Poredano po:

Broj dokumenata: 3036

1
Blagodat nesvjedočenja · Izbor dana

Datum: 15.10.2021

Bračni drug okrivljenika je slobodan koristiti blagodat nesvjedočenja, no ukoliko bračni drug ipak svjedoči, prije davanja tog iskaza će se bračnog druga upozoriti na mogućnost da se taj iskaz pročita pred sudom, i da posljedično bude valjan dokaz, bez obzira na to što bi se kasnije bračni drug pred...

2
Povrat dara radi zadovoljenja nužnog dijela · Izbor dana

Datum: 14.10.2021

Ukoliko sud utvrdi da je povrijeđen nužni dio nužnih nasljednika - darovi učinjeni za života ostavitelja će se vratiti onoliko koliko je potrebno da bi se dopunio nužni dio.

3
Valjanost ugovora o cesiji · Izbor dana

Datum: 13.10.2021

Činjenica da je cedent u trenutku sklapanja ugovora bio u financijskoj blokadi i da se nad njim provodi stečajni postupak, ne znači ništetnost ugovora o cesiji.

4
Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja · Izbor dana

Datum: 12.10.2021

Bol u križima koja se kod tužitelja ispoljila na poslu, nakon koje mu je pružena hitna medicinska pomoć, uzrokovana je degenerativnim promjenama kralježnice i ne smatra se ozljedom na radu jer se radi o kroničnoj bolesti koja je nastala ranije.

5
Pripremite poslovanje za nadzor uz redovitu GDPR reviziju · Izbor dana

Datum: 11.10.2021

Naša cijenjena predavačica Vlatka Vuković u petak, 15. listopada, izlagat će kako tvrtke mogu dokazati usklađenost koja se, između ostalog, postiže i redovnom revizijom zaštite osobnih podataka. Na praktikumu će polaznici steći osnovna znanja o provedbi revizije usklađenosti poslovanja s GDPR-om. J...

6
Posjed · Izbor dana

Datum: 8.10.2021

Posjed neke stvari podrazumijeva aktivnu radnju jer se faktična vlast nad stvari ne može ispoljavati nečinjenjem odnosno neizvršavanjem iste.

7
Prekid postupka zbog prethodnog pitanja · Izbor dana

Datum: 7.10.2021

Sud će rješenjem odrediti prekid parničnog postupka, u parnici pokrenutoj temeljem tužbe potrošača radi isplate zbog ništetnosti, kada postoji sporazum o konverziji CHF/EUR, i to u slučaju kada je zahtjev za prethodnu odluku već podnesen Sudu Europske unije.

8
Smrt ovršenika · Izbor dana

Datum: 6.10.2021

Smrću ovršenika - ovrha na njegovoj plaći postaje nemoguća, te će sud stoga pozvati ovrhovoditelja na dostavu podobnog prijedloga za ovrhu protiv ovršenikova nasljednika. Ukoliko ovrhovoditelj ne postupi po pozivu suda - ovrha će se obustaviti.

9
Povlačenje protutužbe nakon povlačenja tužbe - pravo na trošak · Izbor dana

Datum: 5.10.2021

Kada tuženik povuče protutužbu odmah nakon što je tužitelj povukao tužbu, nije dužan tužitelju naknaditi troškove postupka.

10
Zakon o radu u praksi: aktualnosti · Izbor dana

Datum: 4.10.2021

Naša cijenjena predavačica mr. sc. Iris Gović Penić u petak, 8. listopada, izlagat će aktualne teme iz radnog prava, tumačiti važeće propise uz primjere iz sudske prakse hrvatskih i europskih sudova te odgovarati na pitanja sudionika u vezi problematičnih i u primjeni, često, spornih odnosa između r...

11
Visina pristojbe na reviziju · Izbor dana

Datum: 1.10.2021

Visina pristojbe za reviziju na presudu se određuje razmjerno vrijednosti predmeta spora uvećano za 100%, sve sukladno Tarifi sudskih pristojbi, te nema zapreke da visina pristojbene obveze za reviziju bude određena u iznosu višem od 5.000,00 kn.

12
Dospijeće pristojbe za podneske upućene elektroničkim putem · Izbor dana

Datum: 30.9.2021

Za podneske koji se sudu dostavljaju u elektroničkom obliku, pristojba se plaća u trenutku podnošenja, u visini polovice propisanog iznosa pristojbe utvrđene pripadajućom Tarifom. Ukoliko je pristojba plaćena jedan dan iza podnošenja takvog podneska, tada je podnositelj dužan pristojbu platiti u pun...

13
Stranačka sposobnost · Izbor dana

Datum: 29.9.2021

Gubitak stranačke sposobnosti uslijed smrti tužitelja ili tuženika, koji je nastupio prije podnošenja tužbe, neotklonjiv je procesni nedostatak. Stoga, zbog navedenoga nedostatka sud treba rješenjem odbaciti tužbu.

14
Otkaz punomoći · Izbor dana

Datum: 28.9.2021

Odvjetnik je po otkazu punomoći dužan zastupati stranku još 30 dana. Uslijed otkaza punomoći sud će neposredno pozvati stranku, dakle ne više po odvjetniku koji je stranci otkazao punomoć, na ročište koje se treba održati izvan navedenog roka od 30 dana.

15
Primjena kriterija kod naknade neimovinske štete · Izbor dana

Datum: 27.9.2021

Prilikom određivanja naknade neimovinske štete primjenjuju se kriteriji i pravna shvaćanja koja postoje u trenutku dosuđenja pravične naknade, a ne ona koja su postojala u vrijeme štetnog događaja.

16
Zabilježba dosude · Izbor dana

Datum: 24.9.2021

Upis zabilježbe dosude ne predstavlja prepreku upisu založnog prava na istoj nekretnini.

17
Načelo dostojanstva u ovršnom postupku · Izbor dana

Datum: 23.9.2021

Načelo dostojanstva ovršenika u ovršnom postupku potrebno je tumačiti i iz aspekta ostalih načela ovršnog postupka kao što su načelo ekonomičnosti, načelo efikasnosti, načelo zabrane zlouporabe procesnih ovlaštenja i sl., imajući u vidu cilj i svrhu ovršnog postupka.

18
Umješač · Izbor dana

Datum: 22.9.2021

Umješač nije stranka parničnog postupka i isti slijedi sudbinu stranke kojoj se pridružio, zbog čega činjenica da je sudska nagodba sklopljena na ročištu o kojem umješač nije bio obaviješten nema značaj bitne povrede iz čl. 354. st. 2. toč. 6. Zakona o parničnom postupku.

19
Odbačaj tužbe · Izbor dana

Datum: 21.9.2021

Ukoliko tužitelj tužbenim zahtjevom traži utvrđenje prava suvlasništva i diobu nekretnina, a tijekom postupka postane pravomoćno rješenje o povlačenju tužbe u odnosu na sve tužene - suvlasnike predmetne nekretnine, osim u odnosu na jednog tuženika, sud će u odnosu na tog tuženika odbaciti tužbu, bud...

20
Nezakonitost privatne snimke kao dokaza · Izbor dana

Datum: 17.9.2021

Izdvojit će se iz spisa kao nezakonit dokaz privatna snimka koja je snimljena na neupitno privatnom prostoru, dakle na površni koja nije javno ili opće dobro, nego se radi o privatnoj parceli, a snimka je nastala bez pristanka osobe koja se snima, odnosno bez pristanka okrivljenika. Dakle, kao zakon...

21
Pravo na nužni dio · Izbor dana

Datum: 16.9.2021

U sporu između oporučnog i zakonskog nasljednika, u slučaju kada oporučni nasljednik tvrdi da zakonskom nasljedniku ne pripada pravo na nužni dio stoga što postoje razlozi za isključenje nužnog nasljednika odnosno da postoje razlozi za nedostojnost zakonskog nasljednika, sud će rješenjem o prekidu o...

22
Tumačenje oporuke · Izbor dana

Datum: 15.9.2021

Oporuku uvijek treba tumačiti na način da se utvrdi prava volja ostavitelja, a u dvojbi o pravoj ostaviteljevoj namjeri će se oporuka tumačiti in favorem oporučnog nasljednika naspram zakonskog nasljednika.

23
Nezakoniti dokazi · Izbor dana

Datum: 14.9.2021

Iskaz svjedokinje ispitane pred nadležnim državnim odvjetnikom, a koja je u daljnjem tijeku postupka preminula, nije nezakoniti dokaz i može se pročitati u dokazne svrhe tijekom rasprave.

24
Rok · Izbor dana

Datum: 13.9.2021

Rok za uplatu predujma u ovršnom postupku ne predstavlja prekluzivni rok.

25
Ovrha radi vraćanja na rad na temelju pravomoćne presude · Izbor dana

Datum: 10.9.2021

Nedopušten je ovršni zahtjev radnika kao ovrhovoditelja za vraćanjem na rad temeljem pravomoćne presude kojom se nalaže vraćanje tog radnika na njegovo radno mjesto, u slučaju kada je kod poslodavca uslijed sistematizacije prestalo postojati dotadašnje radno mjesto radnika, a isti je odbio ponudu za...

26
Poricanje postojanja služnosti u ugovoru o prodaji nekretnine · Izbor dana

Datum: 9.9.2021

Neovisno o tome što je u ugovoru o prodaji nekretnine navedeno da kupac kupuje nekretninu bez ikakvog tereta, ipak će kupac tu nekretninu steći kao poslužno dobro opterećeno stvarnom služnosti, ukoliko mu nije moglo ostati neopaženo da služnost postoji na nekretnini koju kupuje.

27
Protivljenje povlačenju tužbe · Izbor dana

Datum: 8.9.2021

Sud mora odlučiti presudom o osnovanosti tužbenog zahtjeva u procesnoj situaciji kada je tužitelj povukao tužbu, no tuženik se usprotivio tom povlačenju tužbe. Dakle, sud u takvoj situaciji ne može donijeti rješenje kojim se utvrđuje da je tužba povučena, nego presudu kojom će odlučiti o tužbenom za...

28
Presumirano povlačenje tužbe · Izbor dana

Datum: 7.9.2021

Ukoliko tužitelj prilikom povlačenja tužbe ne može dokazati da tužbu povlači stoga što mu je tuženik udovoljio tužbenom zahtjevu, tada tužitelj mora tuženiku naknaditi nastale troškove postupka.

29
Početak tijeka zastare · Izbor dana

Datum: 6.9.2021

Po stabilizacija zdravstvenog stanja oštećenika - za istog započinje teći trogodišnji zastarni rok za naknadu nematerijalne štete. Dakle, tek kada je zdravstveno stanje oštećenika stabilizirano, tek tada isti ima saznanja o postojanju i o obimu štete, pa od tog trenutka započinje teći navedeni zasta...

30
Ograničenje slobode kretanja · Izbor dana

Datum: 3.9.2021

Strancu kojem je naređeno napuštanje Europskog gospodarskog prostora, koju mjeru nije ispunio, određena je zabrana ulaska u RH koju mjeru nije ispunio, osnovano je ograničeno kretanje izvan Prihvatilišta za strance, koja mjera je propisana zakonom.

31
Pravovremenost poziva za ročište · Izbor dana

Datum: 2.9.2021

Ukoliko stranci poziv za ročište nije uručen barem 8 dana prije održavanja ročišta, tada će odluke, donesene na tom ročištu bez prisutnosti neuredno pozvane stranke, biti opterećene bitnom povredom odredaba postupka.

32
Pravovremenost tužbe za zaštitu posjeda · Izbor dana

Datum: 1.9.2021

Rješenje kojim se pruža zaštita posjeda tužitelju će biti opterećeno bitnim povredama postupka ukoliko sud nije posebno obrazložio svoja utvrđenja u pogledu pitanja kada se dogodilo smetanje posjeda i kada je tužitelj saznao za isto, odnosno da li je pravo na zaštitu posjeda prestalo protekom roka o...

33
Međupresuda · Izbor dana

Datum: 31.8.2021

Nema uvjeta za donošenje međupresude ukoliko sud ocijeni da tužbeni zahtjev nije osnovan, nego je potrebno u takvom slučaju donijeti presudu kojom se tužbeni zahtjev odbija.

34
Mjesna nadležnost · Izbor dana

Datum: 30.8.2021

Da bi se određena ugovorna odredba o prorogaciji nadležnosti smatrala ništetnom potrebno je utvrditi da se o toj odredbi nije pojedinačno pregovaralo i da ona suprotno načelu savjesnosti i poštenja uzrokuje znatnu neravnotežu u pravima i obvezama ugovornih strana na štetu potrošača.

35
Pravo na dom · Izbor dana

Datum: 27.8.2021

Ukoliko je na nekretnini koja je predmet ovrhe ovršenik dobrovoljno zasnovao založno pravo radi osiguranja tražbine iz ugovora o kreditu zbog koje prisilne naplate tražbine se provodi ovrha, tada ovršenik nema pravo u tom ovršnom postupku isticati prigovor prava na dom.

36
Pravo služnosti · Izbor dana

Datum: 26.8.2021

Ukoliko tuženik u parničnom postupku koji se vodi povodom tužbe radi zaštite prava od uznemiravanja, dokaže da je prolazio pješice i provozio automobil preko nekretnine u vlasništvu tužitelja prilikom izvršavanja stvarne služnosti osnovane neposredno na temelju zakona dosjelošću, sud će odbiti tužit...

37
Zastara · Izbor dana

Datum: 25.8.2021

Tražbina osiguratelja iz ugovora o obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti zastarijeva za tri godine.

38
Teža povreda službene dužnosti · Izbor dana

Datum: 24.8.2021

Sud je pravilno utvrdio da krađa u službenim prostorijama od strane službene osobe predstavlja nedolično ponašanje policijskog službenika, a slijedom toga predstavlja povredu službene dužnosti. To i bez obzira na činjenicu da je krađa također i kazneno djelo koje se utvrđuje u posebnom postupku.

39
Raspored na radno mjesto · Izbor dana

Datum: 23.8.2021

Obzirom da je u reorganizaciji ukinuto radno mjesto na kojem je tužiteljica radila s visokom stručnom spremom a drugo takvo nije otvoreno, tuženik nije bio dužan tužiteljicu rasporediti na drugo radno mjesto s nižom stručnom spremom.

40
Naplaćivanje troškova unovčenja nekretnine · Izbor dana

Datum: 20.8.2021

Kada je nekretnina stečajnog dužnika unovčena za 1,00 kn, ne postoji zakonska osnova da se kupcu naloži plaćanje bilo kakvog drugog iznosa osim onoga za koji mu je nekretnina prodana.

41
Procesna prava vjerovnika u ostavini · Izbor dana

Datum: 19.8.2021

Vjerovnik ostavitelja nije stranka ostavinskog postupka i stoga isti nije ovlašten podnijeti žalbu na rješenje o nasljeđivanju iza ostavitelja, odnosno u slučaju da vjerovnik podnese takvu žalbu, ista će se odbaciti kao nedopuštena.

42
Proglašenje nenadležnosti · Izbor dana

Datum: 18.8.2021

Po upuštanju tuženika u raspravljanje o glavnoj stvari, više ne postoji zakonom predviđena mogućnost da se sud po službenoj dužnosti ili po prigovoru tuženika proglasi stvarno nenadležnim.

43
Sudska pristojba · Izbor dana

Datum: 17.8.2021

Predlagatelj uknjižbe prava vlasništva na određenoj nekretnini u zemljišnu knjigu dužan je platiti sudsku pristojbu u peterostrukom iznosu nakon isteka roka od 60 dana od dana kada su stečeni uvjeti za uknjižbu prava vlasništva na toj nekretnini u zemljišnu knjigu.

44
Ocjena vjerojatnosti uspjeha u sporu kao uvjet određivanja prethodne mjere · Izbor dana

Datum: 16.8.2021

U postupku po žalbi protiv rješenja o određivanju prethodne mjere po čl. 501.a ZPP-a , drugostupanjski sud se ne može upuštati u ocjenu merituma spora, već samo u ocjenu postojanja uvjeta za određivanje prethodne mjere. Pravo ocjene vjerojatnosti tuženikovog uspjeha u sporu, kao jednog od uvjeta za...

45
Odluka U-III/4496/2020 - Ekscesivni formalizam kod utvrđivanja ugovora o zakupu · Izbor dana

Datum: 13.8.2021

"[...] takav ugovor se u okolnostima konkretnog slučaja, kada je predmet ugovora zakup 2 m2 za zaprimanje pošte trgovačkog društva (čiji je podnositelj osnivač) ne može smatrati ugovorom o najmu ili zakupu prostora onako kako se oni uobičajeno smatraju u pravnom prometu ili kako su definirani mjerod...

46
Naknada za koncesiju - faktično korištenje · Izbor dana

Datum: 12.8.2021

U postupku je utvrđeno da je tužitelj suprotno propisima, bez odgovarajuće koncesije gospodarski koristio pomorsko dobro u lučkom području luke, te je stoga osnovano utvrđeno da je za to faktično korištenje dužan platiti naknadu, te platiti imovinsku korist koju je ostvario tim nezakonitim obavljanj...

47
Odluka Upravnog suda - UsI 1549/2020-9 · Izbor dana

Datum: 11.8.2021

"Sud je, stoga, poništio osporavano rješenje tuženika te je sam djelomice riješio upravnu stvar...  U tom pogledu, tj. u dijelu obuhvaćenom točkom II. izreke presude, predmet nije vraćen na ponovni postupak, već je o tome odlučeno sudskom presudom. Naime, iz šire ovlasti upravnog suda da u cijelosti...

48
Elaborat kao podloga za razvrgnuće suvlasništva · Izbor dana

Datum: 10.8.2021

Sud će odbiti kao neosnovan prijedlog predlagatelja za razvrgnućem suvlasničke zajednice s uspostavom etažnog vlasništva, kada se utvrdi da elaborat na kojem je utemeljen prijedlog ne odgovara stvarnom stanju nekretnine koja je u suvlasništvu stranaka.

49
Rješenje U-I/3594/2018 od 20. srpnja 2021. · Izbor dana

Datum: 9.8.2021

"Pitanje definiranja, razlikovanja, tumačenja ili vrednovanja spolnog naspram tzv. rodnom identitetu, o čemu se učestalo polemizira u javnom prostoru s različitih političkih, filozofskih, svjetonazorskih i inih polazišta, nije, međutim, predmet uređenja Zakona o državnim maticama ...  U većini zako...

50
Dugovi ostavitelja · Izbor dana

Datum: 6.8.2021

Dugovi ostavitelja ne čine ostavinsku imovinu, pa stoga sud ne utvrđuje postojanje i visinu dugova ostavitelja. Isto tako, nevaljana je izjava nasljednika kojom bi se prihvatio svog nasljednog dijela, ali ne i odgovornosti za dugove ostavitelja.

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta