Poredano po:

Broj dokumenata: 3665

1
Uputa zakonskog nasljednika u parnicu · Izbor dana

Datum: 27.5.2024

Manje vjerojatnim treba smatrati ono pravo koje se temelji na zakonu od prava koje se temelji na formalno valjanim ispravama - kao što je formalno valjana oporuka ostavitelja.

2
Uzročno posljedična veza · Izbor dana

Datum: 24.5.2024

Ne postoji uzročno posljedična veza između parkiranog vozila i nastale štete kod pješaka. Parkirano vozilo nije nekom svojom iznenadnom radnjom (npr. kretanjem) prisililo ozlijeđenu pješakinju da iskorači dalje na kolnik, jer to vozilo nije bilo u pokretu, pa se u konkretnom slučaju ne može smatrati...

3
Izvanredni otkaz zbog neopravdanog odsustva radnika · Izbor dana

Datum: 23.5.2024

Valjana je odluka poslodavca o izvanrednom otkazu, donesena uslijed višetjednog neopravdanog odsustva radnika, neovisno o tome što je poslodavac istu donio protekom roka duljeg od 15 dana od kada je neopravdano odsustvo započelo.

4
Prisilna naplata · Izbor dana

Datum: 22.5.2024

Tužitelj je tek 2013. godine utvrđen poreznim jamcem pa je zastara prava na naplatu duga u odnosu na njega počela teći 1. siječnja 2014. dok je rješenje o ovrsi doneseno još 2013. godine, pa zastara prava na pokretanje postupka naplate poreza tada još nije nastupila.

5
Kasnija oporuka · Izbor dana

Datum: 21.5.2024

Kasnija oporuka neće derogirati raniju oporuku u slučaju kada je ostavitelj kasnijom oporukom samo dodatno razradio oporučna raspolaganja iz ranije oporuke.

6
Upravitelj zgrade · Izbor dana

Datum: 20.5.2024

Upravitelj zgrade zastupa suvlasnike u vezi s upravljanjem nekretninom u postupcima pred državnim tijelom, osim ako međuvlasničkim ugovorom nije drugačije određeno. On je ovlašten ex lege pokretati sudske postupke u ime i za račun suvlasnika zgrade radi naplate zajedničke pričuve od suvlasnika koji ...

7
Dopust trudne radnice · Izbor dana

Datum: 17.5.2024

Trudnoj radnici koja radi na poslovima koji ugrožavaju njezin ili djetetov život ili zdravlje, poslodavac je dužan ponuditi dodatak ugovora o radu kojim će se na određeno vrijeme ugovoriti obavljanje drugih odgovarajućih poslova. Samo je doktor specijalist medicine rada nadležan ocijeniti jesu li po...

8
Pravovremena obavijest branitelju · Izbor dana

Datum: 16.5.2024

Obavijest o održavanju ročišta na kojem se odlučuje o istražnom zatvoru, otpremljena branitelju okrivljenika samo 40 minuta prije početka ročišta, ne može se smatrati primjerenom i urednom dostavom.

9
Nadležnost suda zbog povrede autorskog prava i srodnih prava · Izbor dana

Datum: 15.5.2024

Zbog povrede imovinskih prava autora učinjene putem medija koji su dostupni u cijelom svijetu, nadležan je sud gdje tužitelj trpi štetne posljedice, odnosno gdje je šteta nastala ili sama štetna radnja počinjena.

10
Pravo na pristup sudu · Izbor dana

Datum: 14.5.2024

Tuženiku je omogućeno raspravljanje u slučaju kada su nalaz i mišljenje vještaka dostavljeni njegovom punomoćniku na očitovanje, dok se tuženik nalazio na izdržavanju zatvorske kazne.

11
Obveze roditelja · Izbor dana

Datum: 13.5.2024

Za zdrav psihosocijalni razvoj djece nije dovoljno osigurati dobre stambene uvjete, nego roditelji trebaju pružiti sigurnost djeci, zaštitu od bolesti i opasnih situacija te emocionalnu toplinu.

12
Teža povreda službene dužnosti · Izbor dana

Datum: 10.5.2024

Tužitelj je počinio težu povredu službene dužnosti jer je utvrđeno da se za vrijeme službe, upravljajući policijskim vozilom s uključenim zvučnim i svjetlosnim znacima, nije zaustavio na znak crvenog svjetla već je ušao u raskrižje i sudjelovao u prometnoj nesreći s ozlijeđenim osobama.

13
Potvrda o priznanju duga · Izbor dana

Datum: 9.5.2024

Ugovori o zajmu ne podliježu pisanoj formi, ali je uobičajena praksa u trgovačkim ugovorima da se sklapaju pisanim putem. Potvrda o priznanju duga može imati samo učinak prekida zastare. Ona nije osnova nastanka obveze.

14
Početak tijeka zastarnog roka za porezno tijelo · Izbor dana

Datum: 8.5.2024

Jedinstveni šestogodišnji zastarni rok prava poreznog tijela na utvrđivanje i naplatu porezne obveze počinje teći istekom godine u kojoj je nastala porezna obveza.

15
Rad na terenu · Izbor dana

Datum: 7.5.2024

Državnim službenicima i namještenicima, koji za vrijeme rada na terenu sukladno nalogu poslodavca obavljaju poslove vozača, vozača - dostavljača i vozača pratitelja, vrijeme provedeno u vožnji tijekom rada na terenu, kao i vrijeme čekanja, evidentira se kao rad.

16
Zemljišnoknjižno pravo – aktualnosti u praksi · Izbor dana

Datum: 6.5.2024

Na I US-INFO pravnom praktikumu saznajte sve o tome što nam je donijela primjena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama iz 2022. te što donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama koji je trenutno u javnom savjetovanju. Osim toga, proći će se najbitnija pita...

17
Komunalna naknada - opskrba vodom · Izbor dana

Datum: 3.5.2024

Obzirom da objekt zainteresirane osobe nije opremljen objektom za opskrbu vodom prema mjesnim prilikama koji bi bio sastavni dio infrastrukture jedinice lokalne samouprave, nisu ispunjene pretpostavke za naplatu komunalne naknade zainteresiranoj osobi.

18
Stjecanje vlasništva ex lege · Izbor dana

Datum: 2.5.2024

Republika Hrvatska stječe pravo vlasništva na imovini koja je predmet naknade za imovinu oduzetu za vrijeme Jugoslavenske komunističke vladavine glede kojih zahtjev za naknadu nije podnesen ili je pravomoćno odbijen. Pravo vlasništva se stječe ex lege na temelju navedene zakonske odredbe, u trenutk...

19
Volonterska naknada i novčana nagrada za natjecanje · Izbor dana

Datum: 30.4.2024

Zakon o porezu na dohodak omogućava niz neoporezivih naknada koje se isplaćuju volonterima, uz ispunjavanje posebnih uvjeta propisanim Zakonom. Nadalje, primici volontera ostvareni na nagradnim natječajima raspisanima pod jednakim uvjetima, uz mogućnost sudjelovanja svih osoba, ne smatraju se dohotk...

20
Teret dokaza o autentičnosti oporuke · Izbor dana

Datum: 29.4.2024

Na zakonskim nasljednicima je teret dokaza za tvrdnju kako oporuka sastavljena u zakonom propisanoj formi nije autentična.

21
Pravo na stambeno zbrinjavanje - odgovarajući stan · Izbor dana

Datum: 26.4.2024

Suvlasništvo na stanu površine 47m² nije zapreka za stambeno zbrinjavanje dvočlanog domaćinstva tužiteljice jer se njen suvlasnički dio ne smatra odgovarajućim za dvočlano domaćinstvo.

22
Objava ispravka netočne informacije · Izbor dana

Datum: 25.4.2024

Zahtjev za ispravak objavljene informacije može se tražiti isključivo od glavnog urednika zbog čega se taj zahtjev i podnosi glavnom uredniku u pisanoj formi.

23
Ugovor o građenju „ključ u ruke” · Izbor dana

Datum: 24.4.2024

Kod ugovora o građenju po principu "ključ u ruke" izvođač se samostalno obvezuje izvesti sve radove potrebne za izgradnju i upotrebu građevine u kojem slučaju ugovorena cijena obuhvaća i vrijednost svih nepredviđenih radova i viškova radova, a isključuje utjecaj manjkova radova na ugovorenu količinu...

24
Energetsko pravo: aktualne teme i pregled novije sudske i zakonodavne prakse · Izbor dana

Datum: 23.4.2024

Europsko energetsko tržište i europska energetska politika proživljavaju turbulentna vremena s obzirom na tektonske poremećaje koji su uslijedili nakon veljače 2022. godine. Na IUS-INFO pravnom praktikumu 26. travnja 2024. okupit će se svi zainteresirani dionici u energetskom sektoru kako bi na je...

25
Prestanak ugovora o radu s navršenih 65 godina života i odjava s mirovinskog osiguranja · Izbor dana

Datum: 22.4.2024

Na temelju članka 112. stavka 1. točke 6. Zakona o radu, ugovor o radu prestaje kada radnik navrši 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža, osim ako se poslodavac i radnik drukčije ne dogovore. Dakle, ne na dan ili dane koji bi tome danu prethodili, jer uvjet propisan Zakonom još ne bi bio is...

26
Ponavljanje postupka · Izbor dana

Datum: 19.4.2024

Nema uvjeta za ponavljanjem parničnog postupka u slučaju kada je predlagatelj vlastitom krivnjom propustio predložiti saslušanje svjedoka, pa onda predlaže ponavljanje postupka u kojem bi se saslušali navedeni svjedoci.

27
Stjecanje vlasništva pravnim poslom · Izbor dana

Datum: 18.4.2024

Predugovor koji su sklopili kupac i prodavatelj nije valjan pravni posao kojem je cilj stjecanje vlasništva s dosadašnjeg vlasnika na stjecatelja, tim više ako je predugovor potpisao kao prodavatelj osoba koja nije vlasnik.

28
Usmeni otkaz · Izbor dana

Datum: 16.4.2024

Radnik je ovlašten tražiti od suda utvrđenje da usmeni otkaz poslodavca nije dopušten, bez obzira što odluka o otkazu nije donesena u pisanom obliku.

29
Obveza uspostave kanala za profesionalnu komunikaciju (čl.221.k) · Izbor dana

Datum: 15.4.2024

U skladu s tumačenjem  članka 221.k Zakona o radu, poslodavac je dužan osigurati digitalnu radnu platformu ili agregator osobama koje kod njega obavljaju poslove radi osiguranja  uspostave kontakta odnosno omogućavanja neometane profesionalne komunikacije, povezivanja i razmjene informacija u poslo...

30
Stjecanje prava vlasništva pravnim poslom · Izbor dana

Datum: 12.4.2024

Osoba koja tvrdi da je vlasnik nekretnine postala prije otvaranja stečajnog postupka, da bi svoja prava mogla ostvarivati izvan stečajnog postupka mora dokazati da je prije otvaranja stečaja stekla pravo vlasništva, odnosno da je upisana kao vlasnik u zemljišne knjige, što znači da samo postojanje k...

31
Razlika između ugovora za rad po pozivu i običnog ugovora za rad putem platforme · Izbor dana

Datum: 11.4.2024

Razlika između ugovora koji se sklapa temeljem članka 221.l stavka 1. i 221.l stavka 2. Zakona o radu je upravo obilježje predvidivog odnosno nepredvidivog obrasca rada. Prema predvidivom obrascu rada, raspored radnog vremena radnika može se unaprijed odrediti na jedan od Zakonom propisanih načina, ...

32
Dokazivanje u postupku određivanja privremene mjere · Izbor dana

Datum: 10.4.2024

U postupku radi određivanja privremene mjere relevantne činjenice se utvrđuju do stupnja vjerojatnosti.

33
Uzastopni ugovor sklopljen prije isteka prethodnog · Izbor dana

Datum: 9.4.2024

U skladu sa Zakonom o radu, s istim radnikom se smije sklopiti najviše tri uzastopna ugovora o radu na određeno vrijeme čije ukupno trajanje, uključujući i prvi ugovor, nije duže od tri godine. Također, svaka izmjena odnosno dopuna ugovora o radu na određeno vrijeme koja bi utjecala na produljenje u...

34
Sporan sastav ostavine · Izbor dana

Datum: 8.4.2024

Ostavinski sud će svakog nasljednika, koji protivno podacima iz zemljišnoknjižnog izvatka tvrdi da ostavitelj nije bio samovlasnik nekretnine, uputiti u parnicu radi dokazivanja iznesenih tvrdnji.

35
Pomaganje člana obitelji u obrtu za taxi-prijevoz · Izbor dana

Datum: 5.4.2024

Članovi obitelji, prema Zakonu o obrtu, mogu pomagati u obavljanju obrta, međutim te osobe ne zasnivaju radni odnos niti bilo kakav drugi ugovorni odnos sa članom obitelji. U pitanju je povremena ispomoć, ali bez prijave i bez sklapanja ugovora o radu. Fizička osoba koja bi kao član obitelji pomagal...

36
Pravni karakter uredovne bilješke suca · Izbor dana

Datum: 4.4.2024

Uredovna bilješka suca, u kojoj se navodi da je punomoćnik pristupio i naveo razlog izostanka s ročišta, ne može se smatrati prijedlogom za povrat u prijašnje stanje.

37
Obvezni sadržaj ugovora o radu radnika dostavljača/vozača · Izbor dana

Datum: 3.4.2024

“Računanje“ radnog vremena ovisi prije svega o ugovoru o radu koji je sklopljen između poslodavca (digitalne radne platforme ili agregatora) i radnika. Moguće je sklopiti ugovor kod kojeg će se radno vrijeme računati od prijave do odjave iz aplikacije ili ugovor kod kojeg se promatraju pojedinačni r...

38
Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona · Izbor dana

Datum: 2.4.2024

Novim Zakonom o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona uvodi se kazneno djelo teškog ubojstva ženske osobe te pojam rodno utemeljenog nasilja nad ženama. Povećavaju se kazne za silovanje, teška kaznena djela protiv spolne slobode te spolne zlouporabe djeteta. Uvodi se i novo kazneno djelo neovlaštenog...

39
Povreda časti i ugleda objavom reportaže · Izbor dana

Datum: 29.3.2024

Utvrđenjem da je novinar prilikom objave reportaže izašao izvan okvira dobre vjere i da je postupao protivno novinarskoj etici, s ciljem omalovažavanja i vrijeđanja tužitelja, sud je ujedno utvrdio da je tužitelju nastala neimovinska šteta u smislu povrede časti i ugleda.

40
Registracija žiga · Izbor dana

Datum: 28.3.2024

Tužitelj nije dokazao da je figurativni žig kojeg želi zaštititi uporabom postao prepoznatljiv potrošaču na način da ga percipira kao žig određenog podnositelja u odnosu na prijavljene usluge.

41
Alkoholiziranost radnika · Izbor dana

Datum: 27.3.2024

Smatra se da je radnik pod utjecajem alkohola ako u krvi ima više od 0,0 g/kg alkohola, odnosno više od 0,0 mg u litri izdahnutog zraka.

42
Ugovor o osiguranju - oblik · Izbor dana

Datum: 26.3.2024

Ugovor o osiguranju je neformalni obvezno-pravni posao. Za njegovu valjanost nije potreban određeni oblik, već je dovoljno da se stranke sporazume o bitnim elementima ugovora (osigurani predmet, osigurana svota, osigurani rizici, premija osiguranja i osigurnina). O sklopljenom ugovoru o osiguranju o...

43
Ukidanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu · Izbor dana

Datum: 25.3.2024

Budući je objekt u kojem tužitelj pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu, u suvlasništvu tužitelja i druge osobe koja nije dala tužitelju suglasnost za pružanje tih usluga, isti više ne ispunjava uvjete za obavljanje te djelatnosti.

44
Založno pravo · Izbor dana

Datum: 22.3.2024

Tražbina i založno pravo su povezani svrhom založnog prava. Zato onaj tko je u obveznom odnosu vjerovnik tražbine osigurane založnim pravom ujedno je i nositelj toga založnog prava sve dok ono postoji. Založno pravo se ne može osamostaliti od tražbine koju osigurava - ne može tražbina pripadati jedn...

45
Odgovornost članova uprave društva s ograničenom odgovornosti · Izbor dana

Datum: 21.3.2024

Naknadu štete od člana uprave društva s ograničenom odgovornošću sukladno čl. 430. ZTD/99 može zahtijevati samo društvo, a ne i vjerovnici društva. Član uprave društva ne oslobađa se odgovornosti s time što je djelovao po odluci članova društva. Ako je naknada štete usmjerena na namirenje vjerovnika...

46
Upis temeljem pravomoćne presude · Izbor dana

Datum: 20.3.2024

Zemljišnoknjižni sud će dopustiti uknjižbu temeljem pravomoćne presude, neovisno o žalbenim tvrdnjama kako je pokrenut postupak radi ukidanja klauzule pravomoćnosti navedene presude.

47
Forma ugovora o prijenosu tražbine na novog vjerovnika · Izbor dana

Datum: 19.3.2024

Ugovor kojim se prenosi tražbina na novog vjerovnika ne mora biti sastavljen u formi javnobilježničkog akta, nego je dostatno da isti bude tek potvrđen od javnog bilježnika.

48
Raspored na radno mjesto - udaljenost drugog radnog mjesta · Izbor dana

Datum: 18.3.2024

Tužitelj je sukladno općem aktu poslodavca mogao biti raspoređen na drugo radno mjesto odgovarajuće složenosti za njegovu stručnu spremu i u okviru dopuštene udaljenosti u kilometrima od njegovog ranijeg radnog mjesta.

49
Naknada plaće za vrijeme bolovanja · Izbor dana

Datum: 15.3.2024

Odsutnost s rada zbog bolovanja uslijed kojeg zaposlenik ostvaruje pravo na naknadu, odnosi se i na bolovanje zbog komplikacija u trudnoći, njege djeteta i sl., kada naknadu isplaćuje HZZO od prvog dana bolovanja. Ako je iznos te naknade manji od one koju bi trebao isplatiti poslodavac sukladno član...

50
Manifestacijski zahtjev · Izbor dana

Datum: 14.3.2024

Pretpostavka urednosti tzv. stupnjevite tužbe iz odredbe čl. 186.b ZPP-a je dužnost tužitelja dokazati da je postavljeni manifestacijski zahtjev osnovan. To znači da tužitelj prije svega mora dokazati da mu tuženik odbija dati podatke na koje se manifestacijski zahtjev odnosi (ili mu tuženik neoprav...

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta