Poredano po:

Broj dokumenata: 2207

1
Prava djece roditelja zatvorenika · U središtu

U Republici Hrvatskoj jednu trećinu svih zatvorenika čine roditelji maloljetne djece. Prema podatcima Ministarstva pravosuđa tijekom 2018. godine na izvršavanju kazne zatvora, maloljetničkog zatvora ili odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod nalazio se 1.591 roditelj maloljetne djece, od če...

Datum: 18.9.2020

2
Primjena odredbi Direktive o minimalnim zahtjevima sigurnosti i zdravlja za rad s računalima · U središtu

Ovim tekstom obrađuje se primjena odredbi Direktive Europske unije 90/270/EEC od 29. svibnja 1990. o minimalnim zahtjevima sigurnosti i zdravlja za rad s računalima koja je objavljena u Službenom glasniku Europske unije broj L 156/14 od 21. lipnja 1990. godine.

Datum: 17.9.2020

3
Slučaj “Teran” · U središtu

Opći sud Europske unije je odbio tužbu Republike Slovenije protiv Europske komisije za poništenje delegirane uredbe temeljem koje se naziv „Teran” može navesti kao sorta vinove loze na etiketama hrvatskih vina.

Datum: 16.9.2020

4
Bolovanje radnika zbog određene mjere samoizolacije i bolovanje roditelja zbog djece koja su u samoizolaciji · U središtu

Nešto ranijim završetkom turističke sezone nego prijašnjih godina, a samim time i povratkom radnika sa godišnjih odmora te ponovnog vraćanja na svoja radna mjesta, između ostalog, ponovno se aktualizira problematika potencijalnih odlaska na bolovanja radi samoizolacije u ...

Datum: 14.9.2020

5
Razvod braka · U središtu

Razvod braka prema Obiteljskom zakonu ("Narodne novine" br. 103/15., 98/19., 47/20. – dalje u tekstu ObZ) je prestanak braka za života bračnih drugova koji se pokreće na zakonom propisani način i zbog zakonom propisanih uvjeta.

Datum: 11.9.2020

6
Što ljudska prava znače europskim građanima – rezultati istraživanja Agencije EU za temeljna prava (opća i hrvatska perspektiva) · U središtu

Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) 1  izdala je krajem lipnja ove godine pregled (izvješće) pod naslovom Što temeljna prava znače ljudima u EU? 2  U ovom dokumentu obrađeni su podaci prikupljeni od siječnja do listopada 2019. u (tada) 28 država članica Unij...

Datum: 10.9.2020

7
Europski fond za prilagodbu globalizaciji i njegova reforma · U središtu

Europski fond za prilagodbu globalizaciji posebni je fond Europske unije namijenjen za ublažavanje posljedica globalizacije odnosno njenog utjecaja na radnike. Svakodnevno i u sve većoj mjeri možemo pratiti kako tehnologija mijenja način rada, što dovodi do otpuštanja velikog broj...

Datum: 9.9.2020

8
Sud EU-a: Isplata odštete u slučaju otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta · U središtu

Putnik u slučaju otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta može zahtijevati isplatu odštete predviđene pravom EU-a u nacionalnoj valuti prema mjestu svojeg boravka. Odbijanje takve isplate bilo bi nespojivo sa zahtjevom širokog tumačenja prava putnika u zračnom prometu i s načel...

Datum: 8.9.2020

9
Neiskorišteni godišnji odmor – pravo na naknadu i ništetnost sporazuma o odricanju prava na godišnji odmor u svjetlu Zakona o radu i konvencije Međunarodne organizacije rada · U središtu

Autor u ovom članku daje kratak pregled izvora radnog prava koji uređuju pitanja korištenja godišnjeg odmora s posebnim osvrtom na obveznost isplate naknade za neiskorišteni godišnji odmor te ništetnost eventualnog sklapanja sporazuma radnika i poslodavca u kojem b...

Datum: 7.9.2020

10
OPEC · U središtu

Organizacija zemalja izvoznica nafte - OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) ove godine slavi šezdesetu obljetnicu postojanja. Autor u članku prikazuje povijest i strukturu ove organizacije.

Datum: 4.9.2020

11
Još o korištenju rezultata sigurnosnih provjera u upravnom postupku i upravnom sporu · U središtu

Nastavljamo obradu teme načina korištenja klasificiranih podataka u upravnom postupku i upravnom sporu. Povod za to je nedavna odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, kojom su dodatno razrađena načelna stajališta povezana uz vrste predmeta u kojim se koriste spomenuti podaci.

Datum: 3.9.2020

12
Pojedinačni ispravni postupak · U središtu

U članku autor analizira zemljišnoknjižni institut pojedinačnog ispravnog postupka, odnosno daje odgovor na pitanja zašto upisani vlasnik u zemljišnoj knjizi često nije osoba koja je zbiljski vlasnik nekretnine i što učiniti.

Datum: 2.9.2020

13
Prethodno pitanje pred Ustavnim sudom · U središtu

Međuodnosi nacionalnih ustavnih sudova zemalja članica Europske unije, Europskog suda za ljudska prava i Suda Europske unije nisu zamišljeni kao odnosi subordinacije, već komunikacije i dijaloga kojima je krajnji cilj harmonizacija pravne stečevine država članica Europske unije i pravne sigu...

Datum: 31.8.2020

14
Prekid radnog odnosa nakon ispunjenja dobi za prestanak ugovora o radu po sili zakona (ex lege) – pravni i porezni aspekti isplate otpremnine · U središtu

U tekstu članka autor obrađuje uvjete koji moraju biti ispunjeni na strani radnika, a radi odlaska u punu starosnu mirovinu, kao i uvjete za prestanak radnog odnosa po sili zakona ( ex lege ) te se posebno osvrće na načine prekida radnog odnosa koji se nastavio nakon ispunjenja uvjeta za prestanak ...

Datum: 26.8.2020

15
Zahtjevi za izuzeće ili kažnjavanje suca zbog njegovih pravnih stajališta · U središtu

U ovom tekstu razmatramo utjecaj stajališta pojedinog suca na osnovanost zahtjeva za njegovo izuzeće, odnosno za utvrđivanje sučeve etičke, stegovne ili druge odgovornosti. Analiza se bazira na ustaljenom tumačenju mjerodavnih odredbi hrvatskog prava.

Datum: 26.8.2020

16
Donesen novi Pravilnik o gospodarenju otpadom · U središtu

Ovim radom autor daje skraćeni prikaz najznačajnijih promjena koje donosi novi Pravilnik o gospodarenju otpadom koji je objavljen u Narodnim novinama br. 81/20. i primjenjuje se od 23. srpnja 2020. godine.

Datum: 24.8.2020

17
Sud EU-a: Socijalna sigurnost radnika migranata · U središtu

Poslodavac vozača teretnih vozila zaposlenih u međunarodnom cestovnom prijevozu je prijevoznik koji izvršava stvarni nadzor nad tim vozačima, snosi trošak njihovih plaća i raspolaže stvarnom ovlašću otkazivanja njihovih ugovora o radu.

Datum: 21.8.2020

18
Rješavanje upravnog spora bez rasprave unatoč tome što je rasprava zatražena · U središtu

Nema obveze održavanja rasprave kada stanje spisa spora i bez toga omogućuje presuđenje u korist stranke koja je zatražila provedbu rasprave.

Datum: 20.8.2020

19
Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o pružateljima usluge servisiranja kredita, kupcima kredita i naplati kolaterala · U središtu

Od početka financijske krize 2008. zbog udjela loših kredita koji se donedavno neprestano povećavao pogoršale su se tržišne percepcije europskog bankarskog sektora u cjelini, što je dovelo do negativnih vanjskih učinaka za cijeli EU.

Datum: 19.8.2020

20
Naknada štete zbog policijskog nasilja · U središtu

Ustavni sud se u novoj odluci broj: U-III-4922/2019 od 16. srpnja 2020. prvi puta bavio povredom članka 3. Konvencije u materijalnom aspektu, nakon što je podnositelj kojega je navodno zlostavljala policija prilikom uhićenja, pokrenuo i izgubio parnicu za naknadu štete proti...

Datum: 17.8.2020

21
Sud EU-a: Države članice moraju prenijeti Direktivu o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma · U središtu

Rumunjska i Irska osuđene su na plaćanje Komisiji paušalnih iznosa od 3 000 000 odnosno 2 000 000 eura. Dvije navedene države članice nisu u predviđenom roku u cijelosti prenijele Direktivu o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja teroriz...

Datum: 14.8.2020

22
Što je obuhvaćeno pojmom prirode stvari iz članka 58. Zakona o upravnim sporovima? · U središtu

Analizirana su dva značenja pojma prirode stvari, kao razloga za donošenje kasacijske umjesto reformacijske presude u upravnom sporu.

Datum: 13.8.2020

23
Osiguranje imovine kroz odredbe Zakona o obveznim odnosima · U središtu

Autor u članku donosi pregled normi kojima se regulira osiguranje imovine, definirajući prije svega temeljne pojmove prava osiguranja, kao gospodarske djelatnosti koja u svakodnevnom životu dobiva sve više na važnosti te ugovora o osiguranju koji predstavlja temelj obveznopravnog odnosa iz o...

Datum: 12.8.2020

24
Pravo na život u materijalnom aspektu (važna dogradnja prakse Ustavnog suda) · U središtu

Ustavni sud Republike Hrvatske je u odluci broj: U-III-3875/2019 od 24. lipnja 2020. razmatrao jedan od prvih slučajeva odgovornosti države za napad na život pojedinca koji su učinile osobe koje se mogu smatrati dijelom državnog represivnog aparata. Još veći značaj ovom predmetu daje okolnost...

Datum: 10.8.2020

25
Sud EU-a: Rok zastare za tužbu radi povrata na temelju nepoštene odredbe · U središtu

Nacionalnim propisom može se predvidjeti rok zastare za tužbu radi povrata na temelju nepoštene odredbe iz ugovora sklopljenog između trgovca i potrošača. Taj rok ne smije biti nepovoljniji od roka koji je nacionalnim pravom predviđen za slična pravna sredstva i u praksi ne smije ...

Datum: 7.8.2020

26
Zakon o općem upravnom postupku: nedopušten prigovor odbacuje se rješenjem · U središtu

Prigovor izjavljen pozivom na odredbe Zakona o općem upravnom postupku potrebno je odbaciti rješenjem i kada je po tome Zakonu nedopušten, kao što se rješenjem odbacuje zahtjev za pokretanje upravnog postupka iako postoje zapreke za vođenje postupka, te kao što se ...

Datum: 6.8.2020

27
Borba protiv pranja novca i financiranja terorizma na području EU-a u uvjetima pandemije · U središtu

Borba protiv pranja novca i financiranja terorizma u okviru zakonodavne djelatnosti u EU-u ne jenjava. Uz već tradicionalne i poznate modalitete pranja novca i financiranja terorizma, jedan od većih razloga za zabrinutost predstavlja činjenica da su se uslijed izbijanja pandemije bolesti Covid-19, k...

Datum: 3.8.2020

28
Sud EU-a: Naknada štete žrtvi kaznenog djela · U središtu

Države članice moraju dodijeliti naknadu štete svakoj žrtvi nasilnog kaznenog djela počinjenog s namjerom, uključujući i one s boravištem na njihovu državnom području. Za naknadu se ne zahtijeva da u cijelosti pokrije nastalu štetu, ali njezin iznos ne smije biti samo simbo...

Datum: 31.7.2020

29
Odnos obavijesti iz članka 155. Zakona o općem upravnom postupku s pravom na pristup informacijama · U središtu

Uređenje obavješćivanja o uvjetima ostvarivanja i zaštite prava ne preklapa se s ostvarivanjem prava na pristup informacijama na temelju pojedinačnog zahtjeva za pristup, ali postoji neizravna veza ovog instituta s tzv. proaktivnim mjerama ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Datum: 30.7.2020

30
Sud EU-a "srušio" Privacy Shield - što dalje? · U središtu

Odlukom Suda Europske unije od 16. srpnja 2020. godine u slučaju poznatom pod nazivom Schrems II ( C-311/18 ) , stavljen je van snage EU-US Privacy Shield, sporazum Europske komisije i američkog Ministarstva trgovine o zaštiti osobnih podataka koji se iz EU-a prenose u SAD.

Datum: 28.7.2020

31
Ocjena državnog službenika - nenadležnost Ustavnog suda rationae materiae · U središtu

Ustavni sud je rješavajući o ustavnoj tužbi istaknuo da ocjena službenika ne predstavlja pojedinačni akt iz  članka 62. stavka 1.  Ustavnog zakona protiv kojeg je Ustavni sud nadležan pružiti ustavnosudsku zaštitu, jer se tim aktom ne odlučuje o meritornim pravima podnositelj...

Datum: 27.7.2020

32
Zahtjev Srpske pravoslavne crkve protiv RH zbog povrede prava vlasništva Europski sud za ljudska prava proglasio očigledno neosnovanim · U središtu

Dana 23. srpnja 2020. Europski sud za ljudska prava (dalje: Europski sud) proglasio je očigledno neosnovanim zahtjev (tužbu) Srpske pravoslavne crkve da joj je povrijeđeno pravo vlasništva zbog navodno premalenog iznosa dobivenog za povrat zemljišta koje joj je oduzeto još u vri...

Datum: 24.7.2020

33
Donesen Pravilnik o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru · U središtu

Ovim tekstom daje se prikaz novog Pravilnika o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru („Narodne novine“, br. 78/20.), koji se primjenjuje od 17. srpnja 2020. godine.

Datum: 23.7.2020

34
Aplikacije za praćenje kontakata i slanje upozorenja u borbi protiv pandemije C-19 · U središtu

U ovom članku daje se kronološki pregled usvojenih akata, njihov pravni kontekst i skraćeni prikaz sadržaja te trenutno stanje razvoja aplikacija u državama članicama EU-a.

Datum: 22.7.2020

35
Nasljeđivanje na temelju oporuke u sudskoj praksi · U središtu

U izlaganju se ukazuje na neke od najčešćih sporova u svezi nasljeđivanja na osnovi oporuke .  Analizira se oporuka i oporučna raspolaganja s osvrtom na pretpostavke valjanosti oporuke, oblike i dopuštenost sadržaja oporuke.

Datum: 20.7.2020

36
Sud EU-a podržao aktivista Schremsa u borbi protiv Facebooka · U središtu

Sud poništava Odluku 2016/1250 o primjerenosti zaštite u okviru europskoameričkog sustava zaštite privatnosti. Nasuprot tomu, Sud presuđuje da je Odluka Komisije 2010/87 o standardnim ugovornim klauzulama za prijenos osobnih podataka obrađivačima u trećim zemljama valjana.

Datum: 17.7.2020

37
Kriteriji za utvrđivanje pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku · U središtu

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj sjednici dana 27. veljače 2020. godine donijela Odluku o kriterijima za utvrđivanje pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a o kojoj će biti više riječi u nastavku teksta.

Datum: 16.7.2020

38
O nejasnoćama primjene porezne nagodbe u praksi · U središtu

Porezna nagodba institut je poreznog prava koji je u Republici Hrvatskoj uveden 2015. godine. Smisao uvođenja tog instituta u hrvatsko zakonodavstvo treba tražiti u nastojanju za pojednostavljenjem i skraćenjem poreznog postupka koji u konačnici završava pred Samostalnim sektorom za...

Datum: 15.7.2020

39
Primjenjivost odluka Suda EU-a na sporazume o konverziji (C-81/19 i C-452/18) · U središtu

U tekstu se analiziraju odluke Suda EU-a, posebno C-81/19 i C-452/18 i na koji način su one primjenjive na sporazum o konverziji sklopljen temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju.

Datum: 14.7.2020

40
Psihološka testiranja u službeničkim odnosima – podaci (ne)dostupni korisniku · U središtu

Premda, u odnosu na korisnika, nije riječ o profesionalnoj tajni, korisniku nije dostupan cjelokupni materijal psihološkog testiranja, već samo njegovi rezultati.

Datum: 13.7.2020

41
Nasljednička izjava · U središtu

Nasljednička izjava je izjava kojom nasljednik prihvaća ili se odriče nasljedstva. Davanje nasljedničke izjave nije obavezno, no za osobu koja nije dala izjavu o odricanju od nasljedstva smatra se da želi biti nasljednikom. Ako pak osoba valjano izjavi da prihvaća nasljedstvo, ne može ga se vi&scaro...

Datum: 10.7.2020

42
Kraj radnoga vijeka – kada je pravo, a kada obveza? · U središtu

Važeći Zakon o radu u Republici Hrvatskoj, kao ni oni koji su mu prethodili, ne određuje gornju granicu dobi radnika, odnosno ne sadrži odredbu koja bi explicite određivala u kojoj dobi je radnik dužan prestati raditi za poslodavca.

Datum: 9.7.2020

43
Sud EU-a: Predmet procjene učinaka na okoliš · U središtu

Dekret i okružnica koji propisuju opće uvjete za izdavanje građevinske dozvole u svrhu izgradnje i korištenja vjetroelektrana i sami trebaju biti predmet prethodne procjene učinaka na okoliš,

Datum: 8.7.2020

44
Obveze dostave e-mail adrese sudskom registru i e-komunikacija · U središtu

Tijekom 2019. godine zakonodavac je donio dvije različite obveze vezane uz elektroničko poslovanje, no uočava se da veći dio osoba nije uočio razlike u postupcima i obvezama, stoga autorica ukratko ističe koje su to obveze i tko ih mora a tko može ispuniti.

Datum: 7.7.2020

45
Obrada osobnih podataka klijenata u uslužnim djelatnostima koje uvjetuju fizički kontakt u kontekstu revitalizacije djelatnosti i mjera suzbijanja virusa COVID-19 · U središtu

Gospodarski subjekti koji u okviru svojih poslovnih aktivnosti pružaju usluge kojima se ostvaruje bliski kontakt s korisnicima/klijentima osobito su pogođeni pandemijom virusa COVID-19.

Datum: 6.7.2020

46
Je li Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa ovlašteno utvrditi povredu načela pri obnašanju dužnosti (čl. 5. Zakona o sprječavanju sukoba interesa)? · U središtu

Nadležnosti Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa su, među ostalim, pokretanje postupaka sukoba interesa i donošenje odluka o tome predstavlja li određeno djelovanje ili propust dužnosnika povredu odredbi Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Nakon donošenja odluke Ustavnog su...

Datum: 3.7.2020

47
Digitalna budućnost Europe · U središtu

Europska komisija je 19. veljače 2020. predstavila svoje ideje i akcije za digitalnu ekonomiju, odražavajući vrijednosti kao što su: otvoreno, pošteno, raznoliko, demokratsko i samouvjereno, stavljajući pritom čovjeka na prvo mjesto.

Datum: 2.7.2020

48
Skraćeno radno vrijeme – nova mjera za ugrožena radna mjesta i oporavak gospodarstva · U središtu

Nakon niza gospodarskih mjera Vlade RH u prethodnim mjesecima, donesenih radi očuvanja radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID – 19), Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) usvojio je 29. lipnja 2020. godine novu mjeru pod nazivom “ Potpora za očuvanje radn...

Datum: 1.7.2020

49
Sud EU-a: Pravo radnika na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor · U središtu

Radnik ima pravo, za razdoblje između njegova nezakonitog otkaza i vraćanja na ranije radno mjesto, na plaćeni godišnji odmor ili, nakon prestanka radnog odnosa, na naknadu u zamjenu za takav neiskorišteni godišnji odmor. Kada je radnik tijekom tog razdoblja bio zaposlen na...

Datum: 30.6.2020

50
Obustava upravnog spora nakon prestanka šutnje uprave – kada (ni)je tužitelju opravdano priznati troškove spora (Na primjeru prava na pristup informacijama) · U središtu

Novija ustavnosudska praksa odriče postojanje jednoobraznog odgovora na pitanje treba li tužitelju, nakon što tuženik u upravnom sporu zbog šutnje uprave donese rješenje, kod obustave spora priznati troškove spora. Iznesen je primjer u kojem, po mišljenju autora, p...

Datum: 29.6.2020

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta