Poredano po:

Broj dokumenata: 1557

1
Ponovno (po)nešto o naknadi parničnih troškova

Datum objave: 2.2.2023

Sažetak: Predmetni stručni rad je četvrti po redu u našoj pravnoj karijeri u kojem se bavimo temom naknade troškova parničnog postupka. U posljednja dva rada u kontekstu smo tog instituta tematizirali, analizirali, problematizirali i kritizirali neke odluke Europskog suda ljudska prava, dalje ECHR, donijete ...

2
Promjene u vezi mase sredstava za plaće i druge izmjene i dopune Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Datum objave: 31.1.2023

Sažetak: Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10.) (u daljnjem tekstu: ZPL) nije se mijenjao od dana donošenja. Nedavno (u listopadu 2022.) provedeno je javno savjetovanje o tada planiranim i predloženim izmjenama i dopunama ovoga Zakona, s velikim zaniman...

3
Ugovorna kazna

Datum objave: 26.1.2023

Sažetak: Jedno od temeljnih načela građanskog prava je načelo dispozitivnosti, prema kojem građanskopravni odnos nastaje, prestaje i mijenja se, voljom stranaka. Sadržano u odredbi čl. 2. Zakona o obveznim odnosima kojom je propisano da sudionici u prometu slobodno uređuju obvezne odnose (osim ako to nije su...

4
Ugovor o radu na određeno vrijeme u svjetlu novog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu

Datum objave: 24.1.2023

Sažetak: Nakon dugo iščekivanih izmjena i dopuna Zakona o radu („Narodne novine“ br. 93/14., 127/17., 98/19., dalje u tekstu: ZR) dana 22. prosinca 2022. konačno je objavljen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu (dalje utekstu: ZID ZR).

5
Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta

Datum objave: 19.1.2023

Sažetak: Komasacija poljoprivrednog zemljišta je postupak grupiranja odnosno preraspodjele zemljišnih čestica na određenom području radi boljeg iskorištavanja. Provodi se grupiranjem zemljišta u veće i pravilnije čestice na nekom području radi ekonomičnijeg iskorištavanja, stvaranja povoljnijih uvjeta za ra...

6
Tužba u upravnom sporu

Datum objave: 17.1.2023

Sažetak: Tužba je inicijalni podnesak u upravnom sporu, sudskom postupku sa zasebnim konstitucionalnim utemeljenjem 1 . „Za pokretanje upravnog spora vrijedi isključivo stranačka, a ne i službena (oficijelna) maksima“ 2 . „Tužba je zahtjev osobe upućen upravnom sudu da joj pruži pravnu zaštitu kako bi se nez...

7
Predstavnik radnika u organu javne ustanove

Datum objave: 12.1.2023

Sažetak: Kolektivno radno pravo podrazumijeva dvije grupe povezanih instituta - sudjelovanje radnika u odlučivanju (radničko vijeće, skupovi radnika, predstavnik radnika u organu poslodavca) i kolektivne radne odnose (interesne udruge radnika i poslodavaca, kolektivni ugovori, štrajk i rješavanje kolektivnih...

8
Što donose nove izmjene i dopune Zakona o radu u vezi ostvarenja ravnoteže između poslovnog i privatnog života radnika, transparentnih i predvidivih radnih uvjeta, primjena u praksi

Datum objave: 10.1.2023

Sažetak: U „Narodnim novinama“ broj 151/22. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu (u daljnjem tekstu: Zakon), s početkom primjene od 1. siječnja 2023., osim dva članka Zakona.

9
Realni kontrakti - nastanak i razvoj u doba Rimskog carstva

Datum objave: 5.1.2023

Sažetak: Današnje pravo i zakonodavstvo ne bi bilo moguće bez temelja koje je rimsko pravo postavilo prije gotovo 2000 godina. Ono je bilo ključno tada i danas u reguliranju društvenih odnosa među ljudima koji su do razvoja rimskog prava bili slabo ili gotovo nikako uređeni. U ovom radu osvrnut ćemo se na re...

10
Sustav volontiranja u Republici Hrvatskoj

Datum objave: 3.1.2023

Sažetak: U današnjem društvenom uređenju volontiranje zauzima sve značajniju ulogu u dobrobiti i napretku društvene zajednice, kao i promicanju temeljnih ljudskih vrijednosti. Volonterizam kao oblik participacije građana predstavlja značajan pokretač društvenih promjena kojim se utječe na poboljšanje kvalite...

11
Pravomoćna osuđujuća presuda gospodarskog subjekta ili njegove ovlaštene osobe, kao obvezni razlog isključenja ponuditelja iz postupka javne nabave

Datum objave: 29.12.2022

Sažetak: Kažnjavanost gospodarskog subjekta i/ili osobe koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta („ovlaštena osoba“), tj. postojanje pravomoćne osuđujuće presude za neko od kaznenih djela navedenih u članku 25...

12
Pravna sredstva kojima se intervenira u rješenje (upravni akt)

Datum objave: 27.12.2022

Sažetak: Primjenom odredaba Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09. i 110/21., u nastavku teksta: ZUP), u sadržaj ili opstojnost ranije donesenog rješenja (upravnog akta) može biti intervenirano primjenom nekog od sljedećih instituta:

13
Osposobljavanje radnika prema sadašnjem i budućem zakonskom uređenju

Datum objave: 22.12.2022

Sažetak: Tehnološki napredak kojem smo svakodnevno izloženi utječe na svaki aspekt ljudskoga života, a svakako i na poslovne procese. Uvođenje inovacija u procese rada odvija se neusporedivo intenzivnije nego prije, što zahtijeva brzu prilagodbu kako poslodavaca, tako i radnika.

14
Žalba prema čl. 414. Zakona o javnoj nabavi; normativni višak ili signal nepotpune pravne zaštite?

Datum objave: 20.12.2022

Sažetak: Već neko vrijeme postoji dilema u pogledu svrhe odredbe iz naslova ovog rada. Čl. 414. Zakona o javnoj nabavi (dalje: ZJN) kvalificiran je kao „normativna svaštara“ bez makar i primarne analize njegova sadržaja, 1 odnosno je sumirana dotadašnja praksa vezana za isti članak, također bez temeljite an...

15
Pravo na plaćeni godišnji odmor: prikaz dosadašnje i najnovije prakse Suda Europske unije

Datum objave: 15.12.2022

Sažetak: Povod ovom članku su dvije najnovije odluke Suda Europske unije donesene u rujnu ove godine u kojima se analizira mogućnost gubitka prava na plaćeni godišnji odmor zato što nije iskorišten u određenom vremenskom razdoblju. U prvom predmetu, razlog za prestanak prava na plaćeni godišnji odmor bilo je...

16
Pravo na štrajk u javnim ustanovama

Datum objave: 13.12.2022

Sažetak: Štrajk je industrijska akcija radnika koji prekidom rada pokušavaju iznuditi od poslodavca neke ustupke. Kao industrijska akcija datira iz vremena industrijske revolucije, odnosno tzv. industrijskog kapitalizma. Štrajk je privremeni kolektivni prekid rada zaposlenih u cilju vršenja pritiska na poslo...

17
Ponavljanje postupka u parnici nakon presude Europskog suda za ljudska prava

Datum objave: 8.12.2022

Sažetak: Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda 1 i Europski sud za ljudska prava su sastavni dio našeg pravnog poretka. Konvencija u odredbi čl. 46. propisuje da se "visoke ugovorne stranke obvezuju da će se podvrgnuti konačnoj presudi Suda u svakom sporu u kojem su stranke", a izvršenje ...

18
Raspolaganje poslovnim udjelom

Datum objave: 6.12.2022

Sažetak: Članstvo u društvu s ograničenom odgovornošću stječe se i određuje poslovnim udjelom. Poslovnim udjelom može se raspolagati, odnosno on se može prenositi i nasljeđivati u kojem slučaju dolazi do izvedenog stjecanja članstva u društvo s ograničenom odgovornošću. Osim prijenosa i nasljeđivanja poslovn...

19
Novela Zakona o zemljišnim knjigama iz 2022.

Datum objave: 1.12.2022

Sažetak: Zemljišne knjige u hrvatskom pravnom poretku ukorijenjene su još od vremena Austrijskog građanskog zakonika (OGZ) s čijom primjenom dolazi i do razvoja zemljišnoknjižnog prava. Intenzivniji razvoj zemljišnoknjižnog prava na području Hrvatske započinje donošenjem tzv. Gruntovnog reda iz 1855. godine,...

20
Pisani postupak i diskrecijsko odlučivanje u sporovima male vrijednosti

Datum objave: 29.11.2022

Sažetak: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku stupio je na snagu 19. srpnja 2022. 1 Jedan od osnovnih ciljeva novele je ubrzanje postupka i poboljšanje učinkovitosti pravosuđa što zakonodavac nastoji postići uvođenjem rokova za stranke i suce te smjelim izmjenama u postupcima u sporovima...

21
Terorizam i ljudska prava u kontekstu borbe protiv terorizma

Datum objave: 24.11.2022

Sažetak: Terorizam predstavlja stvarnu i izravnu ugrozu na ljudska prava s razarajućim posljedicama na pravo na život, slobodu i tjelesni integritet žrtava; uz to, terorizam može destabilizirati vlade, potkopati civilno društvo, ugroziti mir i sigurnost te zaprijetiti društvenom i ekonomskom razvoju. Sve nav...

22
Izazovi čuvanja poslovne tajne u (pred)stečajnom postupku

Datum objave: 22.11.2022

Sažetak: U RH se u posljednje vrijeme poduzimaju sustavne aktivnosti radi unaprjeđenja stečajnog postupka u cijelosti, pa tako i u dijelu koji se odnosi na afirmaciju načela transparentnosti. Ipak, i zadnja Novela Stečajnog zakona iz 2022. načelo transparentnosti izričito ne proklamira, iako se ono susreće u...

23
Fotografije, video i zvučne snimke kao dokazi u parničnom postupku

Datum objave: 17.11.2022

Sažetak: Razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije u zadnja dva desetljeća doveo je do sveprisutnosti raznolikih tehničkih uređaja za snimanje slike i zvuka (mobitela s ugrađenim kamerama i mikrofonima, nadzornih kamera, dronova s kamerama i sl.) koji su cjenovno dostupni najširem krugu osoba i koji se...

24
Položaj žrtve kaznenog djela u sudskoj praksi Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska prava

Datum objave: 15.11.2022

Sažetak: Povećana i olakšana mobilnost ljudi unutar Europske unije otvorila je i nove mogućnosti za počinitelje kaznenih djela te stoga sve više ljudi mogu postati žrtve kriminala. Procjenjuje se da svake godine 15% Europljana ili 75 milijuna ljudi u Europskoj uniji postane žrtva kriminala 1 . S druge strane...

25
Presuda: Trajektna luka Split protiv Republike Hrvatske - sadržaj, forma ili … nešto treće?

Datum objave: 10.11.2022

Sažetak: Povod za pisanje ovog članka je presuda Europskog suda za ljudska prava iz Strasbourga 1 u slučaju Trajektna luka Split d.d. 2 protiv Hrvatske donesena 29. 3. 2022., a objavljena 28. 4. 2022. Vijest o presudi objavljena je u većini dnevnih tiskovina u Hrvatskoj, ali osim citiranja navoda iz objave...

26
Evidentiranje štete pričinjene šumskom krađom korištenjem blockchain-a

Datum objave: 8.11.2022

Sažetak: Brojni su primjeri i prijedlozi za korištenje tehnike blockchain u praksi, od klasičnih primjera kriptovaluta što recentno dolazi u pitanje, preko računovodstva, zaštite osobnih podataka i medicine, sve do poljoprivrede i osiguranja. Upotreba u okvirima ili granicama kaznenog prava još nije zamijeće...

27
Raskid ugovora zbog neispunjenja

Datum objave: 3.11.2022

Sažetak: Raskid ugovora je jedan od načina prestanka ugovora. 1 U ovom članku usredotočit ćemo se na raskid ugovora uslijed neispunjenja obveze u dvostranoobveznim ugovorima do kojeg može doći na temelju samog zakona ili prostom izjavom volje. Pretpostavke pod kojima može doći do raskida ugovora zbog neispu...

28
Sloboda kretanja radnika unutar Europske unije i praksa Suda Europske unije

Datum objave: 27.10.2022

Sažetak: Omogućavanje slobode kretanja radnika unutar Europske unije u funkciji stvaranja i jačanja unutarnjeg tržišta te realizacije bitnih ciljeva socijalne politike jedan je od temelja europskog projekta još od samoga začetka europskog projekta 1957. godine. Sloboda kretanja ljudi jedno je od vitalnih pod...

29
Način predaje podneska javnopravnom tijelu prema Zakonu o općem upravnom postupku

Datum objave: 25.10.2022

Sažetak: Komunikacija između stranaka i javnopravnog tijela u upravnom postupku predstavlja jedan od najbitnijih elemenata tog postupka. Kada inicijativa u upravnom postupku dolazi od stranaka tada je osobito važno da se strankama olakša pristup javnopravnim tijelima. Naime, stranke ne moraju biti pravni str...

30
Povijesni prikaz ustroja sudstva i imenovanja sudaca u Hrvatskoj od raspada Austro - Ugarske Monarhije do stvaranja moderne samostalne hrvatske države (1918. - 1990.)

Datum objave: 20.10.2022

Sažetak: Jamstvo neovisne i nepristrane sudbene vlasti predstavlja koncept suvremenog demokratskog društva utemeljenog na proširenim vrijednostima, a pravo na pravično suđenje pred neovisnim i nepristranim sudom zajamčeno je nacionalnim i međunarodnim propisima. 1

31
Izmjene u sustavu javne nabave koje donosi novela Zakona o javnoj nabavi

Datum objave: 18.10.2022

Sažetak: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi usvojen je na 12. sjednici Hrvatskoga sabora dana 23. rujna 2022. godine a objavljen je u "Narodnim novinama" br. 114/22., od 3. listopada 2022. Zakon je stupio je na snagu osmoga dana od dana objave.

32
Neke procesne dileme u parnicama radi proglašenja ovrhe nedopuštenom

Datum objave: 13.10.2022

Sažetak: Parnica koja se vodi radi proglašenja ovrhe nedopuštenom posljedica je žalbe podnesene protiv prvostupanjskog rješenja o ovrsi. Naime, člankom 52. Ovršnog zakona 1 propisano je postupanje ovršnog suda u slučaju kada je žalba protiv rješenja o ovrsi izjavljena zbog razloga sadržanih u članku 50. sta...

33
Gornja granica kazne kao nedostižan plafon za kažnjavanje povratništva

Datum objave: 11.10.2022

Sažetak: Kaznena politika hrvatskih sudova uglavnom se opisuje kao izrazito blaga, od čega nisu izuzeti slučajevi recidivizma, čak niti situacije kada specijalni povratnici iznova dođu pred sud, pozvani na odgovornost zbog osnovane sumnje na počinjenje odgovarajućeg kaznenog djela. U radu se opisuju karakter...

34
Zadruge kao subjekt poslovanja u gospodarstvu Republike Hrvatske

Datum objave: 6.10.2022

Sažetak: O zadrugama kao obliku djelovanja u gospodarstvu kroz povijest, napisano je jako mnogo radova. Interesantno je da se svi oni, ili velika većina njih, bavi poviješću nastanka zadruga i da proučava zadrugu kroz prizmu sociologije, agronomije, ekonomije i sličnih znanstvenih kutova, a da jako malo ima,...

35
Neka pitanja problematike skupljanja komunalnog otpada: Odluka Grada Zagreba kao primjer dobre prakse za višestambene zgrade?

Datum objave: 4.10.2022

Sažetak: Polazeći od teze kako postoji ustavna i konvencijska kategorija prava na zdrav okoliš te od teze da su nacionalni i nadnacionalni sudovi donosili odluke u različitim predmetima u kojima je u pitanje dovedena kvaliteta okoline pojedinca uz obrazloženje da bi nesigurni ekološki uvjeti ili uvjeti koji ...

36
Osobito bitne povrede postupka javne nabave u praksi državne komisije i Visokoga upravnog suda RH

Datum objave: 29.9.2022

Sažetak: Autor u članku obrađuje osobito bitne povrede postupka javne nabave u praksi Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (dalje u tekstu: Državna komisija) i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (dalje u tekstu: VUS RH).

37
Prepoznavanje u kriminalistici - povijest i razvoj te postupci i pravila prepoznavanja

Datum objave: 27.9.2022

Sažetak: Povijest poznaje drugačije metode prepoznavanje od današnjih. Radilo se o brutalnim metodama sakaćenja i žigosanja osoba koje su nešto skrivile u društvenoj zajednici.

38
Stranačka istina po načelu otvorenog pravosuđenja i pravilima o teretu dokazivanja

Datum objave: 22.9.2022

Sažetak: Načela jednakosti i kontradiktornosti procesnih subjekata u postupku kako ih shvaća Europski sud za ljudska prava traže da stranke budu upoznate sa stavovima suda od kojih zavisi usmjeravanje parnice i njena sudbina, a što je u vezi s provođenjem načela otvorenog pravosuđenja o kojemu se i danas mno...

39
Kako neposredno primijeniti ustavnu ili konvencijsku odredbu, a kako prilagođujuće protumačiti zakon?

Datum objave: 20.9.2022

Sažetak: Jedna od situacija u kojoj sudovi neposredno primjenjuju ustavnu i/ili konvencijsku odredbu 1 jest kada ocijene da, u okolnostima dotičnog slučaja, „standardna“, uobičajena primjena norme nacionalnog zakonodavstva daje rezultate nesuglasne Ustavu Republike Hrvatske, odnosno Konvenciji. Zakonska odr...

40
Zastara potraživanja maloljetnog djeteta osnovom neplaćenih iznosa uzdržavanja

Datum objave: 15.9.2022

Sažetak: Stupanjem na snagu odredbe čl. 9. Zakona 1 o izmjenama i dopunama Obiteljskog zakona 2 , a on je, nota bene, na snagu stupio 01. siječnja 2008., dakle prije gotovo 15 godina, u tuzemni je obiteljskopravni normativni okvir inkorporiran institut tzv. uskraćenog uzdržavanja na način da je navedenim za...

41
Nesavjesno liječenje sa smrtnom posljedicom

Datum objave: 13.9.2022

Sažetak: Kazneno djelo nesavjesno liječenje rijetkost je u sudskoj praksi, ali kada je kvalificirano smrtnom posljedicom izaziva pažnju javnosti, uz neupitne traume kod bližnjih preminule osobe, žrtve kaznenog djela. Najteža posljedica djela, smrt jedne ili više osoba, formalno se sankcionira strogim zatvors...

42
Povlastice i imunitet diplomatskih predstavnika s osvrtom na kazneno procesni imunitet diplomatskih agenata

Datum objave: 8.9.2022

Sažetak: Poseban problem predstavlja postupanje određenih upravnih tijela, konkretno policije, zemlje primateljice prema diplomatskom agentu. U radu ćemo dati prikaz diplomatskih imuniteta i privilegija, njihovo trajanje, koje su vrste imuniteta diplomatskih agenata i njegovog osoblja s naglaskom na kaznenop...

43
Žig Europske unije

Datum objave: 6.9.2022

Sažetak: Pravo intelektualnog vlasništva možemo definirati kao granu prava koja regulira pravne odnose, pretežno imovinske, glede najšireg spektra intelektualnih dobara. 1 Uputno je naglasiti da pravo intelektualnog vlasništva u tom spektru obuhvaća dvije osnovne sastavnice: autorsko pravo te pravo industri...

44
Neka otvorena pitanja novog Zakona o elektroničkim komunikacijama

Datum objave: 1.9.2022

Sažetak: Digitalna agenda za Europu predviđaju da u svi Europljani imaju pristup znatno većim internetskim brzinama što zahtijeva i provođenje elektroničke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) kroz stambene zgrade. S obzirom na to da je obnavljanje i održavanje postojeće te polaganje nove EKI vrlo komp...

45
Primjena novog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima na glazbenu industriju

Datum objave: 30.8.2022

Sažetak: Kao posljedica implementacije Direktive 2019/790 o autorskom pravu i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu u novi Zakon o autorskom pravu i srodnim pravilima unesena su neka nova pravila koje se odnose na glazbenu industriju, osobito na korištenje glazbenih snimaka na internetu. Zakonod...

46
Kada se ne odgovara za štetu

Datum objave: 25.8.2022

Sažetak: U ovom članku prikazat ćemo koje osobe i pod kojim pretpostavkama ne odgovaraju za štetu, kao i kada je to propisano, tko umjesto njih može biti odgovoran. Navedena materija uređena je odredbama čl. 1050. do 1060. ZOO-a 1 , a koje odredbe su gotovo sadržajno identične odredbama čl. 159. do 159. ZOO/...

47
Razvod braka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji

Datum objave: 23.8.2022

Sažetak: Brak je pravni odnos zamršenog emotivnog, ekonomskog, pa čak i društvenog sadržaja između dvaju osoba suprotnog spola (muškarca i žene) koje su odlučile osnovati registriranu životnu zajednicu; on je također poželjan i za partnere i društvo - njegovim sklapanjem muškarac i žena prihvaćaju određena p...

48
Tajni nadzor u sudskoj praksi Europskog suda za ljudska prava

Datum objave: 18.8.2022

Sažetak: Države imaju široku slobodu procjene u odabiru sredstava za sprječavanje teških zločina i opasnosti za državnu sigurnost. Nema sumnje da kaznena djela, terorizam, špijunaža, separatizam i druge prijetnje demokratskom društvu zahtijevaju usvajanje ozbiljnijih i učinkovitih mjera. Međutim, ne smije se...

49
Novine koje je donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji

Datum objave: 16.8.2022

Sažetak: Hrvatski sabor je na 11. sjednici 29. travnja 2022. donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji 1 (dalje: ZID ZOPPKER) koji je stupio na snagu 14. svibnja 2022. 2

50
Položaj zaklada u pozitivnom zakonodavstvu Republike Hrvatske

Datum objave: 11.8.2022

Sažetak: Pravni položaj zaklada i njihovo djelovanje u društvenom i gospodarskom životu Republike Hrvatske uređeno je zakonskim propisima. Naime, temeljni Zakon koji uređuje pravni položaj i djelatnost zaklada je Zakon o zakladama. S financijskog aspekta, na zaklade kao neprofitne pravne osobe se primjenjuju...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje