c S
U središtu

Donesen Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088

07.07.2021

Autor u članku obrađuje temu Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 koji je objavljen u "Narodnim novinama", broj 70/2021. od 25. lipnja 2021., a primjenjuje se  od 3. srpnja 2021. godine.

Uvod

Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 18. lipnja 2021. godine donio navedeni Zakon kojim se utvrđuju obveznici primjene Uredbe (EU) 2019/2088 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga, obveznici primjene članaka 5., 6. i 7. Uredbe (EU) 2020/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2020. o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe 2019/2088, nadležno tijelo, postupanje i ovlasti nadležnog tijela, suradnja između nadležnih tijela te prekršajne odredbe.

Prijenos zakonodavstva Europske unije u pravni poredak Republike Hrvatske

Navedenim Zakonom osigurava se provedba sljedećih pravnih akata Europske unije, a to su:

1. Uredbe (EU) 2019/2088 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (SL L 317, 9. 12. 2019.)

2. Uredbe (EU) 2020/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2020. o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 (SL L 198, 22. 6. 2020)

Uključivanje rizika održivosti u politike primitaka sudionika na financijskom tržištu i financijskih savjetnika te objava informacija o riziku održivosti

Sudionici na financijskom tržištu i financijski savjetnici u politike primitaka koje moraju uspostaviti i održavati u skladu s primjenjivim sektorskim propisima uključuju informacije o tome kako su te politike usklađene s uključivanjem rizika održivosti, i to:

a) društvo za osiguranje unutar politike primitaka iz članka 275. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/35 ?d 10. listopada 2014. o dopuni Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (SL L 12, 17. 1. 2015.)

b) posrednik u osiguranju unutar politike primitaka iz članka 430. stavka 3. Zakona o osiguranju ("Narodne novine" br. 30/15., 112/18., 63/20., 133/20.)

c) investicijsko društvo unutar politike primitaka iz članka 56. Zakona o tržištu kapitala ("Narodne novine" br. 65/18., 17/20.)

d) kreditna institucija koja pruža usluge investicijskog savjetovanja, upravljanja portfeljem ili je pružatelj PEPP-a, unutar politike primitaka iz članka 100. Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine" br. 159/13., 19/15., 102/15., 15/18., 70/19., 47/20., 146/20.)

e) UAIF unutar politike primitaka iz članka 61. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima ("Narodne novine" br. 21/18., 126/19.)

f) društvo za upravljanje UCITS fondovima unutar politike primitaka iz članka 59. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom ("Narodne novine" br. 44/16., 126/19.)

g) mirovinska društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima unutar politike primitaka iz članka 62. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima ("Narodne novine" br. 19/14., 29/18. i 115/18.)

h) mirovinsko osiguravajuće društvo unutar politike primitaka iz članka 66. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima ("Narodne novine" br. 27/14., 29/18. i 115/18.).

Sudionici na financijskim tržištima i financijski savjetnici informacije iz Uredbe (EU) 2019/2088,  koje se odnose na transparentnost politika u području rizika održivosti i transparentnost politika primitaka u vezi s uključivanjem rizika održivosti, objavljuju na svojim internetskim stranicama te ih redovito ažuriraju, a navedene se obveze primjenjuju i na sudionike na financijskim tržištima kada su ti sudionici na financijskim tržištima ujedno i pružatelji paneuropskih osobnih mirovinskih proizvoda (PEPP).

Objava informacija u predugovornim dokumentima

Informacije iz Uredbe (EU) 2019/2088 sudionici na financijskom tržištu i financijski savjetnici, objavljuju na sljedeći način:

a) UAIF u pravilima AIF-a iz članka 166. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima 

b) UAIF u odnosu na ELTIF, u prospektu iz članka 23. Uredbe (EU) 2015/760 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o europskim fondovima za dugoročna ulaganja (SL L 123., 19. 5. 2015.)

c) društva za osiguranje u informacijama ugovaratelju osiguranja pri sklapanju ugovora o osiguranju iz članka 380. Zakona o osiguranju ili kada je to relevantno, u informacijama za stranke iz članka 436.f Zakona o osiguranju 

d) mirovinska društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, u odnosu na zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, u prospektu iz članka 169. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima

e) mirovinsko osiguravajuće društvo u odnosu na isplate mirovina u okviru dobrovoljnog mirovinskog osiguranja u skladu s mirovinskim programima na temelju individualne kapitalizirane štednje člana otvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda odnosno člana zatvorenog mirovinskog fonda, u informacijama koje se daju potencijalnim korisnicima mirovina iz članka 71. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima koje uključuju izjavu o načelima ulaganja iz članka 91. toga Zakona

f) upravitelji kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala u informacijama iz članka 13. stavka 1. Uredbe (EU) br. 345/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima poduzetničkog kapitala (SL L 115, 25. 4. 2013.)

g) upravitelj kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo u informacijama iz članka 14. stavka 1. Uredbe (EU) br. 346/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo (SL L 115, 25. 4. 2013.)

h) proizvođač mirovinskog proizvoda, u odnosu na mirovinske proizvode iz članka 4. stavka 1. točke 8. podtočke a) ovoga Zakona, u pisanom obliku i pravodobno prije nego što se mali ulagatelj ugovorno obveže u vezi s mirovinskim proizvodom

i) proizvođač mirovinskog proizvoda, u odnosu na otvoreni dobrovoljni mirovinski fond iz članka 4. stavka 1. točke 8. podtočke b) ovoga Zakona u prospektu fonda iz članka 169. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima 

j) društvo za upravljanje UCITS fondovima u prospektu UCITS fonda iz članka 185. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom  

k) investicijsko društvo koje upravlja portfeljem ili pruža investicijski savjet u podacima koji se daju klijentu prije pružanja usluge iz članka 88. Zakona o tržištu kapitala

l) kreditna institucija koja upravlja portfeljem ili pruža investicijski savjet u podacima koji se daju klijentu prije pružanja usluge iz članka 88. Zakona o tržištu kapitala 

m) posrednik u osiguranju i društvo za osiguranje koji pružaju savjetovanje o osiguranju u vezi s investicijskim osigurateljnim proizvodima u informacijama za stranke iz članka 436.f Zakona o osiguranju 

n) pružatelji PEPP-ova, u dokumentu s ključnim informacijama o PEPP-u iz članka 26. Uredbe (EU) br. 2019/1238 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) (SL L 198, 25. 7. 2019.).

Obveza objave informacija u periodičnim izvještajima

Sudionici na financijskim koji čine dostupnima financijske proizvode iz Uredbe (EU) 2019/2088, informacije objavljuju na sljedeći način:

a) UAIF-ovi u godišnjem izvještaju AIF-a iz članka 171. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima 

b) društva za osiguranje u informacijama ugovaratelju osiguranja, na godišnjoj razini, u obavijesti iz članka 382. Zakona o osiguranju, a u vezi s člankom 381. Zakona o osiguranju

c) mirovinska društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, u odnosu na zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, u godišnjem izvještaju fonda iz članka 192. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima 

d) mirovinsko osiguravajuće društvo pri obavljanju poslova isplate mirovina u okviru dobrovoljnog mirovinskog osiguranja u skladu s mirovinskim programima na temelju individualne kapitalizirane štednje člana otvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda odnosno člana zatvorenog mirovinskog fonda, u godišnjem financijskom izvještaju iz članka 98. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima, zasebno za dobrovoljno mirovinsko osiguranje na temelju doznaka iz otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova i izravnih jednokratnih uplata osoba u mirovinsko osiguravajuće društvo i dobrovoljno mirovinsko osiguranje na temelju doznaka iz zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova

e) upravitelji kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala u godišnjem izvještaju iz članka 12. Uredbe (EU) br. 345/2013

f) upravitelj kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo u izvještaju iz članka 13. Uredbe (EU) br. 346/2013

g) proizvođač mirovinskog proizvoda, u odnosu na mirovinske proizvode iz članka 4. stavka 1. točke 8. podtočke a) ovoga Zakona, u pisanom obliku u godišnjem izvješću mirovinskog proizvoda

h) proizvođač mirovinskog proizvoda, u odnosu na otvoreni dobrovoljni mirovinski fond iz članka 4. stavka 1. točke 8. podtočke b) ovoga Zakona u godišnjem izvještaju fonda iz članka 192. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima 

i) društvo za upravljanje UCITS fondovima u godišnjem financijskom izvještaju UCITS fonda iz članka 205. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom 

j) investicijsko društvo koje upravlja portfeljem ili pruža investicijski savjet u izvještaju o pruženim uslugama iz članka 111. Zakona o tržištu kapitala

k) kreditna institucija koja upravlja portfeljem ili pruža investicijski savjet u izvještaju o pruženim uslugama klijentima iz članka 111. Zakona o tržištu kapitala

l) pružatelji PEPP-ova, u izvještaju o primanjima u okviru PEPP-a iz članka 36. Uredbe (EU) br. 2019/1238.

 Objave institucija za strukovno mirovinsko osiguranje i posrednika u osiguranju

Iznimno od navedenog, institucije za strukovno mirovinsko osiguranje objavljuju i ažuriraju informacije iz Uredbe (EU) 2019/2088 u skladu s člankom 167. stavkom 4. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima odnosno u skladu s člankom 71. stavkom 2. točkom 6. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima

Nadalje, posrednici u osiguranju objavljuju informacije iz članka 4. stavka 5., članka 6. Uredbe (EU) 2019/2088 i, kada je primjenjivo, članka 10. stavka 1. točaka a) do d) Uredbe (EU) 2019/2088, u skladu s člankom 436. Zakona o osiguranju.

 Mjerodavno nadležno tijelo i subjekti nadzora

U skladu s člankom 14. Uredbe (EU) 2019/2088 te s člankom 21. stavkom 1. Uredbe (EU) 2020/852, nadležno tijelo za potrebe provedbe Uredbe (EU) 2019/2088, članaka 5., 6. i 7. Uredbe (EU) 2020/852 i ovoga Zakona je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (skraćeno: HANFA).

Smjernice koje europska nadzorna tijela donose u skladu sa svojim ovlastima obvezujuće su za Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga i subjekte nadzora čije su obveze definirane odredbama Uredbe (EU) 2019/2088, Uredbe (EU) 2020/852, te ovoga Zakona i ostalih relevantnih propisa, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. da se sukladno proceduri propisanoj uredbama kojima se osnivaju europska nadzorna tijela Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga očitovala kako se obvezuje u cijelosti ili djelomično pridržavati odredbi pojedine smjernice ili kako se do određenog roka namjerava uskladiti s pojedinom smjernicom

2. da je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na svojim internetskim stranicama objavila obavijest o očitovanju, pri čemu je početak primjene određen pojedinom smjernicom.

Subjekti nadzora Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u smislu ovoga Zakona, a u vezi s ispunjavanjem obveza iz ovoga Zakona, Uredbe (EU) 2019/2088, Uredbe (EU) 2020/852 su sudionici na financijskom tržištu i financijski savjetnici.

Nadležnost Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

U smislu ovoga Zakona, Uredbe (EU) 2019/2088 i Uredbe (EU) 2020/852, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je nadležna za provođenje nadzora nad subjektima nadzora vezano za njihovu usklađenost s odredbama Uredbe (EU) 2019/2088, odredbama Uredbe (EU) 2020/852 i odredbama ovoga Zakona.

Postupak nadzora koji provodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Nadzor nad provedbom odredaba ovoga Zakona, Uredbe (EU) 2019/2088 i Uredbe (EU) 2020/852 obavlja Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga sukladno odredbama Uredbe (EU) 2019/2088, Uredbe (EU) 2020/852, ovoga Zakona i zakona kojima se uređuje osnivanje i poslovanje subjekata nadzora.

Iznimno od navedenog, nadzor nad kreditnom institucijom koja na temelju prethodne suglasnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga pruža usluge upravljanja portfeljem ili investicijskog savjetovanja, Agencija obavlja sukladno odredbama Uredbe (EU) 2019/2088, Uredbe (EU) 2020/852, ovoga Zakona i zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

Ovlasti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga pri provođenju nadzora

Pri provođenju nadzora Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ima sve ovlasti kako su joj propisane zakonima kojima se uređuje osnivanje i poslovanje subjekata nadzora iz ovoga Zakona, kao i ovlasti koje su propisane Uredbom (EU) br. 2019/1238, kada je primjenjivo.

Iznimno od navedenog, kada obavlja nadzor nad kreditnom institucijom koja na temelju prethodne suglasnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga pruža usluge upravljanja portfeljem ili investicijskog savjetovanja, Agencija ima sve ovlasti koje su propisane zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, kao i ovlasti koje su propisane Uredbom (EU) br. 2019/1238, kada je primjenjivo.

Nadalje, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može zatražiti i svu ostalu dokumentaciju i informacije u svrhu provjere usklađenosti poslovanja subjekata nadzora s Uredbom (EU) 2019/2088, Uredbe (EU) 2020/852, ovim Zakonom i drugim relevantnim propisima.

Provedba nadzornih mjera Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Kada Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga utvrdi povrede odredbi ovoga Zakona, Uredbe (EU) 2019/2088 i/ili Uredbe (EU) 2020/852, ovlaštena je izreći nadzorne mjere propisane zakonima kojima se uređuje osnivanje i poslovanje subjekata nadzora te ih je ovlaštena i objaviti, sukladno odredbama relevantnog zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje subjekata nadzora.

Iznimno od navedenog, u odnosu na kreditnu instituciju koja na temelju prethodne suglasnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga pruža usluge upravljanja portfeljem ili investicijskog savjetovanja, Agencija je ovlaštena izreći nadzorne mjere propisane zakonom kojim se uređuje tržište kapitala te ih objaviti sukladno odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

Nadalje, kada zakoni kojima se uređuje osnivanje i poslovanje subjekata nadzora propisuju kako se pojedina nadzorna mjera može izreći zbog povrede odredbi takvoga zakona ili na temelju njega donesenih propisa, smatra se da se ista nadzorna mjera može izreći i zbog povreda odredbi Uredbe (EU) 2019/2088, Uredbe (EU) 2020/852 te ovoga Zakona.

Ako je primjenjivo, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga informacije o svim izrečenim nadzornim mjerama može dostaviti Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala (skraćeno: ESMA) i Europskom nadzornom tijelu za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (skraćeno:  EIOPA) u skladu sa zakonima kojima se uređuje osnivanje i poslovanje subjekata nadzora, a u odnosu na kreditnu instituciju koja na temelju prethodne suglasnosti Agencije pruža usluge upravljanja portfeljem ili investicijskog savjetovanja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

Suradnja između nadležnih tijela

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga kao nadležno tijelo određeno ovim Zakonom surađuje s nadležnim tijelima drugih država članica Europske unije s ciljem razmjene informacija i koordinacije nadzora radi izvršavanja njihovih dužnosti na temelju Uredbe (EU) 2019/2088, Uredbe (EU) 2020/852 i ovoga Zakona.

Navedena suradnja provodi se na način kako je propisana u zakonima kojima se uređuje osnivanje i poslovanje subjekata nadzora, time da se navedeno dostavljanje informacija ne smatra kršenjem obveze čuvanja povjerljivih informacija.

Naime, nadležno tijelo koje primi navedene informacije dužno ih je čuvati kao povjerljive i može se njima koristiti samo u svrhu za koju su mu dostavljene, a trećima ih može učiniti dostupnima na način kako je propisano posebnim propisima.

Prekršajne odredbe

Ukoliko godišnji financijski izvještaji koje je odobrilo upravljačko tijelo pravnog subjekta za poslovnu godinu u kojoj je počinjen prekršaj nisu dostupni u trenutku izricanja novčane kazne, za osnovicu izračuna visine kazne za prekršaje primijenit će se posljednji dostupni godišnji financijski izvještaji koje je odobrilo upravljačko tijelo pravnog subjekta.

Naime, pri odlučivanju o podnošenju optužnih prijedloga za prekršaje iz ovoga Zakona, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga kao ovlašteni tužitelj obvezna je u obzir uzeti sve relevantne okolnosti, uključujući gdje je to primjereno:

1. ozbiljnost i trajanje kršenja

2. stupanj odgovornosti fizičke ili pravne osobe odgovorne za kršenje

3. financijsku snagu odgovorne fizičke ili pravne osobe, posebno izraženu kao ukupni prihod odgovorne pravne osobe ili godišnji dohodak i netoimovinu odgovorne fizičke osobe

4. značaj ostvarene dobiti ili spriječenog gubitka odgovorne fizičke osobe ili pravne osobe, u mjeri u kojoj je to moguće utvrditi

5. gubitke za treće strane prouzročene kršenjem, u mjeri u kojoj je to moguće utvrditi

6. razinu suradnje odgovorne fizičke osobe ili pravne osobe s Agencijom i ostalim nadležnim tijelima, ne dovodeći pritom u pitanje potrebu da se osigura povrat ostvarene dobiti ili izbjegnutog gubitka te osobe

7. prethodna kršenja odgovorne fizičke osobe ili pravne osobe

Međutim, što se tiče vrste prekršaja razlikujemo:

Teže prekršaje sudionika na financijskom tržištu gdje kazna za prekršaj ne može biti manja od 50.000,00 kuna ni veća od 1.000.000,00 kuna 

Teže prekršaje financijskih savjetnika gdje kazna za prekršaj ne može biti manja od 50.000,00 kuna ni veća od 1.000.000,00 kuna 

Lakše prekršaje sudionika na financijskom tržištu i financijskih savjetnika gdje kazna za prekršaj ne može biti manja od 10.000,00 kuna ni veća od 150.000,00 kuna 

Objava izrečenih prekršajnih sankcija

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga će bez nepotrebnog odgađanja, nakon što je osoba kojoj se izriče prekršajna sankcija obaviještena o takvoj odluci, na svojim internetskim stranicama javno objaviti podatke o svakoj prekršajnoj sankciji izrečenoj zbog počinjenja prekršaja na temelju odredbi ovoga Zakona, uključujući i:

1. nepravomoćne odluke općinskih sudova i drugih tijela nadležnih za vođenje prekršajnih postupaka koje su donesene u postupcima u kojima je Agencija ovlašteni tužitelj, uz naznaku da se radi o nepravomoćnim odlukama

2. prekršajne naloge na koje nije uložen prigovor u skladu sa zakonom kojim je uređen prekršajni postupak.

Nadalje, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga kada smatra da bi objavljivanje identiteta pravnih osoba ili osobnih podataka fizičkih osoba bilo nesvrhovito ili ako bi objavljivanje ugrozilo stabilnost financijskih tržišta ili istragu u tijeku, ovisno o okolnostima pojedinačnih slučajeva, može:

1. odgoditi objavu odluke o izricanju prekršajne sankcije do trenutka kada razlozi neobjavljivanja prestanu postojati

2. odluku kojom se izriče prekršajna sankcija objaviti na anonimnoj osnovi, ako takvo anonimno objavljivanje osigurava učinkovitu zaštitu dotičnih osobnih podataka ili

3. ne objaviti odluku o izricanju prekršajne sankcije iako smatra da navedene mogućnosti nisu dostatne za osiguravanje neugrožavanja stabilnosti financijskih tržišta ili razmjernost objave takvih odluka u odnosu na mjere koje se smatraju mjerama blaže naravi.

Alan Vajda, mag. iur.