Poredano po:

Broj dokumenata: 2357

1
Stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji u skladu sa Zakonom o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima · U središtu

Datum: 13.5.2021

Republika Hrvatska pokrenula je niz aktivnosti koje uključuju razvoj institucionalnih mehanizama, donošenje zakona, nacionalnih dokumenata i drugih propisa u području zaštite žrtava obiteljskog nasilja slijedom čega je i u Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novi...

2
Od 1. srpnja 2021. na razini EU-a nova pravila o PDV-u na e-trgovinu · U središtu

Datum: 12.5.2021

Od 1. srpnja 2021. Europska unija započinje s primjenom novih pravila o oporezivanju e-trgovinu porezom na dodanu vrijednost (PDV). Do toga dolazi zbog sve većeg širenja e-trgovine i prodaje na daljinu. Namjera je novim pravilima osigurati pravedno tržišno nadmetanje na razini EU za sve poduzetnike....

3
Zaštita neupisanog suvlasništva nekretnine kao bračne stečevine upisom u zemljišnu knjigu · U središtu

Datum: 11.5.2021

U članku autor analizira pitanje bračne stečevine na nekretninama te daje odgovor na pitanja što kad bračna stečevina nije upisana u zemljišne knjige jer tako neevidentirana bračna stečevina (u pravilu) ne uživa pravnu zaštitu u odnosu na treće osobe koje se pouzdaju u točnost podataka u zemljišnoj ...

4
Nakon najave pojačanog nadzora sudaca i povećanja sudačke norme · U središtu

Datum: 10.5.2021

Iznijet je kratak osvrt na nedavnu najavu mjera vezanih uz kontrolu rada sudaca i njihovu učinkovitost. Neke od tih mjera su smislene, neke dvojbene, a neke naprosto bez ikakve racionalne podloge i izgledno štetne.

5
NFT – jedinstvena kripto imovina · U središtu

Datum: 7.5.2021

NFT je nedavno popularizirana blockchain tehnologija. Uz objašnjenje načina funkcioniranja i razloga popularnosti, autorica razmatra i mogućnosti njenog pravnog uređenja.

6
Novine u Zakonu o lokalnim izborima · U središtu

Datum: 6.5.2021

Nove izmjene i dopuna Zakona o lokalnim izborima donesene 9. travnja 2021. na 7. sjednici Hrvatskoga sabora izglasane su 115 glasova „za“, 3 glasa „protiv“ i 0 glasova „suzdržano“ („ Narodne Novine“, broj: 37/2021.). Autorica u tekstu analizira promjene zakona i razloge za njihovo donošenje.

7
Aktivno dežurstvo naspram dežurstva u stanju pripravnosti - kvalifikacija kao „radno vrijeme” ili „vrijeme odmora” · U središtu

Datum: 5.5.2021

U članku autorica obrađuje, prvenstveno kroz praksu Suda EU-a, problematiku određivanja dežurstva ili kao radnog vremena ili vremena odmora u smislu  Direktive 2003/88 .

8
Sud EU-a: Obveza ugovaranja osiguranja od građanskopravne automobilske odgovornosti · U središtu

Datum: 4.5.2021

Ugovaranje osiguranja od građanskopravne automobilske odgovornosti obvezno je ako je dotično vozilo registrirano u državi članici i ako to vozilo nije zakonito povučeno iz upotrebe. Takva se obveza ne može isključiti samo zbog činjenice da registrirano vozilo, u određenom trenutku, nije u voznom sta...

9
Višestruki prometni recidiv kao povreda prava na život · U središtu

Datum: 3.5.2021

Nedavnom odlukom Europskog suda za ljudska prava u predmetu Smiljanić protiv Hrvatske od 25. ožujka 2021., zahtjev broj 35983/14 , usvojen je zahtjev roditelja poginule osobe u prometnoj nesreći koju je skrivio višestruki prometni recidivist zbog neučinkovite primjene propisa o sigurnosti promet...

10
Pravo na dom – pregled sudske prakse · U središtu

Datum: 30.4.2021

U ovom članku obrađuje se zaštita prava na dom u parnici i ovrsi, koje je zaštičeno Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i njezinim Protokolima br. 1, 4, 6, 7 i 11. te Ustavom RH.

11
Obvezna osiguranja su upravo to – osiguranja (imaju premiju, osigurninu, osigurani slučaj i osigurani rizik) · U središtu

Datum: 29.4.2021

Obvezno mirovinsko osiguranje i obvezno zdravstveno osiguranje ključni su (premda ne jedini) javnopravni socijalni sustavi u modernim državama. Ponekad se iz vida gubi njihovo ključno obilježje – da su posrijedi osiguranja. U tekstu se iznose primjeri triju teza, prisutnih – između ostalog – u izlag...

12
Rad za opće dobro u prekršajnom postupku · U središtu

Datum: 28.4.2021

Autor u članku navodi pregled odredbi Prekršajnog zakona kojima se uređuje zamjena novčane kazne radom za opće dobro, navodeći koji su uvjeti potrebni da bi sud donio rješenje o zamjeni novčane kazne radom za opće dobro i kojim bi uputio osuđenika na izvršenje rada za opće dobro.

13
Sud EU-a: ovlast predsjednika vlade kod imenovanja sudaca · U središtu

Datum: 27.4.2021

Nacionalne odredbe države članice koje predsjedniku vlade dodjeljuju odlučujuću ovlast kod imenovanja sudaca, pri čemu se u tom postupku predviđa intervencija neovisnog tijela zaduženog za procjenu kandidata i pružanje mišljenja, nisu protivne  pravu Unije.

14
Nova EU Uredba o kontrolama gotovine koja se unosi u Europsku uniju ili iznosi iz Unije · U središtu

Datum: 26.4.2021

Suočeni sa sve većim protokom prihoda od nezakonitih aktivnosti kroz gospodarski sustav i preusmjeravanjem novca za financiranje takvih aktivnosti potrebno je bilo poduzeti određene zaštitne mehanizme i mjere na razini Europske unije radi postizanja učinkovitije kontrole nezakonitih novčanih tokova...

15
Sprječavanje bijega okrivljenika · U središtu

Datum: 23.4.2021

S vremena na vrijeme javnost se neugodno iznenadi viješću da je neki visokoprofilni okrivljenik napustio zemlju i postao nedostupan tijelima kaznenog progona.

16
Promjene koje donosi prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu · U središtu

Datum: 22.4.2021

Ovim člankom dajemo skraćeni prikaz promjena koje donosi  prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu.

17
Usklađenost zakona s europskom direktivom · U središtu

Datum: 21.4.2021

Sâmim preuzimanjem direktive u nacionalno zakonodavstvo ne prestaje dužnost javnopravnih tijela i sudova da ocijene postiže li se u odnosnom slučaju cilj norme europskog prava.

18
Sud EU-a: obveza najviših nacionalnih sudova da upute zahtjev za prethodnu odluku · U središtu

Datum: 20.4.2021

Nezavisni odvjetnik M. Bobek: Sud bi trebao preispitati svoju sudsku praksu (kriteriji iz presude CILFIT) o obvezi najviših nacionalnih sudova da upute zahtjev za prethodnu odluku. Sud bi trebao utvrditi da postojanje te obveze ovisi o trima kumulativnim uvjetima: (i.) u predmetu se postavlja opće p...

19
Ugovor o radu, ugovor o djelu i ugovor o autorskom djelu - najvažnije razlike i primjeri ugovora · U središtu

Datum: 19.4.2021

U ovom članku autor analizira odredbe temeljnih propisa kojima se uređuju ugovor o radu, ugovor o djelu i ugovor o autorskom djelu, navodeći njihova temeljna obilježja, specifičnosti po kojima se razlikuju te primjere navedenih ugovora.

20
Zaštita najboljeg interesa djeteta u postupku donošenja mjere oduzimanja prava roditelju na stanovanje s djetetom · U središtu

Datum: 16.4.2021

Zbog ostvarenja najboljeg interesa djeteta u postupcima obiteljskopravne zaštite djeteta zakonodavac je predvidio i razvio čitav niz načela, instituta i instrumenata. Ovaj rad ima za cilj prikazati koje to materijalnopravne i procesnopravne odredbe i instituti obiteljskog zakonodavstva služe zaštiti...

21
Radno vrijeme i organizacija radnog vremena · U središtu

Datum: 15.4.2021

Ovim člankom autor analizira odredbe radnog zakonodavstva kojima se uređuje područje radnog vremena i organizacije radnog vremena, koja uključuje organizaciju trajanja i rasporeda rada na dnevnoj, tjednoj, mjesečnoj ili godišnjoj razini, a kako bi se zdravlje i sigurnost radnika zaštitili od nepovol...

22
Sigurna treća zemlja u postupku međunarodne zaštite · U središtu

Datum: 14.4.2021

Ustavni sud je u odluci broj: U-III-4865/2018 i dr. od 4. ožujka 2021. po prvi puta razmatrao problematiku sigurne treće zemlje u koju mogu biti upućeni tražitelji međunarodne zaštite u postupku pred Ministarstvom unutarnjih poslova.

23
Uloga upravnih sudova kod pravičnog izračuna mirovine · U središtu

Datum: 12.4.2021

Autorica u članku prikazuje dvije odluke Ustavnog suda kojima je ustavna tužba usvojena, podnositeljima ustavnih tužbi utvrđene su povrede jamstva sudske kontrole zakonitosti pojedinačnih akata upravnih vlasti i tijela koja imaju javne ovlasti iz  članka 19. stavkom 2. Ustava  i prava na pravično su...

24
Negativni aspekti digitalizacije · U središtu

Datum: 9.4.2021

Posljednjih trideset godina svijet prolazi kroz proces digitalizacije. Moderno doba obilježava prijelaz na nove oblike komunikacije i digitalizacije koji služe olakšavanju poslovanja trgovačkih društava, djelovanju javne i lokalne uprave te komunikaciju građana. Digitalizacija je posljedično postala...

25
Sudske odluke u poreznim predmetima utemeljene na odlukama Suda EU-a · U središtu

Datum: 8.4.2021

Od ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju (1. srpnja 2013. godine) proteklo je već više od sedam godina te je stoga zabrinjavajući podatak da su do sada, u poreznim predmetima, donesene tek dvije presude temeljem prakse/odluke Suda EU-a (Upravni sud u Splitu donio je odluku temeljem tumačenja...

26
Treba li odbaciti žalbu protiv presude upravnog suda koja je samo prividno kasacijska? · U središtu

Datum: 7.4.2021

Protiv prve kasacijske presude u upravnom sporu žalba nije dopuštena. Ako upravni sud kamuflira reformacijsko odlučivanje uputama iznesenima u obrazloženju kasacijske presude, utemeljeno je tumačiti da je drugostupanjski sud ovlašten presudu tretirati kao reformacijsku, te meritorno razmotriti žalbu...

27
Zavaravajuća poslovna praksa trgovca prema potrošaču · U središtu

Datum: 6.4.2021

Trgovci su se u odnosima s potrošačima dužni suzdržavati od nepoštene poslovne prakse budući da je ona zabranjena. Kao oblik nepoštene poslovne prakse, zavaravajuća poslovna praksa trgovca prema potrošaču može se provoditi aktivno - zavaravajućim radnjama i pasivno - zavaravajućim propuštanjima, a p...

28
Novine u postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku · U središtu

Datum: 2.4.2021

Ovršna prodaja nekretnina i pokretna u ovršnom postupku uređena je Pravilnikom o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku . U "Narodnim novinama" objavljena je izmjena i dopuna ovoga Pravilnika koja je stupila na snagu 27. ožujka 2021. godine. U nastavku ćemo se...

29
Novosti u postupku izbora radničkog vijeća · U središtu

Datum: 1.4.2021

Postupak izbora radničkog vijeća uređen je relevantnim odredbama Zakona o radu i podzakonskim propisima, odnosno Pravilnikom o postupku izbora radničkog vijeća . Potonji Pravilnik pretrpio je određene izmjene i dopune koje su stupile na snagu krajem 2020. godine, odnosno 19. prosinca 2020. godine...

30
Šutnja uprave - nedonošenje akta u roku · U središtu

Datum: 31.3.2021

Jedno od temeljnih aspekata pravne države i vladavine prava je načelo ravnopravnosti, jednakosti svih sudionika u određenom postupku (npr. kaznenom, parničnom, ovršnom, konkretno upravnom). Sprečavanje  zloupotrebe vlasti na štetu slabijeg sudionika u upravnopravnom postupku omogućuje institut uprav...

31
Sud EU-a: Tržišno natjecanje · U središtu

Datum: 30.3.2021

Sud odbija žalbe društava Slovak Telekom i Deutsche Telekom protiv presuda Općeg suda u vezi s protutržišnim praksama na slovačkom tržištu telekomunikacija.

32
Koje su obveze poslodavaca koji zapošljavaju dvadeset i više radnika? · U središtu

Datum: 29.3.2021

Tema ovog rada odnosi se na obveze poslodavaca prilikom zapošljavanja dvadesetog radnika koje su dužni ispuniti sukladno Zakonu o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19 – u nastavku: ZR) i drugim propisima koji su s njim povezani. Prelazak brojke od dvadeset zaposlenih radnika poslodavcima nameće određene ...

33
Pravo očeva na poštovanje privatnog i obiteljskog života u kontekstu presuda ESLJP-a protiv RH · U središtu

Datum: 26.3.2021

Epidemija razvoda danas pogađa sve veći broj brakova. Tijekom postupka razvoda braka, sud donosi odluku o sadržaju roditeljske skrbi. U praksi, sud češće skrb o djetetu dodjeljuje majci, dok očevima pripadne pravo na susrete i druženja s djecom. Ponekad susreti i druženja oca s djetetom bivaju zapri...

34
Obveza imenovanja ovlaštenika, koordinatora za zaštitu na radu te povjerenika radnika za zaštitu na radu · U središtu

Datum: 25.3.2021

Autor u članku prikazuje obvezu imenovanja, odnosno prava i obveza ovlaštenika, koordinatora za zaštitu na radu te povjerenika radnika za zaštitu na radu što je propisano odredbama Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine", broj  71/14., 118/14., 94/18., 96/18.).

35
Pokretanje upravnog spora prema Zakonu o javnoj nabavi – problem izračuna relevantnih rokova · U središtu

Datum: 24.3.2021

Praksa Visokog upravnog suda RH (dalje: VUS) u području prava javne nabave nije ekstenzivna no uvijek pobuđuje nepodijeljenu pozornost stručne javnosti. Razloga tome ima više no ističemo samo najistaknutije; prvo, VUS odlučuje u jednom stupnju pa donosi pravomoćne odluke što je samo po sebi važno. T...

36
Sud EU-a: najkraće trajanje dnevnog odmora · U središtu

Datum: 23.3.2021

Kada je radnik s istim poslodavcem sklopio više ugovora o radu, najkraće trajanje dnevnog odmora primjenjuje se na sve te ugovore zajedno, a ne na svaki od ugovora zasebno.

37
Pravna regulativa elektroničkih komunikacija · U središtu

Datum: 22.3.2021

Pružanje usluga elektroničkih komunikacija je brzo napredujuća djelatnost i podložna je tehnološkim promjenama snažnije nego druge grane gospodarstva. Tema ovog rada odnosi se na pravnu regulativu elektroničkih komunikacija u Republici Hrvatskoj.

38
Napuštanje djeteta kao razlog lišenja roditeljske skrbi · U središtu

Datum: 19.3.2021

Lišenje roditeljske skrbi najteža je mjera za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta koja se roditeljima može izreći. Ova mjera za rezultat i smisao ima potpuno onemogućavanje roditelja u njihovoj skrbi za dijete zbog učinjenih štetnih postupaka.

39
Upravni spor: naknada troškova spora, naknada štete i prisilno izvršenje iz perspektive drugostupanjskoga odnosno prvostupanjskog tijela · U središtu

Datum: 18.3.2021

Obveznik naknade troškova spora i naknade štete (kao akcesornoga tužbenog zahtjeva) može biti samo javnopravno tijelo koje u upravnom sporu ima položaj tuženika. U poziciji tijela prema kojem se provodi prisilno izvršenje može se, pak, naći kako drugostupanjsko, tako i prvostupanjsko tijelo, ovisno ...

40
Pravni položaj korisnika Ugovora o kreditu s valutnom klauzulom u CHF koji su svoje kredite otplatili prije konverzije · U središtu

Datum: 17.3.2021

U članku se razmatra trenutni pravni položaj korisnika nekonvertiranih ugovora o kreditu s valutnom klauzulom u CHF, obzirom na recentnu odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske od 3.2.2021. o odbijanju i odbacivanju tužbi banaka protiv presude i rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 2...

41
Sud EU-a: Dežurstvo u stanju pripravnosti · U središtu

Datum: 16.3.2021

Dežurstvo u stanju pripravnosti ne čini u cijelosti radno vrijeme osim ako ograničenja nametnuta radniku u velikoj mjeri ograničavaju njegovu mogućnost da upravlja svojim slobodnim vremenom tijekom tog dežurstva. Organizacijske poteškoće koje radniku može uzrokovati dežurstvo i koje su posljedica pr...

42
Novine vezane za naknade/nagrade javnih bilježnika u ovršnom postupku · U središtu

Datum: 15.3.2021

11. veljače 2021. godine na snagu je stupio novi Pravilnik o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom postupku  (NN, br. 9/21., u nastavku teksta: Pravilnik), kojim se između ostaloga utvrđuje iznos, rokovi, te način plaćanja naknade u postupku ovrhe na temelju vjerodostojne isprave na koju j...

43
CHF kredit - slučajan odabir ili ciljani plasman banaka? · U središtu

Datum: 12.3.2021

Je li opravdano pozivanje na diskriminaciju konvertiranih kredita u odnosu na nekonvertirane premisom trećih, negativne odluke Suda EU ili zapravo stanje nekonvertiranih kredita onemogućava održavanje konverzije na snazi? Prava svih korisnika kredita s nepoštenim i ništetnim ugovornim odredbama opće...

44
Ustavnost ograničenja javnih okupljanja na vjerskim obredima i pogrebima · U središtu

Datum: 11.3.2021

Ustavni sud RH je u tri svoja rješenja od 23. veljače 2021. (predmeti broj: U-II-5709/20 , U-II-6087/20 i U-II-364/21 ) odlučivao o ustavnosti i zakonitosti odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

45
Regulacija članskih prava i obveza u udruzi – statut ili posebni opći akt? · U središtu

Datum: 10.3.2021

Odnedavno se u publikacijama mogu pronaći članci koji zagovaraju specifičan način regulacije prava i obveza članova udruge. U bitnome, radi se o zagovaranju donošenja posebnih općih akata kojima se reguliraju prava i obveze članova udruge. Jednako tako može se uočiti da je određen broj udruga već do...

46
Sud EU-a: nezakonit sastav sudskih vijeća vrhovnog suda · U središtu

Datum: 9.3.2021

Prema nezavisnom odvjetniku Bobeku, odluke ustavnog suda kojima se sastav sudskih vijeća vrhovnog suda proglašava nezakonitim zato što je povrijeđeno pravo na neovisan i nepristran sud te kojima se proglašavaju neustavnima mjere tehničkog nadzora koje provodi nacionalna obavještajna služba u okviru ...

47
O izboru predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske · U središtu

Datum: 8.3.2021

Autoricu ovog rada nikada niti jedan događaj u društvu u posljednje vrijeme nije toliko blisko podsjetio na studentske dane tijekom studija prava kao što je to učinio aktualan izbor predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Sjetila se tako, u to doba mučnog, teško pamtljivog i složenog predmeta...

48
Govor mržnje na društvenim mrežama kroz sudsku praksu · U središtu

Datum: 5.3.2021

Sloboda govora ima i svojih ograničenja. Sprječavanje govora mržnje i stigmatizacija pojedinaca i društvenih skupina jedan je od rijetkih razloga za ograničavanje slobode izražavanja.

49
Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom · U središtu

Datum: 4.3.2021

Ovim tekstom donosi se kratki prikaz novog Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom koji je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 145/20. od 24. prosinca 2020. godine, a  u primjeni je od 1. siječnja 2021. godine.

50
Pružanje i prikupljanje humanitarne pomoći · U središtu

Datum: 3.3.2021

Svjedoci smo nemilih događa u posljednjih nekoliko mjeseci u kojima je od velikog značaja bilo pružanje humanitarne pomoći stanovništvu na nastradalom području. No, unatoč strašnim posljedicama potresa koje su vidljive na terenu, potrebno je skrenuti pozornost da je i u takvim situacijama nužno vodi...

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta