Poredano po:

Broj dokumenata: 2306

1
Obvezno savjetovanje · U središtu

Datum: 26.2.2021

Bračni drugovi koji imaju zajedničku maloljetnu djecu dužni su prije pokretanja sudskog postupka radi razvoda braka sudjelovati u obveznom savjetovanju. Također, obvezno savjetovanje se provodi prije pokretanja ostalih obiteljskih sudskih postupaka u vezi s ostvarivanjem roditeljske skrbi i osobnih ...

2
Doplatak za djecu u 2021. godini · U središtu

Datum: 25.2.2021

Doplatak za djecu u Republici Hrvatskoj ima obilježje novčane potpore u svrhu uzdržavanja i odgoja djece, a temelji se na načelu socijalne osjetljivosti – pružanju potpore korisnicima s uzdržavanom djecom kojima prosječni mjesečni dohodak po članu kućanstva, ostvaren u prethodnoj godini, ne pr...

3
Ustrojavanje upravnih organizacija u ministarstvima i imenovanje ravnatelja uprava · U središtu

Datum: 24.2.2021

Ovaj članak ima za cilj prikazati mjesto, ulogu i značaj upravnih organizacija u sustavu državne uprave, obavljanje dvije vrste javnih poslova:  poslova kojima se neposredno ostvaruje vanjski zadatak zbog kojeg je upravna organizacija osnovana te poslova upravljanja, kao i  imenovanje ravn...

4
Sklapanje ugovora na daljinu i raskid - relevantna sudska praksa · U središtu

Datum: 22.2.2021

Tema ovog članka je sklapanje, posebnosti i raskid ugovora na daljinu uz osvrt na relevantnu sudsku praksu.

5
Rokovi predaje godišnjih financijskih izvještaja i ostale računovodstvene dokumentacije za 2020. godinu · U središtu

Datum: 19.2.2021

Zbog još uvijek prisutnih posebnih okolnosti vezanih uz pojavu epidemije bolesti COVID-19 na teritoriju Republike Hrvatske godišnji financijski izvještaji i ostala računovodstvena dokumentacija za poslovnu godinu koja je počela 1. siječnja 2020. se predaju u rokovima propisanim ...

6
Što donosi novi Zakon o izvršavanju kazne zatvora? · U središtu

Datum: 18.2.2021

Poslovi izvršavanja kazne zatvora su poslovi od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, izvršavaju se u posebnim uvjetima u kaznionicama i zatvorima, odnosno kaznenim tijelima, koji su posebne ustrojstvene jedinice Uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa i uprav...

7
Izvršenje odluka DKOM-a od strane naručitelja · U središtu

Datum: 17.2.2021

U hrvatskom pravu javne nabave nedvojbeno najvažniji praktični aspekt primjene relevantnih propisa odnosi se na praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (dalje: DKOM). Tome je tako iako postoji i sudska kontrola zakonitosti rada DKOM-a no iz više razloga rečena sudska kontro...

8
Zahtjev za zaštitu prava radnika i odluka poslodavca po zahtjevu za zaštitu prava · U središtu

Datum: 15.2.2021

Radnik koji smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa može u roku od 15 dana od dostave odluke kojom je povrijeđeno njegovo pravo, odnosno od saznanja za povredu prava, zahtijevati od poslodavca ostvarenje toga prava. Ako poslodavac u roku od 15 dana od dostave zahtjeva radni...

9
Ovlasti čuvara prema Zakonu o privatnoj zaštiti · U središtu

Datum: 12.2.2021

Zakon o privatnoj zaštiti ("Narodne novine" broj 16/20.) definira čuvara kao osobu koja obavlja poslove tjelesne zaštite osoba i imovine uz ograničenu primjenu ovlasti propisanu Zakonom, što mu daje specifičan pravni položaj u odnosu na zaštitara i zaštitara spec...

10
Zabrana diskriminacije necijepljenih · U središtu

Datum: 11.2.2021

Protekla godina dana, uz najveću pošast koja je pokosila svjetsku populaciju otkako su bačene posljednje bombe Drugog svjetskog rata, iznjedrila je uz biomedicinske i mnoge etičke i pravne rasprave vezane uz novu pandemiju, opravdanost nužnosti uvođenja ograničenja nekih temeljnih sloboda i p...

11
Pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem · U središtu

Datum: 10.2.2021

Ovim člankom dajemo prikaz kategorija radnika koji ostvaruje pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem što je propisano odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“, broj 57/13., 151/14., 33/15., 93/15., 120/16., 18/18., 62/18., 115/18. i 102/1...

12
Diskriminacija na temelju spola ponovno na udaru ESLJP-a · U središtu

Datum: 8.2.2021

Europski sud za ljudska prava (dalje ESLJP) dana 4. veljače 2021. donio je novu odluku protiv Hrvatske. Riječ je o predmetu Jurčić protiv Hrvatske koji se vodio povodom zahtjeva br. 54711/15.

13
Prisilna likvidacija kreditne institucije · U središtu

Datum: 5.2.2021

Hrvatski sabor je donio dana 22. prosinca 2020. godine Zakon o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija . Predmetni Zakon je stupio na snagu dana 1. siječnja 2021. godine. Ovim Zakonom se usklađuje unutarnje zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije.

14
Redizajn pravnog sustava · U središtu

Datum: 4.2.2021

Autor u tekstu iznosi kritiku propisa o Ustavnom sudu u smislu praćenja i poništavanja propisa koji po autorovom stajalištu nisu socijalni. Osim toga analizira odluke Ustavnog suda kada ustavnu tužbu odbacuje ako pobijana odluka nije pojedinačni akt.

15
Kada su poslodavci obvezni donijeti pravilnik o radu – ogledni primjer · U središtu

Datum: 3.2.2021

U ovom članku autor se bavi pitanjima koji poslodavci i kada moraju donijeti pravilnik o radu te koji su njegovi obvezni dijelovi. Poslodavci s manje od 20 radnika ne moraju imati pravilnik o radu, ali nema zapreke da ga donesu. Njegovo donošenje omogućuje im da pri sklapanju ugovora o radu n...

16
Sud EU-a: diskriminacija kod isplate dodatka na plaću · U središtu

Datum: 2.2.2021

Poslodavčeva praksa koja se sastoji od isplate dodatka na plaću jedino radnicima koji su dostavili odluku o priznavanju invaliditeta nakon datuma koji je sam poslodavac odredio može predstavljati izravnu ili neizravnu diskriminaciju koja se temelji na invaliditetu.

17
Podnošenje elektroničkih zemljišnoknjižnih upisa putem javnih bilježnika · U središtu

Datum: 1.2.2021

Relativno nova i vrlo napredna elektronifikacijsko-registarska nadležnost javnih bilježnika odnosi se na podnošenje elektroničkih zemljišnoknjižnih upisa. Svrha ovog članka je prikaz normativne konstrukcije i praktične primjene tog postupka od strane javnih bilježnika.

18
Stručni nadzor nad radom psihoterapeuta · U središtu

Datum: 29.1.2021

Člankom 36. Zakona o djelatnosti psihoterapije iz 2018. godine predviđeno je donošenje provedbenog propisa koji će pobliže propisati način, uvjete i postupak provođenja stručnog nadzora nad radom psihoterapeuta i savjetodavnih terapeuta. Pravilnik je stupio na snagu 23. siječnja 2021.

19
Novinari i suci – prirodni neprijatelji i/ili (nesvjesni) saveznici · U središtu

Datum: 28.1.2021

Postoje loši novinari, kao i loši suci. Ni jedni ni drugi u svojoj branši nisu u većini. I novinari i suci važni su za funkcioniranje demokratske pravne države. Pritom je svaki stereotip duboko pogrešan.

20
Baza podataka oznaka zemljopisnog podrijetla Glview · U središtu

Datum: 27.1.2021

Baza podataka Glview omogućava, na ukupno dvadesetak različitih jezika, pristup sveobuhvatnim podacima koji se odnose na podatke o oznakama zemljopisnog podrijetla prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda zaštićenih na razini Europske unije.

21
Nove osnovice za obračun doprinosa za 2021. godinu · U središtu

Datum: 25.1.2021

Ministar financija za svako obračunsko razdoblje – kalendarsku godinu naredbom objavljuje iznose osnovica za obračun doprinosa koje su propisane kao umnožak iznosa prosječne plaće i određenog koeficijenta.

22
Postupak imenovanja predsjednika Vrhovnog suda · U središtu

Datum: 22.1.2021

Izmjenama i dopunama Zakona o sudovima ("Narodne novine" br. 28/13., 33/15., 82/15., 82/16., 67/18., 126/19. – dalje u tekstu Zakon o sudovima ) iz 2018. godine detaljnije je razrađen postupak izbora predsjednika Vrhovnog suda te je u postupak uvršteno raspisivanje javnog poziva za mje...

23
Načelo neposrednosti u žurnim prekršajnim postupcima · U središtu

Datum: 21.1.2021

U dijelu žurnih prekršajnih postupaka pojavljuje se problem poštovanja načela neposrednosti, posebice u situacijama kada dolazi do ukidanja i spajanja prekršajnih s općinskim sudovima. Polazeći od prigovora pojedinog podnositelja ustavne tužbe, Ustavni sud će kod žurnih prekr&sc...

24
Najvažnije izmjene novog Ovršnog zakona i aktualnosti u provedbi ovršnog postupka za građane iz potresom pogođenih područja · U središtu

Datum: 20.1.2021

Zakonom o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (NN 131/20.; dalje u tekstu: Zakon), koji je stupio na snagu 28. studenoga 2020. godine i koji se u pravilu primjenjuje na postupke pokrenute nakon tog datuma, osim pojedinih odredaba koje stupaju na snagu tek kad se ostvare tehnički uvjeti za nji...

25
Nadležnost za pokretanje sudskih postupaka zbog povreda GDPR-a u vezi s prekograničnom obradom podataka · U središtu

Datum: 19.1.2021

Nezavisni odvjetnik Bobek: tijelo za zaštitu podataka u državi u kojoj voditelj ili izvršitelj obrade podataka ima svoj glavni poslovni nastan u Uniji ima opću nadležnost za pokretanje sudskih postupaka zbog povreda GDPR-a u vezi s prekograničnom obradom podataka. Druga nacionalna...

26
Ogledni postupak i mediji · U središtu

Datum: 18.1.2021

Autorica u tekstu analizira pristup medija pitanju Općinskog suda u Pazinu u predmetu P 1413/2019 o valjanosti sporazuma o konverziji koji je sklopljen na osnovi  tzv. Zakona o konverziji ;  je li on nepostojeći ili ništetan u slučaju kada su ništetne odredbe osnov...

27
Opoziv predsjednika: Usporedba RH i SAD-a · U središtu

Datum: 15.1.2021

Američki predsjednik Donald J. Trump ušao je u povijest. Prvi je predsjednik protiv kojega je dva puta pokrenut postupak opoziva od strane Zastupničkog doma američkog Kongresa, a sada je na Senatu da dvotrećinskom većinom glasova „osudi“ predsjednika za poticanje na pobunu.

28
Što se (ne) smatra neposrednim rješavanjem upravne stvari · U središtu

Datum: 14.1.2021

Pored odgovora na pitanje jesu li u konkretnom slučaju ispunjene pretpostavke za neposredno rješavanje upravne stvari, za ocjenu zakonitosti dijela upravnih akata važan je i odgovor na pitanje radi li se o neposrednom rješavanju stvari. Potonjem pitanju posvećeno je razmatranje u ovom ...

29
Buduća politika intelektualnog vlasništva Europske unije: Vijeće Europske unije usvojilo zaključke · U središtu

Datum: 13.1.2021

Vijeće Europske unije (u nastavku teksta: Vijeće) je 10. studenog 2020. usvojilo dokument naziva Zaključci Vijeća o politici intelektualnog vlasništva i reviziji sustava industrijskog dizajna u Uniji (engl. Council conclusions on intellectual property policy and the revision of t...

30
Ostvarivanje prava osiguranika na osobnu invalidninu prema odredbama Zakona o socijalnoj skrbi · U središtu

Datum: 11.1.2021

Autor obrađuje problematiku ostvarivanja prava osiguranika na osobnu invalidninu koje je propisana odredbama Zakona o socijalnoj skrbi .

31
Pojmovi odsutnosti i spriječenosti (na primjeru upravnog prava) · U središtu

Datum: 8.1.2021

Osoba može biti službeno spriječena i kada nije odsutna. Ovdje posrijedi nije nužno mentalni eksperiment, niti vježba iz logike, već utvrđivanje pretpostavki za primjenu (upravno)pravnih odredbi povezanih s prenesenim ovlastima.

32
Promjene u obračunu plaće i drugog dohotka od 1. siječnja 2021. godine · U središtu

Datum: 7.1.2021

Stupanjem na snagu izmjena i dopuna poreznih zakona iz petog kruga porezne reforme, prvenstveno Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, novog iznosa minimalne plaće za 2021. godinu te novih osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2021. godinu, mijenja se obračun plać...

33
Zakonsko uređenje rada upućenih radnika u Republiku Hrvatsku · U središtu

Datum: 5.1.2021

Republika Hrvatska je donijela novi zakonodavni okvir za reguliranja rada upućenih radnika u RH u okviru prekograničnog pružanja usluga radi usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s europskom pravnom stečevinom, odnosno Direktivom 2018/957/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 28. lipnja 2018. o i...

34
COVID-19: najava novih poreznih oslobođenja na razini EU-a · U središtu

Datum: 4.1.2021

Komisija EU je 7. prosinca 2020. prihvatila prijedlog novih mjera kojima se bolnice na području EU-a, zdravstveni radnici i pojedinci privremeno oslobađaju plaćanja PDV-a na stjecanje injekcija za potrebe suzbijanja corona virusa i  in vitro  medicinske dijagnostičke opreme (kompleta za te...

35
Novosti u zakonodavstvu u Novoj godini - zakoni koji stupaju na snagu 1. siječnja 2021. · U središtu

Datum: 31.12.2020

Donosimo vam pregled svih pročišćenih tekstova zakona koji stupaju na snagu na datum 1. siječnja 2021., s kratkim sažetkom.

36
Što donosi peti krug porezne reforme u 2021. godini? · U središtu

Datum: 29.12.2020

Novim krugom porezne reforme izvršene su određene zakonske izmjene u Zakonu o porezu na dohodak , Zakonu o porezu na dobit , Zakonu o porezu na dodanu vrijednost te Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom , a što će omogućiti stvaranje preduvjeta za daljnje porezno rasterećenje...

37
Ograničenja od ovrhe na plaći i drugim primanjima radnika u 2021. godini · U središtu

Datum: 28.12.2020

Najčešći predmet ovrhe su nekretnine, pokretnine i/ili novčane tražbine ovršenika. Plaća se smatra novčanom tražbinom ovršenika i bit će predmetom ovog članka u kojem autor pojašnjava kako ovrhovoditelj može ovršiti plaću ovršenika te koje su obveze ovr&scar...

38
Uredujući sudac nije „uređujući sudac“ · U središtu

Datum: 24.12.2020

U novijoj službenoj komunikaciji riječ „uredujući“ sve se češće pogrešno zamjenjuje riječju „uređujući“. Autor ukratko obrazlaže zbog čega nema „uređujućih sudaca“, iako postoje „uredujući suci“.

39
Odgovornost države za djelovanje svojih agenata (u ustavnopravnom kontekstu) i zastara · U središtu

Datum: 23.12.2020

Ustavni sud Republike Hrvatske je u odluci broj: U-III-3875/2019 od 24. lipnja 2020. razmatrao jedan od prvih slučajeva odgovornosti države za napad na život pojedinca koji su učinile osobe koje se mogu smatrati dijelom državnog represivnog aparata. O tom smo predmetu pisali u nedavnom napisu pod...

40
Kako spriječiti ulazak krivotvorene robe na tržište Republike Hrvatske i Europske unije? (prethodno informiranje nadležnih carinskih tijela – nacionalni zahtjev i zahtjev Unije) · U središtu

Datum: 22.12.2020

Autori ovim člankom nastoje prikazati uređenje tzv. nacionalnih zahtjeva i zahtjeva Unije, kojima se omogućava prethodno informiranje nadležnih carinskih tijela radi zaštite poslovnih subjekata od krivotvorenih roba, kao i carinski postupak koji se u vezi s krivotvorenom robom pokreće podno&s...

41
Provođenje zaštite na radu radnika koji rade od kuće s posebnim osvrtom na procjenu rizika kod povremenog i pretežitog rada od kuće · U središtu

Datum: 21.12.2020

Autor u članku donosi kratki pregled zakonskog uređenja rada od kuće, kao rada na izdvojenom mjestu rada, navodeći obveze poslodavaca u vezi s provođenjem zaštite na radu radnika koji rade od kuće. Poseban osvrt stavljen je na postupak procjene rizika, ovisno o tome radi li se o povremenom il...

42
Novosti u Zakonu o osobnoj iskaznici · U središtu

Datum: 18.12.2020

Nove osobne iskaznice koje će se izdavati od 02. kolovoza 2021. godine  postat će biometrijske isprave i moći će zamijeniti dosadašnje putovnice. Važit će 5 godina, a nakon 70. godine života iznimno će im vrijeme važenja biti 40 godina.

43
Glavne sličnosti i razlike između prigovora uređenih Zakonom o općem upravnom postupku · U središtu

Datum: 17.12.2020

Analiziran je opći okvir regulacije prigovora po Zakonu o općem upravnom postupku, uz glavna razgraničenja između pojedinih vrsta prigovora.

44
Korištenje prometnih podataka elektroničkih komunikacija za borbu protiv terorizma i teških kaznenih djela · U središtu

Datum: 16.12.2020

Sud EU-a donio je 6. listopada 2020. vrlo važnu presudu u spojenim predmetima C-511/18, C-512/18 i C-520/18 (dalje: La Quadrature du Net i dr. presuda) u kojoj je, temeljem zahtjeva nacionalnih sudbenih tijela iz Francuske i Belgije, pojasnio područje primjene Direktive o e-privatnosti te raz...

45
Nove zakonodavne promjene u sustavu lokalne samouprave · U središtu

Datum: 14.12.2020

U hitnu zakonsku zakonodavnu proceduru upućene su izmjene Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i izmjene Zakona o lokalnim izborima . U nastavku teksta osvrnut ćemo se na najznačajnije promjene koje će proizaći u sustavu lokalne samouprave, a za koje se očekuje da će nastup...

46
Ustavni sud: parafiskalna davanja nametnuta samo nekim gospodarskim subjektima predstavljaju prekomjeran teret · U središtu

Datum: 11.12.2020

Ustavni sud je odlukom broj: U-I-2282/2014 i dr. od 3. studenoga 2020. ukinuo članak 33. stavak 1. točke 1., 2. i 3. , te članke 34. , 35. i 44. (dalje: osporene odredbe) Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (»Narodne novine« broj 71/10., dalje: ZoHCK) jer smatra da je adresatima os...

47
Mjerodavno pravo kod potrošačkih ugovora · U središtu

Datum: 10.12.2020

Autorica kroz sudsku praksu hrvatskih sudova i Suda EU-a analizira pitanje mjerodavnog prava kod potrošačkih ugovora vezanog za uobičajeno boravište potrošača, uz poštivanje nediskriminacije - jedinstvenosti, nacionalnog prava potrošača, kao temelja prava Unije te ...

48
Ugovaranje usluga medicine rada u Republici Hrvatskoj · U središtu

Datum: 9.12.2020

Ovim člankom ukratko se obrađuje obveza ugovaranja usluga medicine rada koja je propisana odredbama Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“, broj 71/2014., 118/2014. - ispravak, 154/2014., 94/2018. i 96/2018. - ispravak) i Pravilnika o načinu i postupku i...

49
Primjena članka 4. Pravilnika o sufinanciranju sredstava za rad tijela nadležnih za provedbu postupka izvlaštenja · U središtu

Datum: 8.12.2020

Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade uvodi neke nove institute, ranije postojeće institute mijenja, te na drugačiji način propisuje određivanje naknade za izvlaštene nekretnine. Jedan od temeljnih razloga za donošenje novog zakona bio je olakšavanje i unificiranje ...

50
Povjerenje u odvjetnika - predmet ustavne tužbe · U središtu

Datum: 7.12.2020

Ustavni sud Republike Hrvatske donio je značajnu odluku u kojoj je ocjenjivao je li postupanje odvjetnika M.B. bilo u skladu s vrednotom pravičnog suđenja koje Ustav garantira člankom 29. stavkom 1. u građanskom aspektu. Odlukom je ukinuo presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske te Županijskog i O...

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta