c S
U središtu

Prikaz prijedloga Zakona o dostavi sudskih pismena

18.03.2024

Pravila o dostavi uređena različitim vrstama sudskih postupaka i to u Zakonu o parničnom postupku („Narodne novine“, br. 53/91., 91/92., 58/93., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 02/07., 84/08., 96/08., 123/08., 57/11., 148/11., 25/13., 89/14., 70/19., 80/22. i 114/22.), Zakonu o kaznenom postupku („Narodne novine“, br. 152/08., 76/09., 80/11., 121/11., 91/12., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17., 126/19., 126/19. i 80/22.), Zakonu o upravnim sporovima („Narodne novine“, br. 20/10., 143/12., 152/14., 94/16., 29/17. i 110/21.) i Prekršajnom zakonu („Narodne novine“, br. 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17., 118/18. i 114/22.) smatraju se previše složenima i neujednačenima te otežavaju provedbu dostave i čine ju nedovoljno učinkovitom, što se dalje nepovoljno odražava na dugotrajnost sudskih postupaka.

Stoga je, s ciljem povećanja efikasnosti postupka i s obzirom na to da je uredna i zakonita dostava sudskih pismena temeljni procesni imperativ, bilo potrebno pristupiti cjelovitom uređenju instituta dostave kroz donošenje Zakona o dostavi sudskih pismena koji će standardizirati, pojednostavniti i ujednačiti pravila o dostavi u svim sudskim postupcima, uz zadržavanje posebnih uređenja u postupovnim propisima u mjeri u kojoj se to utvrdi potrebnim.

Zbog navedenog će, uz donošenje toga Zakona, biti potrebno cjelovito revidirati i pravila o dostavi koja su sadržana u drugim zakonima koji uređuju materiju dostave. Revidiranje pravila o dostavi sadržanim u procesnim propisima provest će se nakon donošenja toga Zakona, utvrđivanjem potrebe za izostavljanjem pojedinih odredbi kojima se uređuje materija sadržana u tom Zakonu odnosno za zadržavanjem posebnosti uređenja dostave za pojedine vrste sudskih postupaka. S obzirom na navedeno, taj Zakon će se primjenjivati u svim sudskim postupcima, osim ako posebnim zakonima nije drugačije propisano.

U cilju što opsežnije digitalizacije usluga i procesa u pravosudnom sustavu te posebno u području razmjene dokumenata i komunikacije u sudskim postupcima, tim se Zakonom poseban naglasak stavlja na elektroničku dostavu. Za fizičku dostavu pismena, koja se obavlja putem pošte ili sudskog dostavljača, uvodi se pojam uručenje te se ova pravila revidiraju kako bi se pojednostavio postupak dostave te osigurala njegova veća učinkovitost. Zakonom se razrađuju ova dva temeljna načina dostave sudskih pismena, posebno se propisuju obveznici elektroničke dostave, elektronička dostava fizičkim osobama i tijek postupka elektroničke dostave, kao i mjesto uručenja kod fizičke dostave, način uručenja kod osobne i posredne dostave, mogućnost uručenja pismena drugim osobama za primatelja, odbijanje primitka pismena te sam tijek postupka uručenja. Posebno se propisuje i dostava zastupnicima primatelja pismena te dostava u posebnim slučajevima. Također se propisuje mogućnost da dostavnica, kao potvrda o uredno izvršenoj dostavi, bude izrađena u elektroničkom obliku na posebnom tehničkom uređaju dostavljača.

Predmet Zakona

Tim se Zakonom uređuju pravila dostave sudskih pismena u sudskim postupcima. Pravila toga Zakona primjenjuju se na odgovarajući način i na dostavu pismena državnog odvjetništva u prethodnom kaznenom postupku i kaznenom postupku. Zakon se primjenjuje u svim sudskim postupcima, osim ako je posebnim zakonom drugačije propisano.1

Načini dostave

Sudska pismena dostavljaju se elektronički i uručenjem u skladu s odredbama toga Zakona. Sudska pismena dostavljaju se putem e-oglasne ploče te na drugi prikladan način kada je to posebnim zakonom propisano.2

Dostava zastupnicima primatelja pismena

Sudsko pismeno upućeno poslovno nesposobnoj osobi dostavlja se njezinu zakonskom zastupniku. Sudsko pismeno upućeno pravnoj osobi nad kojom je otvoren stečajni postupak dostavlja se njezinu stečajnom upravitelju. Ako primatelj sudskog pismena ima opunomoćenika ili drugu osobu ovlaštenu za primanje pismena, pismeno se umjesto primatelju dostavlja toj osobi. Ako primatelj sudskog pismena ima branitelja, pismeno se dostavlja primatelju i branitelju. Ako primatelj sudskog pismena ima više zastupnika ili drugih osoba ovlaštenih za primanje pismena, pismeno se dostavlja samo jednoj od njih. Ako u postupku sudjeluje veći broj stranaka s istovjetnim zahtjevima ili skupina osoba povezanih zajedničkim interesom, pismeno se dostavlja njihovu zajedničkom predstavniku.3

Dostava u posebnim slučajevima

Osobi na službi u oružanim snagama, policiji, pravosudnoj policiji te kopnenom, riječnom, pomorskom i zračnom prometu dostava se može obaviti preko zapovjedništva odnosno neposrednog zapovjednika ili voditelja ustrojstvene jedinice, drugih službenih tijela, odnosno pravne osobe u kojima je zaposlena ili u kojima se nalazi. Osobi kojoj je oduzeta sloboda ili joj je na drugi način ograničeno kretanje dostava se obavlja putem uprave zatvora, kazneno-popravne ustanove, odgojno-popravne ustanove odnosno druge ustanove u kojoj je primatelj prisilno zadržan ili prisilno smješten. Osobi koja se nalazi u programu zaštite svjedoka dostava se obavlja preko tijela koje provodi program zaštite svjedoka. Osobi koja se nalazi u inozemstvu, kao i stranim državama, međunarodnim organizacijama i osobama s diplomatskim imunitetom dostava se obavlja preko tijela državne uprave nadležnog za vanjske poslove ako međunarodnim ugovorima nije drukčije određeno.4

Elektronička dostava

Obveznici elektroničke dostave

Sudovima, državnom odvjetništvu, javnopravnim tijelima, odvjetnicima, javnim bilježnicima, stalnim sudskim vještacima, stalnim sudskim tumačima, stečajnim povjerenicima, povjerenicima u predstečajnom postupku i u postupku stečaja potrošača, stečajnim upraviteljima, sindikatima i udrugama poslodavaca, likvidatorima, posebnim skrbnicima zaposlenim u Centru za posebno skrbništvo, pravnim osobama te fizičkim osobama koje obavljaju registriranu djelatnost u postupcima koji se tiču te djelatnosti pismena se dostavljaju elektronički. Obvezniku elektroničke dostave kojemu još nije dodijeljeno pravo pristupa informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima prvo pismeno u postupku sud dostavlja odgovarajućom primjenom pravila toga Zakona o uručenju uz obavijest da će nadalje pismena u tom postupku dostavljati preko sudske e-oglasne ploče sve dok primatelj ne pristupi sudskom informacijskom sustavu elektroničke komunikacije.5

Elektronička dostava fizičkoj osobi

Fizičkoj osobi koja ne obavlja registriranu djelatnost te fizičkoj osobi koja obavlja registriranu djelatnost u postupcima koji se ne tiču te djelatnosti pismena se dostavljaju elektronički na njezin zahtjev ili uz izričit pristanak. Ako je fizička osoba podnesak podnijela elektronički, smatra se da je pristala da joj se sudsko pismeno dostavlja elektronički. Fizička osoba može opozvati zahtjev odnosno pristanak.6

Elektronička dostava

Sudsko pismeno se elektronički dostavlja preko sudskog informacijskog sustava elektroničke komunikacije u primateljev sigurni elektronički poštanski pretinac. Ako se sudsko pismeno dostavlja elektronički istodobno s otpravljanjem pismena, primatelja se porukom na adresu njegove elektroničke pošte obavještava o primitku pismena te ga se upozorava na pravne propisane posljedice. Sudsko pismeno primatelj može preuzeti u roku od osam dana otkad je pismeno pristiglo u njegov sigurni elektronički poštanski pretinac te elektronički potvrditi primitak pismena. Ako primatelj u roku ne potvrdi primitak pismena, smatra se da je dostava obavljena istekom tog roka. Elektronička dostava smatra se osobnom dostavom. Pretpostavke za elektroničku dostavu te organizacija i djelovanje informacijskog sustava uređuju se pravilnikom koji donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa.7

Potvrda informacijskog sustava

Informacijski sustav o dostavi obavještava sud elektroničkom potvrdom koja, između ostaloga, sadrži podatke o sudu, podatke o primatelju i naznaku dostavljenog pismena. Ako primatelj u roku preuzme pismeno iz sigurnog elektroničkog poštanskog pretinca, propisana potvrda  sadrži i datum i vrijeme preuzimanja. Ako primatelj u roku od osam dana otkad je pismeno pristiglo u njegov sigurnosni elektronički poštanski pretinac preuzme pismeno iz sigurnog elektroničkog poštanskog pretinca, potvrda sadrži i datum kad je pismeno pristiglo u siguran elektronički poštanski pretinac primatelja.8

Uručenje

Dostavljač

Sudska pismena se uručuju poštom ili preko službene osobe suda.9

Mjesto dostave

Mjesto na koju se pismeno uručuje je adresa prebivališta ili boravišta primatelja odnosno druga adresa za primanje pismena ili adresa osobe ovlaštene za primanje pismena koje su zabilježene u evidencijama ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.10

Promjena mjesta i načina dostave tijekom postupka

Ako primatelj pismena koji sudjeluje u postupku ne obavijesti sud o promjeni mjesta ili načina dostave pismena u tom postupku niti tu promjenu zabilježi u evidencijama ministarstva nadležnog za unutarnje poslove pa se zbog toga pismeno ne može uredno dostaviti, daljnja dostava pismena obavlja mu se preko sudske e-oglasne ploče sve dok sudu ne priopći novo mjesto ili način dostave.11

Osobna dostava

Sudska pismena dostavljaju se osobno primatelju (osobna dostava) kad je takva dostava propisana ili kad od dostave počinje teći rok koji se ne može produljiti. Ako se primatelj ne zatekne na mjestu dostave, dostavljač se kod zatečenih osoba može raspitati o razlozima zbog kojih primatelj nije zatečen te o vremenu i mjestu na kojem bi se mogao zateći radi dostave pismena te u primateljevu poštanskom sandučiću, na drugom za primatelja vidljivom mjestu ili kod odraslog člana primateljeva kućanstva ostavlja obavijest da primatelj sudsko pismeno može preuzeti elektronički ili na način da u određeni dan i sat bude na određenom mjestu radi primanja pismena. Ako se primatelj ne zatekne u određeni dan i sat na mjestu određenom za primanje pismena, dostavljač u poštanskom sandučiću ili na drugom za primatelja vidljivom mjestu ostavlja obavijest da primatelj sudsko pismeno može preuzeti elektronički ili tako da sam preuzme pismeno u roku od deset dana na određenom mjestu u određeno vrijeme. Ako primatelj niti u roku od deset dana ne preuzme pismeno, dostavljač ponovno pokušava dostaviti pismeno na mjesto dostave. Ako se primatelj ne zatekne na određenom mjestu dostave, dostavljač se kod zatečenih osoba može raspitati o razlozima zbog kojih primatelj nije zatečen te u primateljevu poštanskom sandučiću, na drugom za primatelja vidljivom mjestu ili kod odraslog člana primateljeva kućanstva ostavlja sudsko pismeno, a na dostavnici naznačuje razloge takve dostave, vrijeme i mjesto odnosno ime osobe kojoj je pismeno uručeno. Pismeno koje se osobno dostavlja primatelju smatra se dostavljenim kad je uručeno primatelju ili kad je ostavljeno u primateljevu poštanskom sandučiću, na drugom za primatelja vidljivom mjestu ili kod odraslog člana primateljeva kućanstva u skladu s odredbama ovoga članka.12

Posredna dostava

Kad osobna dostava nije obvezna, a primatelj se ne zatekne na mjestu dostave, dostavljač se kod zatečenih osoba može raspitati o razlozima zbog kojih primatelj nije zatečen te u primateljevu poštanskom sandučiću, na drugom za primatelja vidljivom mjestu ili kod odraslog člana primateljeva kućanstva ostavlja sudsko pismeno, a na dostavnici naznačuje razloge takve dostave, vrijeme i mjesto odnosno ime osobe kojoj je pismeno uručeno. Kad osobna dostava nije obvezna, pismeno se smatra dostavljenim kad je uručeno primatelju ili kad je ostavljeno u primateljevu poštanskom sandučiću, na drugom za primatelja vidljivom mjestu ili kod odraslog člana primateljeva kućanstva.13

Predaja sudskog pismena članovima kućanstva primatelja  

Ako je tim Zakonom propisano da se sudsko pismeno ili obavijest uručuju odraslom članu primateljeva kućanstva, taj je član kućanstva dužan pismeno ili obavijest predati primatelju.Sudsko pismeno ne smije se predati članu kućanstva koji u istom postupku sudjeluje s protivnim interesom.14

Odbijanje primitka sudskog pismena

Ako primatelj bez zakonitog razloga odbije primitak pismena, dostavljač navedenu okolnost naznačuje na dostavnici te sudsko pismeno ostavlja u poštanskom sandučiću ili na drugom za primatelja vidljivom mjestu, čime se smatra da je pismeno uredno dostavljeno primatelju.15

Dostavnica i zapisnik o dostavi

Potvrdu o obavljenoj dostavi (dostavnicu) potpisuju dostavljač, uz naznaku svog osobnog imena, i osoba koja je preuzela pismeno, koja na dostavnici upisuje datum i sat primitka pismena. Ako je primatelj nepismen ili se ne može potpisati, dostavljač na dostavnici bilježi osobno ime osobe koja je preuzela pismeno s datumom i satom dostave te naznačuje razlog zbog kojeg primatelj nije potpisao dostavnicu. Ako primatelj odbije potpisati dostavnicu, dostavljač navedenu okolnost naznačuje na dostavnici te sudsko pismeno ostavlja u poštanskom sandučiću ili na drugom za primatelja vidljivom mjestu, čime se smatra da je pismeno uredno dostavljeno primatelju. Ako pismeno ne preuzima osobno primatelj, dostavljač na dostavnici naznačuje osobno ime osobe koja je pismeno preuzela i u kojem je odnosu s primateljem, odnosno da je pismeno ostavljeno u poštanskom sandučiću ili na drugom za primatelja vidljivom mjestu. Na dostavnici dostavljač naznačuje i broj isprave na temelju koje je utvrdio istovjetnost primatelja ili osobe koja je preuzela pismeno te tko ju je izdao. Sve okolnosti i radnje koje je poduzeo radi dostave sudskog pismena dostavljač naznačuje na dostavnici odnosno u posebnom zapisniku o dostavi ako je potrebno. Dostavnica može biti i u elektroničkom obliku izrađena na odgovarajućem tehničkom uređaju.16

Utvrđivanje istovjetnosti

Dostavljač je dužan primatelju pismena na njegov zahtjev dokazati svojstvo ovlaštene osobe.  Osoba kojoj se pismeno predaje dužna je na zahtjev dostavljača dokazati svoju istovjetnost. Dostavljač je ovlašten zatražiti pomoć policije radi utvrđivanja istovjetnosti osobe koju zatekne na mjestu na kojem pismeno treba dostaviti i radi obavljanja drugih radnji dostave, a troškovi koji time nastanu smatraju se troškovima postupka.17

Vraćanje pismena sudu

Ako dostavljač, pokušavajući dostaviti sudsko pismeno, u bilo kojem trenutku dozna da postoje razlozi zbog kojih sudsko pismeno uopće nije moguće dostaviti primatelju ili ga nije moguće dostaviti na mjestu na kojem je dostava pokušana, pismeno vraća sudu uz naznaku razloga vraćanja te, ako je poznato, naznaku mjesta gdje bi se pismeno moglo dostaviti primatelju.18

Prijelazne i završne odredbe

Do usklađenja Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, br. 53/91., 91/92., 58/93., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 02/07., 84/08., 96/08., 123/08., 57/11., 148/11., 25/13., 89/14., 70/19., 80/22. i 114/22.), Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, br. 152/08., 76/09., 80/11., 121/11., 91/12., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17., 126/19., 126/19. i 80/22.), Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, br. 20/10., 143/12., 152/14., 94/16., 29/17. i 110/21.) i Prekršajnog zakona („Narodne novine“, br. 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17., 118/18. i 114/22.) s odredbama ovoga Zakona, postupci dostave sudskih pismena provode se sukladno odredbama navedenih zakona. Pravilnik kojim će se urediti pretpostavke za elektroničku dostavu te organizaciju i djelovanje informacijskog sustava donijet će ministar nadležan za poslove pravosuđa u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu toga Zakona. Zakon će objaviti u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 1. siječnja 2025.19

Josip Petković, dipl. pravnik

^ 1 Vidi članak 1.

^ 2 Vidi članak 3.

^ 3 Vidi članak 4.

^ 4 Vidi članak 5.

^ 5 Vidi članak 6.

^ 6 Vidi članak 7.

^ 7 Vidi članak 8.

^ 8 Vidi članak 9.

^ 9 Vidi članak 10.

^ 10 Vidi članak 11

^ 11 Vidi članak 12

^ 12 Vidi članak 13.

^ 13 Vidi članak 14.

^ 14 Vidi članak 15.

^ 15 Vidi članak 16.

^ 16 Vidi članak 17.

^ 17 Vidi članak 18.

^ 18 Vidi članak 19.

^ 19 Vidi članak 20. i 21.