c S
U središtu

Pismo kojim je potpisana punomoć u upravnom postupku

20.06.2024

Nema pravne zapreke da stranka svoje podneske i druge dokumente u upravnom postupku potpisuje onako kako to inače čini u pravnom prometu. Kao što njezin potpis može biti nečitak, može biti napisan i na pismu koje nije latinično. Pravila o službenom jeziku i pismu tiču se sadržaja podnesaka i usmenih izlaganja, a ne sâmog potpisa stranke.

U upravnoj praksi postavilo se pitanje može li punomoć za zastupanje u upravnom postupku biti potpisana pismom koje nije latinično.

Punomoć se izdaje opunomoćeniku, koji spada među osobe koje mogu zastupati stranku u upravnom postupku. Prema članku 36. stavku 3. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09., 110/21., u nastavku teksta: ZUP), radnje koje u postupku poduzima opunomoćenik, u granicama dane punomoći, imaju pravni učinak kao da ih je poduzela sama stranka.

Službena uporaba jezika i pisma propisana je člankom 14. ZUP-a. Postupak se vodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu (stavak 1.). Postupak se može voditi i na drugom jeziku ili pismu koji su u službenoj uporabi pri javnopravnom tijelu kod kojeg se vodi postupak, sukladno uvjetima utvrđenim propisima donesenim na temelju zakona o službenoj uporabi jezika i pisma (stavak 2.).

Netom navedeno razumijeva da sadržaj podnesaka stranaka treba biti sastavljen na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, osim u slučajevima iz članka 14. stavka 2. ZUP-a. To, međutim, ne znači da sâm potpis stranke na podnesku, na punomoći ili na kojem drugom dokumentu mora biti na latiničnom pismu. Očekuje se da se stranka potpiše onako kako to inače čini u pravnom prometu. U krajnjoj liniji, potpis može biti nečitak, što kod nemalog broja stranaka i jest slučaj. Ako potpis može biti nečitak, tj. napisan tako da nije očito koji mu je sadržaj ni kojem pismu pripada, nema razloga osporavati potpis iz kojeg se može zaključiti da je napisan na pismu koje nije latinično.

Smisao i svrha odredaba ZUP-a o službenoj uporabi jezika i pisma odnosi se na sadržaj podnesaka stranaka i akata javnopravnih tijela, te na sadržaj njihovih izlaganja na usmenoj raspravi. Ne odnosi se na sâm potpis podneska, ako je nesporno da je riječ o potpisu dotične osobe.

dr. sc. Alen Rajko