c S
U središtu

Novom Uredbom o kriterijima za bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima žrtvama obiteljskog nasilja omogućen lakši pristup za ostvarivanje prava na stambeno zbrinjavanje

23.05.2024 Na temelju članka 16. stavka. 13. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima  („Narodne novine“ broj 106/18., 98/19. i 82/23. – dalje u tekstu ZSZPP), koji se primjenjuje od 28. srpnja 2023. godine, Vlada Republike Hrvatske donijela je  Uredbu o kriterijima za bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje („Narodne novine" broj 38/24. – dalje u tekstu Uredba) koja je stupila na snagu 6. travnja 2024. godine.

Uredbom se  propisuju kriteriji za bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje na temelju kojih se sastavljaju liste prvenstva.

Liste prvenstva sastavljaju se za općine i gradove prema pet modela stambenog zbrinjavanja iz članka 7. ZSZPP-a, i to:

Model A – prijave zaprimljene za stambeno zbrinjavanje davanjem u najam obiteljske kuće

Model B – prijave zaprimljene za stambeno zbrinjavanje darovanjem neuseljive obiteljske kuće u državnom vlasništvu i građevnog materijala za njezinu obnovu ili rekonstrukciju

Model C – prijave zaprimljene za stambeno zbrinjavanje davanjem u najam stana

Model D – prijave zaprimljene za stambeno zbrinjavanje darovanjem građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće

Model E – prijave zaprimljene za stambeno zbrinjavanje darovanjem građevnog materijala za obnovu, dogradnju/nadogradnju i završetak izgradnje obiteljske kuće u vlasništvu podnositelja prijave odnosno darovanjem građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu korisnika.

Novom Uredbom za pojedine kriterije na temelju kojih se formiraju liste prvenstva značajno je povećan broj bodova, a uvedeni su i neki novi kriteriji.

Pa tako, povećao se broj bodova koji se ostvaruje prema broju djece predškolske dobi ili djece koja se redovito školuju navedenih u prijavi za stambeno zbrinjavanje, slijedom čega podnositelj prijave umjesto dosadašnjih 10 bodova ostvaruje za svako dijete 15 bodova.

U odnosu na životnu dob podnositelja prijave, broj bodova se povećao na način da podnositelj prijave do 40 godina života, ostvaruje 70 bodova (do sada 50 bodova), od 41 do 60 godina života, ostvaruje 40 bodova (do sada 30 bodova),  dok je za osobe od 61 i više godina života broj bodova ostao neizmijenjen (10 bodova).

Uredbom je povećan broj bodova koji ostvaruje osoba koja je u statusu obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, a koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, te ista sada ostvaruje jednokratno 150 bodova po prijavi za stambeno zbrinjavanje iz obitelji, umjesto dosadašnjih 100 bodova. Također, uvodi se i kriterij prema kojem obitelj umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, ostvaruje jednokratno 100 bodova po prijavi za stambeno zbrinjavanje iz obitelji. Po navedenim kriterijima bodove može ostvariti samo jedna prijava za stambeno zbrinjavanje odnosno jedan član obitelji smrtno stradalog, nestalog ili umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili pripadnika Hrvatskog vijeća obrane.

Izmijenjen je broj bodova za podnositelja i članove kućanstva koji imaju status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata ili ratnog vojnog invalida pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, koji ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj prema utvrđenom postotku oštećenja organizma i to na način da:

-invalidi sa 100 % oštećenja organizma I. i II. skupine ostvaruju 100 bodova

-invalidi s 90 % oštećenja organizma ostvaruju 90 bodova        

-invalidi s 80 % oštećenja organizma ostvaruju 80 bodova         

-invalidi sa 70 % oštećenja organizma ostvaruju 70 bodova

-invalidi sa 60 % oštećenja organizma ostvaruju 60 bodova

-invalidi s 50 % oštećenja organizma ostvaruju 50 bodova

-invalidi s 40 % oštećenja organizma ostvaruju 40 bodova

-invalidi s 30 % oštećenja organizma ostvaruju 30 bodova         

-invalidi s 20 % oštećenja organizma ostvaruju 20 bodova,

što predstavlja značajno uvećanje bodova budući da je dosadašnja Uredba propisivala bodove u rasponu od 15 do 5 bodova ne uzimajući u obzir svaki pojedini postotak oštećenja organizma.

U odnosu na broj bodova koji se utvrđuje prema invaliditetu podnositelja prijave ili člana njegovog obiteljskog kućanstva navedenoga u prijavi, ovisno o utvrđenom stupnju invaliditeta, određeno je da za svaku osobu s utvrđenim invaliditetom od 100 % invaliditeta pripada 15 bodova, osobe s 60 % do 90 % invaliditeta ostvaruju 10 bodova, osobe s utvrđenih od 20 % do 50 % invaliditeta ostvaruju 5 bodova te je uveden i kriterij za osobe s  utvrđenih do 20 % invaliditeta koje s te osnove ostvaruju 2 boda. Nastavno na navedeno, ako se radi o malodobnom djetetu članu obiteljskog kućanstva navedenoga u prijavi s utvrđenim invaliditetom podnositelj prijave ostvaruje dodatnih 20 bodova za svako malodobno dijete s utvrđenim invaliditetom, umjesto dosadašnjih 12 bodova.

Nadalje, u odnosu na podnositelja prijave ili člana obiteljskog kućanstva koji je naveden na prijavi koji ima status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili pripadnika Hrvatskog vijeća obrane i ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, isti ostvaruje jednokratno broj bodova ovisno o vremenu provedenom u obrani suvereniteta, i to:

-do 6 mjeseci – 25 bodova

-od 6 do 12 mjeseci – 50 bodova

-od 12 do 24 mjeseca – 60 bodova

-od 24 do 36 mjeseci – 70 bodova

-od 36 do 48 mjeseci – 80 bodova

-od 48 do 60 mjeseci – 90 bodova

-više od 60 mjeseci – 100 bodova,

uz napomenu da se boduje samo status člana s najvećim brojem bodova, kao i da dragovoljac iz Domovinskog rata ostvaruje pravo na dodatnih 10 bodova.

Značajno se povećao broj bodova podnositelju prijave ili članu kućanstva koji ima utvrđen status žrtve nasilja u obitelji sa dosadašnjih 40 na 120 bodova, na koji način se žrtvama obiteljskog nasilja kao posebnoj kategoriji omogućuje lakši pristup ostvarivanju prava na stambeno zbrinjavanje.

Povećava se i broj bodova za osobe koje su bile ili još uvijek jesu u status prognanika, povratnika ili izbjeglice s 10 na 20 bodova.

Pored navedenoga, uvodi se bodovanje po kriteriju nastanjena na potpomognuto područje te prijava podnositelja koji se želi nastaniti na potpomognuto područje ostvaruje jednokratno 50 bodova.

Također, uvodi se i kriterij bodovanja prijava koje su podnijeli bivši nositelji stanarskog prava koji toj osnovi do sada nisu ostvarili pravo na stambeno zbrinjavanje, na način da će se njihove prijave bodovati jednokratno s 30 bodova, a bodove može ostvariti samo jedna prijava za stambeno zbrinjavanje odnosno bivši nositelj stanarskog prava ili član obitelji bivšeg nositelja stanarskog prava.

Budući da je Uredba nadopunjena novim kriterijima za bodovanje, izmijenjena je dokumentacija koju je potrebno priložiti uz prijavu u svrhu ostvarivanja bodova, slijedom čega podnositelju da bi prema pojedinom kriteriju ostvarili pravo na bodove trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:

- za djecu predškolske dobi izvadak iz matične knjige rođenih, za djecu na redovnom školovanju potvrda škole, fakulteta odnosno druge obrazovne ustanove

- obračunska isprava za isplatu plaće od poslodavca (za svih 12 mjeseci za godinu prije podnošenje prijave) ili ako nije zaposlen dokaz o nezaposlenosti za punoljetne članove obitelji koji nisu na redovnom školovanju

- diploma ili svjedodžba o završenom obrazovanju za sve članove obitelji navedene u prijavi

- za sve osobe na prijavi uvjerenje o prebivalištu nadležne policijske uprave s napomenom prijavljenog privremenog odlaska u inozemstvo

- dokaz o najmu ili korištenju stambene jedinice, a za stanovanje u tuđoj stambenoj jedinici bez naknade potpisana izjava vlasnika stambene jedinice ovjerena kod javnog bilježnika

- preslika osobne iskaznice ili izvod iz matične knjige rođenih

- potvrda ili izvršno rješenje nadležnog tijela o utvrđenom statusu člana obitelji smrtno stradaloga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili pripadnika Hrvatskog vijeća obrane (članovi obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili pripadnika Hrvatskog vijeća obrane), odnosno izvadak iz matice umrlih i potvrda nadležnog tijela o utvrđenom statusu člana obitelji smrtno stradaloga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili pripadnika Hrvatskog vijeća obrane (članovi obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili pripadnika Hrvatskog vijeća obrane)

- potvrda ili izvršno rješenje nadležnog tijela o utvrđenom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata ili ratnog vojnog invalida pripadnika Hrvatskog vijeća obrane

- dokaz o utvrđenom invaliditetu

- potvrda nadležnog tijela o utvrđenom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata-dragovoljca ili pripadnika Hrvatskog vijeća obrane iz koje je vidljiva duljina sudjelovanja u obrani suvereniteta

- pravomoćna sudska presuda o počinjenom nasilju u obitelji

- potvrda o statusu prognanika, povratnika ili izbjeglice

- dokaz o stanarskom pravu i potvrda da nije ostvareno pravo na stambeno zbrinjavanje po osnovi stanarskog prava

- uvjerenje o prebivalištu i izjava o namjeri nastanjenja na potpomognuto područje.

U situaciji u kojoj bi dvije ili više prijava imale isti broj utvrđenih bodova, prednost za ostvarivanje prava na stambeno zbrinjavanje daje se redom sljedećih kriterija prijavi obitelji:

- koja se više godina nalazi na listi prvenstva

- koja nije ni na koji način sudjelovala u obnovi ili stambenom zbrinjavanju

- koja ima veći broj malodobne djece

- koja duže prebiva na području gdje se traži stambeno zbrinjavanje

- čija su ukupna prosječna primanja niža.

Za napomenuti je kako se u skladu s člankom 14. stavkom 1. ZSZPP-a, prijave za stambeno zbrinjavanje podnose u razdoblju od 1. siječnja do 31. siječnja tekuće godine upravnom tijelu u županiji, a poziv se javno objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva graditeljstva i državne imovine i županija. Pravo na stambeno zbrinjavanje ovisi o raspoloživom stambenom fondu u državnom vlasništvu i osiguranim sredstvima u državnom proračunu te se ostvaruje na temelju izvršnih lista prvenstva koje moraju biti objavljene do 31. ožujka tekuće godine, a sastavljaju ih upravna tijela županije za tekuću godinu.

Kako su u skladu s naprijed navedenim odredbama ZSZPP-a za 2024. godinu protekli rokovi za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje te su objavljene izvršne liste prvenstva, nova Uredba iako je stupila na snagu 6. travnja 2024. godine na bodovanje prijava primjenjivat će se od 1. siječnja 2025. godine.


Mirta Brkić-Gverieri, dipl. iur.