c S

Zakonske zatezne kamate

Kada dužnik dođe u zakašnjenje, odnosno kada ne podmiri vjerovniku novčanu obvezu po dospijeću, duguje mu, pored glavnice, i zatezne kamate. Zatezne kamate teku od dospjelosti glavne obveze pa sve do dana plaćanja.

Zatezne kamate obračunavaju se prema propisima koji su bili na snazi u razdoblju na koje se obračun kamata odnosi, a ne u skladu s propisima o kamatama koji su bili na snazi u razdoblju kada je nastao određeni obvezni odnos kao i obveza plaćanja kamata kao posljedica zakašnjenja dužnika. Stoga se odredbe Zakona o obveznim odnosima primjenjuju za sve obveze plaćanja zateznih kamata koje teku nakon njegovog stupanja na snagu, neovisno o tome kada je obvezni odnos nastao odnosno kada je dospjela obveza plaćanja zatezne kamate. Kod obračuna kamata za svako ranije razdoblje, primjenjuje se propis koji je do tada bio na snazi i to od dana stupanja na snagu tog novog propisa pa za cijelo vrijeme njegovog važenja.

NAPOMENA:

Odredbom članka 25.b Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 68/18, 46/20, 47/20) propisan je zastoj tijeka zateznih kamata u posebnim okolnostima. Mišljenje Ministarstva financija KLASA: 450-01/20-01/484, UR. BROJ: 513-06-03-20-2 jest da se za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, od dana stupanja na snagu Zakona, treba zaustaviti obračun zatezne kamate na sve dospjele obveze i to: neovisno o pokrenutoj ovrsi i neovisno o tome tko ju je pokrenuo, banka ili netko drugi, neovisno o tome tko je dužnik fizička ili pravna osoba, obrt ili osoba koja obavlja samostalnu djelatnost te neovisno o tome kad je obveza dospjela.

Posebne okolnosti trajale su periodu od 18.04.2020 – 18.10.2020.

Izračun zakonskih zateznih kamata

(* Napominjemo da je izračun isključivo informativan zbog čega se ne može koristiti u druge svrhe.)

Alat možete koristiti ako imate KAMATE paket (izračun zateznih kamata) ili IUS-INFO PROFESSIONAL paket (svi sadržaji portala IUS-INFO).