c S
U središtu

Vijeća za rješavanje sporova prema FIDIC uvjetima ugovora i hrvatska iskustva oko nominacije članova

29.04.2024

Alternativno rješavanje sporova u građevinskim projektima koji su podvrgnuti FIDIC Uvjetima Ugovora, putem Vijeća za rješavanje sporova1 (VRS), doživjelo je zamah zadnjih desetak godina. Na navedeno je prvenstveno utjecao porast infrastrukturnih projekata, sufinanciranih iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije, a najčešće korišteni ugovorni model bio je FIDIC Crvena knjiga, prvo izdanje, 1999.g.2 i FIDIC Žuta knjiga, Prvo izdanje, 1999.g.3

Uvod

FIDIC Uvjeti Ugovora omogućavaju da se svaki spor između naručitelja i izvođača radova, u vezi s ugovorom ili izvođenjem radova (uključujući i sporove vezane za potvrdu, odluku, uputu, mišljenje ili procjenu inženjera), prije obraćanja arbitraži, riješi posredovanjem VRS-a. FIDIC Zlatni principi, Prvo izdanje, 2019.g.4 određuju kako se svi formalni sporovi moraju iznijeti pred VRS, za privremeno obvezujuću odluku kao preduvjet za pokretanje arbitražnog postupka. Izuzetak je jedino slučaj kada bi takav uvjet bio suprotan mjerodavnom pravu. Ugovorna ograničenja kojima se isključuje nadležnost VRS-a ili se ograničava opsega sporova koja se mogu uputiti VRS-u, smatraju se kao nesukladna sa Zlatnim principom br. 5. (GP5).

Rijetka praksa hrvatskih sudova uvažava postojanje tzv. ugovorenog mehanizma višeslojnog rješavanja sporova pa prethodno obraćanje VRS-u ocjenjuje kao uvjet dopuštenosti tužbe odnosno propust tužitelja da se obrati VRS-u dovodi do utemeljenog odbacivanja tužbe kao preuranjene.5

Imenovanje i postupak donošenja odluka

Ugovorne strane zaključuju s jednim ili sa svakim od tri člana VRS-a (u slučaju tročlanog VRS-a) tripartitni sporazum. Takav sporazum sadrži Opće uvjete sporazuma o rješavanju sporova s primjenjivim procesnim pravilima. U slučaju tročlanog VRS-a, svaka ugovorna strana imenuje jednog člana (kojeg treba odobriti druga strana) međutim tako imenovani član ulazi u poseban tripartitni ugovorni odnos s naručiteljem i izvođačem, i ne duguje odanost bilo kojoj ugovornoj strani.6 Nakon toga pristupa se pokušaju da se naručitelj i izvođač dogovore oko osobe predsjednika pri čemu će konzultirati imenovane članove. U slučaju nemogućnosti postizanja sporazuma ugovornih strana oko osobe člana VRS-a, imenovanje obavlja tijelo za imenovanje, međutim osnova nadležnosti VRS-a će i u tom slučaju biti sporazum člana ili članova VRS-a s ugovornim strankama koje su u sporu.

Prednosti takvog načina rješavanja sporova kod infrastrukturnih građevinskih projekata su brojne. Spor se rješava u kratkom roku, od najviše 84 dana od podnošenja zahtjeva, uz mogućnost da strane u sporu i VRS ugovore drugačije. U tom roku VRS mora donijeti odluku koja će biti obrazložena i u kojoj je navedeno da se donosi prema članku 20.4. Uvjeta Ugovora. U odluci VRS-a trebaju se navesti stajališta strana u sporu, predmet spora i analiza VRS-a odnosno razlozi za odluku. FIDIC službeni vodič navodi razloge kao bitan dio odluke VRS-a jer kada su ispravno napisani mogu uvjeriti strane u sporu da je VRS analizirao i proučio sva bitna pitanja i izveo ispravan zaključak kakav bi se u konačnici mogao očekivati i u kasnijem arbitražnom postupku.

Postupak pred VRS-om se vodi uz minimalne procesne zahtjeve, pa je tako dužnost VRS-a da postupa prema ugovornim stranama nepristrano i pošteno i da svakoj ugovornoj strani omogući da se izjasni o sporu. Drugi procesni zahtjev odnosi se na načelo ekonomičnosti te obvezu VRS-a da primijeni postupak koji je adekvatan sporu i izbjegava nepotrebna kašnjenja i troškove. Postupak  karakterizira i relativna procesna sloboda, razmjerno široke procesne ovlasti VRS-a, s obzirom na to da sporazumom o rješavanju sporova, naručitelj i izvođač opunomoćuju VRS da utvrdi postupak koji će se primijeniti u rješavanju spora, da saslušanja provodi onako kako smatra da je dobro, pridržavajući se pritom samo onoga što je ugovoreno. VRS je također opunomoćen  da preuzme inicijativu u utvrđivanju činjenica koje su potrebne za donošenje odluke kao i da koristi znanje vlastitih stručnjaka, ako ih ima. Uloga imenovanih stručnjaka je da osiguraju VRS-u stručna mišljenja, a ne da sudjeluju s VRS-om u procesu donošenja odluke.7 VRS može odlučiti o privremenim mjerama i mjerama osiguranja te može pregledati i revidirati bilo koju odluku, uputu, procjenu ili mišljenje inženjera koje se odnosi na spor. Važna ovlast je i pravo VRS-a da odluči o vlastitoj nadležnosti kao i o obujmu svakog spora koji mu je dan na rješavanje. U usporedbi sa sudskim ili arbitražnim postupcima, postupci pred VRS-om bi u troškovnom smislu trebali biti povoljniji. Važno obilježje odluka VRS-a je da svojstvo ovršnosti mogu dobiti samo u kasnijem arbitražnom ili sudskom postupku. Sve gore navedeno čini jasnu razliku između postupaka pred VRS-om i arbitražnih ili sudskih postupaka.

Sukladno točki 3. općih uvjeta sporazuma o rješavanju sporova, član VRS-a jamči i suglasan je da će biti neovisan i nepristran u odnosu na naručitelja, izvođača i inženjera. Član VRS-a prema istom članku jamči i da ima iskustva u poslu koji je predmet ugovora o građenju, da ima iskustva u tumačenju ugovorne dokumentacije te da tečno govori jezik komuniciranja definiran ugovorom. Navedena jamstva generiraju neke daljnje važne ugovorne obveze za člana VRS-a koje su detaljnije razrađene u točki 4. općih uvjeta sporazuma o rješavanju sporova poput zabrane članu VRS-a da ima bilo kakav financijski ili drugi interes ili da bude zaposlen kao savjetnik ili u nekom drugom svojstvu kod naručitelja, izvođača ili inženjera. Važna ugovorna obveza člana VRS-a je da sve podatke iz Ugovora i sve aktivnosti VRS-a i saslušanja smatra privatnima i povjerljivima i da ih ne smije objavljivati i otkrivati bez prethodnog pisanog odobrenja naručitelja, izvođača i ostalih članova VRS-a. Svakako najvažnija obveza člana VRS-a je zadržati svoju neovisnost i nepristranost, te obavijestiti ugovorne strane i ostale članove ukoliko se pojavi bilo kakva okolnost koja bi isto mogla dovesti u pitanje.

Izmjene FIDIC Uvjeta Ugovora, drugo izdanje iz 2017.g. s reizdanjem iz 2022.g. (uz amandmane) jačaju poziciju VRS-a na način da je predviđeno formiranje stalnog Vijeća za izbjegavanje i rješavanje sporova (DAAB), detaljnije su propisane procedure obraćanja te je naglašena uloga DAAB-a kao foruma za izbjegavanje sporova koji ugovornim stranama tijekom izvršenja ugovora pruža pomoć (čak i ugovorom predviđenu neformalnu pomoć) u pokušaju da riješe pitanje ili spor koji je se pojavio. Vijeće za rješavanje sporova je tako postalo Vijeće za rješavanje i izbjegavanje sporova (DAAB). Smjer razvoja FIDIC Uvjeta Ugovora pokazuje da će članovi DAAB-a, osim u rješavanju sporova, u budućnosti morati imati i naglašena medijatorska iskustva i vještine.

Isključivo ugovorno i/ili normativno uređenje imenovanja članova Vijeća za rješavanje sporova – hrvatska iskustva

S aspekta pozitivnog prava Republike Hrvatske, sudionici u obveznim odnosima slobodno uređuju obvezne odnose, a ne mogu ih uređivati suprotno Ustavu Republike Hrvatske, prisilnim propisima i moralu društva (članak 2. Zakona o obveznim odnosima8). Članak 321. Zakona o obveznim odnosima propisuje kako ugovorne strane mogu predvidjeti da će, u slučaju nesuglasnosti glede smisla i domašaja ugovornih odredaba, netko treći tumačiti ugovor. Ako ugovor drugačije ne uređuje, u tom slučaju ugovorne strane ne mogu pokrenuti spor pred sudom ili drugim nadležnim tijelom dok prethodno ne pribave tumačenje ugovora (osim ako treća osoba odbije dati tumačenje ugovora).

Dakle, s aspekta prava Republike Hrvatske ne postoje nikakve pravne zapreke da ugovorne strane povjere svoje sporove prosudbi treće nezavisne osobe ili osoba.

Polazeći od ove bitne odrednice može se reći kako je angažman VRS-a u Republici Hrvatskoj u potpunosti prepušten volji ugovornih strana, što je u suštini logično imajući u vidu prirodu VRS-a po kojoj VRS svoje ovlasti crpi iz dogovora strana u sporu.

Iako je broj ovakvih postupaka sve veći te vjerojatno imaju zamjetno učešće u ukupnosti svih građevinskih sporova koji se svake godine razmatraju pred arbitražama ili sudovima, izostala je minimalna razina reguliranja uvjeta koje mora ispuniti osoba koja pretendira na ulogu člana VRS-a te ostalih povezanih pitanja vezanih za angažman VRS-a.

Postoji li potreba za time?

Imenovanje članova VRS-a u Republici Hrvatskoj potpuno je prepušteno dispoziciji ugovornih strana te član VRS-a ne mora imati nikakve formalne kvalifikacije ili ranije iskustvo u tumačenju i primjeni FIDIC Uvjeta Ugovora, s obzirom na to da je jedini uvjet suglasnost strana u sporu s imenovanjem. Korektiv navedenog je praksa ugovornih strana da za članove VRS-a ipak najčešće predlažu građevinske i pravne stručnjake koji su se istakli u praksi i imaju ranija iskustva u primjeni i tumačenju FIDIC Uvjeta Ugovora, rješavanju građevinskih sporova i sl. Nažalost, nisu nepoznati slučajevi da ugovorne strane za članove VRS-a predlažu, ili čak i imenuju, osobe bez prethodnog znanja i iskustva o onome što je predmet spora ili bez iskustva u tumačenju ugovorne dokumentacije. Ugovorne strane nerijetko ne uzimaju u obzir poziciju člana VRS-a te jamstva neovisnosti i nepristranosti koja član VRS-a daje potpisom sporazuma o rješavanju sporova.

Praksa pokazuje da velik broj građevinskih sporova najčešće završava prihvaćanjem odluke VRS-a koja kasnije neće biti predmetom arbitražne ili sudske provjere.

U uvjetima u kojima se infrastrukturni projekti sufinanciraju iz EU fondova te su podložni naknadnim provjerama i financijskim ispravcima, financijski iznosi priznati kroz odluke VRS-a ne moraju nužno biti prihvatljivi EU trošak, pa u tom smislu za javne naručitelje nije nevažno da odluke, kao ovlašteni rješavatelji sporova, donose kvalificirani i iskusni članovi VRS-a.

Iako neki autori zagovaraju regulaciju unošenjem pravila o tzv. kvaziarbitraži u postojeći Zakon o arbitraži („Narodne novine“ br. 88/2001.) ili izmjene Pravilnika o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore („Narodne novine“ br. 129/2015, 50/2017),9 odgovor na zahtjeve tržišta i povećanog korištenja FIDIC Uvjeta Ugovora, kao modela ugovora, moguće je postići kroz formiranje nacionalne liste presuditelja sukladno smjernicama za nacionalne liste koje je objavila FIDIC organizacija na svojim mrežnim stranicama.10 FIDIC organizacija potiče svoje članice (nacionalna udruženja savjetodavnih inženjera) da uspostave nacionalne liste presuditelja i drugih eksperata sa standardnim podacima i ažuriranim životopisima kako bi zainteresirane osobe dobile relevantne informacije o uslugama koje će im pomoći u rješenju spora i u upravljanju projektima. Osim uspostave popisa stručnjaka koji su prikladni da budu članovi VRS-a u sporovima koji se rješavaju sukladno FIDIC Uvjetima Ugovora, savjetuje se uspostava odgovarajućeg oblika kontrole kvalitete popisa uz implementaciju sustava ocjenjivanja zahtjeva za uvrštenje na popis. Sve navedeno je sukladno dobroj praksi i standardima koje preporuča FIDIC organizacija, a imaju zajednički cilj obavijestiti ugovorne strane o visoko kvalificiranim osobama koje, prema vlastitim preferencijama i analizama, mogu predložiti i odabrati kao članove VRS-a.

Osim imenovanja, postoje i druga pitanja bitna za budući angažman VRS-a koja ne bi trebala ostati isključivo u domeni ugovornog odnosa. Jedno od tih pitanja odnosi se i na preporučene dnevne naknade ili raspone dnevnih naknada članovima VRS-a, kako bi se izbjegli ekstremi ili situacije niskih dnevnih naknada i velikog broja dana potrebnih za donošenje odluke. Samo financijski neovisan član VRS-a u stanju je ispuniti visoke profesionalne standarde.

Hrvatska iskustva pokazuju da do formiranja VRS-a dolazi u pravilu nakon što je spor već nastao te su rijetki slučajevi ugovaranja stalnog VRS-a na način kako su to imali na umu autori FIDIC Crvene knjige, Prvo izdanje, 1999.g. u kojoj  je VRS zamišljen da djeluje na kontinuiranoj osnovi, za cijelo vrijeme trajanja projekta, da bude dostupan za posjete gradilištu te obilazi gradilište u razmacima koji nisu dulji od 140 dana, te da prati provedbu ugovora o građenju i napredovanje radova. Za razliku od drugih oblika rješavanja sporova Vijeća za rješavanje sporova počinju egzistirati s početkom ugovora o građenju, prije nastanka bilo kakvog spora, i upoznata su s napretkom projekta za cijelo vrijeme „života“ projekta.11 U hrvatskim prilikama i onda kada se VRS formira kao stalni, angažman istog ograničen je na rješavanje sporova koji će mu ugovorne strane prema vlastitoj procjeni iznijeti tijekom trajanja ugovora o građenju, dok je element izbjegavanja sporova potpuno izostao. Izmjene FIDIC Uvjeta Ugovora, drugo izdanje iz 2017.g. s reizdanjem iz 2022.g. još više naglašavaju nužnost ranog formiranja Vijeća za izbjegavanje i rješavanje sporova do čega dolazi odmah po sklapanju ugovora o građenju (nakon primitka „Pisma o prihvaćanju“) čime primarna uloga ovog tijela postaje uočavanje i izbjegavanje sporova u ranoj fazi nastanka.

Iskustva iz zemalja u regiji potvrđuju kako primjerice Gospodarska zbornica Slovenije ima takvu listu (Nacionalna lista presojevalcev po kriterijih FIDIC), a uvjeti za imenovanje propisani su Pravilnikom o imenovanju presojevalcev in uvrstitvi na nacionalno listo presojevalcev po kriterijih FIDIC. Asocijacija Inženjera konzultanata Srbije donijela je Pravilnik o osnivanju i radu nacionalne pro liste udruženja inženjera konzultanata Srbije (ACES) koji obuhvaća nekoliko kategorija stručnjaka, pri čemu se na Listi br. 3. nalaze stručnjaci koji se nominiraju u rad VRS odnosno Vijeća za izbjegavanje i rješavanje sporova. Asocijacija Inženjera konzultanata Srbije otišla je korak dalje te je formirala i Listu 1. koju čine stručnjaci tehničkih područja, te Listu 2. koju čine odvjetnici. Udruženje inženjera konsultanata Bosne i Hercegovine, kao član FIDIC organizacije u Bosni i Hercegovini, nema još uvijek formirane liste.

Zaključak

Povjeravanje građevinskih sporova na rješavanje visoko kvalificiranim pojedincima od iznimne je važnosti za uspješnu provedbu građevinskih projekata te bi se postupak imenovanja, osim na volji ugovornih strana da slobodno uređuju svoje ugovorne odnose, trebao temeljiti i na odgovarajućim nacionalnim pravilima koja podrazumijevaju postojanje nacionalne liste presuditelja i kao takve su jamstvo da će presuditelji, koje su ugovorne strane imenovale s navedene liste, biti u stanju ispuniti visoka jamstva i ugovorne obveze koje preuzimaju prema naručitelju i izvođaču sklapanjem sporazuma o rješavanju sporova.

Sve više sporova koji se rješavaju na ovaj način i utjecaj odluka VRS-a na sudbinu građevinskih projekta i buduće odnose ugovornih strana i ostalih participanata u projektu (inženjer, financijeri projekta i sl.) dovodi do potrebe na se na razini nadležnih komora, osim formiranja nacionalne liste presuditelja, urede i druga pitanja u vezi provođenja postupaka i rada VRS-a, posebno u djelu uvjeta za uvrštenje na nacionalnu listu, postupanje ovlaštenika imenovanja kod imenovanja, reguliranje naknade i ostalih prava članova te podizanje standarda rada, slijedeći pri tom primjere dobre prakse, dok će konačan izbor u skladu s prirodom ovog načina rješavanja sporova, i dalje ostati na dispoziciji ugovornih strana.

Osim u svrhu rješavanja već nastalih sporova, razvoj rada Vijeća za rješavanje sporova u provedbi građevinskih projekata prema FIDIC Uvjetima Ugovora ide u smjeru ranog uočavanja i izbjegavanja sporova te bi naručitelji radova trebali na samom početku donošenja odluke o provedbi određenog građevinskog projekta pažljivo analizirati sve koristi od ovakvog pristupa u upravljanju projektima te u konačnom rezultatu, a za što je potrebno stvoriti odgovarajuće, ranije opisane, normativne pretpostavke.

Članak je izložen na Regionalnoj konferencija o arbitraži i alternativnom rješavanju sporova, 2. i 3. listopada 2023.g. u organizaciji Hrvatske gospodarske komore i ICC Hrvatska

Ante Kožul, odvjetnik


^ 1 Eng. Dispute Adjudication Board (DAB) je pojam definiran u FIDIC Uvjetima Ugovora (članak 1.1.2.9.) i podrazumijeva jednu osobu ili tri osobe koje su tako naznačene u Ugovoru ili druga osoba/osobe koje su imenovane prema članku 20.2. FIDIC Uvjeta Ugovora [Imenovanje Vijeća za rješavanje sporova] ili članku 20.3. FIDIC Uvjeta Ugovora [Nepostojanje sporazuma o Vijeću za rješavanje sporova]

^ 2 Uvjeti Ugovora o građenju za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja

^ 3 Uvjeti Ugovora za postrojenja i projektiranje i građenje za elektrotehničke i strojarske građevinske i inženjerske radove po projektima Izvođača

^ 4 https://fidic.org/sites/default/files/_golden_principles_1_12.pdf

^ 5 Rješenje Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: 12 Pž-4340/2016-2 od 12. travnja 2017. godine i Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III/790/2018 od 20. lipnja 2018. godine

^ 6 Tako i THE FIDIC Contracts Guide, First edition, 2000.g., str.323.

^ 7 Tako i THE FIDIC Contracts Guide, First edition, 2000.g., str.314.

^ 8 „Narodne novine“ br. 35/2005., 41/2008., 125/2011., 78/2015., 29/2018., 126/2021., 114/2022., 156/2022., 145/2023., 155/2023.

^ 9 KVAZIARBITRAŽE S OSVRTOM NA PRAVILA FIDIC-a, znanstveni rad, UDK 341.6:347.918, izv. prof. dr. sc. Vjekoslav Puljko, Marija Matković, str.83

^ 10 https://fidic.org/node/2556

^ 11 Chern on dispute boards, Practice and Procedure, četvrto izdanje, Informa law from Routledge, 2020.g. autor Cyril Chern, str.269.