Poredano po:

Broj dokumenata: 2795

1
Upravni spor: izvođenje dokaza koji su već predloženi, odnosno izvedeni u upravnom postupku · U središtu

Datum: 22.3.2023

Raščlanjeni su neki slučajevi u kojima (ni)je opravdano u upravnom sporu usvojiti dokazni prijedlog stranke što se odnosi na dokaz već izveden, odnosno predložen u upravnom postupku.

2
Novi Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije · U središtu

Datum: 21.3.2023

Prvotni Zakon o obnovi na potresom pogođenim područjima donesen je 2020. godine kako bi se stvorio pravni okvir za omogućavanje obnove svih razrušenih i oštećenih zgrada. Također, tim Zakonom je bio uređen i model obnove i sufinanciranje obnove od strane Republike Hrvatske. Nakon njegova donošenj...

3
Nadležnost za postupanje u predmetima prekršajnopravne zaštite intelektualnog vlasništva · U središtu

Datum: 17.3.2023

U članku 2. stavku 4. Zakona o područjima i sjedištima sudova određeno je da je Općinski prekršajni sud u Zagrebu nadležan za postupanje u svim predmetima prekršajnopravne zaštitite intelektualnog vlasništva, a koja odredba je upravo tema ovoga članka.

4
Pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse, 9./2023. · U središtu

Datum: 16.3.2023

Pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse br. 9. usmjeren je na intelektualno vlasništvo, pravo na informaciju u vezi dijeljenja osobnih podataka, pravo na izbor vrste postupka te odnos presude i arbitražnog pravorijeka.

5
Popunjavanje pravnih praznina u zakonu o upravnim sporovima - spajanje spisa u upravnom sporu · U središtu

Datum: 15.3.2023

Za razliku od tumačenja u običnom smislu kada postoji pravna norma, ali je sporno kako ju razumjeti i primijeniti, problem pravne praznine svodi se na odsutnost (nepostojanje) norme uopće.

6
Sud EU-a: Dnevni odmor dodaje se tjednom odmoru, čak i kad mu izravno prethodi · U središtu

Datum: 14.3.2023

Tomu je tako i kad nacionalno zakonodavstvo radnicima odobrava tjedni odmor u trajanju koje je dulje od onog koje se zahtijeva pravom Unije.

7
Kriteriji javnog razotkrivanja u novijoj praksi Europskog suda za ljudska prava · U središtu

Datum: 13.3.2023

Dana 14. veljače 2023. Veliko vijeće Europskog suda za ljudska prava donijelo je presudu u predmetu Halet protiv Luksemburga , smatrajući da osuda g. Haleta za otkrivanje informacija novinarima u skandalu LuxLeaks predstavlja povredu njegovog prava na slobodu izražavanja, zajamčenu člankom 10. Eur...

8
Što donosi Prijedlog Zakona o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača? · U središtu

Datum: 10.3.2023

Prijedlog Zakona o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača trenutno se nalazi u proceduri u Hrvatskom Saboru. Prijedlogom Zakona se uređuju pravila parničnog postupka kojim se odlučuje o povredama prava potrošača iz brojnih područja, od općih prava potrošača, prava ...

9
Pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse, 8./2023. U fokusu: odgovornost za neispravan ili nesiguran povezani proizvod · U središtu

Datum: 9.3.2023

Pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse br. 8. usmjeren je na modernu tehnologiju i napredne algoritamske sustave sa svojstvom strojnog učenja te njihov utjecaj na tzv. povezane proizvode (rezultati tzv. Četvrte industrijske revolucije ( Industry 4.0 ), visoko-tehnološki proizvodi ...

10
Usmena rasprava u postupcima preuzimanja dioničkih društava · U središtu

Datum: 8.3.2023

Ovim radom ukazat ćemo na mogućnosti provođenja usmene rasprave koje na raspolaganju ima Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga kada provodi postupke radi utvrđivanja nastanka obveze preuzimanja dioničkih društava, pri čemu primjenjuje Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine", b...

11
Sud Europske unije: internetske platforme i ubiranje PDV-a · U središtu

Datum: 7.3.2023

Vijeće nije prekoračilo granice svoje provedbene ovlasti time što je odredilo da se upravitelja nekom platformom, poput „Only Fans“, smatra pružateljem isporučenih usluga.

12
Slijedi li novi val tužbi doktora? · U središtu

Datum: 6.3.2023

Zdravstveni sustav je generalno u lošem položaju što je često uzrok brojnih problema i za doktore (sporovi radi neispunjenja obveza iz ugovora o specijalizaciji, sporovi radi neisplate razlike plaće zbog pogrešno obračunatih prekovremenih sati…). Stoga je i ostvarenje prava iz kolektivnog ugovora p...

13
Intelektualno vlasništvo u eri umjetne inteligencije · U središtu

Datum: 3.3.2023

Ured Europske Unije za intelektualno vlasništvo ( European Union Intellectual Property Office - EUIPO) je 21. veljače 2023. održao webinar pod nazivom „ AI and IP rights: protection for AI technology businesses “ čija je svrha elaborirati kako se postojeći zakonodavni okvir EU može prilagoditi nov...

14
Kako postupiti kada je zatraženo donošenje rješenja (upravnog akta) u stvari koja se ne rješava u upravnom postupku? · U središtu

Datum: 2.3.2023

Kada ne postoje pretpostavke za pokretanje upravnog postupka, javnopravno tijelo rješenjem odbacuje zahtjev. Zaštita od pogrešnog zaključka da rečene pretpostavke nisu ispunjene osigurana je putem izjavljivanja žalbe, odnosno putem podnošenja tužbe.

15
Utjecaj izvanrednih pravnih lijekova u kaznenom postupku na odluku o ustavnoj tužbi · U središtu

Datum: 1.3.2023

Izvanredni pravni lijekovi pokreću poseban dio kaznenog postupka koji, u slučaju da je zahtjev za njihovim prihvaćanjem odobren, mogu u cijelosti promijeniti odluku o meritumu o kojem odlučuju kazneni sudovi, što izravno može imati upliva i na postupak po ustavnoj tužbi. Tako  članak 513. stavak 1....

16
Sud EU-a pojašnjava pojam „posebnih okolnosti” na temelju kojih nadležni sud može odgoditi izvršenje odluke za koju je izdana potvrda o europskom ovršnom naslovu · U središtu

Datum: 28.2.2023

Nacionalni sud države članice izvršenja mora razmotriti odgodu postupka kada je ovršnost odluke za koju je izdana potvrda o europskom ovršnom naslovu odgođena u državi članici izdavanja.

17
Promjene koje donosi novi Zakon o mirnom rješavanju sporova · U središtu

Datum: 27.2.2023

Navedenim radom dajemo skraćeni prikaz novog Zakona o mirnom rješavanju sporova čijim će se donošenjem staviti van snage dosadašnji Zakon o mirenju („Narodne novine“, broj 18/2011.) i koji uvodi dužnost stranaka da pokušaju riješiti svoj spor mirnim putem prije pokretanja parničnog ili drugog sudsk...

18
Odlučivanje o troškovima žalbenog postupka · U središtu

Datum: 24.2.2023

Stajališta sudova (županijskog, Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske i Vrhovnog suda Republike Hrvatske) o određivanju troškova u povodu žalbe/revizije u situaciji kada viši sud usvoji žalbu/reviziju, ukine pobijanu presudu i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje, različita su...

19
Promjene vezane uz prekršajne odredbe Zakona o veterinarstvu · U središtu

Datum: 23.2.2023

Donošenje novog Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu , zatim Zakona o zdravlju životinja te Zakona o hrani rezultiralo je i promjenama prekršajnih odredbi Zakona o veterinarstvu , a o čemu će više biti riječi u nastavku ovoga članka.

20
Nomotehničke manjkavosti stečajne regulative u (novom) Zakonu o sportu · U središtu

Datum: 22.2.2023

Da sport sve više postaje društvena, ali i ekonomska djelatnost opravdava činjenica da se uz sport veže ekonomski interes. Štoviše, definiranje sportske djelatnosti kao gospodarske djelatnosti u skladu je i s pravom EU-a gdje je Sud EU-a sportsku djelatnost definirao kao gospodarsku djelatnost. Iz t...

21
Nacionalni sudovi i tumačenje prava Europske unije · U središtu

Datum: 21.2.2023

Povodom nadolazećeg predavanja ‘Tumačenje prava Europske unije: pravno rasuđivanje nacionalnih sudova u prethodnom postupku iz članka 267. UFEU-a’ koje se u hibridnom obliku održava 24. veljače 2023. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u ovom ću članku ukratko predstaviti istraživanje koj...

22
Novele u Zakonu o trgovačkim društvima · U središtu

Datum: 20.2.2023

Nastavno na nedavno objavljen članak pod naslovom „ Novine u Zakonu o  ustanovama, Zakonu o udrugama i Zakonu o zakladama od 1. siječnja 2023. godine “  ovaj članak predstavlja nastavak citiranog članak u kojem su iznesene novele sukladno Zaključku o prihvaćanju Akcijskog plana za jačanje učink...

23
Klasifikacije tjelesnih ozljeda u kaznenom zakonodavstvu · U središtu

Datum: 17.2.2023

Nasilje ostavlja brojne posljedice na psihičko i fizičko zdravlje. Osim teških psiholoških posljedica, nasilje ostavlja posljedice i na socijalni život osobe koja ga je doživjela. Autorica u članku donosi pregled vrsta tjelesnih ozljeda prema Kaznenom zakonu te iznosi važnost vještačenja tjelesnih...

24
Pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse, 7./2023. · U središtu

Datum: 16.2.2023

Autor u članku donosi pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse s područja očuvanja okoliša, tržišnog natjecanja, zaštite potrosača i pomorskog prava.

25
Prigovor povodom obavijesti – fondovski predmeti · U središtu

Datum: 15.2.2023

Obaviješću se ne odlučuje o pravima i obvezama stranaka. U fondovskim predmetima, obavijest da je projektna prijava isključena u biti je informacija o postupanju, a postupanje se sastoji u isključenju prijave. Stoga, pri usvajanju prigovora povodom obavijesti o isključenju, nije potrebno izrekom r...

26
Sud EU-a: Pravo potrošača na sniženje ukupnog troška kredita u slučaju prijevremene otplate kredita · U središtu

Datum: 14.2.2023

Pravo potrošača u slučaju prijevremene otplate kredita koji se odnosi na nekretnine na sniženje ukupnog troška kredita ne uključuje troškove koji ne ovise o trajanju ugovora. Stoga potrošač može zahtijevati samo sniženje kamata i troškova koji ovise o trajanju kredita.

27
Ključne novele u Zakonu o ustanovama, Zakonu o udrugama i Zakonu o zakladama od 1. siječnja 2023. godine · U središtu

Datum: 13.2.2023

Zaključkom o prihvaćanju Akcijskog plana za jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine, broj 56/22.) od 12. svibnja 2022. godine Vlada Republike Hrvatske je utvrdila ključne mjere i aktivnosti usmjerene na jačanje hrvatskog sustava ...

28
Promet na cesti – jeste li znali? (prometna nesreća) · U središtu

Datum: 10.2.2023

U odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama predviđeno je mnoštvo prekršaja koji se vrlo rijetko procesuiraju i s kojima vjerojatno veliki broj sudionika u prometu nije niti upoznat pa ćemo u nastavku dati ukratko prikaz jednog od tih prekršaja s pitanjem - Jeste li znali za takav prekršaj?

29
Plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom u 2023. godini · U središtu

Datum: 9.2.2023

Pristup tržištu rada pod jednakim uvjetima imaju svi građani Republike Hrvatske, uključujući i osobe s invaliditetom, s ciljem da bi ih se aktiviralo i uključilo u poslovne procese te da doprinesu svojim radnim angažmanom društvenoj zajednici. Stoga je poslodavcima koji zapošljavaju određeni broj r...

30
Nova regulativa digitalnih usluga · U središtu

Datum: 8.2.2023

Posljednjih godina Europska unija nastoji prilagoditi svoje zakonodavstvo kako bi što bolje odgovorila na tehnološki napredak i stalne promjene u digitalnom svijetu i digitalnom gospodarstvu.

31
Predmeti izručenja u ustavnim tužbama · U središtu

Datum: 6.2.2023

U predmetima ustavnih tužbi kojima izručenici osporavanju sudska rješenja o izručenju, opseg ustavnosudske zaštite ima restriktivan karakter. Drugim riječima, Ustavni sud zauzeo je načelna stajališta koja primjenjuje u tim predmetima, a koja je izrazio u odluci broj: U-III-5270/2012 od 22. siječn...

32
Recentna mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka – objava osobnih podataka u zdravstvu · U središtu

Datum: 3.2.2023

Agencija za zaštitu osobnih podataka (u daljnjem tekstu: Agencija) kao samostalno i neovisno državno tijelo nadzire provedbu Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. 04. 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka (u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podatak...

33
Postupak provjere je li radnik pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti · U središtu

Datum: 2.2.2023

Navedenim tekstom prikazujemo postupak provjere je li radnik pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti, što je propisano odredbama Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“, br. 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.).

34
Korištenje obrazloženja prijedloga propisa pri njegovom tumačenju · U središtu

Datum: 1.2.2023

U domaćoj pravnoj praksi još uvijek nije u dovoljnoj mjeri prepoznat potencijal koji pripremni materijali u postupku donošenja propisa imaju pri njihovoj kasnijoj primjeni, uključujući njihovo tumačenje.

35
Sud EU-a: prikupljanje biometrijskih i genetskih podataka · U središtu

Datum: 31.1.2023

Sustavno prikupljanje biometrijskih i genetskih podataka svake osobe protiv koje je podnesen prijedlog za podizanje optužnice radi upisa tih podataka u policijsku evidenciju protivno je zahtjevu osiguranja pojačane zaštite u pogledu obrade osjetljivih osobnih podataka.

36
Uvode se službene iskaznice za zaposlenike u državnim tijelima · U središtu

Datum: 30.1.2023

Nacrtom konačnog prijedloga Zakona o službenoj iskaznici koji je u saborskoj proceduri uređuje se izdavanje i uporaba službene iskaznice u državnim tijelima. Ustavna osnova za donošenje Zakona o službenoj iskaznici sadržana je u odredbi članka 2. stavka 4. podstavka 1. Ustava Republike Hrvatske ...

37
Nepoštena poslovna praksa · U središtu

Datum: 27.1.2023

Posljednjih mjeseci je najaktualnija tema u Hrvatskoj opće povećanje cijena roba i usluga ali i uvođenje eura kao službene valute što su mnogi trgovci iskoristili kako bi još više podigli cijene i samim time pogoršali postojeću inflaciju. Ono što većina potrošača doživljava kao veliko opterećenje i ...

38
Postupak posvojenja s osvrtom na međunarodno posvojenje · U središtu

Datum: 26.1.2023

Posvojenje kao institut je definirano četvrtim dijelom Obiteljskog zakona ("Narodne novine" br. 103/15., 98/19., 47/20.) od članka 180. do članka 217. Kako je trenutno aktualna tema međunarodnog posvojenja, autorica u članku donosi pregled toga što je posvojenje, kako započinje postupak posvojenj...

39
Pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse 6/23. - obrada podataka · U središtu

Datum: 25.1.2023

Autor u članku donosi pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse s područja obrade podataka.

40
Novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti – što podrazumijeva unutarnji sustav prijavljivanja nepravilnosti kojeg su dužni uspostaviti poslodavci · U središtu

Datum: 24.1.2023

U travnju 2022. godine na snagu je stupio novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti donesen zbog potrebe usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, odnosno usklađivanja i harmonizacije s Direktivom (EU) 2019/1937 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti osob...

41
Na e-savjetovanju novi Zakon o izvanparničnom postupku, prvi od 1934. godine · U središtu

Datum: 23.1.2023

S danom 30. prosinca 2022. godine, Ministarstvo pravosuđa i uprave uputilo je u e-savjetovanje novi Zakon o izvanparničnom postupku, prvi od 1934 godine.  

42
Subrogacijski zahtjevi nositelja socijalnog osiguranja prema društvima za osiguranje (s prikazom izraženih pravih shvaćanja VSRH-a u predmetima dopuštenih revizija) · U središtu

Datum: 20.1.2023

Pitanje naknade štete u mirovinskom osiguranju uređeno je odredbama članaka 161. do 165. Zakona o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“, broj 157/13., 151/14., 33/15., 93/15., 120/16. i 18/18., 62/18., 115/18., 102/19., 84/21. i 119/22., dalje: ZOMO).

43
Izmjene poreznih propisa (Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak) kojim su povećane svote određenih neoporezivih primitaka i pregled drugih važnih promjena · U središtu

Datum: 19.1.2023

Tijekom posljednjih nekoliko mjeseci na snagu je stupilo više izmjena i dopuna Pravilnika o porezu na dohodak . Prije svega, povećani su neoporezivi iznosi određenih primitaka koje poslodavci mogu isplatiti svojim radnicima te je uveden i novi način određivanja neoporezivog iznosa namijenjenog za ...

44
Direktiva 98/5/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o olakšavanju stalnog obavljanja odvjetničke djelatnosti u državi članici različitoj od one u kojoj je stečena kvalifikacija · U središtu

Datum: 18.1.2023

Ovim tekstom autor obrađuje problematiku koja se odnosi na postupak olakšavanja stalnog obavljanja odvjetničke djelatnosti u državi članici Europske unije i Europskog gospodarskog prostora različitoj od one u kojoj je stečena kvalifikacija.

45
Novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti - najvažnije odredbe · U središtu

Datum: 17.1.2023

U travnju 2022. godine na snagu je stupio novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (dalje u tekstu: Zakon ) donesen zbog potrebe usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, odnosno usklađivanja i harmonizacije s Direktivom (EU) 2019/1937 Europskog parlamen...

46
Načelo kontradiktornosti i dostava podnesaka · U središtu

Datum: 16.1.2023

Jedno od osnovnih postupovnih pravila jest pravilo da se svakoj stranci mora omogućiti izjašnjavanje o dokazima i podnescima druge stranke. Nazivamo ga načelom kontradiktornosti. O težini povreda tog načela zavisi i posljedica koju takve povrede mogu imati na ishod postupka. Neke povrede (kao npr. ...

47
Recentna mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka – objava osobnih podataka u medijima · U središtu

Datum: 13.1.2023

U ovom članku autorica donosi prikaz recentnih mišljenja koje je Agencija za zaštitu osobnih podataka objavila na svojim službenim mrežnim stranicama, a koja su dana kao odgovori na različita pitanja ili predstavke javnosti u području obrade osobnih podataka u medijima.

48
Upravni spor: osnovno o pojmovima spora pune jurisdikcije, reformacijske presude i meritorne presude · U središtu

Datum: 12.1.2023

Spor pune jurisdikcije upravni je spor u kojem je sud ovlašten donijeti reformacijsku presudu, bez obzira je li konkretni spor okončan donošenjem takve presude. Reformacijska je presuda ona kojom upravni sud, usvajajući tužbeni zahtjev, sam rješava stvar. Meritorne su reformacijske presude, kao i o...

49
Zakon o obveznim odnosima u kontekstu uvođenja eura · U središtu

Datum: 11.1.2023

Od 1. siječnja 2023. godine euro je službena valuta Republike Hrvatske. Samim time, bilo je potrebno promijeniti niz zakona u kontekstu uvođenja nove valute. Dio suvereniteta je delegiran Europskoj središnjoj banci, posebno u kontekstu određivanja kamatnih stopa. To se posebno odnosi na definiranje...

50
Novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti – okolnosti u kojima je stupio na snagu i korupcija kao društveni fenomen · U središtu

Datum: 10.1.2023

U travnju 2022. godine na snagu je stupio novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti donesen zbog potrebe usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, odnosno usklađivanja i harmonizacije s Direktivom (EU) 2019/1937 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti osob...

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta