c S
U središtu
Upravljanje privremeno oduzetom imovinom u kaznenom postupku 12.12.2018 Zakon o upravljanju državnom imovinom, koji je stupio na snagu 14. lipnja 2018. godine (Narodne novine broj: 52/18 – u nastavku: Zakon), člankom 2. propisuje da se u pravni sustav RH prenose odredbe Direktive 2014/42/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. godine o zamrzavanju i oduzimanju predmeta i imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima u Europskoj uniji (SL L 127, 29.4.2014.), u nastavku: Direktiva.

Prenošenje Direktive u pravni sustav Republike Hrvatske osobito se odnosi na njezin članak 10. - upravljanje zamrznutom i oduzetom imovinom. Tim člankom propisano je da države članice poduzimaju potrebne mjere, kao što je osnivanje središnjih ureda, skupina specijaliziranih ureda ili ekvivalentnih mehanizama, kako bi se osiguralo adekvatno upravljanje imovinom zamrznutom s ciljem mogućeg naknadnog oduzimanja, te osiguravaju da navedene mjere uključuju mogućnost prodaje ili prijenosa imovine u slučaju potrebe. Također, stavak 3. istog članka propisuje da države članice razmatraju poduzimanje mjera koje bi omogućile da se oduzeta imovina upotrebljava za javni interes ili u socijalne svrhe.

Naime, do sada primjenjivanim Zakonom o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine br. 94/13, 18/16, 89/17, 52/18) predmetna materija bila je spomenuta samo u jednom članku, budući da je ista bila regulirana Zakonom o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem (Narodne novine br. 145/10, 70/17) koji je u međuvremenu prestao važiti.

Slijedom navedenog, Zakon, između ostalog, propisuje da Ministarstvo nadležno za poslove državne imovine (u nastavku: Ministarstvo) upravlja imovinom koja je u kaznenom postupku sudskom odlukom privremeno oduzeta okrivljeniku ili s njim povezanih osoba kao imovinska korist ostvarena kaznenim djelom, odnosno protupravnom radnjom, ili kao predmet namijenjen ili uporabljen za počinjenje kaznenog djela, odnosno kao predmet koji je nastao počinjenjem kaznenog djela, a koja je sudskom odlukom predana Ministarstvu na upravljanje. Kad imovina pravomoćnom sudskom presudom u kaznenom postupku bude trajno oduzeta kao imovinska korist ostvarena kaznenim djelom, ona postaje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske i njome upravlja Ministarstvo (čl. 59 st. 1. i 2.).

Temeljem članka 62. Zakona, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. studenog 2018. godine donijela Uredbu o uvjetima i načinima upravljanja privremeno oduzetom imovinom u kaznenom postupku, Narodne novine br. 103/18 (u nastavku: Uredba), koja je na snagu stupila dana 01. prosinca 2018. godine, a kojom se detaljnije propisuju uvjeti i načini upravljanja privremeno oduzetom imovinom.

Uredbom je propisano da se privremeno mogu oduzeti: pokretnine, nekretnine, dionice, udjeli ili poslovni udjeli u trgovačkim društvima, gotovi novac i vrijednosni papiri.

Uredbom je također propisano da upravljanje privremeno oduzetom imovinom obuhvaća sljedeće: vođenje evidencija (upisnika) o privremeno oduzetoj imovini, smještaj, čuvanje, prodaju, uporabu, najam ili zakup privremeno oduzete imovine i druge poslove u skladu sa Zakonom o upravljanju državnom imovinom. Također, Ministarstvo upravlja privremeno oduzetom imovinom nakon ispunjenja sljedećih uvjeta: zaprimanja sudskog rješenja o određivanju privremene mjere osiguranja radi oduzimanja imovinske koristi i davanje privremeno oduzete imovine na upravljanje Ministarstvu i preuzimanja u posjed privremeno oduzete imovine.

Ministarstvo može donijeti odluku o prodaji, uporabi, iznajmljivanju ili zakupu sukladno namjeni privremeno oduzete imovine.

Za privremeno oduzete pokretnine ili nekretnine (ako su slobodne od osoba i stvari), Ministarstvo može donijeti odluku o prodaji:

- ako je čuvanje opasno,

- ako je trošak čuvanja i održavanja nerazmjeran u odnosu na vrijednost,

- ako predstoji neposredna opasnost od propadanja,

- ako predstoji opasnost od znatnog gubitka vrijednosti,  

- ako zbroj iznosa potrebnog za čuvanje i održavanje pokretnine za razdoblje od jedne godine i iznosa gubitka vrijednosti pokretnine u jednoj godini iznosi više od 20% procijenjene vrijednosti pokretnine, odnosno

- ako zbroj iznosa potrebnog za čuvanje i održavanje nekretnine, što uključuje i režijske troškove za nekretninu, za razdoblje od jedne godine i iznosa gubitka vrijednosti nekretnine u jednog godini iznosi više od 12% procijenjene vrijednosti nekretnine.

Za privremeno oduzete dionice, udjele ili poslovne udjele koji su predani na čuvanje i upravljanje Ministarstvu, isto može donijeti odluku o prodaji:

- ako predstoji neposredna opasnost od propadanja. Neposredna opasnost od propadanja društva predstoji ako su ostvarene pretpostavke za otvaranje stečajnog postupka,

- ako predstoji opasnost od znatnog gubitka vrijednosti dionica, udjela ili poslovnih udjela. Znatan gubitak vrijednosti predstoji ako je stanje na tržištu dionica, udjela ili poslovnih udjela takvo da je razumno očekivati pad vrijednosti (npr. objavljena ponuda za preuzimanje dionica i slično).

Uredba propisuje da će sredstva od prodaje, najma ili zakupa privremeno oduzetih pokretnina ili nekretnina, odnosno dionica, udjela ili poslovnih udjela, Ministarstvo kao depozit položiti na račun državnog proračuna sve do pravomoćnog okončanja sudskog postupka te će ovisno o pravomoćnoj sudskoj odluci, sredstva preknjižiti na prihod državnog proračuna ili isplatiti okrivljeniku ili drugoj osobi od koje je imovina oduzeta.

U slučaju privremeno oduzetih novčanih sredstava u kunama, predlagatelj osiguranja ili tijelo nadležno za provedbu privremene mjere osiguranja uplatit će na ih račun državnog proračuna, dok će privremeno oduzeta devizna novčana sredstva uplatiti na račun poslovne banke koje je otvorilo Ministarstvo te će Ministarstvu dostaviti obavijest o provedenoj transakciji. Privremeno oduzeta novčana sredstva čuvaju se do pravomoćnosti sudske odluke, nakon čega će se preknjižiti na prihod državnog proračuna ili isplatiti okrivljeniku ili drugoj osobi od koje je privremeno oduzeta.       

Uredba propisuje u članku 7. da će se materijalizirani vrijednosni papiri po zaprimanju čuvati u sefu Ministarstva ili u sefu poslovne banke kod koje Ministarstvo ima sklopljen ugovor o zakupu sefa, a za nematerijalizirane vrijednosne papire koji su predani na čuvanje i upravljanje Ministarstvu, propisano je da će Ministarstvo upisati privremenu mjeru u odgovarajuće registre. U slučaju da prava iz vrijednosnih papira dospiju za vrijeme dok su povjereni na čuvanje i upravu Ministarstvu, Ministarstvo će kao depozit položiti na račun državnog proračuna sve do pravomoćnog okončanja sudskog postupka, nakon čega će se, ovisno o pravomoćnoj sudskoj odluci, sredstva preknjižiti na prihod državnog proračuna ili isplatiti okrivljeniku ili drugoj osobi od koje je vrijednosni papir oduzet.

U slučaju da se u kaznenom postupku sudskom odlukom Ministarstvu na upravljanje preda predmet koji je namijenjen ili uporabljen za počinjenje kaznenog djela, odnosno predmet koji je nastao počinjenjem kaznenog djela, Ministarstvo će takav predmet čuvati do pravomoćne sudske presude ili druge sudske odluke.

Po zaprimljenoj pravomoćnoj odluci suda kojom se privremeno oduzeta imovina vraća okrivljeniku ili drugoj osobi od koje je oduzeta, Ministarstvo će temeljem naloga suda, istu vratiti u roku od 30 dana.

Mirta Brkić-Gverieri, dipl. iur.