c S
U središtu

Zakon o općem upravnom postupku: ima li prigovora u materiji izdavanja potvrda?

02.12.2021

Potvrde nisu upravni akti, ne izdaju se u upravnom postupku. Prigovor je redovit pravni lijek na području upravnog prava, izvan upravnog postupka. Znači li to da se na području izdavanja potvrda pravna zaštita ostvaruje putem prigovora?

U više tekstova objavljenih u ovoj rubrici skrenuli smo pozornost da jedno od ključnih zajedničkih obilježja prigovora, kao redovitoga pravnog lijeka prema Zakonu o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09., dalje: ZUP): svih pet vrsta prigovora uređenih ZUP-om odnose se, naime, na materiju izvan upravnog postupka, a unutar upravnog prava.1 U pogledu postupanja i radnji što se odvijaju unutar upravnog postupka, čiji je cilj rješavanje upravne stvari donošenjem upravnog akta (rješenja), pravna zaštita, dakle, nije osigurana putem prigovora, već putem žalbe protiv prvostupanjskog rješenja (kada je dopuštena), odnosno tužbom u upravnom sporu, radi ocjene zakonitosti konačnog rješenja donesenog u upravnom postupku.

Istodobno, potvrde regulirane ZUP-om nisu upravni akti2, bez obzira na to što ZUP podnositelja zahtjeva za izdavanje potvrde naziva strankom3.  Znači li to da prigovoru ima mjesta na području izdavanja potvrda?

Odgovor na to pitanje je niječan. Izdavanje zatražene potvrde ne odvija se unutar upravnog postupka, niti je potvrda upravni akt. No, upravni postupak aktivira se kada aktivnosti vezane uz izdavanje potvrde uđu u spornu sferu: kada javnopravno tijelo odbije zahtjev za izdavanje potvrde, te kada odbije zahtjev stranke za izmjenu potvrde.4 O tome se odlučuje rješenjem (upravnim aktom), uz daljnju pravnu zaštitu u domeni upravnog postupka i upravnog spora.

„ZUP-ovski“ prigovori nisu povezani sa „ZUP-ovskim“ potvrdama. Imaju tek jednu zajedničku karakteristiku: odnose se na materiju izvan upravnog postupka, ali u pojedinome procesnom stadiju mogu poprimiti obilježja upravnog postupka. Na području potvrda do toga dolazi kada tijelo odbije izdati potvrdu ili odbije izdati izmijenjenu potvrdu. Upravni postupak aktivira se i svakim podnošenjem prigovora (o prigovoru se odlučuje rješenjem – upravnim aktom), osim kod prigovora iz članka 157. i 158. ZUP-a.

doc. dr. sc. Alen Rajko
_________________________________
^ 1 Neki od spomenutih tekstova dostupni su putem sljedećih poveznica: https://www.iusinfo.hr/aktualno/u-sredistu/43955 ; https://www.iusinfo.hr/aktualno/u-sredistu/46127 ; https://www.iusinfo.hr/aktualno/u-sredistu/42403 ; https://www.iusinfo.hr/aktualno/u-sredistu/46951 .
^ 2 Izdavanje potvrda uređeno je Osmim dijelom ZUP-a (članak 159. i 160. toga Zakona). O potvrdama i upravnim aktima v. npr. tekst dostupan preko sljedeće poveznice: https://www.iusinfo.hr/aktualno/u-sredistu/37161 .
^ 3S druge strane, u normama što se odnose na upravni postupak ZUP dosljedno koristi termin službene osobe, kao subjekta vođenja postupka, dok kod izdavanja potvrda rabi izraz „javnopravno tijelo“.
^ 4 Članak 159. stavak 5. i 6. te članak 160. stavak 3. ZUP-a. Tim je odredbama osigurana zaštita i u slučaju tzv. šutnje uprave, tj. propuštanja javnopravnog tijela da u propisanom roku donese rješenje.
Ako javnopravno tijelo djelomice odbije zahtjev za izdavanje potvrde, odnosno zahtjev za izmjenu potvrde, negativno rješenje dužno je donijeti u odnosu na odbijeni dio zahtjeva. U obrazloženju ovog rješenja svrhovito je označiti i sadržaj nespornog dijela zahtjeva, u pogledu kojem je potvrda izdana.