c S
U središtu

Većina upravne djelatnosti ostvaruje se izvan upravnog postupka

29.12.2021 Bez obzira na svoju važnost, rješavanje upravnih stvari u upravnom postupku tek je segment upravne djelatnosti, a većina akata koje donosi uprava nema obilježje upravnog akta. Predstavljena su glavna s time povezana normativno-terminološka razgraničenja.

Ponekad se i u profesionalnoj javnosti može naići na pogrešno uvjerenje kako su svi akti uprave ujedno upravni akti, kako uprava općenito postupa u upravnom postupku, te kako Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09., dalje: ZUP) pokriva cjelokupnu upravnu aktivnost ili njezin najveći dio. Mjerodavni normativni okvir i praksa uprave, međutim, bitno su drukčiji.

Rješavanje upravnih stvari u upravnom postupku, donošenjem upravnih akata, čini tek manji dio upravne djelatnosti. Prema Zakonu o sustavu državne uprave , poslovi državne uprave jesu:

- provedba državne politike (izrada nacrta prijedloga zakona, prijedloga uredbi i prijedloga drugih akata Vlade Republike Hrvatske, izrada nacrta strateških i planskih dokumenata, praćenje učinkovitosti provedbe zakona, uredbi i drugih akata Vlade, zastupanje Republike Hrvatske u tijelima Europske unije i međunarodnih organizacija, europski poslovi i ostvarivanje međunarodne suradnje sukladno posebnom zakonu);

- neposredna provedba zakona (rješavanje u upravnim stvarima, vođenje propisanih očevidnika i drugih službenih evidencija, izdavanje potvrda i drugih javnih isprava o činjenicama o kojima se vode propisani očevidnici i druge službene evidencije);

- inspekcijski nadzor (nadzorni postupci kojima se provodi izravan uvid u opće i pojedinačne akte, uvjete i način rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba radi utvrđivanja činjenica te poduzimanje propisanih mjera i radnji kako bi se utvrđeno stanje i poslovanje uskladilo sa zakonom i drugim propisima);

- upravni nadzor (nadzorni postupci, mjere i radnje kojima se osigurava zakonitost i pravilnost u obavljanju poslova državne uprave);

- drugi upravni i stručni poslovi (prikupljanje podataka i izrada stručnih podloga, analiza i izvješća o stanju u određenom upravnom području, provedba mjera za unaprjeđenje utvrđenog stanja u određenom upravnom području, pružanje pravne i stručne pomoći, davanje mišljenja pravnim i fizičkim osobama o odgovarajućoj primjeni zakona i drugih propisa, ostvarivanje stručne suradnje).

Rješavanje u upravnim stvarima tek je, dakle, podvrsta neposredne provedbe zakona, kao jedne od glavnih vrsta poslova državne uprave.

Pored rješavanja upravnih stvari u upravnom postupku, ZUP-om je uređeno izdavanje potvrda, kao i tri vrste upravnih postupanja, postupanje pružatelja javnih usluga, te opća materija upravnih ugovora. Ostali upravni poslovi ne ulaze u doseg ZUP-a.

Pored upravnih akata, uprava donosi neupravne akte i interne akte. Po članku 4. t. 15.b. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“ br. 75/21.), akt je pismeno kojim javnopravno tijelo odlučuje u upravnom postupku (upravni akt), odgovara na podnesak stranke, određuje, prekida ili završava neku službenu radnju te obavlja službeno dopisivanje s drugim tijelima i strankama (neupravni akt), kao i pismeno kojim se obavlja dopisivanje unutar javnopravnog tijela (interni akt). Izvan regulacije uredskog poslovanja, akti uprave koji nisu upravni akti uobičajeno se nazivaju neupravnim aktima. U cjelini upravne djelatnosti, upravni akti čine manji dio akata uprave.

doc. dr. sc. Alen Rajko