c S
U središtu

Nova Uredba o Tarifi upravnih pristojbi

01.09.2021

1. rujna 2021. godine na snagu je stupila nova Uredba o Tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" br. 92/21., 93/21. - dalje: Uredba). Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. svibnja 2020. donijela Zaključak kojim je prihvaćen Akcijski plan za smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja. Akcijski plan donesen je u skladu s preporukom Vijeća EU-a za Republiku Hrvatsku u okviru Europskog semestra. U okviru mjera, između ostalog, planirano je ukidanje ili smanjenje upravnih pristojbi koje čine prihod središnjeg državnog proračuna. Donošenje Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi sastavni je dio preuzetih obveza nakon ulaska Republike Hrvatske u Europski tečajni mehanizam II (ERM II) i bankovnu uniju. U novoj Uredbi o Tarifi upravnih pristojbi smanjio se broj tarifnih brojeva s 95 na 58. U daljnjem tekstu ukazat ćemo na izmjene i dopune nove Uredbe u odnosu na prethodno važeću Uredbu.

Opće pristojbe

Jedna od značajnijih izmjena je da se za rješenja za koja nije propisana posebna pristojba kao i na žalbe protiv rješenja više ne plaćaju upravne pristojbe pred tijelima državne uprave, upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama s javnim ovlastima u obavljanju povjerenih poslova državne uprave te se ukida plaćanje pristojbi na ovjeru svakog potpisa kao i za ovjeru autentičnosti rukopisa ili ovjeru prijepisa.

Pristojbe u posebnim područjima

1. Pristojbe u područjima unutarnjih poslova
Ukidaju se pristojbe za izdavanje putovnice hrvatskim državljanima, za izdavanje odobrenja na graničnom prijelazu za odobrenje za prijenos oružja i streljiva preko teritorija Republike Hrvatske i za odobrenje za držanje i nošenje lovačkog športskog oružja i streljiva za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj, pristojbe za izdavanje vozačke dozvole i za zamjenu inozemne vozačke dozvole.
Nadalje, izmijenjen je iznos pristojbe koja se plaća na zahtjeve za izdavanje kratkotrajne vize s dosadašnjih 60 eura na 80 eura.
Do sadašnji Tar. br. 16., a koji je prema novoj Uredbi Tar. br. 13. izmijenjen je na način da umjesto pristojbi koje se odnose na izdavanje odobrenja ili dozvola, a koje su do sada sadržavale 26 područja koja se odnose na odobrenja ili dozvole isti prema novoj Uredbi sadrži 13 područja.
Također, ukinut je i cijeli dosadašnji Tar. br. 13., osim odredbe koja se odnosi na izdavanje odobrenja za obavljanje pregleda vozila i odobrenja za osposobljavanje kandidata za vozače i upis u registar autoškola kao i Tar. br. 17., 18. i 19., a koji su se odnosili na potvrde za mjere zaštite od požara, zatim pristojbe za djelatnosti privatne zaštite, obavljanje detektivskih poslova, poslove čuvara, zaštitara, tehničke zaštite i pristojbe za izdavanje rješenja u sustavu protuminskog djelovanja.


2. Prometne pristojbe
Izmijenjen je dosadašnji Tar. br. 35. (sada Tar. br. 16.) na način da se ukidaju pristojbe koje se odnose na izdavanje dozvola Zajednice, za izdavanje dozvola ua obavljanje prijevoza putnika na međunarodnoj autobusnoj liniji i pristojbe za ovjeru voznog reda.
Ukidaju se pristojbe koje se odnose na zahtjeve i izdavanje certifikata za ispitivanje motornih i priključnih vozila i zahtjeve za izdavanje dozvole za obavljanje poslova vezano uz tahografe, pristojbe za dozvolu za obavljanje naizmjenične vožnje u međunarodnom prometu, za izdavanje knjige putnih listova, pristojbe za upis zrakoplova u Hrvatski registar civilnih zrakoplova.

3. Građevinske pristojbe
Novina je i oslobođenje od plaćanja upravne pristojbe za izdavanje uporabne dozvole za određenu građevinu oštećenu potresom na kojoj se ostvaruju određena prava te za izdavanje građevinske i uporabne dozvole za zamjensku obiteljsku kuću koju vlasnik samostalno gradi, a sukladno zakonu koji uređuje obnovu zgrada uslijed prirodne nepogode ili katastrofe proglašene na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.

4. Pristojbe za obavljanje djelatnosti
Pristojbe iz ovog područja izmijenjene su na način da su ukinute pristojbe za upis i upis promjena u Obrtni registar te upis i upis promjena u registar povlastica i za izdavanje povlastica.

5. Pristojbe u području vanjskih poslova
Dosadašnji Tar.br. 60. (sada Tar. br. 28.) izmijenjen je na način da su se za zahtjeve za vizu koju izdaje diplomatska misija i konzularni uredi Republike Hrvatske u inozemstvu povećale pristojbe za zrakoplovno-tranzitnu vizu i za kratkotrajnu vizu sa 460,00 kuna na 600,00 kuna te je dodana pristojba za dugotrajnu vizu u iznosu od 700,00 kuna.
Naime, zbog porasta cijena od 30% za pristojbe za kratkoročne i zrakoplovno tranzitne vize, doći će do porasta prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi te se očekuje rast prihoda na iznos od oko 8 milijuna kuna.
Nadalje, uvođenjem dugotrajne vize, koja se izdaje isključivo u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske, ispunjena je preporuka 6. Provedbene odluke Vijeća EU br. 6359/17 donesene nakon schengenske evaluacije u području zajedničke vizne politike no porast prihoda po osnovi plaćanja pristojbe za dugotrajne vize nije moguće procijeniti jer se radi o novoj pristojbi.

6. Pristojba za zaštitu okoliša
Ukida se plaćanje pristojbi ovlaštenje za sklapanje ugovora s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za obavljanje usluga obrade otpada određene posebne kategorije otpada.

Osim do sada postojećih područja naplate pristojbi, Uredbom je regulirano i novo područje koje se odnosi na pristojbe za zaštitu od ionizirajućeg zračenja.
Pristojbama za zaštitu od ionizirajućeg zračenja uređene su pristojbe koje se odnose na izdavanje rješenja o zahtjevu za odobrenje za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja u iznosu od 300,00 kuna i pristojbe za rješenja o zahtjevu za uvoznu i izvoznu dozvolu izvora ionizirajućeg zračenja u iznosu od 85,00 kuna. Međutim, ne može se reći da se radi o uvođenju novih pristojbi već o pristojbama koje su ranije bile u posebnom području Pristojbe u području zdravstva, a koje područje nova Uredba više ne predviđa.

U odnosu na pristojbe u području trgovine, pristojbe u području ugostiteljstva i turizma i pristojbe pri sklapanju braka i životnog partnerstva iste su ostale neizmijenjene.

Nadalje, novom Uredbom ukinute su pristojbe iz pojedinih posebnih područja, i to: gospodarske pristojbe, pristojbe u području vodnoga gospodarstva, katastarske pristojbe, pristojbe u području zdravstva, pristojbe u području odgoja, obrazovanja i sporta, pristojbe u postupcima stjecanja nekretnina, pristojbe za zaštitu kulturne baštine te pristojbe za zaštitu tržišnog natjecanja.

Za navedena ukidanja pristojbi očekuje se administrativno i financijsko rasterećenje pristojbenih obveznika odnosno smanjenje prihoda državnog proračuna u ukupnom iznosu od oko 80 milijuna kuna.

Mirta Brkić-Gverieri, dipl. iur.