c S
U središtu

Promjene koje donosi novi Zakon o gospodarenju otpadom

28.07.2021

Ovim člankom obrađujemo najznačajnije promjene koje donosi novi Zakon o gospodarenju otpadom, objavljen u "Narodnim novinama" br. 84/21., u odnosu na dosadašnji Zakon o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" br. 194/13., 73/17., 14/19. i 98/19.).

Uvod

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske je kao nadležno tijelo državne uprave za područje gospodarenja otpadom putem središnjeg internetskog portala za savjetovanje s javnošću Vlade Republike Hrvatske pod nazivom e-savjetovanja u razdoblju od 13. studenog do zaključno 13. prosinca 2020. godine provelo javno savjetovanje u svezi prijedloga Zakona o otpadu.

Dosadašnji Zakon o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" br. 194/13., 73/17., 14/19. i 98/19.) zajedno s pripadajućim podzakonskim aktima usklađen je samo s pojedinim, a ne svim potrebnim Direktivama Europske unije iz područja gospodarenja otpadom. Stoga je u sklopu obveze kontinuiranog usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije bilo predloženo donošenje novog Zakona o otpadu kako bi se uskladio s izmjenama i dopunama Direktiva iz područja gospodarenja otpadom koje su donesene tijekom 2018. i 2019. godine.

Također je tijekom samog postupka izrade Prijedloga novog Zakona o otpadu Ustavni sud Republike Hrvatske donio odluku broj: U-II-2492/2017 i dr. od 23. ožujka 2021. vezanu za zahtjev većeg broja stranaka za ocjenu suglasnosti Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom i Zakona o održivom gospodarenju otpadom s Ustavom Republike Hrvatske.

Navedenom Odlukom Ustavni sud Republike Hrvatske je s rokom 15. rujna 2021. ukinuo određene članke Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom koje se odnose na razvrstavanje korisnika javne usluge na kućanstva i koji nisu kućanstva, na cijenu ugovorne kazne i poticajnu naknadu.

Razmatrajući obrazloženja iz Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske o ukidanju pojedinih članaka iz Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, možemo zaključiti da su usklađena sa Zakonom o gospodarenju otpadom.

Konkretno, vezano za razvrstavanje korisnika javne usluge na kućanstva i koji nisu kućanstva, obrazloženje Ustavnog suda Republike Hrvatske se u bitnom temelji na činjenici da mogućnost razlikovanja dvije kategorije korisnika javne usluge nije bila propisana Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, a što je učinjeno u ovom Zakonu kojim je propisano da se korisnici javne usluge dijele na kućanstva i one koji nisu kućanstva.

Područje primjene novog Zakona o otpadu

Odredbe novoga Zakona o gospodarenju otpadom ne primjenjuju se na:

1. plinovite tvari koje se ispuštaju u atmosferu

2. zemlju/tlo (in situ) uključujući neiskopano onečišćeno tlo i građevine trajno povezane sa zemljištem

3. neonečišćeno tlo i druge materijale iz prirode iskopane tijekom građevinskih aktivnosti ako je nedvojbeno da će se taj materijal za građevinske svrhe koristiti u svojem prirodnom obliku na gradilištu s kojeg je iskopan te na višak iskopa koji sukladno zakonu kojim se uređuje rudarstvo predstavlja mineralnu sirovinu

4. radioaktivni otpad

5. eksplozivne tvari nepodesne za uporabu i

6. fekalije, slamu i drugi prirodni neopasni poljoprivredni ili šumski materijal koji se koristi u poljoprivredi, šumarstvu ili za proizvodnju energije iz takve biomase postupcima ili metodama koje ne štete okolišu i ne ugrožavaju zdravlje ljudi.

Također se odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju, u mjeri u kojoj je to propisano drugim propisima, na:

1. otpadne vode

2. nusproizvode životinjskoga podrijetla uključujući prerađene proizvode na koje se odnosi Uredba (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1774/2002 (Uredba o nusproizvodima životinjskog podrijetla) (SL 300, 14. 11. 2009.); (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1069/2009), kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća (EU) br. 1385/2013 od 17. prosinca 2013. o izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 850/98 i (EZ) br. 1224/2009 i uredbi (EZ) br. 1069/2009, (EU) br. 1379/2013 i (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća zbog izmjene statusa departmana Mayotte u odnosu na Europsku uniju (SL L 354, 28. 12. 2013.), osim onih koji su namijenjeni spaljivanju, odlaganju na odlagališta ili uporabi u postrojenjima za proizvodnju bioplina ili komposta

3. strvine uginulih životinja koje nisu zaklane, uključujući životinje usmrćene radi istrebljenja epizootskih bolesti, koje se zbrinjavaju sukladno Uredbi (EZ) br. 1069/2009

4. otpad koji nastaje istraživanjem, iskapanjem, obrađivanjem i skladištenjem mineralnih sirovina te radom kamenoloma, a koji je obuhvaćen posebnim propisom kojim se uređuje gospodarenje otpadom iz rudarske industrije

5. tvari namijenjene uporabi kao krmiva kako je određeno Uredbom (EZ) br. 767/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o stavljanju na tržište i korištenju hrane za životinje, izmjeni Uredbe (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 79/373/EEZ, Direktive Komisije 80/511/EEZ, direktiva Vijeća 82/471/EEZ, 83/228/EEZ, 93/74/EEZ, 93/113/EZ i 96/25/EZ te Odluke Komisije 2004/217/EZ (SL L 229, 13. 07.2 009.) i ne sastoje se od nusproizvoda životinjskog podrijetla niti ih sadržavaju i

6. brodove obuhvaćene Uredbom (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o recikliranju brodova i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ (SL L 330, 10. 12. 2013.).

Nadležnost za provedbu odredbi novog Zakona o gospodarenju otpadom

Navedenim Zakonom propisuje se nadležnost županijskog upravnog tijela za vođenje Očevidnika sakupljača i oporabitelja.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske izdaje dozvole za gospodarenje otpadom za opasni otpad i za neopasni otpad koji se obrađuje postupcima u kojima se otpad koristi kao gorivo ili drugog načina dobivanja energije (R1) i spaljivanje otpada na kopnu (D10), dok nadležno županijsko tijelo izdaje dozvole za neopasni otpad za sve ostale postupke oporabe i zbrinjavanja, time da se dozvole izdaju na rok od 10 godina

Uvodi se upis u očevidnik koji vode nadležni županijski uredi za neke postupke oporabe otpada (npr. biološka oporaba, energetska oporaba neopasnog otpada uz proizvodnju energije, oporaba otpadnog ulja radi proizvodnje biogoriva, oporaba drvnog otpada, oporaba otpada u gradnji i za proizvodnju asfalta, sakupljanje otpada) i za postupak sakupljanja svih vrsta otpada

Propisuje se nadležnost županijskih upravnih tijela za vođenje evidencija i očevidnika za djelatnosti gospodarenja otpadom (prijevoz, posredovanje, trgovanja otpadom, reciklažna dvorišta, nusproizvodi), a očevidnik o ukidanju statusa otpada vodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Propisuje se javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada (što čini javnu uslugu, tko su korisnici javne usluge, obračun cijene javne usluge, obveze korisnika i davatelja javne usluge te jedinica lokalne samouprave, itd.); uvođenje Centara za ponovnu uporabu otpada; uvjeti i nadležnosti za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije (plan gospodarenja i dozvola za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije).

Obveznici izrade plana gospodarenja otpadom su Republika Hrvatska i županije. Uvode se obaveze proizvođačima proizvoda u okviru proširene odgovornosti i način organiziranja sustava proširene odgovornosti proizvođača putem Fonda i Organizacije. Uvode se posebne kategorije otpada za koje se propisuju posebni uvjeti gospodarenja i/ili plaćanje posebnih naknada.

Propisuju se ekonomski instrumenti gospodarenja otpadom (potpore te poticajna naknada, naknada za odlaganje otpada, naknada zbog blizine odlagališta i naknada za korištenje odlagališta, povratna naknada, naknada gospodarenja otpadom u okviru proširene odgovornosti proizvođača); nadležnost i prekršajne odredbe za prekogranični promet otpadom; sadržaj i nadležnost za informacijski sustav gospodarenja otpadom; novi viši ciljevi za odvajanje i recikliranje otpada i smanjenje odlaganja otpada do 2035. godine.

Obveza usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije

Tijekom 2018. i 2019. godine donesene su izmjene i dopune Direktive iz područja gospodarenja otpadom, te ih je bilo potrebno putem novog Zakona o otpadu uskladiti s nacionalnim zakonodavstvom Republike Hrvatske, a to su:

1. Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22. 11. 2008.) kako je posljednji put izmijenjena Direktivom (EU) 2018/851 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2008/98/EZ o otpadu (SL L 150, 14. 6. 2018.); (u daljnjem tekstu: Direktiva (EU) 2008/98/EZ)

2. Direktiva Vijeća 1999/31/EZ od 26. travnja 1999. o odlagalištima otpada (SL L 182, 16. 7. 1999.) kako je posljednji put izmijenjena Direktivom (EU) 2018/850 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 1999/31/EZ o odlagalištima otpada (SL L 150, 14. 6. 2018.)

3. Direktiva 2006/66/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima te stavljanju izvan snage Direktive 91/157/EEZ (SL L 266, 26. 9. 2006.) kako je posljednji put izmijenjena Direktivom (EU) 2018/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni direktiva 2000/53/EZ o otpadnim vozilima, 2006/66/EZ o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima te 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (SL L 150, 14. 6. 2018.)

4. Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 94/62/EZ od 20. prosinca 1994. o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 365, 31. 12. 1994.) kako je posljednji put izmijenjena Direktivom (EU) 2018/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 150, 14. 6. 2018.)

5. Direktiva 2000/53/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 18. rujna 2000. o otpadnim vozilima (SL L 269, 21. 10. 2000.) kako je posljednji put izmijenjena Direktivom (EU) 2018/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni direktiva 2000/53/EZ o otpadnim vozilima, 2006/66/EZ o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima te 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (SL L 150, 14. 6. 2018.)

6. Direktiva 2012/19/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) (SL L 197, 24. 7. 2012.) kako je zadnje izmijenjena Direktivom (EU) 2018/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni direktiva 2000/53/EZ o otpadnim vozilima, 2006/66/EZ o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima te 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (SL L 150, 14. 6. 2018.)

7. Direktiva 2006/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o gospodarenju otpadom od industrija vađenja minerala i o izmjeni Direktive 2004/35/EZ (SL L 102, 11. 4. 2006.)

8. Direktiva (EU) 2019/904 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš (SL L 155, 12. 6. 2019.) i

9. Direktiva 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o industrijskim emisijama (integrirano sprječavanje i kontrola onečišćenja) (SL L 334, 17. 12. 2010.).

Također se novim Zakonom o gospodarenju otpadom koji sadrži Dodatke I-VI koji su njegov sastavni dio osigurava provedba sljedećih akata Europske unije:

1. Uredbe (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o pošiljkama otpada (SL L 190, 12. 7. 2006.), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2020/2174 ?d 19. listopada 2020. o izmjeni priloga I.C, III., III.A, IV., V., VII. i VIII. Uredbe (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada (SL L 433, 22. 12. 2020.); (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1013/2006.) i

2. Uredbe (EZ) br. 2150/2002 Europskog parlamenta i vijeća od 25. studenoga 2002. o statističkim podacima o otpadu (SL L 332, 9.12.2002), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena Uredbom Komisije (EU) br. 849/2010 od 27. rujna 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2150/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima o otpadu (SL L 253, 27. 9. 2010.); (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) 2150/2002.

Alan Vajda, mag. iur.