Poredano po:

Broj dokumenata: 2440

1
Pravno reguliranje studentskih poslova · U središtu

Datum: 23.9.2021

Pred nama je nova akademska godina koja će sa sobom donijeti brojne izazove kako za voditelje nastavnih procesa, tako i za same studente, i to u sjeni epidemioloških zbivanja. S početkom akademske godine ponovno će se aktualizirati i studentski poslovi. Naime, studentima obavljanje studentskih poslo...

2
Tumačenje prijelaznih odredbi novog Općeg poreznog zakona povodom presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: U-zpz 28/2021-6 od 25. svibnja 2021. · U središtu

Datum: 22.9.2021

U radu autori obrađuju novu nedoumicu koja se pojavila u primjeni instituta porezne zastare, praksu Visokog upravnog suda Republike Hrvatske o tom spornom pitanju i presudu Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: U-zpz 28/2021-6 od 25. svibnja 2021. u kojoj je zauzeto suprotno pravno shvaćanje i k...

3
Poslovna tajna u radnim odnosima · U središtu

Datum: 20.9.2021

Poslovne tajne imaju veliku važnost u poslovnim odnosima te predstavljaju alat za jačanje konkurentnosti i upravljanje istraživačkim i razvojnim inovacijama kojima se utječe na povećanje ukupne vrijednosti poduzeća. Općenito se tajnom smatra svaki podatak koji je poznat samo određenom broju osoba i...

4
Utvrđivanje liste likvidatora kreditne institucije · U središtu

Datum: 17.9.2021

Člankom 14. st. 6. Zakona o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija ("Narodne novine" br. 146/20.) propisano je kako ministar financija pravilnikom detaljnije propisuje uvjete i postupak uvrštavanja na listu i brisanja s liste likvidatora. Ministar financija je dana 29. lipnja 2021. godine do...

5
Usmena rasprava kao dio upravnog spora u predmetima javne nabave · U središtu

Datum: 16.9.2021

U svakom sudskom postupku institut usmene rasprave zauzima posebnu poziciju. Izuzetak u tom pogledu ne predstavlja ni upravnosudski postupak. Niti okolnost da je upravnosudski postupak često naslonjen na prethodni upravni postupak ništa ne mijenja na stvari. Štoviše, upravo je to razlog da se usmenu...

6
Locus standi poslovnih banaka - neke rješidbe Ustavnog suda i Europskog suda za ljudska prava · U središtu

Datum: 15.9.2021

Javnopravna tijela imaju opću pravnu sposobnost biti stranke u postupcima pred sudovima, no to ne znači automatski da imaju i sposobnost biti nositelji zaštite ustavnih prava u postupku pred Ustavnim sudom.

7
Što donosi konačni Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu? · U središtu

Datum: 14.9.2021

U Republici Hrvatskoj trenutno je na snazi Zakon o odvjetništvu (dalje: ZO) objavljen u "Narodnim novinama" br. 9/1994., 117/2008., 50/2009., 75/2009., 18/2011. Posljednje izmjene i dopune ZO-a stupile su na snagu 17. veljače 2011. godine, osim pojedinih odredaba koje su stupile na snagu danom pri...

8
Popis stanovništva u Republici Hrvatskoj 2021. godine · U središtu

Datum: 13.9.2021

Nakon proteka 10 godina od zadnjeg Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011., ove godine u rujnu počinje Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj, sa stanjem na dan 31. kolovoza 2021. godine. 

9
Obiteljska medijacija · U središtu

Datum: 10.9.2021

Dugotrajna karantena i socijalna izolacija pridonijele su značajnom porastu nasilja u obitelji i između partnera. Po procjenama MUP-a obiteljsko nasilje bilježi rast od 40% u odnosu na razdoblja prije uvođenja karantene. S obzirom na razorne posljedice nasilja, njegova prevencija je zakonski, etičk...

10
Novi rok za podnošenje zahtjeva za otkup stanova u vlasništvu Republike Hrvatske · U središtu

Datum: 9.9.2021

Dana 8. srpnja 2021. godine na sjednici Vlade donesena je nova Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske  koja je stupila na snagu 17. srpnja 2021. godine ("Narodne novine“ br. 78/21.- dalje u tekstu: Odluka). Odlukom se propisuju uvjeti i način prodaje stanova u vlasništvu odnosno ...

11
Agencija za privremeno zapošljavanje i odredbe ugovora o ustupanju radnika · U središtu

Datum: 8.9.2021

Agencija za privremeno zapošljavanje je poslodavac koji na temelju ugovora o ustupanju radnika, ustupa radnika drugom poslodavcu za privremeno obavljanje poslova. Rad putem agencija za privremeno zapošljavanje jedan je od fleksibilnih oblika rada i sve češća alternativa standardnom radnom odnosu. R...

12
Sud EU-a: Nemogućnost poništenja ugovora o zajmu u stranoj valuti s nepoštenom odredbom može biti u skladu s pravom Unije · U središtu

Datum: 7.9.2021

Mađarsko zakonodavstvo kojim se zabranjuje poništenje ugovora o zajmu izraženog u stranoj valuti zbog toga što sadržava nepoštenu odredbu o tečajnoj razlici doima se usklađenim s pravom Unije. To je slučaj ako to zakonodavstvo omogućava ponovnu uspostavu pravne i činjenične situacije u kojoj bi se p...

13
Aktualnosti u pitanju zastarijevanja restitucijskih zahtjeva u slučaju Franak · U središtu

Datum: 6.9.2021

Pravomoćnim okončanjem kolektivnog spora u slučaju Franak u pogledu ništetnosti valutne klauzule i jednostrano promjenjive kamatne stope te istovremenim parnicama u kojima potrošači individualnim tužbenim zahtjevima nastoje ostvariti restituciju novčanih iznosa koji proizlaze iz ništetnosti gore na...

14
Životna zajednica kao osnova za stjecanje prava i obveza · U središtu

Datum: 3.9.2021

Hrvatsko zakonodavstvo poznaje više oblika životne zajednice koje mogu proizvoditi osobnopravne, obiteljskopravne, imovinskopravne, nasljednopravne i druge pravne učinke. Međutim, ne daje se definicija životne zajednice, što uvelike dovodi do pravne nesigurnosti i neujednačene sudske prakse.

15
EU komisija ne nalazi primjerenim pokrenuti postupak protiv RH u vezi s mogućim pogrešnim tumačenjem Direktive 93/13/EEZ · U središtu

Datum: 2.9.2021

U članku se analizira odgovor EU komisije na podnijetu pritužbu prema Vrhovnom sudu glede tumačenja Direktive 93/13/EEZ . Ona ne smatra primjerenim pokretanje takvog postupka, posebno uzimajući u obzir postavljeno pitanje zahtjeva za prethodnu odluku Vrhovnog suda prema Sudu EU-a, pod brojem C-474...

16
Nova Uredba o Tarifi upravnih pristojbi · U središtu

Datum: 1.9.2021

1. rujna 2021. godine na snagu je stupila nova Uredba o Tarifi upravnih pristojbi  ("Narodne novine" br. 92/21., 93/21. - dalje: Uredba). Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. svibnja 2020. donijela Zaključak kojim je prihvaćen Akcijski plan za smanjenje neporeznih i parafiskalnih da...

17
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o tarifi sudskih pristojbi stupa na snagu s 1. rujnom 2021. godine · U središtu

Datum: 31.8.2021

U Narodnim novinama broj 92/2021 od 20.08.2021. objavljena je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o tarifi sudskih pristojbi , a odredbom čl.11 iste propisano je da stupa na snagu dana 01. rujna 2021. godine pa koristimo trenutak kako bismo vas pravovremeno informirali o svim novinama koje ona don...

18
Obvezno cijepljenje (djece) u praksi Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda RH · U središtu

Datum: 30.8.2021

Europski sud za ljudska prava (dalje ESLJP ili Sud) u travnju 2021. donio je jednu povijesnu presudu. S obzirom na trenutnu aktualnost pravnih pitanja iz te odluke, sve članice Europske unije, ali i šire, izvijestile su svoje građane o postojanju ove presude. Riječ je o presudi u kojoj se ESLJP prv...

19
Pravo radnika na naknadu za odvojen život od obitelji · U središtu

Datum: 27.8.2021

Naknada za odvojeni život od obitelji je naknada koja se isplaćuje radniku za vrijeme provedeno na radu u mjestu koje je različito od mjesta gdje stanuje radnik, a pritom je radnik odvojen od svoje obitelji. U tom slučaju, pod obitelji se podrazumijevaju: bračni drug, djeca, posvojenici, pastorci i...

20
Sačuvaj nas, Bože, sloge, zajedništva, jednakomislećih znanstvenika i „zabetonirane“ sudske prakse · U središtu

Datum: 26.8.2021

Općenito, sloga, zajedništvo, ujednačenost … opravdano se smatraju poželjnima. Ponekad, međutim, njihovo zazivanje može biti nespojivo s ustavnim temeljima demokratske pravne države.

21
Zaštita radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu · U središtu

Datum: 25.8.2021

U ovome članku osvrnut ćemo se na najznačajnije odredbe Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu ("Narodne novine" br. 73/21.) kojim se propisuju mjere, pravila, postupci i aktivnosti zaštite na radu radnika koji su izloženi tim napor...

22
Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o sigurnosti prometa na cestama - osvrt na uređenje prometovanja el. romobila · U središtu

Datum: 23.8.2021

U prometu na cestama još uvijek ima prostora za poboljšanja koja bi mogla smanjiti broj stradavanja na prometnicama. Između ostalog, trenutno važeći Zakon o sigurnosti prometa na cestama ne regulira upravljanje električnim romobilima, odnosno gdje se njima može voziti, dozvoljenu brzinu, kazne za...

23
Ošasna ili kaduktna imovina · U središtu

Datum: 20.8.2021

Ošasna ili kaduktna imovina je imovina bez nasljednika, odnosno pod tim nazivom definiramo ostavinu koja nema nasljednika i u čijem slučaju sva ostavina prelazi na općinu ili grad koji time dobivaju jednak položaj kao da su ostaviteljevi nasljednici.

24
Obavješćivanje o uvjetima ostvarivanja i zaštite prava – još uvijek nedovoljno korišten ZUP-ov institut · U središtu

Datum: 19.8.2021

Odredbe članka 155. Zakona o općem upravnom postupku smanjuju mogućnost zablude u pogledu obavijesti primljenih od strane javnopravnih tijela izvan upravnog postupka, olakšavaju upućeno odlučivanje zainteresirane osobe, jačaju upravnu disciplinu, te olakšavaju dokazivanje sadržaja komunikacije iz...

25
Postupak izdavanja dozvola za boravak i rad za državljane trećih zemalja u Republici Hrvatskoj za deficitarna zanimanja · U središtu

Datum: 18.8.2021

Navedenim tekstom dajemo prikaz promjene u postupku izdavanja dozvola za boravak i rad za državljane trećih zemalja za deficitarna zanimanja koje donosi novi Zakon o strancima ("Narodne novine" br. 133/20.) koji je u primjeni od 1. siječnja 2021. godine.

26
Aneks ugovora o radu - prava radnika · U središtu

Datum: 16.8.2021

Svaki ugovor o radu može se izmijeniti sporazumno (aneksom), staviti van snage potpisivanjem novog ugovora o radu s izmijenjenim odredbama (sporazumno) ili otkazom s ponudom izmijenjenog ugovora o radu. Ovim člankom autor pojašnjava navedene institute, sa posebnim naglaskom na aneks ugovora o radu....

27
Sudovanje nije javna usluga · U središtu

Datum: 12.8.2021

Popularni novogovorni izrazi, poput uslužno orijentirane države i sl., ponekad zamagljuju suštinske razlike između autoritativnih i uslužnih funkcija države. Rješavanje spornih društvenih odnosa, što je primarna zadaća sudova, ne predstavlja pružanje javne usluge, niti je pri rješavanju sudskih spo...

28
Nove izmjene kaznenog zakonodavstva · U središtu

Datum: 11.8.2021

U ovome članku bit će više riječi o najznačajnijim izmjenama u području kaznenog zakonodavstva koje su stupile na snagu 31. srpnja 2021. godine.

29
Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o minimalnoj plaći · U središtu

Datum: 9.8.2021

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike otvorilo je dana 26.07.2021. javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o minimalnoj plaći. Predviđeni datum zatvaranja javnog savjetovanja je 09.08.2021., a izvješće o provedbi savjetovanja sa za...

30
Hrvatska turistička kartica · U središtu

Datum: 4.8.2021

Republika Hrvatska kao mediteranska zemlja uvelike ovisi o uspješnosti turizma, koji predstavlja jedan od ključnih nositelja njezina gospodarstva. Da bi postigla zadane turističke ciljeve, neophodno je na osnovu dobro razrađene turističke strategije poduzimati odgovarajuće mjere u tu svrhu, a jedna...

31
Porez na promet nekretninama - porezna oslobođenja kod presuda kojima se utvrđuje pravo vlasništva · U središtu

Datum: 2.8.2021

Određivanje porezne obveze kod prometa nekretninama dosta je i nadalje osjetljivo i nejasno područje. Tako u praksi nisu rijetki slučajevi u kojima porezna tijela nastoje naplatiti porez na promet nekretnina koji se desio i više desetljeća od ishođenja presude koja je tabularna isprava za upis prav...

32
Sporazum o globalnom minimalnom porezu na poduzeća · U središtu

Datum: 30.7.2021

Njemačko ministarstvo financija u svojem javno dostupnom mjesečniku za mjesec srpanj 2021. (Monatsbericht Jul 2021) objavilo je i članak o postignutom sporazumu o globalnom minimalnom porezu od 15 % na poduzeća ( Einigung auf globale Mindessteuer f ür Unternehmen ). U nastavku objavljujemo prijevo...

33
Usvajanje tužiteljevih dokaznih prijedloga u upravnom sporu u konačnici ne mora ići u prilog tužitelju · U središtu

Datum: 29.7.2021

Rezultat (dodatnog) dokazivanja u upravnom sporu ne mora ići u prilog tužitelju koji je predložio odnosne dokaze. Pored toga, kada dokazivanje pred upravnim sudom nedvojbeno potvrdi zakonitost izreke osporavanog rješenja, bespredmetnim postaje poništiti to rješenje zbog možebitnih nedostataka u pos...

34
Promjene koje donosi novi Zakon o gospodarenju otpadom · U središtu

Datum: 28.7.2021

Ovim člankom obrađujemo najznačajnije promjene koje donosi novi Zakon o gospodarenju otpadom , objavljen u "Narodnim novinama" br. 84/21., u odnosu na dosadašnji Zakon o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" br. 194/13., 73/17., 14/19. i 98/19.).

35
Sud EU-a: Estonski propis uspostavlja diskriminaciju koja se izravno temelji na invaliditetu · U središtu

Datum: 27.7.2021

Estonski propis koji predviđa apsolutnu nemogućnost zadržavanja na njegovu radnom mjestu zatvorskog službenika čija oštrina sluha nije u skladu s najnižim pragovima slušne percepcije a ne omogućuje provjeru može li on ispunjavati svoje dužnosti, protivi se pravu Unije. Ovaj propis uspostavlja diskri...

36
Regres za godišnji odmor u 2021. godini · U središtu

Datum: 26.7.2021

Za većinu radnika upravo su ljetni mjeseci najiščekivaniji dio kalendarske godine, ponajviše zbog činjenice što većina nas koristi “duži dio” godišnjeg odmora upravo u ovom djelu godine. Pravo na godišnji odmor predstavlja jedno od temeljnih ustavnih prava na koje svaki radnik ima pravo i toga se p...

37
Regulacija umjetne inteligencije u EU-u · U središtu

Datum: 22.7.2021

Komisija EU-a (dalje: EK) pripremila je prijedlog Uredbe o umjetnoj inteligenciji 1  i uputila ga je travnju ove godine u zakonodavnu proceduru. U ovom članku dajemo osvrt na politički kontekst reguliranja umjetne inteligencije, kratki prikaz koncepta buduće Uredbe, osvrt na potencijalna otvorena...

38
Nove zakonske promjene kod obiteljske mirovine · U središtu

Datum: 21.7.2021

U zakonodavnoj proceduri nalazi se Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, s Konačnim prijedlogom Zakona . Nove zakonske izmjene trebale bi stupiti na snagu 1. kolovoza 2021. godine. Potreba za brzim stupanjem na snagu zakonskih izmjena proizlazi iz toga da se koris...

39
Sud EU-a: Potpora zračnom prijevozniku zbog štete uslijed pandemije je spojiva s pravilima o unutrašnjem tržištu · U središtu

Datum: 20.7.2021

Opći sud potvrđuje da je potpora koju je Austrija dodijelila društvu Austrian Airlines kako bi mu nadoknadila štetu nastalu zbog otkazivanja njegovih letova ili promjena u njihovu rasporedu zbog pandemije bolesti COVID-19 spojiva s unutarnjim tržištem. Ta potpora nije prekomjerna naknada u korist gr...

40
Prijedlog nacrta novog Zakona o zaštiti potrošača · U središtu

Datum: 19.7.2021

Dana 17.06.2021. otvoreno je savjetovanje o Nacrtu prijedloga novog Zakona o zaštiti potrošača koje se planira provesti zaključno s 18.07.2021. Zahvaljujući obvezi Republike Hrvatske da u nacionalnu legislativu implementira odredbe četiriju Direktiva EU, novi Zakon o zaštiti potrošača donijet će bro...

41
Novosti u Zakonu o obveznim odnosima · U središtu

Datum: 16.7.2021

U Zakon o obveznim odnosima  ("Narodne novine" br. 35/05., 41/08., 125/11., 78/15., 29/18. - dalje u tekstu ZOO), prenesena je i Direktiva 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. o određenim aspektima prodaje robe široke potrošnje i o jamstvima za takvu robu .  Direktiva 1999...

42
Mirovinska prava u kontekstu zaštite vlasničkih prava · U središtu

Datum: 15.7.2021

Ustavne i konvencijske norme o pravu vlasništva ponekad su – ali nisu uvijek – primjenjive u odnosu na ograničavanje, smanjivanje, ukidanje ili nepriznavanje nekog prava iz mirovinskog osiguranja.

43
Sezonsko zapošljavanje · U središtu

Datum: 14.7.2021

S obzirom na to da je u Republici Hrvatskoj obavljanje turističke djelatnosti većinom sezonalne prirode, (iako se sve više stvaraju preduvjeti za ostvarenjem cjelogodišnje turističke sezone) i potreba za zapošljavanjem turističkih radnika najčešće traje samo određeno vremensko razdoblje (sezonsko z...

44
Opći sud EU-a prvi put odlučuje o registraciji zvučnog žiga predstavljenog zvučnim zapisom · U središtu

Datum: 13.7.2021

Zvučni zapis koji sadržava zvuk koji nastaje pri otvaranju limenke napitka, iza kojeg slijedi tišina i prštanje, ne može se registrirati kao žig za različite napitke i spremnike za prijevoz i skladištenje od metala, s obzirom na to da nema razlikovni karakter.

45
Prijedlog novog Pravilnika o priznanjima i nagradama radi unapređivanja zaštite na radu · U središtu

Datum: 12.7.2021

Postojećim Pravilnikom o priznanjima i nagradi za promicanje zaštite na radu  ("Narodne novine" br. 1/11., 71/14.) propisuje se postupak, način i uvjeti dodjele priznanja i nagrade, vrsta priznanja i nagrade, način i rok podnošenja prijedloga i način rada povjerenstva za dodjelu priznanja i nagrad...

46
15. Protokol uz Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda · U središtu

Datum: 9.7.2021

1. kolovoza 2021. počinje se primjenjivati Protokol br. 15 kojim se mijenja i dopunjuje Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava (dalje: Protokol). U ovome članku ćemo se ukratko osvrnuti na pozadinu njegovog donošenja, a zatim analizirati koje izmjene donosi u tekst Europske konvencije za za...

47
Dostupnost testiranja na koronavirus kao alternativa cijepljenju · U središtu

Datum: 8.7.2021

Uvažavajući aktualne okolnosti vezane uz pandemiju SARS-COV-2 virusa vezane uz nemandatornost cijepljenja, svakako je bitno pitanje kako kontrolirati zaraženost necijepljenih građana, osobito zaposlene populacije i mladih ljudi koji su prema svojem habitusu vrlo mobilni i preferiraju druženja u veći...

48
Donesen Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 · U središtu

Datum: 7.7.2021

Autor u članku obrađuje temu  Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 koji je objavljen u "Narodnim novinama", broj 70/2021. od...

49
Sud EU-a: Komisiji se ne može pripisati izvanugovorna odgovornost za sprečavanje spašavanja društva · U središtu

Datum: 6.7.2021

Sanacija društva Banca delle Marche od strane talijanskih tijela u bitnome je određena činjenicom da mu prijeti stečaj. Komisiji se ne može pripisati odgovornost za sprečavanje njegova spašavanja.

50
Uvjeti i kriteriji za ostvarivanje novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti · U središtu

Datum: 5.7.2021

Za vrijeme nezaposlenosti, pod određenim uvjetima propisanim Zakonom o tržištu rada , nezaposlene osobe imaju pravo na novčanu naknadu. Autor u članku definira institut novčane naknade i uvjete koji moraju biti ispunjeni za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti u Republic...

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta