želi istupiti iz društva ili društvo zbog neadekvatnog ponašanja nekog člana želi isključiti iz društva. Istupanje i isključenje člana društva s ograničenom odgovornošću su mogućnosti propisane Zakonom o trgovačkim d...

32
Zaštita stranih ulaganja na raskrižju - 2. dio

Datum objave: 14.6.2022

Sažetak: U ovom drugom nastavku fokus je usmjeren na Mišljenju 1/17 (Sporazum CETA EU-Kanada) koji pokazuje da je Sud Europske unije sada spreman prihvatiti mehanizme rješavanja sporova u vezi s ulaganjem koji su izvan redovnog mehanizma kojeg pruža pravo Unije. Po čemu je mehanizam rješavanja sukoba u odnos...

33
Zaštita stranih ulaganja na raskrižju - 1. dio

Datum objave: 9.6.2022

Sažetak: Zbog svoje opširnosti, članak se objavljuje u dva nastavka. U prvom dijelu raspravlja se presuda Achmea, koje je posljedice izazvala u odnosima unutar Europske unije, presude koje su donesene nakon nje i koja su pitanja još uvijek ostala otvorena. U sljedećem nastavku fokus će biti na Mišljenju 1/17...

34
Supsidijarnost zaštite ljudskih prava prema Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u predmetima obiteljskopravne tematike

Datum objave: 7.6.2022

Sažetak: Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (dalje: Konvencija) temeljni je međunarodnopravni instrument za zaštitu ljudskih prava u Europi. Konvencija je potpisana 1950. godine u Rimu, a danas se primjenjuje u 47 država članica Vijeća Europe. 1 Republika Hrvatska je Konvencij...

35
Pretjerani pravni formalizam kao povreda prava na pošteno suđenje

Datum objave: 2.6.2022

Sažetak: Pravo na pravično ili pošteno suđenje je zasigurno najvažnije ljudsko procesno pravo koje je zagarantirano Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda 1 (dalje u tekstu: Konvencija) u čl. 6. 2 te Ustavom Republike Hrvatske 3 (dalje u tekstu: Ustav) u čl. 29. 4 Koliko je p...

36
Značaj dokazivanja tvrdnji o postojanju ili nepostojanju činjenica u parničnom postupku

Datum objave: 31.5.2022

Sažetak: Sudovi u parničnom postupku provode postupak u kojem prosuđuju o postojanju odlučnih činjenica o kojima ovisi utvrđenje je li tužbeni ili drugi zahtjev stranke ili pak prigovor stranke u potpunosti ili djelomično osnovan, odnosno neosnovan. Oni tako postupaju zavisno o činjenicama koje su stranke is...

37
Ugovori o radu i posebna prava nastavnog osoblja u javnim ustanovama u području visokog obrazovanja

Datum objave: 26.5.2022

Sažetak: U smislu odredbe čl.102. ZZDVO-a s osobama izabranim na znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i stručna radna mjesta sklapa se ugovor o radu na neodređeno vrijeme, s obvezom provođenja reizbora ili izbora na više radno mjesto. Dakle, ovdje posebno mjesto ima institucija obvezne periodi...

38
Pravni okvir regulacije javnih ustanova u visokom obrazovanju i zapošljavanje nastavnog osoblja

Datum objave: 24.5.2022

Sažetak: Ustanova je pravna osoba čije je osnivanje i ustrojstvo uređeno Zakonom o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93., 29/97., 47/99. , 35/08. i 127/19.; dalje: ZU), a osniva se za trajno obavljanje djelatnosti od javnog interesa sukladno posebnom zakonu. Izvornim odredbama ZU-a bilo je predviđeno kako ...

39
Oslobođenje od kazne počinitelja kaznenog djela

Datum objave: 19.5.2022

Sažetak: „Primjenom stare latinske fraze nulla poena, sine culpa na instituciju oslobođenja od kazne, dolazimo do toga da ona ovdje nije do kraja primjenjiva. Krivnju i kazneno djelo imamo, ali ne i kaznu. Počinjeno djelo i krivnja počinitelja nužno ne dovode do izricanja kazne. Ali je ipak osjetno smanjenje...

40
Pojam i vrste kolektivne pravne zaštite - 2. dio

Datum objave: 17.5.2022

Sažetak: Za razliku od američkog prava, gdje je skupna tužba opći procesnopravni institut uređen odredbama Pravila 23 FRCP-a, zbog čega je njezina primjena moguća na gotovo svim pravnim područjima na kojima posebnim zakonima nije predviđeno drukčije, u njemačkom pravu primjena instituta udružne tužbe, predvi...

41
Pojam i vrste kolektivne pravne zaštite - 1. dio

Datum objave: 12.5.2022

Sažetak: Kolektivna pravna zaštita u Europi i svijetu postoji u raznim oblicima; gotovo svaka država članica Europske unije ima svoje vlastite regulative, mehanizme i pravne lijekove. Izvorna europska kolektivna pravna zaštita s popratnom pravnom regulativom koje bi se primjenjivala jedinstveno na čitavom eu...

42
Bitne povrede parničnog postupka iz odredbe čl. 354. st.2. t. 11. Zakona o parničnom postupku pred drugostupanjskim sudom

Datum objave: 10.5.2022

Sažetak: Ova bitna povreda parničnog postupka može biti počinjena kako pred prvostupanjskim sudom, tako i pred drugostupanjskim sudom u žalbenom postupku. U ovom članku ćemo kroz primjere iz sudske prakse Vrhovnog suda Republike Hrvatske prikazati neke slučajeve kada dolazi do povrede parničnog postupka iz o...

43
Zlouporabe prava u stečajnom postupku: polazne teze uz Stečajni zakon

Datum objave: 5.5.2022

Sažetak: Povrh ograničenja kojima se štite određeni legitimni interesi, kao razlog za uskratu prava uvažavaju se i okolnosti koje ukazuju kako subjekt ne ostvaruje svoje pravo u skladu s ciljem i svrhom zakonske norme. Radi se o institutima zlouporabe prava. Ipak kako su razlozi koji upućuju na zlouporabu pr...

44
Izračun mirovine i utjecaj primitaka temeljem drugog dohotka (honorarnog rada) na iznos mirovine

Datum objave: 3.5.2022

Sažetak: Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, čije su zadnje izmjene i dopune na snazi od 1. kolovoza 2021. godine, mirovine se razlikuju prema uvjetima koje osoba treba ispuniti za odlazak u mirovinu ili uvjetima za stjecanje prava na mirovinu. Svota mirovine računa se tako da se osobni bodovi pomnože s m...

45
Anonimne kaznene prijave

Datum objave: 28.4.2022

Sažetak: „Kaznena prijava (noticia criminis, denuntiatio) jest pisana ili na drugi način priopćena obavijest o kaznenom djelu za koje se progoni po službenoj dužnosti (eventualno i o njegovu počinitelju), upućena izravno ili posredno državnome odvjetniku. Obavijest o kaznenom djelu može imati različit sadrža...

46
Institut podugovaranja prema Zakonu o javnoj nabavi, u novijoj praksi

Datum objave: 26.4.2022

Sažetak: Autor u članku obrađuje institut podugovaranja kroz noviju praksu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (dalje: Ministarstvo), Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (dalje: Državna komisija) i Visokog upravnog suda RH (dalje: VUS).

47
Pretjerani pravni formalizam kao povreda prava na pristup sudu

Datum objave: 21.4.2022

Sažetak: U prvom dijelu ovog članka autorica će prikazati praksu ESLJP-a o povredi prava na pravično suđenje zbog pretjeranog pravnog formalizma, dok će u drugom dijelu istu povredu analizirati kroz praksu hrvatskih sudova, s posebnim naglaskom na primjenu Ovršnog Zakona 7 i Zakona o parničnom postupku 8 .

48
Prekomjerno oštećenje kao razlog pobojnosti ugovora

Datum objave: 19.4.2022

Sažetak: Prekomjerno oštećenje je prema odredbi čl. 375. ZOO-a 1 razlog za poništenje ugovora. U ovom članku izložit ćemo iz kojih razloga dolazi do pobojnosti ugovora zbog prekomjernog oštećenja, tko, kako i u kojem roku ih može poništiti, a u slučaju poništaja koje to pravne posljedice nastaju, sve to uz ...

49
Primjena novog Zakona o zaštiti potrošača na djelovanje i aktivnost udruga i drugih neprofitnih pravnih osoba

Datum objave: 14.4.2022

Sažetak: Dana 28. svibnja 2022. stupa na snagu novi Zakon o zaštiti potrošača s kojim danom prestaje važiti istoimeni zakon iz 2014. Što je novo i drugačije uređeno ovim Zakonom, a od bitnog je značaja za djelovanje i aktivnost udruga i drugih neprofitnih pravih osoba, pišemo u nastavku ovoga članka.

50
Pravni okvir za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

Datum objave: 12.4.2022

Sažetak: Republika Hrvatska je potpisivanjem Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji postala stranka Ugovora o Europskoj uniji, kao i Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, čime su odredbe temeljnih ugovora Europske unije postale...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje