c S
Izbor dana

Tijela državne uprave u prekršajnom postupku

22.11.2021 07:18 Predavači će kroz praktikum analizirati posebnosti prekršajnog postupka pred prvostupanjskim tijelima državne uprave koja vode prekršajni postupak komparirajući ih s postupkom pred prekršajnim sudovima, s osvrtom na nepravilnosti u njihovom radu koje su uočene tijekom žalbenog postupka pred Visokim prekršajnim sudom Republike Hrvatske. Još samo nekoliko dana za prijavu!