c S
Izbor dana

Materijalna prava radnika koji rade polovicu punog radnog vremena prema ZORRP-u

10.06.2024 08:00 Pravo na rad s polovicom punog radnog vremena sukladno Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama, ima radnik sa sklopljenim ugovorom o radu na puno radno vrijeme. Obzirom da je u svim slučajevima rada s polovicom punog radnog vremena riječ o osobi koja i dalje ima sklopljen ugovor o radu za puno radno vrijeme te koja je prijavljena na takvo radno vrijeme, ta osoba ostvaruje sva materijalna prava temeljem radnog odnosa jednako kao i svaki drugi radnik.