c S
U središtu

Osvrt na Zakon o sportu i Pravilnik o preoblikovanju sportskog kluba – udruge za natjecanje u sportsko dioničko društvo

18.04.2024 Važeći Zakon o sportu omogućuje preoblikovanje sportskog kluba – udruge za natjecanje u sportsko dioničko društvo. Način, rokovi te druga pitanja značajna za provedbu preoblikovanja  sportskog kluba – udruge za natjecanje u sportsko dioničko društvo sada regulira podzakonski akt, Pravilnik o preoblikovanju sportskog kluba – udruge za natjecanje u sportsko dioničko društvo.

1. Uvod

1. siječnja 2023. stupio je na snagu Zakon o sportu1, a njegovim stupanjem na snagu prestaju važiti odredbe ranije važećeg Zakona o sportu iz 2006.2 U dijelu jedanaestom novog Zakona o sportu (dalje: ZS 2023.) nalaze se odredbe o sportskom dioničkom društvu (dalje: s.d.d.) i postupku preoblikovanja. Za ovaj rad najbitniji je čl. 98. kojim se regulira da se sportski klub – udruga za natjecanje može preoblikovati u s.d.d., a oblik ne može promijeniti udruga nad kojom je otvoren stečajni postupak, osim u provedbi stečajnog plana. Preoblikovanje se upisuje u sudski registar, dok način i rokove provedbe preoblikovanja te druga pitanja značajna za preoblikovanje propisuje pravilnikom čelnik tijela državne uprave nadležnog za sport. U prijelaznim i završnim odredbama čl. 121. st. 1. ovog Zakona propisano da će čelnik tijela državne uprave u roku od šest mjeseci od dana na stupanja na snagu cit. Zakona  (do 30. lipnja 2023.) donijeti i pravilnik iz čl. 98. st.4. navedenog Zakona. Nadležna ministrica nije poštivala zakonski rok, pa je sa zakašnjenjem (21. rujna 2023.) donijela Pravilnik o preoblikovanju sportskog kluba - udruge za natjecanje u sportsko dioničko društvo (dalje: Pravilnik) koji je stupio na snagu 14. listopada 2023.3 Njegovim stupanjem na snagu omogućen je početak postupka preoblikovanja sportskog kluba – udruge za natjecanje u s.d.d.

2. Postupak preoblikovanja sportskog kluba – udruge za natjecanje u s.d.d.

Postupak preoblikovanja sportskog kluba – udruge za natjecanje u s.d.d. započinje podnošenjem zahtjeva za dobivanje suglasnosti za provedbu preoblikovanja sportskog kluba – udruge za natjecanje u s.d.d. nadležnom tijelu državne uprave nadležnom za sport. Zahtjev sadrži obrazloženje zahtjeva i elaborat o preoblikovanju.

Elaborat treba sadržavati: a) izvješće ovlaštenog revizora o obavljenoj reviziji stanja imovine, prava i obveza sportskog kluba, b) popis i procjenu vrijednosti imovine koja se unosi u temeljni kapital, sastavljene od ovlaštenog sudskog vještaka ili ovlaštenog revizora koji nije provodio  reviziju imovine, prava i obveza sportskog kluba, c) utvrđenje revizora o vrijednosti tražbina prema sportskom klubu-udruzi  za natjecanje, d) procjenu i utvrđenje vrijednosti prava igranja-korištenja sportske građevine koja može biti ulog u temeljni kapital s.d.d.-a, e) pregled poslovanja sportskog kluba – udruge za natjecanje u proteklih pet godina, f) popis članova sportskog kluba – udruge za natjecanje, g) popis članova tijela sportskog kluba – udruge za natjecanje, h) akt kojim se dokazuje nadležnost i međusobni odnos svih tijela sportskog kluba – udruge za natjecanje, i) sportske rezultate sportskog kluba – udruge za natjecanje u posljednjih pet natjecateljskih sezona, j) potencijalne dioničare s.d.d.-a na dan podnošenja zahtjeva, k) prijedlog iznosa temeljnog kapitala s.d.d.-a utvrđenog na temelju financijskih podataka, l) nacrt statuta s.d.d.-a u koje se preoblikuje sportski klub – udruga za natjecanje, lj) popis pravnih osoba u kojima sportski klub – udruga za natjecanje član, m) opis ciljeva i razloga za preoblikovanje sportskog kluba – udruge za natjecanje, n) način i postupak upućivanja i bitan sadržaj poziva za upis i uplatu dionica. Uz elaborat sportski klub – udruga za natjecanje dužna je dostaviti i odluku ovlaštenog tijela sportskog kluba-udruge za natjecanje o početku postupka preoblikovanja u s.d.d. Elaborat, istovremeno kada i tijelu državne uprave nadležnom za sport, sportski klub- udruga za natjecanje dostavlja i Nacionalnom sportskom savezu koji se o tom elaboratu mora očitovati u roku od 15 dana od dana dostave elaborate te je svoje očitovanje dužan dostaviti sportskom klubu-udruzi za natjecanje i Povjerenstvu.     

3. Ovlasti povjerenstva za preoblikovanje u ZS-u 2023.

U čl. 99. ZS-a 2023 izrijekom je propisano da je Povjerenstvo za preoblikovanje stručno i savjetodavno tijelo osnovano radi provedbe postupka preoblikovanja iz čl. 98. ovog Zakona. Povjerenstvo za preoblikovanje obavlja sljedeće poslove: čelniku tijela državne uprave nadležnog za sport predlaže davanje suglasnosti na elaborate o preoblikovanju te čelniku tijela državne uprave nadležnog za sport predlaže davanje dopuštenja o preoblikovanju.

U nabrajanju zadataka Povjerenstva, očigledno je zakonodavac zaboravio i treći, jednako važan zadatak, a to je utvrđenje temeljnog kapitala s.d.d.-a nakon provedenog postupka financijske revizije. Omašku je ispravila nadležna ministrica za sport putem čl. 8. Pravilnika na način da je u nabrajanja poslova Povjerenstva najvažniji njegov posao utvrđenje početnog iznosa temeljnog kapitala s.d.d.-a.

Nakon što je zaprimilo uredan zahtjev za dobivanje suglasnosti za provedbu preoblikovanja sportskog kluba – udruge za natjecanje u s.d.d., Povjerenstvo je dužno u roku od 60 dana od dana dostave zahtjeva predložiti čelniku tijela državne uprave nadležnog za sport davanje ili uskratu suglasnosti na a) elaborat o preoblikovanju i  b) dopuštenje o preoblikovanju. Povjerenstvo može elaborat poslati na doradu, a može zatražiti pisana ili usmena pojašnjenja od svih osoba koje su bile uključene u izradu elaborata.  

U slučaju da Povjerenstvo predloži davanje suglasnosti na elaborat o preoblikovanju, dužno je utvrditi početni iznos temeljnog kapitala. Iznos temeljnoga kapitala utvrđuje se tako da predstavlja najmanje iznos od 25 % prosječnih godišnjih rashoda sportskog ­kluba – udruge za natjecanje u proteklih pet godina. Povjerenstvo može utvrditi temeljni kapital i veći od iznosa uvažavajući stanje imovine i obveza sportskog kluba – udruge za natjecanje temeljeno na financijskim podacima. Dionice se u postupku upisa i uplate mogu uplatiti u novcu, stvarima i pravima u skladu s odgovarajućim odredbama zakona kojima se uređuju trgovačka društva i tržište kapitala te u skladu s pravilima poziva na upis i uplatu dionica. Dionice se mogu uplatiti i u pravu korištenja sportske građevine ili unosom tražbina koje je jedinica lokalne samouprave stekla od Republike Hrvatske i pravnih osoba u kojima Republika Hrvatska ima većinski udio ili većinsko pravo glasa. Na poziv na upis i uplatu dionica na odgovarajući se način primjenjuju odredbe o sukcesivnom osnivanju dioničkog društva.  Ako se temeljni kapital uplaćuje dijelom u novcu, a dijelom u stvarima ili pravima, iznos temeljnog kapitala koji se uplaćuje u novcu mora se uplatiti u potpunosti prije upisa s.d.d.-a u sudski registar i ne smije biti manji od jedne polovine utvrđenog temeljnog kapitala, a elaboratom o preoblikovanju može biti određeno da se temeljni kapital u cijelosti uplaćuje u novcu. Nadležno tijelo sportskog kluba – udruge za natjecanje dužno je nakon okončanog postupka upisa i uplate dionica i rješenja nadležnog trgovačkog suda o upisu s.d.d.-a u sudski registar trgovačkog suda donijeti odluku o prestanku udruge sukladno Zakonu o udrugama. S.d.d. je pravni sljednik sportskog kluba – udruge za natjecanje koja se preoblikovala. Preoblikovanje se upisuje u sudski registar nadležnog trgovačkog suda prema sjedištu sportskog kluba – udruge za natjecanje, pri čemu s.d.d. zadržava OIB sportskog kluba – udruge za natjecanje. Na temelju rješenja nadležnog trgovačkog suda o upisu s.d.d.-a u sudski registar trgovačkog suda nadležno upravno tijelo brisat će sportski klub – udrugu za natjecanje iz registra udruga.

4. Promjena oblika udruge u slučaju provedbe stečajnog plana

Stečajni plan je pojam iz Stečajnog zakona (glava VII, čl. 303.-355.)4 i suprotan je pojmu likvidacijskog stečajnog postupka koji se provodi radi skupnog namirenja vjerovnika stečajnog dužnika, unovčenjem njegove imovine, podjelom prikupljenih sredstava vjerovnicima te brisanjem dužnika iz registra. Stečajnim se planom mijenja položaj dužnika i drugih sudionika u postupku na način da stečajni dužnik nastavlja s poslovanjem. Sud će donijeti rješenje o zaključenju stečajnog postupka čim rješenje o potvrdi stečajnog plana postane pravomoćno. Danom donošenja rješenja o zaključenju stečajnog postupka prestaje služba stečajnog upravitelja, a dužnik ponovno stječe pravo slobodnog raspolaganja stečajnom masom. U tom je smislu preoblikovanje sportskog kluba udruge za natjecanje u s.d.d. jedna od najzahtjevnijih mjera za restrukturiranje dužnika u stečajnom postupku. 

5. Otvorena pitanja

Pravilnik otvara velik broj usporedbi s prijašnjim ZS-u 2006., kao i pitanja na koje nije odgovorio. Ako se, na primjer poslovi Povjerenstva usporede s velikim brojem poslova Povjerenstva za profesionalne športske klubove5, vidljiva je značajna redukcija ovlasti u ZS-u 2023. Razlog tome je što u ZS-u 2023., za razliku od ZS-a 2006., ne postoje odredbe o amaterskom i profesionalnom statusu sportskog kluba, nego postoje odredbe o profesionalnom sportašu, sportašu amateru i rekreativcu. S obzirom na to da danom stupanja na snagu ovog Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o registru profesionalnih klubova6, Pravilnik o načinu i rokovima podnošenja akata Povjerenstvu za profesionalne športske klubove7 i Pravilnik o djelokrugu i načinu rada Povjerenstva za profesionalne športske klubove, otvoreno je pitanje trebaju li, i kome, ako trebaju postojeći profesionalni klubovi dostavljati obavijesti propisane odredbom čl. 39. ZS-a 2006.?  Nadalje, ako je čl. 7. Pravilnika propisano da se dionice s.d.d.-a mogu uplatiti i u pravu korištenja sportske građevine ili unosom tražbina koje je jedinica lokalne samouprave stekla u skladu s čl. 97. ZS-a 2023., zašto nije izrijekom propisana mogućnost da vjerovnici sportskog kluba – udruge za natjecanje mogu svoje tražbine pretvoriti u uloge s.d.d.-a?8 Upitno je također koje posljedice za postupak preoblikovanja ima negativno očitovanje Nacionalnog sportskog saveza za elaborat o preoblikovanja sportskog kluba koji je član iste asocijacije? Zanimljivo je da se Pravilnik uopće nije osvrnuo na specifičnosti provedbe stečajnog plana u okviru već otvorenog stečajnog postupka nad sportskim klubom – udrugom za natjecanje? I konačno, zašto ZS 2023., a posebno Pravilnik nisu, poput ZS 2006., detaljnije uredili pitanja nastanka, djelovanja i prestanka s.d.d.-a, već se  o tome upućuje na primjenu odredbi zakona kojim se uređuju trgovačka društva?

6. Zaključak

Postupak otvaranja sportskih klubova tržištu kapitala započeo je u Republici Hrvatskoj donošenjem ZS 2006. koji je propisivao obvezno i dobrovoljno preoblikovanje sportskog kluba – udruge za natjecanje u s.d.d., a nastavio je ZS 2023. kroz isključivo dobrovoljno preoblikovanje koje se može provesti i u provedbi stečajnog plana. U tom smislu u Republici Hrvatskoj postoji kontinuitet otvaranja najpoznatijih i najpopularnijih sportskih klubova tržištu kapitala. Nakon što su se na temelju ZS 2006. preoblikovali HNK Hajduk u nogometu te KK Split i KK Zadar u košarci, hoće li se, temeljem ZS 2023. preoblikovati, na primjer GNK Dinamo u nogometu i KK Cibona u košarci?

Stupanjem na snagu Pravilnika omogućen je postupak preoblikovanja sportskog kluba – udruge za natjecanje u s.d.d. Pritom je važno istaknuti da je s.d.d. pravni sljednik sportskog kluba – udruge za natjecanje koja se preoblikovala. Preoblikovanje se obavezno upisuje u sudski registar nadležnog trgovačkog suda prema sjedištu sportskog kluba – udruge za natjecanje, pri čemu s.d.d. zadržava OIB sportskog kluba – udruge za natjecanje.  

dr. sc. Ante Vuković, znanstveni suradnik u polju prava

___________________________________________________

^ 1 „Narodne novine“, br. 141/22.

^ 2 „Narodne novine“, br. 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15., 19/16.-ispravak, 98/19., 47/20., 77/20.).

^ 3 „Narodne novine“, br. 115/23. od 6. listopada 2023.

^ 4 „Narodne novine“, br. 71/15., 104/17., 36/22.

^ 5 Čl. 2. Pravilnika o djelokrugu i načinu rada Povjerenstva za profesionalne klubove, „Narodne novine“, br. 11/07. Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove: – vodi evidenciju o dokumentaciji koju su mu dužni slati profesionalni športski klubovi; – daje suglasnost na izbor revizora; – daje prethodnu suglasnost na rješenje kojim se utvrđuje obveza preoblikovanja; – daje suglasnost na elaborat koji u postupku preoblikovanja izrađuje profesionalni športski klub; – daje dopuštenje za raspisivanje poziva za upis i uplatu dionica u petom krugu; – utvrđuje iznos temeljnog kapitala u slučaju obveznog ili dragovoljnog preoblikovanja športskog kluba – udruge za natjecanje u športska dionička društva (u daljnjem tekstu: š.d.d.); – vodi evidenciju o imateljima dionica u š.d.d.; – daje suglasnost na stjecanje dionica na koje otpada više od 25% temeljnog kapitala š.d.d.-a, a koje jedna osoba može izravno, neizravno ili preko povezanih osoba u š.d.d. - u imati; – prima obavijesti o stjecanju dionica koje se zajedno s dionicama koje jedna osoba već ima izravno, neizravno ili preko povezanih osoba odnose na najmanje 5% temeljnog kapitala š.d.d.-a kao i svakom daljnjem stjecanju dionica; – obavještava nacionalni športski savez, čiji je član š.d.d. u kojem su dionice stečene, o stjecanju dionica na koje otpada više od 25% temeljnog kapitala i stjecanju dionica na koje otpada više od 5% temeljnog kapitala; – predlaže pokretanje stečajnog postupka kod športskog kluba-udruge za natjecanje ako športski klub-udruga za natjecanje ne provede postupak preoblikovanja u š.d.d. iako je to bila dužna učiniti ili ako preoblikovanje nije uspjelo.

^ 6 „Narodne novine“, br. 11/07.

^ 7 „Narodne novine“, br. 11/07.