c S
U središtu

Prijedlog novog Pravilnika o priznanjima i nagradama radi unapređivanja zaštite na radu

12.07.2021

Postojećim Pravilnikom o priznanjima i nagradi za promicanje zaštite na radu ("Narodne novine" br. 1/11., 71/14.) propisuje se postupak, način i uvjeti dodjele priznanja i nagrade, vrsta priznanja i nagrade, način i rok podnošenja prijedloga i način rada povjerenstva za dodjelu priznanja i nagrade. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike otvorilo je dana 15.06.2021. javno savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o priznanjima i nagradama radi unapređivanja zaštite na radu. Datum zatvaranja javnog savjetovanja je 15.07.2021., dok je očekivani datum objave izvješća o provedenom javnom savjetovanju 25.07.2021. godine. Autor u članku daje pregled trenutno važećih odredbi s osvrtom na izmjene i prijedlog novog Pravilnika o priznanjima i nagradama radi unapređivanja zaštite na radu.

Sukladno trenutno važećim Pravilnikom o priznanjima i nagradi za promicanje zaštite na radu ("Narodne novine" br. 1/11., 71/14., dalje u tekstu; Pravilnik) Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) objavljuje javni poziv za dodjelu priznanja i nagrade za promicanje zaštite na radu. Poziv se objavljuje u javnim glasilima i na internetskoj stranici Ministarstva. U tekstu poziva objavljuju se uvjeti i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja i nagrade. Pravilnikom se propisuje postupak, način i uvjeti dodjele priznanja i nagrade, vrsta priznanja i nagrade, način i rok podnošenja prijedloga i način rada povjerenstva za dodjelu priznanja i nagrade. Priznanja i nagrada se dodjeljuju u prigodi Nacionalnog dana zaštite na radu, 28. travnja.

Člankom 4. Pravilnika propisano je kako prijedlog za dodjelu priznanja i nagrade mogu podnijeti pravne i fizičke osobe. Kandidat za dodjelu nagrade i priznanja može biti fizička osoba. Nadalje, Prijedlog za dodjelu priznanja i nagrade mora sadržavati:

1) osobne podatke kandidata,

2) kratak opis prijedloga za dodjelu priznanja ili nagrade s mjerljivim pokazateljima doprinosa zaštiti na radu (najviše četiri kartice teksta),

3) vrstu priznanja ili nagrade s obrazloženjem,

4) podatke o predlagatelju.

Prijedlog može sadržavati i druge priloge, kao što su popis ostalih dostignuća kandidata na području zaštite na radu, mišljenja nezavisnih stručnjaka o doprinosu kandidata predloženog za dodjelu priznanja ili nagrade i slično.

Prijedlogom novog Pravilnika sam naziv je izmijenjen na način da glasi; “Pravilnik o priznanjima i nagradama radi unapređivanja zaštite na radu”, kojim bi se propisivao postupak, način i uvjeti dodjele priznanja i nagrada pravnim i fizičkim osobama radi unapređivanja zaštite na radu, vrsta priznanja i nagrada, način i rok podnošenja prijedloga te način rada povjerenstva za dodjelu priznanja i nagrade.

Već iz prvog članka prijedloga novog Pravilnika razvidno je proširenje obuhvata ostvarivanja prava na priznanje i na pravne osobe, koje je postojećim Pravilnikom bilo ograničeno samo na fizičke osobe.

Člankom 4. prijedloga novog Pravilnika obuhvaćene su izmjene oko toga tko može dati prijedlog za dodjelu priznanja, odnosno nagrade te tko može ostvariti pravo na iste. Sukladno tome prijedlog za dodjelu priznanja mogu podnijeti pravne i fizičke osobe, a prijedlog za dodjelu nagrade mogu podnijeti pravne osobe. Kandidat za dodjelu priznanja može biti pravna ili fizička osoba. Kandidat za dodjelu nagrade može biti fizička osoba.

Također, istim člankom proširen je sadržaj samog Prijedloga za dodjelu priznanja i nagrade koji može sadržavati uz osobne podatke kandidata, kratak opis prijedloga za dodjelu priznanja ili nagrade s mjerljivim pokazateljima doprinosa zaštiti na radu (najviše četiri kartice teksta), vrstu priznanja ili nagrade s obrazloženjem, podatke o predlagatelju, dodatno i:

− druge priloge, kao što su popis ostalih postignuća kandidata na području zaštite na radu, mišljenja nezavisnih stručnjaka o doprinosu kandidata predloženog za dodjelu priznanja ili nagrade i slično.

Isto tako novitet u prijedlogu novog Pravilnika je obaveza da se u prijedlogu za dodjelu priznanja moraju iskazati mjerljivi pokazatelji doprinosa na postignućima i unaprjeđivanju zaštite na radu, kao što su:

1) aktivnosti koje su doprinijele smanjenju broja ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom i/ili smanjenju njihovih posljedica,

2) aktivnosti na uspostavi i održavanju sustava zaštite na radu te njegovom daljnjem mjerljivom unapređivanju,

3) aktivnosti u provedbi višeg stupnja primjene pravila zaštite na radu u odnosu na sredstva rada, radnike i organizaciju rada,

4) aktivno sudjelovanje u projektima na području sigurnosti i zaštite zdravlja na radu čija provedba je unaprijedila stanje zaštite na radu

5) objave stručnih radova na području sigurnosti i zaštite zdravlja na radu te aktivna suradnja sa drugim institucijama na području sigurnosti i zaštite zdravlja na radu,

6) provođenje edukacija, informiranja i podizanja razine svijesti na području sigurnosti i zaštite zdravlja na radu na široj razini,

7) ostale aktivnosti koje su unaprijedile sustav zaštite na radu kod poslodavca ili sustav zaštite na radu u Republici Hrvatskoj.

Isto tako, u prijedlogu za dodjelu nagrade za cjeloživotno postignuće moraju biti iskazani mjerljivi pokazatelji doprinosa na unaprjeđivanju zaštite na radu, kao što su:

1) aktivnosti koje su doprinijele smanjenju broja ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom i/ili smanjenju njihovih posljedica,

2) aktivnosti na uspostavi i održavanju sustava zaštite na radu te njegovom daljnjem mjerljivom unapređivanju,

3) aktivnosti u provedbi višeg stupnja primjene pravila zaštite na radu u odnosu na sredstva rada, radnike i organizaciju rada,

4) aktivno sudjelovanje u projektima na području sigurnosti i zaštite zdravlja na radu čija provedba je unaprijedila stanje zaštite na radu,

5) objave stručnih i znanstvenih radova te istraživanja na području sigurnosti i zaštite zdravlja na radu,

6) višegodišnje sudjelovanje u radu udruga ili drugih dobrovoljnih organizacija kojima je primarna djelatnost sigurnost i zaštita zdravlja na radu te aktivna suradnja sa drugim institucijama na istom području djelovanja,

7) kontinuirano provođenje edukacija, informiranja i podizanja razine svijesti na području sigurnosti i zaštite zdravlja na radu na široj razini,

8) ostale aktivnosti koje su unaprijedile sustav zaštite na radu kod poslodavca ili sustav zaštite na radu u Republici Hrvatskoj.

Člankom 5. trenutno važećeg Pravilnika određeno je da se za promicanja zaštite na radu dodjeljuju: priznanja i nagrada za životno djelo. Priznanja i nagrada se dodjeljuju za ostvarene značajne rezultate i postignuća u zaštiti na radu te unaprjeđenje zaštite na radu. Priznanja se dodjeljuju osobama koje su:

1) ostvarile postignuća koja su unaprijedila zaštitu na radu,

2) iskazale kreativnost, radišnost, predanost i upornost u realizaciji postignuća,     

3) bile radno aktivne u zaštiti na radu najmanje 10 godina.

Nagrada se dodjeljuje osobi koja je:

1) ostvarila postignuće koje je unaprijedilo zaštitu na radu,

2) iskazala kreativnost, radišnost, predanost i upornost u realizaciji postignuća,

3) bila radno aktivna u zaštiti na radu najmanje 20 godina.

Kroz novi prijedlog Pravilnika istim člankom dodatno se proširuju i uređuju uvjeti i za pravne osobe, pa tako članak 5. propisuje da za unapređivanje zaštite na radu se dodjeljuju: priznanja za unapređivanje zaštite na radu i nagrada za životno djelo. Priznanja za unapređivanje zaštite na radu i nagrada za životno djelo se dodjeljuju za ostvarene značajne rezultate i postignuća na unaprjeđivanju zaštite na radu. Priznanja se dodjeljuju pravnim ili fizičkim osobama koje su:

1) ostvarile postignuća u skladu s mjerljivim pokazateljima doprinosa,

2) bile aktivne u zaštiti na radu najmanje 10 godina.

Nagrada za životno djelo se dodjeljuje fizičkoj osobi koja je:

1) ostvarila postignuća u skladu s mjerljivim pokazateljima doprinosa,

2) bila radno aktivna u zaštiti na radu najmanje 20 godina.

Odredba iz Pravilnika koji je trenutno na snazi, a koja nalaže da postignuće na kojemu se temelji prijedlog za nagradu za životno djelo, mora utjecati na unaprjeđenje zaštite na radu u Republici Hrvatskoj, ostaje nepromijenjena i u prijedlogu novog Pravilnika.

Što se tiče vrste priznanja i nagrade propisano je kako se priznanja dodjeljuju u obliku povelje, dok se nagrada za životno djelo dodjeljuje u obliku povelje i novčane nagrade. Visina novčane nagrade trenutačno iznosi dvije prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini po podacima Državnog zavoda za statistiku. Novim prijedlogom Pravilnika visina novčane nagrade se smanjuje te bi iznosila jednu prosječnu neto plaću u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini po podacima Državnog zavoda za statistiku.

Prema trenutno važećim odredbama nadležni ministar svake godine, posebnom odlukom, imenuje predsjednika i članove povjerenstva za dodjelu priznanja i nagrade (u daljnjem tekstu: povjerenstvo). Članovi povjerenstva se biraju iz redova stručnjaka u području zaštite na radu, na prijedlog Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu. Povjerenstvo čini pet članova. Imena članova povjerenstva se objavljuju prilikom dodjele priznanja i nagrade. Odlukom se imenuje i tajnik povjerenstva, dok administrativne poslove za povjerenstvo obavlja Ministarstvo. Povjerenstvo za dodjelu priznanja i nagrade odlučuje o dodjeli priznanja i nagrade. Povjerenstvo raspravlja i odlučuje na sjednicama koje saziva predsjednik povjerenstva. Na sjednici povjerenstva vodi se zapisnik. Ako je član povjerenstva kandidat za dodjelu priznanja ili nagrade ne može sudjelovati u raspravi i donošenju odluke o dodjeli priznanja ili nagrade. Ako je član povjerenstva član uže ili šire obitelji kandidata, ili ako je član povjerenstva zaposlen u pravnoj osobi koja je predlagatelj, ne može sudjelovati u raspravi i donošenju odluke o dodjeli priznanja ili nagrade za tog kandidata. U ovom djelu odredbe su ostale nepromijenjene i u prijedlogu novog Pravilnika.

Člankom 10. važećeg Pravilnika određuje se kako povjerenstvo može od predlagatelja zatražiti dopunu prijedloga. Rok za dopunu prijedloga ne može biti duži od sedam dana od dana zaprimanja zahtjeva za dopunu prijedloga. Ako predlagatelj ne dopuni prijedlog u roku, smatra se da prijedlog nije podnesen. Ista odredba zadržana je i prijedlogom novog Pravilnika te se dodatno poziva na podlogu za dodatno traženje obrazloženja prijedloga, a to su možebitno nejasno iskazani mjerljivi pokazatelji doprinosa iz članka 4.  Pravilnika.

Sukladno postojećem Pravilniku povjerenstvo može zatražiti od stručnih ustanova ili pojedinaca stručnu procjenu doprinosa zaštiti na radu predloženog kandidata. Povjerenstvo donosi odluku o dodjeli priznanja i nagrade većinom glasova svih članova, te istu odmah dostavlja Ministarstvu. Član povjerenstva koji se ne suglasi s odlukom povjerenstva o dodjeli priznanja i nagrade može tražiti da se njegovo mišljenje unese u zapisnik sjednice povjerenstva.

Temeljem članka 13. povjerenstvo može donijeti odluku da se priznanja i nagrada neće dodijeliti ako ocijeni da niti jedan kandidat ne ispunjava uvjete za njihovu dodjelu. Ista odredba zadržana je i prijedlogom novog Pravilnika te dodatno proširena na način da se omogućava povjerenstvu da, ocjenjujući pokazatelje iz prijedloga, donese odluku da se kandidatu koji je predložen za nagradu za životno djelo dodijeli priznanje za postignuća i unaprjeđivanje zaštite na radu.

Priznanja i nagradu uručuje ministar ili osoba koju ministar ovlasti. Odluka o dodjeli priznanja i nagrade se objavljuje na internetskoj stranici Ministarstva. Također, valja spomenuti kako je prijedlogom novog Pravilnika dodatno uvedeno i da Ministarstvo pisanim putem obavještava predlagatelje kandidata za koje povjerenstvo nije prihvatilo prijedloge za dodjelu priznanja ili nagrade, navodeći razloge povjerenstva, što nije sadržano u trenutno važećim odredbama Pravilnika.

Ivan VIDAS, struč. spec. oec.