c S
U središtu

Uvjeti i kriteriji za ostvarivanje novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti

05.07.2021

Za vrijeme nezaposlenosti, pod određenim uvjetima propisanim Zakonom o tržištu rada, nezaposlene osobe imaju pravo na novčanu naknadu. Autor u članku definira institut novčane naknade i uvjete koji moraju biti ispunjeni za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj, kao i visinu i vrijeme trajanja prava koje se vezuje uz prethodno ostvarenu plaću i vrijeme provedeno na radu.

Pandemija koronavirusa koja se odrazila na gotovo sve aspekte života, posebice na zdravstveni sustav, uzrokovala je i globalni ekonomski problem. Uslijed masovnog zatvaranja gospodarskih aktivnosti radi sprječavanja širenja bolesti uzrokovane COVID-19 virusom, mnogi su poslodavci bili primorani otpustiti svoje radnike. U takvim uvjetima, sustavi pomoći za vrijeme nezaposlenosti i siromaštva izuzetno su značajni kao oblik zaštite nezaposlenih osoba u vrijeme neostvarivanja ili neredovitog dohotka, odnosno njegovog nedovoljnog iznosa. Jedno od prava nezaposlenih osoba koji su se na vrijeme prijavili na Hrvatski zavod za zapošljavanje, koje je predviđeno Zakonom o tržištu rada ("Narodne novine" br. 118/18., 32/20.- dalje u tekstu Zakon) je i pravo na novčanu naknadu temeljem osiguranja za slučaj nezaposlenosti.

Stupanjem na snagu Zakona o tržištu rada ("Narodne novine" br. 118/18.) 1. siječnja 2019. godine prestali su važiti dotadašnji Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti ("Narodne novine" br. 16/17., 118/18.) kao i Zakon o poticanju zapošljavanja ("Narodne novine" br. 57/12., 120/12., 16/17., 118/18.). Zakonom se uređuje tržište rada kroz posredovanje pri zapošljavanju, profesionalno usmjeravanje, obrazovanje u cilju povećanja zapošljivosti radne snage, osiguranje za slučaj nezaposlenosti, mjere aktivne politike zapošljavanja, ostale aktivnosti u cilju poticanja prostorne i profesionalne pokretljivosti radne snage, novog zapošljavanja i samozapošljavanja, zapošljavanje na privremenim odnosno povremenim poslovima u poljoprivredi te ustroj, upravljanje i obavljanje djelatnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (dalje u tekstu: Zavod).

Uz novčanu naknadu na temelju osiguranja za slučaj nezaposlenosti, koja je predmet ovog članka i čije uvjete i kriterije za njegovo ostvarivanje autor navodi u nastavku, ostala prava nezaposlenih osoba koja se ostvaruju na temelju Zakona su:

1. mirovinsko osiguranje na temelju osiguranja za slučaj nezaposlenosti

2. novčana pomoć i naknada troškova prijevoza za vrijeme obrazovanja i osposobljavanja na radnom mjestu

3. jednokratna novčana pomoć i naknada putnih i selidbenih troškova

4. novčana pomoć osobe uključene na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa i

5. novčana pomoć osobe osigurane na produženo mirovinsko osiguranje na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove.

Pravo na novčanu naknadu stječe nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa odnosno prestanka obavljanja samostalne djelatnosti ima najmanje devet mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca. Pritom, bitno je definirati tko se smatra nezaposlenom osobom. Sukladno članku 10. Zakona, nezaposlenom osobom smatra se:

- osoba sposobna ili djelomično sposobna za rad,

- u dobi od 15 do 65 godina,

- koja nije u radnom odnosu odnosno koja ne obavlja samostalnu djelatnost,

- aktivno traži posao i

- raspoloživa je za rad te ako:

1. ne ostvari mjesečni primitak od pružanja usluga prema posebnim propisima ili ne ostvari mjesečni primitak odnosno drugi dohodak prema propisima o porezu na dohodak s obzirom na podatak o uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja dobivenim od Središnjeg registra osiguranika, a koji je veći od prosječne isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini

2. nema registrirano trgovačko društvo ili drugu pravnu osobu odnosno nema više od 25 % udjela u trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi

3. nije član zadruge ili upravitelj zadruge

4. nije predsjednik, član uprave, izvršni direktor trgovačkog društva ili likvidator

5. nema registrirani obrt, slobodno zanimanje ili djelatnost poljoprivrede i šumarstva

6. ne obavlja domaću radinost ili sporedno zanimanje prema posebnom propisu

7. nije osigurana kao poljoprivrednik po propisima o mirovinskom osiguranju

8. nije zaposlena prema posebnim propisima

9. nije korisnik mirovine, osim korisnika mirovine koji ostvari pravo na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad odnosno korisnika mirovine koji ostvari pravo na invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti i korisnika obiteljske mirovine kojemu se ta mirovina ne isplaćuje

10. ne ispunjava uvjete za starosnu mirovinu

11. nije osigurana na produženo mirovinsko osiguranje na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove

12. nije uključena u program socijalnog uključivanja na temelju nalaza i mišljenja centra za profesionalnu rehabilitaciju o privremenoj nezapošljivosti ili

13. nije redoviti učenik ili student.

Nezaposlena osoba prijavljuje se i evidentira u Zavodu prema mjestu prebivališta odnosno boravišta.

Uvjeti za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti

Pravo na novčanu naknadu stječe nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa odnosno prestanka obavljanja samostalne djelatnosti ima najmanje devet mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca. Kao vrijeme provedeno na radu smatra se:

1. vrijeme obveznog osiguranja po propisima o mirovinskom osiguranju ostvareno na temelju radnog odnosa u Republici Hrvatskoj i vrijeme u kojem je radnik bio privremeno nesposoban za rad odnosno na rodiljnom, roditeljskom, posvojiteljskom ili skrbničkom dopustu nakon prestanka radnog odnosa odnosno službe, ako je za to vrijeme primao naknadu plaće prema posebnim propisima i

2. vrijeme obveznog osiguranja po propisima o mirovinskom osiguranju ostvareno na temelju obavljanja samostalne djelatnosti u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom da su uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja i vrijeme u kojem je mirovala obveza doprinosa prema propisu kojim se uređuju doprinosi za obveza osiguranja.

Prestanak obavljanja samostalne djelatnosti utvrđuje se na temelju uvida u odgovarajući registar iz kojega mora biti brisana osoba koja je obavljala samostalnu djelatnost. Prema navedenom, da bi nezaposlena osoba stekla pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti mora u trenutku prestanka radnog odnosa imati prethodni staž u trajanju od najmanje 9 mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca. Uz uvjet prethodnog rada, da bi nezaposlena osoba ostvarila pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti, radni odnos joj ne smije prestati njezinom krivnjom ili voljom, a obavljanje samostalne djelatnosti ne smije prestati bez opravdanih razloga. Pa tako, pravo na novčanu naknadu nema nezaposlena osoba kojoj je radni odnos prestao:

1. zbog toga što je otkazala radni odnos odnosno službu, osim u slučaju izvanrednog otkaza ugovora o radu uzrokovanog ponašanjem poslodavca

2. pisanim sporazumom o prestanku radnog odnosa odnosno službe

3. sudskom nagodbom kojom je utvrđen prestanak radnog odnosa

4. zbog toga što nije zadovoljila na probnom radu ili nije zadovoljila tijekom pripravničkog odnosno vježbeničkog staža odnosno nije u propisanom roku položila stručni ispit koji je posebnim propisom utvrđen kao uvjet za nastavak rada

5. redovnim otkazom uvjetovanim skrivljenim ponašanjem radnika ili izvanrednim otkazom zbog teške povrede radne obveze odnosno službene dužnosti ili prestankom službe po sili zakona zbog razloga uvjetovanih ponašanjem službenika ili

6. zbog izdržavanja kazne zatvora duže od tri mjeseca.

Nezaposlenoj osobi kojoj je prestao radni odnos odnosno služba pisanim sporazumom iznimno pripada pravo na novčanu naknadu ako je sporazum o prestanku radnog odnosa odnosno službe sklopljen:

1. zbog premještaja bračnog druga odnosno izvanbračnog druga ili životnog partnera u drugo mjesto prebivališta u skladu s posebnim propisima

2. zbog promjene mjesta prebivališta zbog zdravstvenih razloga, a na temelju mišljenja zdravstvene ustanove koju određuje ministar nadležan za zdravstvo ili

3. na prijedlog poslodavca, a u slučaju kolektivnog zbrinjavanja viška radnika prema posebnom propisu.

Pravo na novčanu naknadu nema nezaposlena osoba koja je prestala obavljati samostalnu djelatnost bez opravdanih razloga. Opravdanim razlozima smatraju se:

1. insolventnost odnosno nelikvidnost prema propisima o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi,

2. zaključenje stečajnog postupka,

3. poslovanje s gubitkom,

4. gubitak poslovnog prostora,

5. gubitak povlastice odnosno dozvole za obavljanje djelatnosti propisane posebnim propisom,

6. bolest osobe osigurane u slučaju nezaposlenosti,

7. gubitak poslovnog partnera,

8. ozbiljna šteta na imovini osobe osigurane u slučaju nezaposlenosti,

9. prirodna katastrofa i katastrofa uzrokovana višom silom i

10. drugi razlozi za koje osoba dokaže da su opravdani.

Insolventnost se utvrđuje na temelju potvrde Financijske agencije iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje o evidentiranim neizvršenim osnovama za plaćanje u razdoblju duljem od 60 dana odnosno na temelju izjave o vrijednosti imovine koja ne pokriva postojeće obveze. Nelikvidnost se utvrđuje na temelju izjave osobe o kašnjenju više od 60 dana s ispunjenjem novčanih obveza vjerovnicima, a čija visina u ukupnom iznosu čini više od 20 % od iznosa obveza objavljenih u godišnjem izvješću za proteklu financijsku godinu odnosno na temelju JOPPD obrasca s podacima o kašnjenju više od 30 dana s isplatom plaće za radnike u visini ugovorene plaće te plaćanjem pripadajućih poreza i doprinosa koji se moraju obračunati i uplatiti zajedno s plaćom. Zaključenje stečajnog postupka se utvrđuje na temelju pravomoćnog rješenja nadležnog suda o zaključenju stečajnog postupka. Poslovanje s gubitkom se utvrđuje na temelju izvatka iz poslovnih knjiga. Gubitak poslovnog prostora se utvrđuje na temelju odluke o prestanku zakupa odnosno pisanog raskida ugovora o zakupu. Gubitak povlastice odnosno dozvole za obavljanje djelatnosti propisane posebnim propisom utvrđuje se na temelju odluke nadležnog tijela o neizdavanju odnosno neproduženju povlastice odnosno dozvole za obavljanje djelatnosti. Bolest osobe utvrđuje se na temelju izvješća o nesposobnosti za rad izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite u zdravstvenoj ustanovi odnosno u privatnoj praksi. Gubitak poslovnog partnera utvrđuje se na temelju uvida u odgovarajući registar iz kojega je razvidan prestanak obavljanja samostalne djelatnosti partnera odnosno na temelju ugovora o istupanju ortaka. Ozbiljna šteta na imovini utvrđuje se na temelju zapisnika o očevidu nadležne policijske postaje. Prirodna katastrofa i katastrofa uzrokovana višom silom utvrđuje se na temelju prijave nadležnom povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda sukladno propisima o zaštiti od elementarnih nepogoda.

Važno je istaknuti kako pravo na novčanu naknadu ne stječe ni nezaposlena osoba kojoj bi to pravo pripadalo po prestanku radnog odnosa odnosno službe ako je taj radni odnos trajao kraće od 3 mjeseca, a prethodni radni odnos odnosno služba prestao je zbog jednog od navedenih načina radi kojeg nezaposlena osoba nema pravo na novčanu naknadu, odnosno ako prethodna samostalna djelatnost nije prestala zbog razloga navedenih u čl. 50. st. 2. Zakona. Nadalje, da bi nezaposlena osoba ostvarila pravo na novčanu naknadu mora se u zakonskom roku prijaviti nadležnom područnom uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i podnijeti zahtjev za novčanu naknadu. Zakonom je propisano da pravo na novčanu naknadu stječe nezaposlena osoba:

1. kojoj je prestao radni odnos, ako se prijavi Zavodu i podnese zahtjev u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, prestanka privremene nesposobnosti za rad odnosno rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog ili skrbničkog dopusta nakon prestanka radnog odnosa ili

2. koja je prestala obavljati samostalnu djelatnost, ako se prijavi Zavodu i podnese zahtjev u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja samostalne djelatnosti, prestanka privremene nesposobnosti za rad odnosno rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog ili skrbničkog dopusta nakon prestanka obavljanja samostalne djelatnosti.

Nezaposlena osoba koja zbog opravdanog razloga propusti rok za prijavu (pritom Zakonom nije propisano što se smatra opravdanim razlogom), može se prijaviti i podnijeti zahtjev Zavodu u roku od osam dana od dana prestanka razloga koji je prouzročio propuštanje roka, a najkasnije 60 dana od propuštanja prethodno navedenih rokova.

Iznimno, nezaposlena osoba kojoj je radni odnos prestao na temelju odluke nadležnog suda stječe pravo na novčanu naknadu ako se prijavi Zavodu i podnese zahtjev u roku od 60 dana od dana pravomoćnosti iste.

Visina i trajanje novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti

Osnovicu za utvrđivanje visine novčane naknade za osobu kojoj je prestao radni odnos čini prosjek brutoplaće ostvaren u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku radnog odnosa odnosno službe. Iznimno, osnovicu za utvrđivanje visine novčane naknade za osobu kojoj je prestao radni odnos, a koja je bila upućeni radnik, čini prosjek osnovice na koju su obračunani i uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja utvrđene posebnim propisom, u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku radnog odnosa.

Osnovicu za utvrđivanje visine novčane naknade za osobu koja je obavljala samostalnu djelatnost čini prosjek osnovice na koju su obračunani i uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja utvrđene posebnim propisom, u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku obavljanja samostalne djelatnosti.

U osnovicu ne ulaze naknade plaće odnosno druge novčane potpore ostvarene po posebnim propisima (npr. za vrijeme bolovanja). Iznimno, ako je nezaposlena osoba u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku radnog odnosa ili službe odnosno prestanku obavljanja samostalne djelatnosti ostvarivala naknadu plaće odnosno druge novčane potpore ostvarene po posebnim propisima, osnovicu za utvrđivanje visine novčane naknade čini prosjek brutoplaće ostvaren u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo ostvarivanju naknade plaće odnosno druge novčane potpore ostvarene po posebnim propisima. Ako se osnovica za utvrđivanje novčane naknade ne može utvrditi na ovaj način, nezaposlenoj osobi se utvrđuje osnovica u visini minimalne plaće, ovisno o postotku vremena provedenom na radu.

Novčana naknada za prvih 90 dana korištenja iznosi 60%, a za preostalo vrijeme korištenja 30% od osnovice. Međutim, bitno je istaknuti da najviši iznos novčane naknade za prvih 90 dana korištenja ne može biti viši od 70%, a za preostalo vrijeme korištenja ne može biti viši od 35% iznosa prosječne netoplaće isplaćene po zaposlenome u pravnim osobama RH u prethodnoj godini prema posljednjem službeno objavljenom podatku. Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2019. godinu iznosila je 6.457 kuna, što znači da najviši iznos novčane pomoći za prvih 90 dana korištenja u 2020. ne može biti viši od 4.519,90 kn, a za preostalo vrijeme korištenja ne može biti viši od 2.259,95 kn.

Najniži iznos novčane naknade ne može biti niži od 50% iznosa minimalne plaće (primjerice iznos minimalne neto plaće za travanj i svibanj koja se isplaćuje u svibnju i lipnju u 2020. godini iznosi 4.000 kuna pa stoga najniži iznos novčane naknade koji može biti isplaćen za navedene mjesece iznosi 2.000 kuna), umanjene za doprinose za obvezna osiguranja utvrđene posebnim propisom, osim kada se visina novčane naknade određuje prema postotku vremena provedenom na radu.

Trajanje novčane naknade ovisi o vremenu koje je osoba provela na radu, a određuje se na sljedeći način:

VRIJEME TRAJANJA NAKNADE

UKUPNO VRIJEME PROVEDENO NA RADU

90 dana

od 9 mjeseci do 2 godine

120 dana

više od 2 godine

150 dana

Više od 3 godine

180 dana

Više od 4 godine

210 dana

Više od 5 godina

240 dana

Više od 6 godina

270 dana

Više od 7 godina

300 dana

Više od 8 godina

330 dana

Više od 9 godina

360 dana

Više od 10 godina

390 dana

Više od 15 godina

420 dana

Više od 20 godina

450 dana

Više od 25 godina

Nezaposlena osoba koja je provela na radu više od 32 godine i kojoj nedostaje do pet godina do ispunjenja uvjeta dobne granice za stjecanje prava na starosnu mirovinu ima pravo na novčanu naknadu sve do ponovnog zaposlenja odnosno nastupanja okolnosti iz članka 57. Zakona.

Podnošenje zahtjeva za novčanu naknadu

Nezaposlena osoba se prijavljuje i podnosi zahtjev u regionalnom odnosno područnom uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u kojem ima prijavljeno prebivalište ili boravište. Radi situacije vezane za koronavirus (COVID-19), Hrvatski zavod za zapošljavanje izdao je naputke na temelju kojih se nezaposleni mogu prijavljivati u sustavu evidencije nezaposlenih Zavoda putem e-pošte. Prema tome, podnošenje zahtjeva za novčanu naknadu i prilaganja odgovarajuće dokumentacije, iznimno je moguće:

  1. preporučeno poštom uz presliku identifikacijskog dokumenta (osobna iskaznica, putovnica);
  2. skenirano putem e-maila uz presliku osobne dokumentacije (osobna iskaznica, putovnica);
  3. telefonskim putem (za osobe koje nemaju mogućnost podnošenja zahtjeva na gore navedene načine).

Prilikom podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu naknadu, potrebno priložiti:

  1. ispunjeni obrazac Zahtjeva za novčanom naknadom
  2. dokaz o razlogu prestanka radnog odnosa (npr. odluka o otkazu ugovora o radu, obavijest o isteku ugovora na određeno…)
  3. dokaz o prosjeku bruto plaće ostvarene u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku radnog odnosa (npr. potvrda poslodavca, platne liste ovjerene od strane poslodavca)
  4. presliku kartice tekućeg računa banke.

Ako zbog novonastale situacije građani nisu u mogućnosti osigurati sve potrebne dokumente, zahtjev će biti zaprimljen, a rješavanje Zahtjeva za novčanom naknadom obavit će se po primitku cjelokupne dokumentacije. Sve nezaposlene osobe po prestanku navedene okolnosti biti će obvezne, po pozivu službene osobe, priložiti izvornik dokumentacije na uvid te će se u slučaju naknadno utvrđenih nepravilnosti obvezati na povrat primljenih sredstava zbog stjecanja bez osnove sukladno članku 75. Zakona.

Nezaposlenoj osobi koja podnese zahtjev za novčanu naknadu u zakonskom roku novčana naknada pripada:

1. od prvog dana po prestanku radnog odnosa, prestanka privremene nesposobnosti za rad odnosno rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog ili skrbničkog dopusta nakon prestanka radnog odnosa ili

2. od prvog dana po prestanku obavljanja samostalne djelatnosti, prestanka privremene nesposobnosti za rad odnosno rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog ili skrbničkog dopusta nakon prestanka obavljanja samostalne djelatnosti.

Umjesto zaključka, sumarno navodimo koji su uvjeti potrebni da bi nezaposlena osoba ostvarila pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj:

1. nezaposlena osoba mora ispuniti uvjet prethodnog rada- najmanje devet mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca, pritom je Zakonom propisano što se smatra vremenom provedenom na radu;

2. radni odnos nezaposlenoj osobi ne smije prestati njezinom krivnjom ili voljom, a obavljanje samostalne djelatnosti ne smije prestati bez opravdanih razloga- Zakonom su taksativno navedeni slučajevi prestanka radnog odnosa, odnosno službe, kad nezaposlena osoba ne može ostvariti pravo na novčanu naknadu;

3. nezaposlena osoba mora se u prethodno navedenom zakonskom roku prijaviti uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje prema svom mjestu prebivališta odnosno boravišta i podnijeti zahtjev za novčanu naknadu (dakle osobno u područni ured Zavoda), a s obzirom na pandemiju koronavirusa Zavod je iznimno omogućio podnošenje zahtjeva preporučeno poštom uz presliku identifikacijskog dokumenta, putem e-maila uz presliku osobne dokumentacije ili telefonskim putem.

Ivan VIDAS, struč. spec. oec.