c S
U središtu

Sud EU-a: Potpora zračnom prijevozniku zbog štete uslijed pandemije je spojiva s pravilima o unutrašnjem tržištu

20.07.2021 Opći sud potvrđuje da je potpora koju je Austrija dodijelila društvu Austrian Airlines kako bi mu nadoknadila štetu nastalu zbog otkazivanja njegovih letova ili promjena u njihovu rasporedu zbog pandemije bolesti COVID-19 spojiva s unutarnjim tržištem. Ta potpora nije prekomjerna naknada u korist grupe Lufthansa jer je oduzeta od bespovratnih sredstava koja je toj grupi, kojoj pripada i društvo Austrian Airlines, dodijelila Njemačka u tom istom kontekstu.
Opći sud Europske unije
PRIOPĆENJE ZA MEDIJE br. 125/21
U Luxembourgu 14. srpnja 2021.
Presuda u predmetu T-677/20
Ryanair i Laudamotion/Komisija (Austrian Airlines – COVID-19)

U lipnju 2020. Austrija je prijavila Europskoj komisiji pojedinačnu mjeru potpore u korist zračnog prijevoznika Austrian Airlines AG (u daljnjem tekstu: društvo Austrian Airlines). Cilj je prijavljene mjere, koja je bila odobrena u obliku podređenog zajma koji je moguće pretvoriti u bespovratna sredstva u iznosu od 150 milijuna eura (u daljnjem tekstu: predmetna mjera), bio otkloniti štetu nastalu društvu Austrian Airlines zbog otkazivanja njegovih letova odnosno promjena u njihovu rasporedu nakon uvođenja ograničenja putovanja i drugih mjera ograničenja kretanja u kontekstu pandemije bolesti COVID-19.

Društvo Austrian Airlines dio je grupe Lufthansa, na čelu koje se nalazi društvo majka Deutsche Lufthansa AG (u daljnjem tekstu: društvo Deutsche Lufthansa). Već između ožujka i lipnja 2020. Komisija je odobrila različite mjere potpore u korist društava iz grupe Lufthansa, među ostalim, (1.) državno jamstvo Njemačke u visini od 80 % zajma od 3 milijarde eura u korist društva Deutsche Lufthansa, koje je dodijeljeno na temelju njemačkog programa potpore u svrhu podrške poduzetnicima iz svih gospodarskih sektora kojima je potrebna likvidnost za njihove djelatnosti u Njemačkoj (u daljnjem tekstu: njemački zajam)1, (2.) državno jamstvo Austrije u visini od 90 % zajma od 300 milijuna eura koji je društvu Austrian Airlines odobrio konzorcij poslovnih banaka, a koje je dodijeljeno na temelju austrijskog programa potpore namijenjenog podršci gospodarstvu tijekom trenutačne pandemije bolesti COVID-19 (u daljnjem tekstu: austrijski zajam)2 i (3.) pojedinačnu potporu od 6 milijardi eura koju je Njemačka dodijelila društvu Deutsche Lufthansa. Potonja mjera potpore bila je odobrena Odlukom Komisije od 25. lipnja 2020. (u daljnjem tekstu: odluka Lufthansa)3.

Odlukom od 6. srpnja 2020. Komisija je smatrala da predmetna mjera predstavlja državnu potporu u smislu članka 107. stavka 1. UFEU-a, koja je svejedno spojiva s unutarnjim tržištem na temelju članka 107. stavka 2. točke (b) UFEU-a 4 (u daljnjem tekstu: pobijana odluka). Na temelju te potonje odredbe, potpore za otklanjanje štete nastale zbog prirodnih nepogoda ili drugih izvanrednih događaja spojive su s unutarnjim tržištem.

Zračni prijevoznici Ryanair i Laudamotion podnijeli su tužbu za poništenje pobijene odluke, koju je deseto prošireno vijeće Općeg suda ipak odbilo. U svojoj presudi Opći sud Europske unije iznosi pojašnjenja o primjeni članka 107. stavka 2. točke (b) UFEU-a na pojedinačnu potporu donesenu radi suočavanja s posljedicama pandemije bolesti COVID-19, kada je ona dio niza mjera donesenih u korist korisnika potpore i grupe poduzetnika kojoj on pripada5 .

Ocjena Općeg suda

U prilog svojim tužbama za poništenje, društva Ryanair i Laudamotion tvrdili su, među ostalim, da Komisija nije razmotrila sve mjere potpore dodijeljene u korist zračnih prijevoznika grupe Lufthansa ni njihov međuodnos.

U tom pogledu Opći sud najprije utvrđuje da je Komisija pojasnila da je predmetna mjera dio financijske omotnice u korist društva Austrian Airlines u ukupnom iznosu od 600 milijuna eura, koji se osim predmetne mjere sastoji od primitka 150 milijuna eura vlasničkog kapitala od društva Deutsche Lufthansa (u daljnjem tekstu: priljev kapitala od društva Deutsche Lufthansa) i austrijskog zajma od 300 milijuna eura. Komisija je usto podsjetila na to da je, u skladu s njezinom odlukom Lufthansa, potporu od 6 milijardi eura koju je Njemačka dodijelila u korist društva Deutsche Lufthansa, to društvo moglo upotrijebiti za podršku drugim zračnim prijevoznicima grupe Lufthansa koji nisu bili u financijskim poteškoćama na dan 31. prosinca 2019., uključujući društvo Austrian Airlines.

Opći sud zatim ističe da je u odluci Lufthansa, koja je donesena dva tjedna prije pobijane odluke i koja predstavlja kontekstualni element o kojem treba voditi računa u ovom slučaju, Komisija već uzela u obzir sve mjere potpore dodijeljene u korist zračnih prijevoznika koji pripadaju grupi Lufthansa, uključujući one u korist društva Austrian Airlines, kao i njihov međuodnos. U tom pogledu Opći sud naglašava da su se u odluci Lufthansa sve dodatne mjere potpore dodijeljene ili predviđene u korist zračnih prijevoznika grupe Lufthansa smatrale ograničenima na nužni minimum potreban za obnovu kapitalne strukture grupe Lufthansa i jamstvo njezine održivosti.

Opći sud usto podsjeća na to da je Komisija u navedenoj odluci isključila svaku opasnost od prekomjerne naknade jer je podrška koju su druge države dodijelile zračnim prijevoznicima grupe Lufthansa bila oduzeta, ovisno o slučaju, od iznosa potpore koja je predmet odluke Lufthansa ili od njemačkog zajma. Naime, na temelju mehanizma smanjenja, koji se primjenjuje na sve mjere donesene u korist navedene grupe, potpora koju je Njemačka ukupno odobrila u korist cijele grupe Lufthansa bila je smanjena u visini potpora koje su druge države dodijelile određenom zračnom prijevozniku navedene grupe, tako da je ukupan iznos koji je grupa primila ostao isti.

Naposljetku, što se tiče priljeva kapitala društva Deutsche Lufthansa, Opći sud potvrđuje da on u svakom slučaju predstavlja potporu koja je već odobrena na temelju odluke Lufthansa, ako taj iznos potječe iz potpore koja je predmet te odluke.

S obzirom na sva ta razmatranja, Opći sud potvrđuje, a suprotno onomu što tvrde društva Ryanair i Laudamotion, da je Komisija razmotrila sve mjere potpore dodijeljene u korist zračnih prijevoznika grupe Lufthansa, kao i njihov međuodnos.

S obzirom na mehanizam smanjenja primjenjiv na sve mjere donesene u korist grupe Lufthansa, Opći sud usto zaključuje da ne postoji nikakva konkretna opasnost da bi predmetna mjera, dodijeljena društvu Austrian Airlines, mogla koristiti i drugim zračnim prijevoznicima grupe Lufthansa.

Opći sud također odbija argument koji se temelji na opasnosti da društvo Austrian Airlines može koristiti podršku društva Deutsche Lufthansa u iznosu koji premašuje priljev kapitala tog potonjeg društva. U tom pogledu Opći sud primjećuje, s jedne strane, da bi mogući hipotetski prijenos dodatne likvidnosti društva Deutsche Lufthansa društvu Austrian Airlines u svakom slučaju potjecao iz mjere potpore koju je Komisija već odobrila, osobito potpore odobrene odlukom Lufthansa. S druge strane, Opći sud ističe da se njemački zajam i potpora koja je predmet odluke Lufthansa temelje na članku 107. stavku 3. točki (b) UFEU-a, tako da nisu namijenjeni pokrivanju istih prihvatljivih troškova poput onih iz predmetne mjere, koja se, pak, temelji na članku 107. stavku 2. točki (b) UFEU-a. U svakom slučaju, uspostavljenim mehanizmom smanjenja također se u tom kontekstu omogućuje izbjegavanje opasnosti od prekomjerne naknade.

Nadalje, pod uvjetom da se razliku u postupanju koja je predmetnom mjerom uspostavljena između društva Austrian Airlines i drugih zračnih prijevoznika koji posluju u Austriji može izjednačiti s diskriminacijom, Opći sud pojašnjava da je to različito postupanje bilo opravdano u okolnostima ovog slučaja. Naime, imajući osobito u vidu ključnu ulogu društva Austrian Airlines u pogledu zračnog prijevoza Austrije, razlika u postupanju u njegovu korist prikladna je za otklanjanje štete koju je to društvo pretrpjelo zbog ograničenja putovanja i drugih mjera ograničenja kretanja u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i ne prekoračuje ono što je nužno za postizanje tog cilja.

Što se tiče poštovanja načelâ slobode pružanja usluga i slobode poslovnog nastana, Opći sud podsjeća na to da se sloboda pružanja usluga ne primjenjuje u području prometa koje je podvrgnuto posebnom pravnom sustavu. U tom okviru Opći sud navodi da tužitelji u svakom slučaju nisu dokazali po čemu ih isključivost predmetne mjere može odvratiti od ostvarivanja slobode poslovnog nastana u Austriji ili od pružanja usluga iz te zemlje i prema njoj.

Opći sud smatra da Komisija nije počinila ni pogrešku u ocjeni proporcionalnosti potpore, osobito prilikom izračuna štete koju treba nadoknaditi i iznosa potpore. Naime, što se tiče izračuna štete koju je potrebno otkloniti, Komisija je pravilno uzela u obzir štetu nastalu u razdoblju koje je prethodilo prizemljenju flote društva Austrian Airlines, s obzirom na to da je ta šteta uzrokovana otkazivanjem letova i promjenama u njihovu rasporedu koje je naložila austrijska vlada. Komisija je usto pravilno izračunala izbjegnute troškove koje je trebalo isključiti iz procjene štete nastale društvu Austrian Airlines zbog pandemije. Štoviše, Komisija u okviru svojeg izračuna predmetne štete nije bila dužna uzeti u obzir štetu koju su pretrpjeli drugi zračni prijevoznici. Naposljetku, što se tiče izračuna iznosa potpore, Opći sud potvrđuje da Komisija tijekom svoje ocjene proporcionalnosti predmetne mjere nije propustila uzeti u obzir sve mjere potpore koje mogu koristiti grupi Lufthansa.

_______________________________
^ 1 Odobreno Odlukom od 22. ožujka 2020., SA.56714 (2020/N) – Njemačka – Mjere COVID-19
^ 2 Odobreno Odlukom od 17. travnja 2020., SA.56981 (2020/N) – Austrija – Austrijski program jamstva za kredite za premošćivanje na temelju privremenog okvira za državne potpore za podršku gospodarstvu tijekom trenutačne pandemije bolesti COVID-19, kako je izmijenjena Odlukom od 9. lipnja 2020., SA.57520 (2020/N) Austrija – Austrijske protukrizne mjere – COVID-19: Jamstva za velike poduzetnike na temelju Zakona iz 1977. o jamstvu Austria Wirtschaftsservicea GmbH (aws) – Amandman programu potpora SA.56981 (2020/N)
^ 3 Odluka od 25. lipnja 2020., SA.57153 (2020/N) – Njemačka – COVID-19 – Potpora Lufthansi
^ 4 Odluka C(2020) 4684 final o državnoj potpori SA.57539 (2020/N) – Austrija – COVID-19 – Potpora u korist društva Austrian Airlines
^ 5 Valja navesti to da je Opći sud u presudama od 14. travnja 2021., Ryanair/Komisija (SAS, Danska; COVID-19), T-378/20, i Ryanair/Komisija (SAS, Švedska; COVID-19), T-379/20 (vidjeti i priopćenje za medije br. 52/21), te od 9. lipnja 2021., Ryanair/Komisija (Condor; COVID-19), T-665/20 (vidjeti i priopćenje za medije br. 98/21), razmotrio primjenu članka 107. stavka 2. točke (b) UFEU-a na različite mjere pojedinačne potpore donesene radi suočavanja s posljedicama pandemije bolesti COVID-19.