Poredano po:

Broj dokumenata: 3031

1
Dosjelost u pojedinačnom ispravnom postupku · U središtu

Datum: 27.5.2024

Zakon o zemljišnim knjigama (NN 63/2019., 128/2022., 155/2023., dalje: ZZK) od svoje prve verzije poznaje institut  pojedinačnog ispravnog postupka . On je propisan kao procesno sredstvo kada postoji nepravilan upis, a kroz redoviti zemljišnoknjižni postupak nije moguće ishoditi upis u zemljišne k...

2
Novi Pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače · U središtu

Datum: 24.5.2024

Novi Pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače stupio je na snagu 8. svibnja 2024. godine te je donio određene promjene o kojima će biti više riječi u nastavku teksta.

3
Novom Uredbom o kriterijima za bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima žrtvama obiteljskog nasilja omogućen je lakši pristup za ostvarivanje prava na stambeno zbrinjavanje · U središtu

Datum: 23.5.2024

Na temelju  članka 16. stavka. 13. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima  („Narodne novine“ broj 106/18., 98/19. i 82/23. – dalje u tekstu ZSZPP), koji se primjenjuje od 28. srpnja 2023. godine, Vlada Republike Hrvatske donijela je   Uredbu o kriterijima za bodovanje prijava z...

4
Ustavni položaj predsjednika Republike Hrvatske – građanin ili ne? · U središtu

Datum: 22.5.2024

U ovom članku se, kroz ustavni i zakonski tekst, propitkuju postupci predsjednika Republike Hrvatske za vrijeme izborne kampanje i je li prema postojećim propisima došlo do bilo kakve povrede. Također, pitanje koje se postavlja je može li se predsjednik Republike Hrvatske kandidirati na izborima za ...

5
Osvrt na jednu odluku USUD-a glede uloge FINA-e u određivanju troška ovrhe · U središtu

Datum: 20.5.2024

Opće ustavno pravno stajalište je kako država uživa „široko polje procjene“ na koji način će određeno pitanje urediti. To je velika prednost, ali samim time i odgovornost za izbor najadekvatnijeg zakonskog rješenja, pa i onog koji se tiče određivanja troškova ovršnog postupka. Cilj je analizirati od...

6
Glavne promjene koje donosi novi Zakon o upravnim sporovima – 8. epizoda (izvršenje sudskih odluka) · U središtu

Datum: 17.5.2024

U završnoj epizodi ovog serijala bavimo se izvršenjem sudskih odluka. 1  To je područje uređeno člancima 150.-157. ZUS-a (usp. članke 80.-82. važećeg ZUS-a ). Općenito, uređenja izvršenja opširnije je i preciznije od dosadašnjega. U postupku izvršenja više nema podredne primjene ZUP-a ( članak...

7
Neke dvojbe oko načina podnošenja prijedloga za upis u zemljišne knjige · U središtu

Datum: 15.5.2024

Godine 2019. donesen je novi Zakon o zemljišnim knjigama koji je stupio na snagu 6. srpnja 2019. Nakon više od tri godine od njegovog stupanja na snagu zakonodavac se ponovno 2022. odlučuje na donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama. Novelom je propisao da se prijedlo...

8
EUIPO objavio izvještaj o zelenim žigovima Europske Unije · U središtu

Datum: 14.5.2024

U ovom tekstu autorica će prikazati najvažnije zaključke izvještaja izvornog naziva „ GREEN EU TRADE MARKS - 2023 UPDATE “ ili u prijevodu na hrvatski jezik: „ZELENI ŽIGOVI EUROPSKE UNIJE - AŽURIRANJE 2023.“  objavljenog od strane Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (engl. European Uni...

9
SLAPP – nova ili stara vijest u EU? · U središtu

Datum: 13.5.2024

Direktiva (EU) 2024/1069 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. travnja 2024. o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje od očito neosnovanih tužbi ili zlonamjernih sudskih postupaka ("strateške tužbe usmjerene protiv javnog djelovanja") , stupila je na snagu 6. svibnja 2024., a države članice ob...

10
Glavne promjene koje donosi novi Zakon o upravnim sporovima – 7. epizoda (troškovi upravnog spora) · U središtu

Datum: 10.5.2024

U prethodnoj epizodi serijala analizirali smo izvanredne pravne lijekove. 1  U ovoj epizodi donosimo glavne novosti u pogledu troškova upravnog spora. Vjerojatno ni jedan institut važećeg ZUS-a nije bio reguliran i tumačen toliko nestabilno kao što su to troškovi spora, ali je u novije vrijem...

11
Savjet mladih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave · U središtu

Datum: 9.5.2024

Zakonom o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14. i 83/23.) uređuje se osnivanje savjeta mladih, djelokrug rada te postupak izbora članova savjeta mladih. Cilj osnivanja savjeta mladih je uspostavljanje odnosno sudjelovanje mladih u svim poslovima od interesa i značaj za mlade uz aktivno u...

12
Fitness i fitness-centar u Zakonu o sportu · U središtu

Datum: 8.5.2024

Za razvoj sporta u svijetu ključne su ideje o olimpizmu i olimpijskom pokretu francuskog pedagoga i vizionara Pierra de Coubertina te održavanje prvih Olimpijskih igara modernog doba u Ateni 1896. godine. Od tada je sport ljudska djelatnost koja ne poznaje granice i ujedinjuje ljude različitog soci...

13
Ustavno sudovanje poslije socijalizma: komparacija Ustavnog suda Republike Hrvatske i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine · U središtu

Datum: 6.5.2024

Osnovna funkcija ustavnog sudstva je utvrđivanje nesuglasnosti općih pravnih akata, s jedne strane, i ustava, s druge strane, što za krajnji cilj ima jačanje demokratskih principa uključujući posebno vladavinu prava. U ovom tekstu ću prikazati nadležnosti Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i kompari...

14
Glavne promjene koje donosi novi Zakon o upravnim sporovima – 6. epizoda (izvanredni pravni lijekovi) · U središtu

Datum: 3.5.2024

U prethodnoj epizodi serijala razmotrili smo sudske odluke (presudu i rješenje), sudsku nagodbu i žalbu. 1 U ovoj epizodi bavimo se dvama izvanrednim pravnim lijekovima koja postoje u upravnome sporu - obnovom spora, te zahtjevom za izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćne odluke.

15
Objavljen je javni poziv za prijavu upisa u Registar stanova u privatnom vlasništvu u kojem žive zaštićeni najmoprimci · U središtu

Datum: 2.5.2024

Na temelju članka 11. stavka 1. Zakona o načinu izvršavanja presuda Europskog suda za ljudska prava u skupini predmeta Statileo protiv Hrvatske (broj zahtjeva: 12027/10 i dr.) i odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3442/2018  i dr. („Narodne novine“, broj: 36/24. – dalje u tekstu Zak...

16
Vijeća za rješavanje sporova prema FIDIC uvjetima ugovora i hrvatska iskustva oko nominacije članova · U središtu

Datum: 29.4.2024

Alternativno rješavanje sporova u građevinskim projektima koji su podvrgnuti FIDIC Uvjetima Ugovora, putem Vijeća za rješavanje sporova 1  (VRS), doživjelo je zamah zadnjih desetak godina. Na navedeno je prvenstveno utjecao porast infrastrukturnih projekata, sufinanciranih iz strukturnih i invest...

17
Glavne promjene koje donosi novi Zakon o upravnim sporovima – 5. epizoda (sudske odluke – presuda i rješenje; sudska nagodba; žalba) · U središtu

Datum: 26.4.2024

U prethodnoj epizodi serijala razmotrili smo raspravu i rješavanjem upravnoga spora bez rasprave, te radnje u sporu. 1  U ovoj epizodi donosimo glavne novosti na području sudskih odluka (presuda i rješenja), sudske nagodbe, te žalbe kao redovitoga pravnog lijeka u upravnome sporu.

18
Diskriminacija po dobi u postupku brisanja s liste stečajnih upravitelja · U središtu

Datum: 25.4.2024

Ustavni sud je u dva predmeta (broj: U-III-1092/2023 i U-III-249/2023 ) koja je razmatrao u ožujku ove godine razmatrao slučajeve dva stečajna upravitelja koji su razriješeni dužnosti zbog navršenja 70 godina života, iako su bili imenovani na tu dužnost bez vremenskog ograničenja. Posebno su bili ...

19
Rješavanje prigovora dužnika – novosti prema Pravilniku o sadržaju procedura za rješavanje prigovora dužnika · U središtu

Datum: 24.4.2024

Ministarstvo financija je donijelo Pravilnik o sadržaju procedura za rješavanje prigovora dužnika koji je stupio na snagu 21. ožujka 2024. godine te je tvrtkama koje se bave otkupom i servisiranjem potraživanja dao rok od 30 dana da se usklade sa odredbama Pravilnika. Autorica u članku piše o nov...

20
Uz novelu Zakona o sudovima iz 2024. – o obvezi javne objave svih sudskih odluka · U središtu

Datum: 22.4.2024

Postoji percepcija kod pripadnika šire pravosudne zajednice, kod medija i srodnih institucija te javnosti uopće da postoji nedostatak transparentnosti u slučaju odluka koje donose sudovi. Cilj je rada analizirati dodatne napore koje je zakonodavac uložio u Noveli Zakona o sudovima iz 2024. kako bi...

21
Glavne promjene koje donosi novi Zakon o upravnim sporovima – 4. epizoda (rasprava i rješavanje spora bez rasprave; radnje u sporu) · U središtu

Datum: 19.4.2024

U prethodnoj epizodi serijala bavili smo se dokazivanjem u upravnome sporu. 1  U ovoj epizodi donosimo glavne novosti na području rasprave 2  i rješavanja upravnoga spora bez rasprave, te radnji u sporu.

22
Osvrt na Zakon o sportu i Pravilnik o preoblikovanju sportskog kluba – udruge za natjecanje u sportsko dioničko društvo · U središtu

Datum: 18.4.2024

Važeći Zakon o sportu omogućuje preoblikovanje sportskog kluba – udruge za natjecanje u sportsko dioničko društvo. Način, rokovi te druga pitanja značajna za provedbu preoblikovanja  sportskog kluba – udruge za natjecanje u sportsko dioničko društvo sada regulira podzakonski akt, Pravilnik o preo...

23
Kadrovske promjene nakon raspisanih parlamentarnih izbora · U središtu

Datum: 15.4.2024

Autorica u članku aktualizira pitanje kadrovskih promjena u državnim tijelima u postupku primopredaje državne vlasti, osobito pitanje u kojem razdoblju traje zabrana kadrovskih promjena, s obzirom na raspuštanje Hrvatskoga sabora i raspisane parlamentarne izbore.

24
Glavne promjene koje donosi novi Zakon o upravnim sporovima – 3. epizoda (dokazivanje u upravnome sporu) · U središtu

Datum: 12.4.2024

U prethodnoj epizodi serijala bavili smo se odgodnim učinkom tužbe, privremenim mjerama, te tužbom i tužbenim zahtjevom. 1  U ovoj epizodi donosimo glavne novosti na području dokazivanja (utvrđivanja) činjenica odlučnih za rješavanje spora.

25
Novine u sustavu plaća i drugih materijalnih prava pravosudnih dužnosnika · U središtu

Datum: 11.4.2024

Plaće i druga materijalna prava pravosudnih dužnosnika u Republici Hrvatskoj uređeni su Zakonom o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika (u nastavku teksta: Zakon) 1 . Taj Zakon mijenjan je i dopunjavan više puta, s tim da je značajna intervencija u Zakon izvršena 2014. godi...

26
O (ne)mogućnosti imenovanja stečajnog upravitelja u stečajnom postupku nad osiguravajućim društvima · U središtu

Datum: 10.4.2024

Materija osiguranja je iznimno kompleksna, kako s pravnog aspekta tako i s ekonomsko-financijskog, pa se zakonodavac odlučio „statusnim“ zakonom, Zakonom o osiguranju , koji regulira osnivanje i rad osiguratelja, regulirati i materiju stečaja osiguravajućih društava. Predmet su analize važeće norme...

27
Izbor zastupnika u Hrvatski sabor · U središtu

Datum: 8.4.2024

Nakon što je Hrvatski sabor dana 14. ožujka 2024. godine donio Odluku o svom raspuštanju („Narodne novine“, broj 31/24.), predsjednik Republike Hrvatske donio je Odluku o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 32/24.), koji će se na biračkim mjestima u Republ...

28
Glavne promjene koje donosi novi Zakon o upravnim sporovima – 2. epizoda (preventivne mjere, tužbeni zahtjev) · U središtu

Datum: 5.4.2024

U prvoj epizodi ovog serijala bavili smo se uvodnim napomenama, sastavom suda i izuzećem sudaca.  1  U drugoj epizodi donosimo glavne novosti na području preventivnih mjera (odgodnog učinka tužbe i privremenih mjera), te tužbe i tužbenog zahtjeva.

29
Sadržaj, status i evidentiranje pomorskog dobra – korak naprijed i dva koraka unazad · U središtu

Datum: 4.4.2024

U ranije važećem Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama iz 2003.  ("Narodne novine" br. 158/03., 100/04., 141/06., 38/09., 123/11., 56/16., 98/19., 83/23., dalje: ZPDM 2003)  bilo je određeno da je koncesija pravo kojim se dio pomorskog dobra djelomično ili potpuno isključuje iz opće upotrebe i ...

30
Izmjene i dopune Zakona o strancima · U središtu

Datum: 2.4.2024

Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima ("Narodne novine" broj 133/20., 114/22.,151/22.) bio je na javnom savjetovanju od 28. veljače do 14. ožujka. Svrha njegovog donošenja je, između ostalog, i usklađivanje s novom Direktivom o tzv. plavoj karti EU-a čime će se pridon...

31
Glavne promjene koje donosi novi Zakon o upravnim sporovima – 1. epizoda (uvodne napomene, sastav suda i izdvojena mišljenja, izuzeće) · U središtu

Datum: 29.3.2024

U „Narodnim novinama“ broj 36/24. objavljen je novi Zakon o upravnim sporovima (dalje: ZUS), koji na snagu stupa 1. srpnja 2024. godine. Tada će prestati primjena važećeg Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“ br. 20/10., 143/12., 152/14., 94/16., 29/17., 110/21., dalje: važeći ZUS). Teme...

32
Prevođenje radnih mjesta u državnoj službi · U središtu

Datum: 28.3.2024

Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama („Narodne novine“  br. 155/23., u nastavku: Zakon o plaćama) stupio je na snagu 1. siječnja 2024. godine te su na temelju njega donesene Uredba o načinu primjene standardnih mjerila u postupku vrednovanja i klasifikacije radnih mjesta u državno...

33
Obilježja novog kaznenog djela neovlaštenog otkrivanja sadržaja izvidne ili dokazne radnje · U središtu

Datum: 28.3.2024

Buru reakcija u javnom diskursu izazvala je najava propisivanja nove inkriminacije u kaznenom zakonodavstvu, s ciljem sankcioniranja curenja informacija za vrijeme trajanja prethodnog kaznenog postupka. Neovlašteno odavanje sadržaja provedenih izvida od strane državnog odvjetnika ili policije, odno...

34
Dosezi jednakosti oružja u upravnom sporu · U središtu

Datum: 26.3.2024

Zakonom o upravnim sporovima ("Narodne novine" broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16., 29/17. i 110/21.; u daljnjem tekstu: ZUS) člankom 6. je propisano da će sud prije donošenja presude  svakoj stranci dati mogućnost izjasniti se o zahtjevima i navodima drugih stranaka te o svim činjenicama i p...

35
Ususret implementiranju nove pravne osobe u hrvatskom pravnom poretku: stambena zajednica · U središtu

Datum: 25.3.2024

Pravni subjektivitet (pravna osobnost) je jedno od središnjih pitanja svakog pravnog poretka. U hrvatskom pravu opća pravna sposobnost izvodi se iz fizičke ili pravne osobnosti s iznimkom sudačkog priznavanja stranačke sposobnosti, što vrijedi samo za potrebe određene parnice, a što za sobom povlač...

36
Pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse br. 5/2024. - pomorsko pravo, zaštita podataka, prava digitalnih tržišta · U središtu

Datum: 21.3.2024

Autor u članku donosi pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse s područja pomorskog prava, prava zaštite osobnih podataka i prava digitalnih tržišta.

37
Povrat imovine oduzete njemačkim državljanima · U središtu

Datum: 20.3.2024

Dugo vremena u našoj upravnoj praksi postoji nedoumica imaju li državljani SR Njemačke pravo na povrat imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. To je pitanje riješeno odlukom Ustavnog suda broj: U-III-7166/2021 od 6. veljače 2024.

38
Prikaz prijedloga Zakona o dostavi sudskih pismena · U središtu

Datum: 18.3.2024

Pravila o dostavi uređena različitim vrstama sudskih postupaka i to u  Zakonu o parničnom postupku („Narodne novine“, br. 53/91., 91/92., 58/93., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 02/07., 84/08., 96/08., 123/08., 57/11., 148/11., 25/13., 89/14., 70/19., 80/22. i 114/22.), Zakonu o kaznenom postup...

39
Je li retroaktivnost u Zakonu o upravljanju pokretnom i nepokretnom državnom imovinom opravdana? · U središtu

Datum: 15.3.2024

Iako Ustav RH zabranjuje retroaktivno djelovanje zakona i drugih propisa, propisuje i iznimku od zabrane povratnog djelovanja zakona i propisa navodeći da samo iz posebno opravdanih razloga pojedine odredbe zakona i propisa mogu imati retroaktivni učinak. Analizirajući standarde posebno opravda...

40
Izmjene i dopune ZNTP-a: kratke, ali značajne izmjene u lancu opskrbe hranom · U središtu

Datum: 14.3.2024

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom ("Narodne novine" br. 27/24) (dalje u tekstu: „Izmjene i dopune ZNTP-a“) na dan 6. ožujka 2024. godine donesene su izmjene trenutno važećeg Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskr...

41
Zaštita prava na suđenje u razumnom roku prema noveliranom Zakonu o sudovima · U središtu

Datum: 13.3.2024

Europski sud za ljudska prava je u niz odluka izrazio shvaćanje da zaštita prava na suđenje u razumnom roku, kako je uređena Zakonom o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13., 33/15., 82/15., 82/16., 67/18., 21/22. i 16/23., dalje: Zakon o sudovima), nije učinkovito ubrzavajuće i djelotvorno sred...

42
Prevođenje radnih mjesta u javnim službama · U središtu

Datum: 11.3.2024

Dana 1. siječnja 2024. godine stupio je na snagu Zakona o plaćama  u državnoj službi i javnim službama („Narodne novine“ broj 155/23.) (u daljnjem tekstu: Zakon o plaćama), kojim se uređuje sustav plaća u državnoj službi i javnim službama, kada prestaju vrijediti članci 108. – 112. Zakona o drža...

43
Objektni postupak oduzimanja imovinske koristi · U središtu

Datum: 8.3.2024

Imovina kao pravna kategorija propisana je normama građanskog prava te predstavlja skup subjektivnih imovinskih prava predstavljenih jednim nositeljem. 1  Imovina u kaznenopravnom smislu pojmovno je određena člankom 87. stavkom 23. Kaznenog zakona ("Narodne novine" br. 125/11., 144/12., 56/15.,...

44
Što nam donosi Prijedlog zakona o Središnjem registru stanovništva? · U središtu

Datum: 6.3.2024

Nacrt prijedloga zakona o Središnjem registru stanovništva upućen je u javno savjetovanje krajem veljače, a na snagu bi trebao stupiti 1. siječnja 2025. godine. Tijekom iduće godine obavljat će se ustroj registra, a od 1. lipnja 2026. godine građani, kao i državne institucije te jedinice lokalne i ...

45
Je li nasip u cijelosti pomorsko dobro prema Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama? · U središtu

Datum: 4.3.2024

Cilj je ovog članka analizirati odredbe važećeg Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama 1  koje se tiču pojmova nasip i nasipavanje mora. U članku se također odgovara na pitanje postoji li pravna tradicija i regulativa o pomorskom dobru Republike Hrvatske u odnosu na nasipe.

46
Pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse, br. 4/2024. – umjetna inteligencija · U središtu

Datum: 1.3.2024

Autor u članku donosi pregled novije europske zakonodavne prakse iz područja prava umjetne inteligencije.

47
Smije li uprava samoinicijativno mijenjati svoju praksu? · U središtu

Datum: 29.2.2024

Akter ovlašten za primjenu pravnih normi ovlašten je i za njihovo tumačenje. Najčešće su to sudovi, ali tumačiti mjerodavne propise ovlaštena su i javnopravna tijela, prilikom rješavanja upravnih stvari. Stoga su ta tijela ovlaštena i mijenjati upravnu praksu, što podliježe upravnosudskoj kontroli....

48
Utjecaj Novele Zakona o trgovačkim društvima na imenovanje stečajnog upravitelja/povjerenika: promicanje kulture plaćanja javnih davanja? · U središtu

Datum: 28.2.2024

Posljednjih nekoliko godina zakoni se često mijenjaju kao posljedica implementacije europskog zakonodavstva, a to je bio i razlog za posljednje izmjene Zakona o trgovačkim društvima . Iako su izmjene vršene prvenstveno radi implementiranja Direktive (EU) 2019/2121 , bitne promjene tiču se i uvođe...

49
Uloga i obveze Financijske agencije i poslodavca u provedbi ovrhe na novčanoj tražbini ovršenika · U središtu

Datum: 26.2.2024

Autorica ovim člankom daje detaljan prikaz uloge i obveza Financijske agencije i poslodavca u provedbi ovrhe na novčanoj tražbini ovršenika i pojašnjava razliku između ovrhe na plaći koju provodi poslodavac od ovrhe na novčanim sredstvima po računu koju provodi Financijska agencija.

50
Iz povijesti: Zašto odvjetnici i javni bilježnici nisu mogli odbiti imenovanje za stečajnog upravitelja prema Stečajnom zakonu iz 1930.? · U središtu

Datum: 23.2.2024

Cilj je ovog rada analiza čl. 86. Stečajnog zakona za Kraljevinu Jugoslaviju iz 1930. koji regulira pitanje imenovanja upravitelja stečajne mase.

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta