Poredano po:

Broj dokumenata: 950

1
Međuvlasnički ugovor · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 18.2.2021

2
Prijedlog za osnivanje nužnog prolaza · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 18.2.2021

3
Prijedlog za razvrgnuće suvlasništva · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 18.2.2021

4
Prijedlog za uređenje međe · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 18.2.2021

5
Sporazum o razvrgnuću suvlasništva pokretne stvari isplatom · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 18.2.2021

6
Sporazum o utvrđivanju suvlasničkih djelova · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 18.2.2021

7
Ugovor o upravljanju stambenom zgradom · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 18.2.2021

8
Ugovor o ustupanju korištenja grobnog mjesta · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 18.2.2021

9
Ugovor o zasnivanju kućne služnosti · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 18.2.2021

10
Ugovor o zasnivanju podzaložnog prava na nekretnini · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 18.2.2021

11
Ugovor o zasnivanju prava plodouživanja · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 18.2.2021

12
Ugovor o zasnivanju prava stanovanja · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 18.2.2021

13
Ugovor o zasnivanju prava uporabe · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 18.2.2021

14
Ugovor o zasnivanju služnosti puta · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 18.2.2021

15
Ugovor o zasnivanju založnog prava na nekretnini · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 18.2.2021

16
Ugovor o zasnivanju založnog prava na pokretnini · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 18.2.2021

17
Odgovor na tužbu s prigovorom radi prebijanja · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 5.2.2021

18
Odgovor na tužbu s protutužbom · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 5.2.2021

19
Odgovor na tužbu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 5.2.2021

21
Tužba radi izgubljene zarade izvan radnog odnosa · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 5.2.2021

22
24
Tužba radi povišenja rente i izgubljene zarade · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 5.2.2021

27
Tužba radi isplate na temelju Ugovora o djelu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 5.2.2021

31
Tužba radi isplate na temelju Ugovora o građenju · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 5.2.2021

32
Tužba radi isplate na temelju Ugovora o jamstvu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 5.2.2021

33
Tužba radi isplate na temelju Ugovora o nagodbi · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 5.2.2021

34
Tužba radi isplate na temelju Ugovora o preuzimanju duga · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 5.2.2021

35
Tužba radi isplate na temelju Ugovora o pristupanja dugu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 5.2.2021

36
Tužba radi isplate na temelju ugovora o zajmu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 5.2.2021

37
Tužba radi isplate na temelju ugovora o zakupu poslovnog prostora · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 5.2.2021

38
Tužba radi isplate novelirane obveze · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 5.2.2021

39
Tužba radi poništenja ugovora zbog nerazmjera uzajamnih činidbi · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 5.2.2021

40
Tužba radi povrata plaćenog na temelju ponude · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 5.2.2021

41
Ugovor o zajmu sa sporazumom o osiguranju · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 5.2.2021

43
Regresna tužba solidarnog dužnika koji je u cijelosti ispunio obvezu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.1.2021

44
Regresna tužba zbog naknade štete · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.1.2021

45
Tužba jamca prema dužniku radi povrata ispunjenog vjerovniku · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.1.2021

46
Tužba poslovođe bez naloga · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.1.2021

47
Tužba radi isplate cijene · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.1.2021

48
Tužba radi isplate dvostruke kapare · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.1.2021

49
Tužba radi ispunjenja alternativne obveze · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.1.2021

50
Tužba radi ispunjenja solidarne obveze · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.1.2021

Uključi filtre Isključi filtre
Tip obrasca