c S
U središtu

Utvrđivanje liste likvidatora kreditne institucije

17.09.2021

Člankom 14. st. 6. Zakona o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija ("Narodne novine" br. 146/20.) propisano je kako ministar financija pravilnikom detaljnije propisuje uvjete i postupak uvrštavanja na listu i brisanja s liste likvidatora. Ministar financija je dana 29. lipnja 2021. godine donio Pravilnik o utvrđivanju liste likvidatora koji je objavljen u "Narodnim novinama" br. 75/21.

Sukladno donesenom Pravilniku, listu likvidatora utvrđuje nadzorno likvidacijsko tijelo. Prema članku 4. st.1. t.5 Zakona, nadležno likvidacijsko tijelo je Hrvatska agencija za osiguranje depozita. Pravilnikom su propisani opći i specijalni uvjeti koje mora zadovoljavati osoba koja može biti upisana na listi likvidatora. Opći uvjeti propisani člankom 3. Pravilnika, koje mora zadovoljavati osoba koja se upisuje na listu likvidatora su: poslovna sposobnost, odgovarajuće stručno znanje, sposobnosti i iskustvo, sklopljena polica osiguranja od profesionalne odgovornosti te dobar ugled, poštenje i savjesnost.

Člankom 4. Pravilnika o utvrđivanju liste likvidatora propisani su posebni uvjeti koje mora zadovoljavati osoba koja se upisuje na listu likvidatora. Tim člankom se posebno definira odgovarajuće stručno znanje i iskustvo. Sukladno posebnim pretpostavkama, osoba koja se upisuje na listu likvidatora mora imati završeni diplomski studiji s najmanje 300 ECTS bodova iz područja ekonomije, prava ili srodnih područja te najmanje pet godina iskustva na rukovodećim pozicijama u bankarskom sektoru. Pravilnik nadalje propisuje što se smatra radnim iskustvom na rukovodećim pozicijama u bankarskom sektoru, pa se propisuje kako se takvim radnim iskustvom smatra: obavljanje funkcija člana ili predsjednika uprave kreditne institucije te izvršnih direktora koji su izravno odgovorni upravi kreditne institucije, obavljanje odvjetničke djelatnosti na osnovi specijalizacije u području financijskog prava ili prava vezanog uz bankarstvo koju je odvjetniku priznala odvjetnička komora, obavljanje poslova stečajnog upravitelja ili prisilnoga likvidatora uz uvjet okončanja više od jednog postupka stečaja ili likvidacije kreditne institucije te obavljanje poslova člana, predsjednika uprave ili izvršnog direktora u financijskom sektoru. Pravilnik nadalje proširuje krug osoba koje mogu biti likvidatori kreditne institucije navodeći kako uvjete radnog iskustva zadovoljavaju i osobe koje imaju najmanje sedam godina radnog iskustva stečenog na rukovodećim pozicijama odgovornim za financije u velikim trgovačkim društvima.

Prijava za upis na listu likvidatora kreditne institucije se podnosi na osnovi Obrasca koji je sastavni dio Pravilnika, a prijava se podnosi Hrvatskoj agenciji za osiguranje depozita.

Sukladno čl. 6. Zakona o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija tijela postupka prisilne likvidacije su sud, likvidator, nadzorno likvidacijsko tijelo i skupština vjerovnika. Likvidatora kreditne institucije imenuje sud na prijedlog nadzornog likvidacijskog tijela rješenjem o otvaranju postupka prisilne likvidacije. Sukladno čl. 45. Zakona nadzorno likvidacijsko tijelo ovlašteno je podnijeti prijedlog sudu za razrješenje likvidatora kreditne institucije. Međutim, zakonodavac je istovremeno odlučio člankom 39. ovlastiti i skupštinu vjerovnika na donošenje svih odluka iz nadležnosti nadzornog likvidacijskog tijela kao i predložiti imenovanje novog likvidatora. Istim člankom je također propisano da se odredbe koje se odnose na skupštinu vjerovnika propisane Stečajnim zakonom ("Narodne novine" br. 71/15., 104/17.) na odgovarajući način primjenjuju i na skupštinu vjerovnika u postupku prisilne likvidacije. Pri tome treba skrenuti pozornost da je člankom 87. Stečajnog zakona dana ovlast skupštini vjerovnika da može umjesto stečajnoga upravitelja kojeg je imenovao sud izabrati drugoga stečajnog upravitelja. Jedini uvjet koji drugi stečajni upravitelj mora ispunjavati jest da se nalazi na listi A stečajnih upravitelja. Pri tome zakonodavac je jasno propisao da sud ne može odbiti potvrditi imenovanje stečajnoga upravitelja kojeg je izabrala skupština vjerovnika.

U ovakvoj situaciji bi se moglo i postaviti hipotetsko pitanje. Na koji način bi trebao postupiti sud u slučaju da skupština vjerovnika donese odluku o razrješenju likvidatora i predloži sudu imenovanje novog likvidatora koji se ne nalazi na listi likvidatora nego npr. na listi A stečajnih upravitelja. Bi li u takvoj situaciji sud mogao uskratiti potvrdu o imenovanju novoimenovanom likvidatoru?

Daniel Deković, dipl. iur.