Poredano po:

Broj dokumenata: 1486

1
Ugovori o radu i posebna prava nastavnog osoblja u javnim ustanovama u području visokog obrazovanja

Datum objave: 26.5.2022

Sažetak: U smislu odredbe čl.102. ZZDVO-a s osobama izabranim na znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i stručna radna mjesta sklapa se ugovor o radu na neodređeno vrijeme, s obvezom provođenja reizbora ili izbora na više radno mjesto. Dakle, ovdje posebno mjesto ima institucija obvezne periodi...

2
Pravni okvir regulacije javnih ustanova u visokom obrazovanju i zapošljavanje nastavnog osoblja

Datum objave: 24.5.2022

Sažetak: Ustanova je pravna osoba čije je osnivanje i ustrojstvo uređeno Zakonom o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93., 29/97., 47/99. , 35/08. i 127/19.; dalje: ZU), a osniva se za trajno obavljanje djelatnosti od javnog interesa sukladno posebnom zakonu. Izvornim odredbama ZU-a bilo je predviđeno kako ...

3
Oslobođenje od kazne počinitelja kaznenog djela

Datum objave: 19.5.2022

Sažetak: „Primjenom stare latinske fraze nulla poena, sine culpa na instituciju oslobođenja od kazne, dolazimo do toga da ona ovdje nije do kraja primjenjiva. Krivnju i kazneno djelo imamo, ali ne i kaznu. Počinjeno djelo i krivnja počinitelja nužno ne dovode do izricanja kazne. Ali je ipak osjetno smanjenje...

4
Pojam i vrste kolektivne pravne zaštite - 2. dio

Datum objave: 17.5.2022

Sažetak: Za razliku od američkog prava, gdje je skupna tužba opći procesnopravni institut uređen odredbama Pravila 23 FRCP-a, zbog čega je njezina primjena moguća na gotovo svim pravnim područjima na kojima posebnim zakonima nije predviđeno drukčije, u njemačkom pravu primjena instituta udružne tužbe, predvi...

5
Pojam i vrste kolektivne pravne zaštite - 1. dio

Datum objave: 12.5.2022

Sažetak: Kolektivna pravna zaštita u Europi i svijetu postoji u raznim oblicima; gotovo svaka država članica Europske unije ima svoje vlastite regulative, mehanizme i pravne lijekove. Izvorna europska kolektivna pravna zaštita s popratnom pravnom regulativom koje bi se primjenjivala jedinstveno na čitavom eu...

6
Bitne povrede parničnog postupka iz odredbe čl. 354. st.2. t. 11. Zakona o parničnom postupku pred drugostupanjskim sudom

Datum objave: 10.5.2022

Sažetak: Ova bitna povreda parničnog postupka može biti počinjena kako pred prvostupanjskim sudom, tako i pred drugostupanjskim sudom u žalbenom postupku. U ovom članku ćemo kroz primjere iz sudske prakse Vrhovnog suda Republike Hrvatske prikazati neke slučajeve kada dolazi do povrede parničnog postupka iz o...

7
Zlouporabe prava u stečajnom postupku: polazne teze uz Stečajni zakon

Datum objave: 5.5.2022

Sažetak: Povrh ograničenja kojima se štite određeni legitimni interesi, kao razlog za uskratu prava uvažavaju se i okolnosti koje ukazuju kako subjekt ne ostvaruje svoje pravo u skladu s ciljem i svrhom zakonske norme. Radi se o institutima zlouporabe prava. Ipak kako su razlozi koji upućuju na zlouporabu pr...

8
Izračun mirovine i utjecaj primitaka temeljem drugog dohotka (honorarnog rada) na iznos mirovine

Datum objave: 3.5.2022

Sažetak: Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, čije su zadnje izmjene i dopune na snazi od 1. kolovoza 2021. godine, mirovine se razlikuju prema uvjetima koje osoba treba ispuniti za odlazak u mirovinu ili uvjetima za stjecanje prava na mirovinu. Svota mirovine računa se tako da se osobni bodovi pomnože s m...

9
Anonimne kaznene prijave

Datum objave: 28.4.2022

Sažetak: „Kaznena prijava (noticia criminis, denuntiatio) jest pisana ili na drugi način priopćena obavijest o kaznenom djelu za koje se progoni po službenoj dužnosti (eventualno i o njegovu počinitelju), upućena izravno ili posredno državnome odvjetniku. Obavijest o kaznenom djelu može imati različit sadrža...

10
Institut podugovaranja prema Zakonu o javnoj nabavi, u novijoj praksi

Datum objave: 26.4.2022

Sažetak: Autor u članku obrađuje institut podugovaranja kroz noviju praksu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (dalje: Ministarstvo), Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (dalje: Državna komisija) i Visokog upravnog suda RH (dalje: VUS).

11
Pretjerani pravni formalizam kao povreda prava na pristup sudu

Datum objave: 21.4.2022

Sažetak: U prvom dijelu ovog članka autorica će prikazati praksu ESLJP-a o povredi prava na pravično suđenje zbog pretjeranog pravnog formalizma, dok će u drugom dijelu istu povredu analizirati kroz praksu hrvatskih sudova, s posebnim naglaskom na primjenu Ovršnog Zakona 7 i Zakona o parničnom postupku 8 .

12
Prekomjerno oštećenje kao razlog pobojnosti ugovora

Datum objave: 19.4.2022

Sažetak: Prekomjerno oštećenje je prema odredbi čl. 375. ZOO-a 1 razlog za poništenje ugovora. U ovom članku izložit ćemo iz kojih razloga dolazi do pobojnosti ugovora zbog prekomjernog oštećenja, tko, kako i u kojem roku ih može poništiti, a u slučaju poništaja koje to pravne posljedice nastaju, sve to uz ...

13
Primjena novog Zakona o zaštiti potrošača na djelovanje i aktivnost udruga i drugih neprofitnih pravnih osoba

Datum objave: 14.4.2022

Sažetak: Dana 28. svibnja 2022. stupa na snagu novi Zakon o zaštiti potrošača s kojim danom prestaje važiti istoimeni zakon iz 2014. Što je novo i drugačije uređeno ovim Zakonom, a od bitnog je značaja za djelovanje i aktivnost udruga i drugih neprofitnih pravih osoba, pišemo u nastavku ovoga članka.

14
Pravni okvir za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

Datum objave: 12.4.2022

Sažetak: Republika Hrvatska je potpisivanjem Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji postala stranka Ugovora o Europskoj uniji, kao i Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, čime su odredbe temeljnih ugovora Europske unije postale...

15
Troškovi osiguranja dokaza

Datum objave: 7.4.2022

Sažetak: Dokazivanje se sastoji od niza parničnih radnji koje poduzimaju procesni subjekti s ciljem da se utvrdi istinitost tvrdnji o činjenicama koje su bitne za primjenu prava. 1 Primjena instituta osiguranja dokaza podrazumijeva da se dokazi izvode izvan redovnog tijeka stvari. U praksi se pokazuje sve ...

16
Obnova upravnog postupka zbog kaznenopravnih razloga

Datum objave: 5.4.2022

Sažetak: Obnova postupka jedan je od triju izvanrednih pravnih lijekova uređenih Zakonom o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09. i 110/21., u nastavku teksta: ZUP). 1 Obnova postupka dopuštena je u odnosu na konačno rješenje, tj. rješenje protiv kojeg se ne može izjaviti žalba (članak 123. st...

17
Mogu li se osigurati troškovi ovrhe civilnom diobom nekretnine?

Datum objave: 31.3.2022

Sažetak: U postupku ovrhe civilnom diobom nekretnine paralelno se primjenjuju pravila stvarnog i ovršnog prava. Unutar takvog paralelizma postoji određeno normativno nesuglasje na koje se ukazuje u radu. Započinje se analizom stvarnopravnog uređenja razvrgnuća suvlasništva koja se potom nadopunjuje analizom ...

18
Postojeća ograničenja uporabe prava vlasništva

Datum objave: 29.3.2022

Sažetak: Vlasništvo može biti ograničeno na temelju zakona, pravnog posla i tuđih prava. Prestankom ograničenja ponovno se uspostavlja punina vlasničkih ovlasti. Zakonska ograničenja prava vlasništva mogu biti opća i posebna. Opća ograničenja se tiču zabrane šikane, krajnje nužde i trpljenja zahvata izvan ...

19
Dokazivanje mjera samokorekcije u postupku javne nabave

Datum objave: 24.3.2022

Sažetak: Jedno od pitanja koje treba razmotriti u kontekstu primjene instituta samokorekcije jest svakako pitanje dokazivanja mjera samokorekcije. Razloga se u tom smjeru može navesti više no kao najvažnije vidim potrebu razjašnjavanja pravne osnove dokazivanja ovih mjera ali i razmatranje pojedinih dokaznih...

20
Konkretna opasnost u slučaju kaznenog djela širenja i prenošenja zarazne bolesti

Datum objave: 22.3.2022

Sažetak: Kaznena djela protiv zdravlja ljudi pripadaju skupini opće opasnih kaznenih djela. Radi se o djelima usmjerenim protiv zdravlja više osoba, što ih čini sličnima djelima protiv opće sigurnosti ljudi. Kod najvećeg broja takvih kaznenih djela posljedica je opća opasnost za zdravlje ljudi i čovjekovu sr...

21
Predugovor

Datum objave: 17.3.2022

Sažetak: U pravnom prometu ugovorne strane se često odlučuju na sklapanje predugovora iz različitih razloga kao npr. trenutni nedostatak financijskih sredstva radi čega je potrebno ishoditi kredit od banke ili nepovjerenja prema dugoj strani zbog bojazni da će stvar biti prodana trećoj osobi koja naknadno po...

22
Blockchain tehnologija (1): O čemu se zapravo radi?

Datum objave: 15.3.2022

Sažetak: Ovaj je rad zamišljen kao trodijelni niz. U ovom prvom dijelu naglasak je na blockchain tehnologiji i njezinim elementima. U tom pogledu objasnit će se struktura pohrane podataka, proces transakcije i odlike kriptovaluta.

23
Pogled na Nacrt Zakona o stečaju potrošača za 2022.: treća sreća?

Datum objave: 10.3.2022

Sažetak: Kako se pravni instituti ne mogu uspostaviti u kratkom razdoblju, iako napori za izgradnju i njihovo funkcioniranje moraju biti permanentni i primarni, pitanje implementacije i uređenja instituta potrošačkog stečaja kao podvrste stečaja predstavlja jedno od aktualnijih pitanja. Ratio ovog skromnog p...

24
Analiza Nacrta novele Stečajnog zakona iz 2022.: još jedne (reformske ili kozmetičke) izmjene?

Datum objave: 8.3.2022

Sažetak: Kako je Stečajni zakon iz 1996. bio mijenjan sedam puta, zakonodavac se 2015. odlučio za donošenje novog Stečajnog zakona. Iako je cilj Novelom 2017. primarno olakšati predstečajni postupak propisivanjem realnih rokova za poduzimanje određenih radnji u postupku, ispravljaju se uočene pogreške i prop...

25
Kako formulirati reformacijski tužbeni zahtjev u upravnom sporu

Datum objave: 3.3.2022

Sažetak: Reformacijskom presudom u upravnom sporu naziva se presuda kojom upravni sud usvaja tužbeni zahtjev i - terminologijom Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“ br. 20/10., 143/12., 152/14., 94/16., 29/17. i 110/21., u nastavku teksta: ZUS) - odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom interesu stranke...

26
Udruživanje ustanova u hrvatskom pravu

Datum objave: 1.3.2022

Sažetak: Pojam ustanova određen je Zakonom o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93., 29/97., 47/99. , 35/08. i 127/19.; u daljnjem tekstu: ZU). Prema odredbama čl. 1. st. 1. i 2. ZU-a, ustanova je pravna osoba čije je osnivanje i ustrojstvo određeno Zakonom o ustanovama, a osniva se za trajno obavljanje dje...

27
Digitalna preobrazba postupka i asertivni suci kao nositelji novih izmjena i dopuna Zakona o parničnom postupku

Datum objave: 24.2.2022

Sažetak: Dana 25. siječnja 2022. otvoreno je Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku 1 . Uspostava željene normativne i tehnološke transformacije bazira se na održavanju ročišta na daljinu, uvođenju obveznog tonskog snimanja rasprava, uređenju postupka u spo...

28
Pitanja koja se rješavaju novim Zakonom o socijalnoj skrbi

Datum objave: 22.2.2022

Sažetak: Tema ovog članka je novi Zakon o socijalnoj skrbi kao temeljni propis kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi, korisnici, prava i usluge te postupci za njihovo ostvarivanje, način obavljanja djelatnosti i druga pitanja značajna za djelatnost socijalne skrbi.

29
Praksa ESLJP-a o povredi prava na pristup sudu u predmetima povezanim uz (ne)prijavu tražbine u stečajnom postupku

Datum objave: 17.2.2022

Sažetak: Europski sud za ljudska prava (dalje ESLJP ili Sud) još 2008. donio je jednu presudu koja je od značaja za domaću sudsku praksu povezanu uz pravne posljedice (ne)prijave tražbine u stečajnom postupku. Stranke parničnih postupaka na tu presudu često se pozivaju, ali isto tako vrlo često neosnovano.

30
Normativni poslovi jedinica lokalne samouprave u području trgovine, ugostiteljstva i turizma (II dio)

Datum objave: 15.2.2022

Sažetak: Uvjeti za obavljanje djelatnosti trgovine propisani su odredbama Zakona o trgovini („Narodne novine“ br. 87/08., 116/08., 76/09.-Odl.Ust.s., 114/11., 68/13., 30/14., 32/19., 98/19. i 32/20.; u nastavku: ZT). Trgovina je gospodarska djelatnost kupnje i prodaje robe i/ili pružanja usluga u trgovini u ...

31
Normativni poslovi jedinica lokalne samouprave u području trgovine, ugostiteljstva i turizma (I dio)

Datum objave: 10.2.2022

Sažetak: Način na koji pravne i fizičke osobe mogu obavljati djelatnost trgovine i ugostiteljstva te pružati usluge u turizmu kao i uvjete uz koje te gospodarske djelatnosti mogu obavljati, kao i obveza plaćanja turističke pristojbe normativno su uređeni (propisani) posebnim zakonima, koje isključivo donosi ...

32
Mogu li parnični troškovi tuženika premašiti glavnicu dosuđenu tužitelju?

Datum objave: 8.2.2022

Sažetak: Nerijetko znatan trošak parničnih postupaka postaje najkonkretniji i najeklatantniji primjer disfunkcionalnosti sudskog sustava. Razlozi za skupoću (i trošak) parnične procedure, svakako, se ne mogu ograničiti samo na (ne)adekvatan normativni okvir, već su znatno širi. Iako se u Noveli ZPP-a 2019. v...

33
Pravni učinci i posljedice promjene dužnika u obveznom odnosu

Datum objave: 3.2.2022

Sažetak: Promjenom subjekata u obveznopravnom odnosu na vjerovničkoj ili dužničkoj strani ne mijenja se identitet tog odnosa jer on ostaje kakav je bio prije promjene. Samo promjene sadržaja (predmeta) tog odnosa mogu utjecati na njegov identitet ako je riječ o promjenama koje se tiču glavne činidbe ili prav...

34
Zaštita naziva ustanove u hrvatskom pravu

Datum objave: 1.2.2022

Sažetak: Pojam ustanove određen je Zakonom o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93., 29/97., 47/99. , 35/08. i 127/19.; u daljnjem tekstu: ZU). Prema odredbama čl. 1. i 2. ZU-a, ustanova je pravna osoba čije je osnivanje i ustrojstvo određeno Zakonom o ustanovama, a osniva se za trajno obavljanje djelatno...

35
Plaćanje otkupnine u slučaju ransomware-a i posljedice za žrtvu

Datum objave: 27.1.2022

Sažetak: Područje kibernetičkog kriminaliteta može se razložiti u tri glavna dijela: 1.) tradicionalni oblici kriminalnog djelovanja, ali uz uporabu interneta za počinjenje kaznenih djela (poput prijevare ili krivotvorenja). Taj raspon se kreće od krađe identiteta do „phishinga” (gdje kriminalci na internetu...

36
Europska građanska inicijativa - Pravni okvir i pregled sudske prakse

Datum objave: 25.1.2022

Sažetak: Ugovor o Europskoj uniji (UEU) jača status građanina Europske unije (Unija) i poboljšava daljnje demokratsko funkcioniranje Unije osiguravanjem da, među ostalim, svaki građanin treba imati pravo na sudjelovanje u demokratskom životu Unije putem europske građanske inicijative (EGI). Tim se postupkom ...

37
Ugovor o reosiguranju

Datum objave: 20.1.2022

Sažetak: U okviru obavljanja poslova osiguranja, sklapaju se i ispunjavaju ugovori o reosiguranju. 1 Iz samog prefiksa - re (lat), kojim se označava nešto kao natrag, ponovno, iznova 2 , vidljivo je da se radi o jednom pozadinskom (ali zato ništa manje značajnom za djelatnost osiguranja) poslu osiguranja ...

38
Primjena odredbi Zakona o parničnom postupku u zemljišnoknjižnim postupcima

Datum objave: 18.1.2022

Sažetak: Zakon o zemljišnim knjigama - dalje ZZK 1 po svojoj strukturi je materijalnopravni zakon jer sadrži odredbe o materijalno pravnim pretpostavkama i učincima upisa nekretnina u zemljišne knjige, o upisu stvarnih prava na tim nekretninama te upisu pravno relevantnih činjenica i osobnih odnosa u vezi s...

39
Ugovor o posredovanju u prometu nekretninama

Datum objave: 13.1.2022

Sažetak: Posredovanje u prometu nekretnina predstavlja radnje posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr. 1 Nalogodavac j...

40
Tajnost podataka i pravo na pristup informacijama

Datum objave: 11.1.2022

Sažetak: Zaštita tajnih (klasificiranih) podataka ulazi u domenu informacijskoga upravnog prava, uz, prije svega, pravo na pristup informacijama, zaštitu osobnih podataka, arhivsku djelatnost, te upravnopravne segmente medijskog prava i poslovne tajnosti. Navedene cjeline unutar informacijskoga upravnog prav...

41
Moramo li mijenjati sudsku praksu o pravu radnika na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor nakon utvrđenja da je otkaz bio nedopušten?

Datum objave: 7.1.2022

Sažetak: Sud Europske unije u Luxembourgu (dalje u tekstu: Sud EU) dana 25. lipnja 2020. donio je jednu odluku izuzetno važnu (i) za (hrvatsko) pravno uređenje instituta godišnjeg odmora. Odluka je donesena u spojenim predmetima C-762/18 i C-37/19.

42
Nove vrijednosti europskih pragova u javnoj nabavi u primjeni su od 1. siječnja 2022.

Datum objave: 4.1.2022

Sažetak: Delegiranim uredbama od 10. studenoga 2021. godine Europska komisija je utvrdila nove financijske vrijednosti europskih pragova, koji će se od 1. siječnja 2022. godine primjenjivati u postupcima javne nabave koje provode naručitelji koji su obveznici primjene propisa o javnoj nabavi. Autor u članku ...

43
Prisilne licencije u odnosu na javnozdravstvene probleme kao rješenje za sprječavanje zlouporaba vladajućeg položaja proizvođača farmaceutskih proizvoda

Datum objave: 30.12.2021

Sažetak: Ovaj rad tematizira institut prisilnih licencija u odnosu na javnozdravstvene probleme kao moguće rješenje za sprječavanje zlouporabe vladajućeg položaja proizvođača farmaceutskih proizvoda. Proizvođači farmaceutskih proizvoda, naročito lijekova i cjepiva namijenjenih sprječavanju širenja i/ili lije...

44
O (ne)dopuštenosti revizije u ostavinskom postupku

Datum objave: 28.12.2021

Sažetak: Vrhovni je sud Republike Hrvatske, na drugoj sjednici Građanskog odjela održanoj 1. ožujka 2021., zauzeo novo procesnopravno shvaćanje 1 o dopuštenosti revizije kao izvanrednog pravnog lijeka u ostavinskom postupku nakon stupanja na snagu posljednje Novele Zakona o nasljeđivanju 2 iz 2019. donijet...

45
Pravni učinci i posljedice promjena vjerovnika u obveznom odnosu

Datum objave: 23.12.2021

Sažetak: U članku se obrađuju pravni učinci i pravne posljedice promjene vjerovnika u obveznopravnom odnosu koje se tiču cesije i subrogacije. Promjenom subjekata na vjerovničkoj strani u obveznopravnom odnosu ne mijenja se identitet tog odnosa, što znači da novi vjerovnik može od dužnika tražiti ispunjenje ...

46
Teret dokazivanja činjenice potpisivanja isprave

Datum objave: 21.12.2021

Sažetak: Kao sporna činjenica u nekim parničnim postupcima javlja se pitanje je li stranka (najčešće tuženik) potpisnik određene isprave. Utvrditi je li potpis na ispravi autentičan odnosno pripada li osobi koja je navedena kao potpisnik potrebno je u pravilu u sporovima u kojima tužitelj zahtijeva od tuženi...

47
Izravna dodjela ugovora o javnoj nabavi provedbom pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje, u upravnoj i sudskoj praksi

Datum objave: 16.12.2021

Sažetak: Autor u članku obrađuje pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave poziva na nadmetanje kroz praksu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, kao središnjeg tijela državne uprave za politiku javne nabave (dalje: Ministarstvo), Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (dal...

48
Siva zona drugostupanjskog postupka: Je li uloga suca evidencije sudske prakse i mehanizam obvezujućih pravnih shvaćanja u skladu sa zahtjevom neovisnosti i samostalnosti sudaca propisanim pravom Europske unije?

Datum objave: 13.12.2021

Sažetak: Pred Sudom Europske unije upućen je zahtjev za prethodnu odluku u kojemu se ispituje je li hrvatski drugostupanjski postupak u skladu s pravom Unije. Prvo pitanje koje se u tom kontekstu pojavljuje odnosi se na ulogu suca za praćenje sudske prakse, tzv. suca evidencije, i ovlast koju taj sudac ima u...

49
Prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca

Datum objave: 9.12.2021

Sažetak: Radni odnos zasnovan ugovorom o radu može se nastaviti i s osobom na strani poslodavca koja izvorno nije bila stranka ugovora o radu, odnosno može se dogoditi da osoba koja nije stranka ugovora o radu odgovara radniku za obveze iz radnog odnosa.

50
Uz nadolazeću reformu Zakona o stečaju potrošača: Može li maloljetnik biti subjekt postupka stečaja potrošača?

Datum objave: 7.12.2021

Sažetak: Potrošačko stečajni postupci su osmišljeni imajući u vidu punoljetne osobe i nisu prilagođeni odgovoriti na jedinstvene i posebne potrebe maloljetnika. Maloljetnicima je zbog nedostatka poslovne sposobnosti u većini slučajeva potrebna podrška roditelja, ili staratelja da pokrenu sudski (građanski) p...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje