Poredano po:

Broj dokumenata: 2720

1
Direktiva o sprečavanju pranja novca: nije valjana odredba kojom se predviđa da su informacije o stvarnim vlasnicima društava osnovanih na području država članica uvijek dostupne cjelokupnoj javnosti · U središtu

Datum: 29.11.2022

Zadiranje u prava zajamčena Poveljom do kojeg dovodi ta mjera nije ograničeno na ono što je strogo nužno i proporcionalno u odnosu na cilj koji se ostvaruje.

2
Zaštita samostalnosti i neovisnosti odvjetništva pred ESLJP-om · U središtu

Datum: 28.11.2022

Presudom Velikog vijeća od 5. svibnja 2022. 1  Europski sud za ljudska prava (dalje: ESLJP) potvrdio je odluke hrvatskih nacionalnih sudova u predmetu koji se vodio protiv nekadašnjeg hrvatskog predsjednika te u meritumu stvari odbio njegov zahtjev presuđujući da je miješanje u pravo podnositelj...

3
Strateške robne zalihe Republike Hrvatske u slučaju rata i katastrofa · U središtu

Datum: 24.11.2022

Država stvara strateške robne zalihe radi osiguranja osnovne opskrbe stanovništva u doba rata ili neposredne ugroženosti te u slučaju velikih prirodnih nepogoda i ekoloških katastrofa.

4
Promet na cesti – jeste li znali? (uključivanje u promet na cesti) · U središtu

Datum: 24.11.2022

U odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama predviđeno je mnoštvo prekršaja koji se vrlo rijetko procesuiraju i s kojima vjerojatno veliki broj sudionika u prometu nije niti upoznat, pa ćemo u nastavku dati ukratko prikaz nekih takvih prekršaja s pitanjem - Jeste li znali za takav prekršaj...

5
Reforma sustava plaća sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika · U središtu

Datum: 23.11.2022

Plaće i druga materijalna prava pravosudnih dužnosnika u Republici Hrvatskoj uređeni su Zakonom o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika („Narodne novine“, broj 10/99., 25/00., 30/01., 59/01., 114/01., 116/01., 64/02., 153/02., 154/02., 17/04., 8/06., 142/06., 34/07., 134/07., 146/08., 15...

6
Sud EU-a: Zaštita povjerljivosti u području provedbe postupaka javne nabave · U središtu

Datum: 22.11.2022

Pravu Unije protivi se nacionalno zakonodavstvo kojim se nalaže objavljivanje svih informacija koje su priopćili ponuditelji uz jedinu iznimku poslovne tajne, s obzirom na to da takvo zakonodavstvo može spriječiti javnog naručitelja da ne otkrije određene informacije koje bi, iako ne čine poslovnu t...

7
Podnošenje zahtjeva ESLjP-u u Strasbourgu – kritički osvrt · U središtu

Datum: 21.11.2022

Autor razlaže problematiku podnošenja zahtjeva za zaštitu prava prema Europskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda te praktičnim problemima s kojima se svi podnositelji suočavaju prije i tijekom postupka pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu.

8
Preračunavanje temeljnog kapitala u euro · U središtu

Datum: 17.11.2022

S danom 1. siječnja 2023. godine euro postaje službena valuta Republike Hrvatske. Od toga datuma većina pravnih osoba morat će se uskladiti i s pravilima vezanima uz iznos njihovog temeljnog kapitala. Ova obveza stupit će na snagu s danom uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Do s...

9
Je li Visoki upravni sud Republike Hrvatske sam riješio stvar ili samo izrazio pravno shvaćanje? (prikaz odluke) · U središtu

Datum: 16.11.2022

Prvostupanjskim upravnim rješenjem javnopravnog tijela utvrđeno je da je Republika Hrvatska, na temelju članka 77. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine ("Narodne novine", broj 92/96., 39/99., 42/99., 92/99., 43/00., 131/00., 27/01., 34/01., 65/01., 1...

10
Što donosi primjena Pravilnika o polaganju državnog ispita? · U središtu

Datum: 14.11.2022

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, "Narodne novine" br. 70/19., izmijenjene su odredbe Zakona koje se odnose na odjeljak 6. naziva „ državni ispit“ , obvezu, način polaganja, sadržaj i rokove polaganja dosadašnjeg državnog stručnog ispita.

11
Phishing kao jedan od najčešćih oblika računalne prijevare · U središtu

Datum: 11.11.2022

Sve brži razvoj informatičke i komunikacijske tehnologije donio je i nove izazove u borbi protiv kibernetičkog kriminala. Pojavile su nove, sofisticirane metode napada kao što je phishing , kao i tehnologije koje otežavaju istragu ovih djela. Svaki dan smo svjedoci ovih kaznenih djela, stoga autor...

12
Troškovi upravnog postupka: zaokret u sudskoj praksi · U središtu

Datum: 10.11.2022

Novija stajališta najvišeg suda o priznavanju troškova zastupanja stranke po odvjetniku u upravnom postupku pokrenutom po službenoj dužnosti, kada je postupak okončan povoljno po stranku, na odgovarajući su način generalno primjenjiva u pogledu odlučivanja o troškovima upravnog postupka. U biti, ako...

13
Što nam donosi prijedlog Zakona o suzbijanju neprijavljenog rada? · U središtu

Datum: 9.11.2022

Do kraja godine očekuje se donošenje posebnog zakona - Zakona o suzbijanju neprijavljenog rada, s ciljem uspostave regulatornog okvira koji će, osim doprinosa učinkovitoj borbi protiv neprijavljenoga rada, omogućiti i prelazak iz neprijavljenoga u prijavljeni rad. Autor ovim člankom daje pregled na...

14
Uvođenje eura u kontekstu sudskih odluka i Zakona o parničnom postupku · U središtu

Datum: 7.11.2022

Poznata je činjenica da s 1. siječnja 2023. godine euro postaje službena valuta u Republici Hrvatskoj, čime hrvatska kuna odlazi u povijest. Samim time, hrvatsko gospodarstvo je moralo ući u potpuno novu fazu prilagodbe kako bi se jedna službena valuta zamijenila drugom. U tu svrhu je donesen Zako...

15
Novosti u Zakonu o zemljišnim knjigama · U središtu

Datum: 4.11.2022

U „Narodnim novinama“ broj 128/22., od 2. studenoga 2022. godine, objavljene su izmjene i dopune Zakona o zemljišnim knjigama , koje stupaju na snagu 10. studenoga 2022. Velika novost u ovim izmjenama je uvođenje isključivo elektroničkog podnošenja prijedloga za upis u te knjige, i to samo putem j...

16
Promet na cesti – jeste li znali? (prijevoz osoba biciklima, motociklima i električnim romobilima) · U središtu

Datum: 3.11.2022

U odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama predviđeno je mnoštvo prekršaja koji se vrlo rijetko procesuiraju i s kojima vjerojatno veliki broj sudionika u prometu nije niti upoznat, pa ćemo u nastavku dati ukratko prikaz nekih takvih prekršaja s pitanjem- Jeste li znali za takav prekršaj?

17
Druga intervencija u Zakon o socijalnoj skrbi · U središtu

Datum: 2.11.2022

Druga intervencija u Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine“, br. 18/22. i 46/22.) donesena na 12. sjednici Hrvatskoga sabora, održanoj 7. listopada 2022. godine izglasana je jednoglasno, sa 119 glasova zastupnika "za".

18
Kada smještaj u zatvoru predstavlja ponižavajuće postupanje · U središtu

Datum: 31.10.2022

Nečovječni i ponižavajući uvjeti u zatvoru mogu biti jedan od osnova podnošenja tužbe protiv odgovorne države radi naknade štete koju zatvorenik/osuđenik trpi zbog nečovječnih i ponižavajućih uvjeta smještaja u zatvorskim jedinicama te se po utvrđivanju da je uslijed takvih uvjeta boravka nastupila...

19
Novi Pravilnik o izdavanju potvrde u svrhu podnošenja zahtjeva za reguliranje boravka pripadniku hrvatskog naroda sa stranim državljanstvom ili bez državljanstva · U središtu

Datum: 28.10.2022

U „Narodnim novinama“ broj 122. iz 2022. godine objavljen je Pravilnik o izdavanju potvrde u svrhu podnošenja zahtjeva za reguliranje boravka pripadniku hrvatskog naroda sa stranim državljanstvom ili bez državljanstva (u daljnjem tekstu Pravilnik). Radi se o zanimljivom Pravilniku s obzirom na to...

20
Očinski dopust i pregled drugih promjena u sustavu rodiljnih i roditeljskih potpora · U središtu

Datum: 27.10.2022

Najznačajnija promjena u sustavu rodiljnih i roditeljskih potpora uvedena zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama je pravo na očinski dopust, s ciljem ravnopravnije raspodjele skrbi o djeci u najranijoj dobi od strane oba roditelja. Autor ovim člankom daje pregled ...

21
Etički kodeks stečajnih upravitelja · U središtu

Datum: 26.10.2022

Posljednjim izmjenama Stečajnog zakona objavljenim u „Narodnim novinama“ broj 36. od dana 16. ožujka 2022. godine propisana je obveza donošenja etičkog kodeksa stečajnih upravitelja. U „Narodnim novinama“ broj 121. iz 2022. godine objavljen je Etički kodeks stečajnih upravitelja i Pravilnik o ...

22
Različito poimanje prava (s prikazom sudske i upravnosudske prakse) · U središtu

Datum: 24.10.2022

Upravni sudovi u određenim pravnim pitanjima zauzimaju drugačije stajalište od onoga kojeg su zauzeli redovni sudovi. Jedno od tih je i obveza plaćanja zateznih kamata na dosuđene troškove postupka (spora).

23
Novi Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti · U središtu

Datum: 21.10.2022

Na 11. sjednici održanoj 7. listopada 2022. godine Hrvatski sabor je usvojio Konačni prijedlog Zakona visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti koji je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 119/2022. i stupa na snagu 22. listopada 2022. godine, osim članka 108. koji stupa na snagu na dan uvođen...

24
Izmjene Prekršajnog zakona · U središtu

Datum: 20.10.2022

Posljednjim, šestim po redu, izmjenama Prekršajnog zakona isključivo se mijenjaju odredbe Prekršajnog zakona koje sadrže pozivanje na hrvatsku kunu i to na način da se iznosi u kunama mijenjaju iznosima u eurima.

25
Ustrojstvo i djelovanje inspektora rada u nadzoru primjene propisa o radu · U središtu

Datum: 19.10.2022

U okviru Državnog inspektorata djeluju kao poseban sektor Inspekcija rada koja nadzire primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuju odnosi između poslodavaca i radnika u području radnih odnosa i zaštite na radu. Ovim člankom dan je pregled djelatnosti i ovlasti Inspekcije rada, posebice prilik...

26
Sud EU-a: diskriminacija na radnom mjestu · U središtu

Datum: 18.10.2022

Interno pravilo poduzeća kojim se zabranjuje vidljivo nošenje vjerskih, filozofskih ili duhovnih simbola ne čini izravnu diskriminaciju ako se primjenjuje na općenit način i bez razlike prema svim radnicima. Prema mišljenju Suda, vjeru i uvjerenja treba smatrati jednim i jedinstvenim razlogom diskri...

27
Odluka o koncesijskom odobrenju na zaštićenim područjima · U središtu

Datum: 17.10.2022

Upravljanje zaštićenim područjima važan je element zaštite prirode. Upravno pravo glavni je normativni instrument ovog upravljanja a kao jedan od instituta koji spaja održivo korištenje, predostrožnost i javnost postupanja kao i ostala načela zaštite prirode te doprinosi ciljevima zaštite prirode po...

28
Sankcioniranje dopinga u sportu · U središtu

Datum: 14.10.2022

Doping je u svojoj biti protivan sportskom duhu. Sankcioniranje dopinga u sportu kao i pristup zakonodavca promicanju i zaštiti etike sporta u hrvatskom pravnom sustavu mijenjao se, i danas su podijeljena mišljenja oko najprimjerenijeg oblika sankcije s obzirom na svrhu. Dio javnosti i struke više p...

29
Postupanje po predstavkama, u pravilu, ne može imati sudski epilog · U središtu

Datum: 13.10.2022

Razmotreno je pitanje može li se i pod kojim pretpostavkama sudski osporavati odgovor na predstavku kojim podnositelj nije zadovoljan.

30
Novine u mirovinskom osiguranju · U središtu

Datum: 12.10.2022

Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 5. listopada 2002. zaključio raspravu u vezi s Konačnim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju , drugo čitanje. Prikazuju se razlozi i pitanja koja se tim zakonom rješavaju.

31
Novi Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi · U središtu

Datum: 10.10.2022

Zakon o kulturnim vijećima („Narodne novine“, br. 48/04., 44/09. i 68/13.), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 47/90., 27/93. i 38/09.) i Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine“, br. 96/01. i 98/19.), su zakoni koji su uređivali rad ...

32
Vrijednost temeljnog kapitala i uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj · U središtu

Datum: 7.10.2022

Na sjednici održanoj 28. rujna 2022. Hrvatski je sabor donio Zakon o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11. - službeni pročišćeni tekst, 111/12., 125/11., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22. –...

33
Pravno uređenje digitalnih radnih platformi prema novom Zakonu o radu · U središtu

Datum: 6.10.2022

Izmjenama i dopunama Zakona o radu se u hrvatsko zakonodavstvo uvodi institut i uređenje rada putem digitalnih radnih platformi. Naime, prema podacima Europske komisije, industrija digitalnih radnih platformi je samo u 2020. godini uprihodila cca 20 milijardi eura, zapošljavala je više od 28 milij...

34
Postupak osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina · U središtu

Datum: 5.10.2022

Autor se u članku pita treba li nastaviti postupak osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina ako korisnik izvlaštenja ili vlasnik nekretnine za koju se predlaže izvlaštenje prigovori pravilnosti procjembenog elaborata?

35
Promet na cesti – jeste li znali? (korištenje slušalica od strane vozača bicikla ili električnih romobila) · U središtu

Datum: 4.10.2022

U odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama predviđeno je mnoštvo prekršaja koji se vrlo rijetko procesuiraju i s kojima vjerojatno veliki broj sudionika u prometu nije niti upoznat, pa ćemo u nastavku dati ukratko prikaz nekih takvih prekršaja s pitanjem - Jeste li znali za takav prekršaj?

36
Primjena postupovnih odredbi kod provedbe upravnog i inspekcijskog nadzora kod počinjenja prekršaja iz Zakona o gospodarenju otpadom · U središtu

Datum: 3.10.2022

Autor u članku prikazuje postupovne odredbe vezane uz provedbu upravnog i inspekcijskog nadzora kod počinjenja prekršaja iz Zakona o gospodarenja otpadom („Narodne novine“, broj 84/21.).

37
Nasljedno pravo u izvanbračnoj zajednici – pregled sudske prakse · U središtu

Datum: 30.9.2022

Izvanbračni drug izjednačen je u nasljednom pravu s bračnim drugom pod uvjetom da su ispunjene sve zakonske pretpostavke za postojanje izvanbračne zajednice. U skladu s time, izvanbračni drug, jednako kao i bračni, smatra se zakonskim nasljednikom u prvom i drugom nasljednom redu.

38
Važnost dana donošenja i dana otpreme upravnog akta · U središtu

Datum: 29.9.2022

Po vremenskom kriteriju, u odnosu na upravni akt pravni poredak ne uređuje samo važnost odgovora na pitanje kada je akt dostavljen stranci, već, u pojedinim slučajevima, i kada je akt donesen, odnosno kada je otpremljen.

39
Prekršajne kazne izražene u protuvrijednosti DEM-a (njemačkih maraka) · U središtu

Datum: 28.9.2022

U rujnu 2021. godine Vlada RH je donijela Zaključak o provedbi zakonodavnih aktivnosti povezanih s uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj te je upravo tim Zaključkom utvrđen popis zakona i podzakonskih propisa koje je potrebno izmijeniti radi pune prilagodbe.

40
Sud EU-a: Međunarodna zaštita - pristup spisu i priopćenje razloga na kojima se odluka temelji · U središtu

Datum: 27.9.2022

Oduzimanje međunarodne zaštite zbog ugrožavanja nacionalne sigurnosti: pravu Unije protivi se mađarski propis prema kojem dotična osoba ili njezin savjetnik mogu pristupiti spisu tek naknadno, na temelju dozvole, a da im se pritom ne priopće razlozi na kojima se odluka temelji.

41
Osnivanje udruge u pozitivnom zakonodavstvu Republike Hrvatske · U središtu

Datum: 26.9.2022

Iako se u javnom prostoru ponekad stječe dojam da je vođenje udruge jednostavan i lagan posao, te da taj pravni oblik nije reguliran brojnim propisima, ta konstatacija nije točna. Naime, vođenje cjelokupnog poslovanja udruge iziskuje predani i aktivni angažman svih zaposlenika udruge, budući da o nj...

42
E-demokracija i e-participacija u svijetu i u RH · U središtu

Datum: 23.9.2022

Tehnološke promjene koje su došle s napretkom informacijskih i komunikacijskih tehnologija značajno su utjecale na ponašanje i navike participacije građana. No usprkos pojavi novih kanala komunikacije, participacija građana i demokracija i dalje se odvija po pravilima i institucionalnim okruženjima ...

43
Promjene koje donosi novi Pravilnik o gospodarenju otpadom · U središtu

Datum: 22.9.2022

Autor u članku ukratko obrađuje promjene koje donosi novi Pravilnik o gospodarenju otpadom , a koje stupaju na snagu danas, 22. rujna 2022.

44
Utvrđivanje i naplata lokalnih poreza kao izvora financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave · U središtu

Datum: 21.9.2022

Temeljni preduvjet za svrsishodno i učinkovito funkcioniranje sustava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave predstavlja njihovo financiranje, budući da županije, gradovi i općine kao samoupravne jedinice, nisu u mogućnosti obavljati poslove iz svoje nadležnosti ukoliko ne raspolažu dos...

45
Pravna pitanja online platformi · U središtu

Datum: 20.9.2022

Zadnjih tridesetak godina pojavila su se nova pravna pitanja s kojima se pravna struka do sada nije susretala a koja opterećuju naše iskustvo korištenja interneta. Radi se o pitanjima koja nastaju jednom kada objavimo sadržaj na internetu tj „online“, kada kreiramo web stranice, ili kada prenosimo ...

46
Opravdano ograničenje načela ne bis in idem u praksi · U središtu

Datum: 19.9.2022

Pozitivna zakonodavstva suvremenih demokracija, počevši od Ustava kao konstitutivnog akta za sve zakone i podzakonske akte svakog unutarnjeg pravnog poretka, te s njime usklađenih druge propise, ugradila su mehanizme za sprječavanje dupliciranja sudskih postupaka, odnosno, kažnjavanja istog počinit...

47
Nadležnost rada i izbor članova Povjerenstva prema novom Zakonu o sprečavanju sukoba interesa · U središtu

Datum: 16.9.2022

Dana 25. prosinca 2021.g. stupio je na snagu novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa  ("Narodne novine" br. 143/21.) kojim je značajno proširen krug obveznika primjene istog te su izmijenjene pojedine obveze, zabrane i ograničenja koje su bile propisane prethodno Zakonom.

48
Materijalna prava zastupnika u Hrvatskom saboru · U središtu

Datum: 15.9.2022

Danas počinje redovno jesensko zasjedanje Hrvatskog sabora, a njegovi zastupnici tijekom obavljanja zastupničke dužnosti ostvaruju brojne materijalne naknade koje su uređene različitim zakonskim propisima. U nastavku teksta ćemo obraditi materijalna prava zastupnika u Hrvatskom saboru kako bi se dob...

49
Specifičnosti radnih mjesta na kojima se obavljaju poslovi s posebnim uvjetima rada · U središtu

Datum: 14.9.2022

Posebnu pozornost u normativnom uređenju zaštite na radu predstavljaju poslovi s posebnim uvjetima rada, za koje su propisani posebni uvjeti koje moraju ispunjavati radnici za obavljanje tih poslova. Radniku koji ne ispunjava uvjete za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada, poslodavac ne smij...

50
Sud EU-a: Hipotekarni krediti u stranim valutama · U središtu

Datum: 13.9.2022

Krediti u stranoj valuti: nacionalni sud ne može nepoštenu odredbu o cijeni konverzije zamijeniti dispozitivnom odredbom nacionalnog prava ako se potrošač tomu protivi. Ako ugovor o kreditu bez te odredbe ne može opstati, treba ga proglasiti ništavim.

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta