Poredano po:

Broj dokumenata: 2764

1
Recentna mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka – objava osobnih podataka u zdravstvu · U središtu

Datum: 3.2.2023

Agencija za zaštitu osobnih podataka (u daljnjem tekstu: Agencija) kao samostalno i neovisno državno tijelo nadzire provedbu Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. 04. 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka (u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podatak...

2
Postupak provjere je li radnik pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti · U središtu

Datum: 2.2.2023

Navedenim tekstom prikazujemo postupak provjere je li radnik pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti, što je propisano odredbama Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“, br. 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.).

3
Korištenje obrazloženja prijedloga propisa pri njegovom tumačenju · U središtu

Datum: 1.2.2023

U domaćoj pravnoj praksi još uvijek nije u dovoljnoj mjeri prepoznat potencijal koji pripremni materijali u postupku donošenja propisa imaju pri njihovoj kasnijoj primjeni, uključujući njihovo tumačenje.

4
Sud EU-a: prikupljanje biometrijskih i genetskih podataka · U središtu

Datum: 31.1.2023

Sustavno prikupljanje biometrijskih i genetskih podataka svake osobe protiv koje je podnesen prijedlog za podizanje optužnice radi upisa tih podataka u policijsku evidenciju protivno je zahtjevu osiguranja pojačane zaštite u pogledu obrade osjetljivih osobnih podataka.

5
Uvode se službene iskaznice za zaposlenike u državnim tijelima · U središtu

Datum: 30.1.2023

Nacrtom konačnog prijedloga Zakona o službenoj iskaznici koji je u saborskoj proceduri uređuje se izdavanje i uporaba službene iskaznice u državnim tijelima. Ustavna osnova za donošenje Zakona o službenoj iskaznici sadržana je u odredbi članka 2. stavka 4. podstavka 1. Ustava Republike Hrvatske ...

6
Nepoštena poslovna praksa · U središtu

Datum: 27.1.2023

Posljednjih mjeseci je najaktualnija tema u Hrvatskoj opće povećanje cijena roba i usluga ali i uvođenje eura kao službene valute što su mnogi trgovci iskoristili kako bi još više podigli cijene i samim time pogoršali postojeću inflaciju. Ono što većina potrošača doživljava kao veliko opterećenje i ...

7
Postupak posvojenja s osvrtom na međunarodno posvojenje · U središtu

Datum: 26.1.2023

Posvojenje kao institut je definirano četvrtim dijelom Obiteljskog zakona ("Narodne novine" br. 103/15., 98/19., 47/20.) od članka 180. do članka 217. Kako je trenutno aktualna tema međunarodnog posvojenja, autorica u članku donosi pregled toga što je posvojenje, kako započinje postupak posvojenj...

8
Pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse 6/23. - obrada podataka · U središtu

Datum: 25.1.2023

Autor u članku donosi pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse s područja obrade podataka.

9
Novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti – što podrazumijeva unutarnji sustav prijavljivanja nepravilnosti kojeg su dužni uspostaviti poslodavci · U središtu

Datum: 24.1.2023

U travnju 2022. godine na snagu je stupio novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti donesen zbog potrebe usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, odnosno usklađivanja i harmonizacije s Direktivom (EU) 2019/1937 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti osob...

10
Na e-savjetovanju novi Zakon o izvanparničnom postupku, prvi od 1934. godine · U središtu

Datum: 23.1.2023

S danom 30. prosinca 2022. godine, Ministarstvo pravosuđa i uprave uputilo je u e-savjetovanje novi Zakon o izvanparničnom postupku, prvi od 1934 godine.  

11
Subrogacijski zahtjevi nositelja socijalnog osiguranja prema društvima za osiguranje (s prikazom izraženih pravih shvaćanja VSRH-a u predmetima dopuštenih revizija) · U središtu

Datum: 20.1.2023

Pitanje naknade štete u mirovinskom osiguranju uređeno je odredbama članaka 161. do 165. Zakona o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“, broj 157/13., 151/14., 33/15., 93/15., 120/16. i 18/18., 62/18., 115/18., 102/19., 84/21. i 119/22., dalje: ZOMO).

12
Izmjene poreznih propisa (Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak) kojim su povećane svote određenih neoporezivih primitaka i pregled drugih važnih promjena · U središtu

Datum: 19.1.2023

Tijekom posljednjih nekoliko mjeseci na snagu je stupilo više izmjena i dopuna Pravilnika o porezu na dohodak . Prije svega, povećani su neoporezivi iznosi određenih primitaka koje poslodavci mogu isplatiti svojim radnicima te je uveden i novi način određivanja neoporezivog iznosa namijenjenog za ...

13
Direktiva 98/5/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o olakšavanju stalnog obavljanja odvjetničke djelatnosti u državi članici različitoj od one u kojoj je stečena kvalifikacija · U središtu

Datum: 18.1.2023

Ovim tekstom autor obrađuje problematiku koja se odnosi na postupak olakšavanja stalnog obavljanja odvjetničke djelatnosti u državi članici Europske unije i Europskog gospodarskog prostora različitoj od one u kojoj je stečena kvalifikacija.

14
Novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti - najvažnije odredbe · U središtu

Datum: 17.1.2023

U travnju 2022. godine na snagu je stupio novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (dalje u tekstu: Zakon ) donesen zbog potrebe usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, odnosno usklađivanja i harmonizacije s Direktivom (EU) 2019/1937 Europskog parlamen...

15
Načelo kontradiktornosti i dostava podnesaka · U središtu

Datum: 16.1.2023

Jedno od osnovnih postupovnih pravila jest pravilo da se svakoj stranci mora omogućiti izjašnjavanje o dokazima i podnescima druge stranke. Nazivamo ga načelom kontradiktornosti. O težini povreda tog načela zavisi i posljedica koju takve povrede mogu imati na ishod postupka. Neke povrede (kao npr. ...

16
Recentna mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka – objava osobnih podataka u medijima · U središtu

Datum: 13.1.2023

U ovom članku autorica donosi prikaz recentnih mišljenja koje je Agencija za zaštitu osobnih podataka objavila na svojim službenim mrežnim stranicama, a koja su dana kao odgovori na različita pitanja ili predstavke javnosti u području obrade osobnih podataka u medijima.

17
Upravni spor: osnovno o pojmovima spora pune jurisdikcije, reformacijske presude i meritorne presude · U središtu

Datum: 12.1.2023

Spor pune jurisdikcije upravni je spor u kojem je sud ovlašten donijeti reformacijsku presudu, bez obzira je li konkretni spor okončan donošenjem takve presude. Reformacijska je presuda ona kojom upravni sud, usvajajući tužbeni zahtjev, sam rješava stvar. Meritorne su reformacijske presude, kao i o...

18
Zakon o obveznim odnosima u kontekstu uvođenja eura · U središtu

Datum: 11.1.2023

Od 1. siječnja 2023. godine euro je službena valuta Republike Hrvatske. Samim time, bilo je potrebno promijeniti niz zakona u kontekstu uvođenja nove valute. Dio suvereniteta je delegiran Europskoj središnjoj banci, posebno u kontekstu određivanja kamatnih stopa. To se posebno odnosi na definiranje...

19
Novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti – okolnosti u kojima je stupio na snagu i korupcija kao društveni fenomen · U središtu

Datum: 10.1.2023

U travnju 2022. godine na snagu je stupio novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti donesen zbog potrebe usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, odnosno usklađivanja i harmonizacije s Direktivom (EU) 2019/1937 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti osob...

20
Novosti koje donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma · U središtu

Datum: 9.1.2023

Ovim člankom autor obrađuje promjene koje donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma koji je objavljen u „Narodnim novinama“, br. 151/2022. i primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine.

21
Promet na cesti – jeste li znali? (vožnja unatrag) · U središtu

Datum: 5.1.2023

U odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama predviđeno je mnoštvo prekršaja koji se vrlo rijetko procesuiraju i s kojima vjerojatno veliki broj sudionika u prometu nije niti upoznat. U nastavku ćemo dati ukratko prikaz nekih takvih prekršaja s pitanjem - Jeste li znali za takav prekršaj?

22
Pristup informacijama sadržanima u spisima upravnih i sudskih postupaka · U središtu

Datum: 4.1.2023

Analiziran je odnos između članka 1. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama i mjerodavnih odredaba posebnih postupovnih propisa kojima je uređen uvid u spise predmeta upravnih i sudskih postupaka. Izneseni su i primjeri s time povezane novije sudske prakse.

23
Nove izmjene i dopune Zakona o osiguranju radničkih tražbina · U središtu

Datum: 2.1.2023

Zakon o osiguranju radničkih tražbina donesen je 2017. godine. Donošenjem tog Zakona nacionalno zakonodavstvo se usklađuje s europskom pravnom stečevinom, odnosno u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi se Direktiva 2008/94/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o zaštiti za...

24
Prijepor oko upućivanja na izdržavanje kazna zatvora nakon pravomoćnosti presude · U središtu

Datum: 30.12.2022

Važeći Zakon o izvršavanju kazne zatvora ("Narodne novine" br. 14/21.) je jasan. Nije potrebno navoditi zakonske odredbe niti izlagati o svrsi izdržavanja kazne zatvora (ipak se naglašava odredba koja se često zanemaruje, da se kod izdržavanja kazne zatvora očekuje čovječno postupanje i poštovanj...

25
Videonadzor zajedničkih dijelova zgrade u kojima se nalaze zajednički spremnici za otpad u svrhu obrade osobnih podataka stanara koji neovlašteno odlažu otpad u zajedničke spremnike · U središtu

Datum: 29.12.2022

12. prosinca 2022. Agencija za zaštitu osobnih podataka (u daljnjem tekstu: AZOP) je objavila očitovanje koje se odnosi na primjenu Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka ...

26
Najvažnije promjene u zakonodavstvu: što nas čeka u 2023.? · U središtu

Datum: 28.12.2022

Prvi dan 2023. godine donosi nam brojne novosti u zakonodavstvu. U suradnji s odvjetnicima Danijelom Pribanićem i Dorom Ljevar donosimo vam pregled izmjena najbitnih propisa, ali i ostale relevantne novosti u pravosuđu i pravnom sustavu u cjelini.

27
Novine u Zakonu o sportu · U središtu

Datum: 27.12.2022

2. prosinca 2022. godine objavljen je novi Zakon o sportu . Njime je zakonodavac pokušao riješiti brojne probleme i pitanja koja su bila ili neadekvatno uređena Zakonom o sportu koji je bio na snazi od 2006. godine do danas ili uopće nisu bila uređena. 

28
Dječji proračun · U središtu

Datum: 23.12.2022

Vlada Republike Hrvatske usvojila je Nacionalnu strategiju za prava djece u Republici Hrvatskoj od 2014. do 2020. godine , čiji se jedan od ključnih zajedničkih prioritetnih ciljeva odnosi na uspostavljanje tzv. „dječjeg proračuna“ s ciljem sustavnog praćenja ulaganja u djecu i programe za djecu, ...

29
Božićnice i prigodna darivanja u 2022. godini · U središtu

Datum: 22.12.2022

Nalazimo se u predblagdanskom razdoblju, odnosno mjesecu prosincu kada tradicionalno u fokus interesa dolazi isplata prigodnih nagrada radnicima (božićnica i drugih prigodnih darova). Na taj način radnici zapravo dobivaju dodatna financijska sredstva uz plaću koja mogu iskoristiti u različite osobn...

30
Pravni put zaštite nakon presude Hrvatske odvjetničke komore · U središtu

Datum: 21.12.2022

Člankom 71. Zakona o odvjetništvu ("Narodne novine" br. 9/94., 117/08., 50/09., 75/09., 18/11., 126/21., dalje: Zakon) propisana je disciplinska odgovornost odvjetnika i odvjetničkih vježbenika koji odgovaraju za teže i lakše povrede dužnosti i ugleda odvjetništva pred disciplinskim tijelima Hrva...

31
Sud EU-a: kolektivni ugovor koji se primjenjuje na radnike zaposlene kod poduzeća za privremeno zapošljavanje · U središtu

Datum: 20.12.2022

Kolektivni ugovor kojim se plaća radnika zaposlenih kod poduzeća za privremeno zapošljavanje smanjuje u odnosu na izravno zaposlene radnike mora predviđati kompenzacijske pogodnosti. Takav kolektivni ugovor mora moći biti predmet djelotvornog sudskog nadzora.

32
Novi Zakon o elektroničkim komunikacijama · U središtu

Datum: 19.12.2022

Ranije ove godine, u srpnju, na snagu je stupio novi Zakon o elektroničkim komunikacijama ("Narodne novine" br. 76/22.) („Zakon“), kojim je preuzeta Direktiva (EU) 2018/1972 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. Europski kodeks elektroničkih komunikacija („EECC“ ili „Direktiva“). ...

33
Promet na cesti – jeste li znali? (vožnja pod utjecajem alkohola) · U središtu

Datum: 16.12.2022

U odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama predviđeno je mnoštvo prekršaja koji se vrlo rijetko procesuiraju i s kojima vjerojatno veliki broj sudionika u prometu nije niti upoznat pa ćemo u nastavku dati ukratko prikaz nekih takvih prekršaja s pitanjem - Jeste li znali za takav prekršaj?

34
Konvertirani CHF krediti: ususret konačnoj odluci · U središtu

Datum: 15.12.2022

Dugoočekivana odluka Suda EU-a u predmetu C-567/20 nije odgovorila na pitanja nacionalnog suda glede potrošača koji su svoje kredite konvertirali u euro kredite, temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju (NN 102/15., dalje: Zakon o konverziji), a koji je, ukratko, ...

35
Zakonodavno potiskivanje dopuštenosti (ponovnog) imenovanja stalnih sudskih vještaka srednje stručne spreme · U središtu

Datum: 14.12.2022

Ponuđeni su ključni elementi pravnog tumačenja zakonskih i podzakonskih odredaba kojima je uređeno pod kojih pretpostavkama osoba srednje stručne spreme (ne) može biti ponovno imenovana stalnim sudskim vještakom.  

36
Sud EU-a: zaštita osobnih podataka - "pravo na zaborav" · U središtu

Datum: 13.12.2022

Pravo na brisanje („pravo na zaborav”): operator pretraživača mora ukloniti poveznice na informacije sadržane u indeksiranom sadržaju ako podnositelj zahtjeva dokaže da su one očito netočne. Međutim, takav dokaz ne mora proizlaziti iz sudske odluke donesene protiv urednika internetske stranice.

37
Produljenje rada u državnoj službi · U središtu

Datum: 12.12.2022

Imajući u vidu važnost službeničkog zakonodavstva u ovom tekstu iznijet ćemo najnovije promjene u državnoj službi kojom se daje mogućnost državnim službenicima, da nakon 65 godina života, ostaju u državnoj službi za još dvije godine, kao i mogućnost zapošljavanja korisnika mirovine.  

38
Izmjene i dopune Zakona o radu · U središtu

Datum: 9.12.2022

U šezdesetak članaka pripremljen je Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu ("Narodne novine" br. 93/14., 127/17., 98/19. – dalje u tekstu Zakon). Kao svrha ovih izmjena navedena je potreba za usklađenjem s europskim direktivama koje nalažu uređivanje pitanja poput balansa i...

39
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o trgovini (uređenje rada nedjeljom) · U središtu

Datum: 7.12.2022

U zadnje vrijeme je u fokusu zanimanja, kako opće, tako i stručne javnosti, uređenje rada prodavaonica nedjeljom, a vezano uz najnovije predložene izmjene trenutno važećeg Zakona o trgovini, posebno glede općeg pravila kojim se određuje da su prodajni objekti zatvoreni nedjeljom i u dane blagdana.

40
Od početka 2023. obvezno je elektroničko uredsko poslovanje · U središtu

Datum: 6.12.2022

S kalendarskim krajem 2022. godine istječe prijelazna odredba Uredbe o uredskom poslovanju koja je omogućavala odgodu uvođenja informacijskog sustava uredskog poslovanja. Stoga se očekuje da od početka naredne godine svi obveznici Uredbe imaju uspostavljen informacijski sustav uredskog poslovanja...

41
Povrat imovine stečene na temelju odluke javnopravnog tijela · U središtu

Datum: 5.12.2022

Člankom 132. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj  47/09. i 110/21.)  propisano je da se u slučaju oglašavanja rješenja ništavim ili u slučaju poništavanja rješenja, imovina stečena bez pravne osnove vraća sukladno propisima građanskog prava.

42
Zaštita privatnosti djece u medijima · U središtu

Datum: 2.12.2022

Mediji mogu biti i promotori, ali i prekršitelji dječjih prava posebno kada je riječ o pravu djeteta na privatnost, stoga ćemo se u ovom članku osvrnuti na zakonodavni okvir zaštite prava na privatnost djece u medijima.

43
Trenutak pokretanja upravnog postupka na zahtjev stranke · U središtu

Datum: 1.12.2022

Potrebno je razlikovati podzakonski kriterij kojim se utvrđuje kada se osniva predmet, od zakonskog kriterija kada se upravni postupak na zahtjev stranke smatra pokrenutim. Radnje koje prethode predaji urednog zahtjeva stranke javnopravnom tijelu ne čine dio upravnog postupka.

44
Usklađivanje Zakona o državnim maticama s drugim zakonima · U središtu

Datum: 30.11.2022

Zakonom o državnim maticama („Narodne novine“, br. 96/93., 76/13. i 98/19.) uređuje se uspostava i vođenje državnih matica, odnosno evidencija o osobnim stanjima građana te se za svaku od evidencija propisuje set osobnih podataka koje je potrebno upisati.

45
Direktiva o sprečavanju pranja novca: nije valjana odredba kojom se predviđa da su informacije o stvarnim vlasnicima društava osnovanih na području država članica uvijek dostupne cjelokupnoj javnosti · U središtu

Datum: 29.11.2022

Zadiranje u prava zajamčena Poveljom do kojeg dovodi ta mjera nije ograničeno na ono što je strogo nužno i proporcionalno u odnosu na cilj koji se ostvaruje.

46
Zaštita samostalnosti i neovisnosti odvjetništva pred ESLJP-om · U središtu

Datum: 28.11.2022

Presudom Velikog vijeća od 5. svibnja 2022. 1  Europski sud za ljudska prava (dalje: ESLJP) potvrdio je odluke hrvatskih nacionalnih sudova u predmetu koji se vodio protiv nekadašnjeg hrvatskog predsjednika te u meritumu stvari odbio njegov zahtjev presuđujući da je miješanje u pravo podnositelj...

47
Strateške robne zalihe Republike Hrvatske u slučaju rata i katastrofa · U središtu

Datum: 24.11.2022

Država stvara strateške robne zalihe radi osiguranja osnovne opskrbe stanovništva u doba rata ili neposredne ugroženosti te u slučaju velikih prirodnih nepogoda i ekoloških katastrofa.

48
Promet na cesti – jeste li znali? (uključivanje u promet na cesti) · U središtu

Datum: 24.11.2022

U odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama predviđeno je mnoštvo prekršaja koji se vrlo rijetko procesuiraju i s kojima vjerojatno veliki broj sudionika u prometu nije niti upoznat, pa ćemo u nastavku dati ukratko prikaz nekih takvih prekršaja s pitanjem - Jeste li znali za takav prekršaj...

49
Reforma sustava plaća sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika · U središtu

Datum: 23.11.2022

Plaće i druga materijalna prava pravosudnih dužnosnika u Republici Hrvatskoj uređeni su Zakonom o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika („Narodne novine“, broj 10/99., 25/00., 30/01., 59/01., 114/01., 116/01., 64/02., 153/02., 154/02., 17/04., 8/06., 142/06., 34/07., 134/07., 146/08., 15...

50
Sud EU-a: Zaštita povjerljivosti u području provedbe postupaka javne nabave · U središtu

Datum: 22.11.2022

Pravu Unije protivi se nacionalno zakonodavstvo kojim se nalaže objavljivanje svih informacija koje su priopćili ponuditelji uz jedinu iznimku poslovne tajne, s obzirom na to da takvo zakonodavstvo može spriječiti javnog naručitelja da ne otkrije određene informacije koje bi, iako ne čine poslovnu t...

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta