Poredano po:

Broj dokumenata: 2932

1
Imenovanje sudaca Vrhovnog suda - Odluka Ustavnog suda U-III-188/1995 od 29. ožujka 1995. godine · Izbor dana

Datum: 13.5.2021

U odluci Ustavnog suda RH U-III-188/1995 od 29. ožujka 1995. utvrđeno je da je Državno sudbeno vijeće u postupku imenovanja sudaca Vrhovnog suda smanjilo broj sudaca Vrhovnog suda s 37 na 25, iako je takvu odluku mogao donijeti samo ministar pravosuđa. 

2
Jedinstvo suparničara po reivindikacijskoj tužbi · Izbor dana

Datum: 12.5.2021

Tuženici, protiv kojih je tužitelj podnio reivindikacijsku tužbu radi utvrđenja vlasništva i predaje u posjed dijela nekretnine, nisu nužni, a niti jedinstveni suparničari, što u parnici ima za posljedicu da se takav spor ne mora riješiti istovjetnom odlukom za svakog od tuženika, nego meritorna odl...

3
Zastara iznosa naknade neimovinske štete povišenih temeljem novih orijentacijskih kriterija Vrhovnog suda RH · Izbor dana

Datum: 11.5.2021

Autorica u ovom članku obrađuje pitanje zastare nakon povišenja tužbenog zahtjeva koji se odnosi na naknadu neimovinske (odnosno nematerijalne) štete odnosno tumačenja zastare kod povišenja tužbenog zahtjeva sukladno novim iznosima naknade neimovinske (i nematerijalne) štete.

4
Zabrana rada nedjeljom - Odluka Ustavnog suda U-I/3824/2003 od 28. travnja 2004. · Izbor dana

Datum: 10.5.2021

U vezi s odredbom članka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini koja postavlja načelno pravilo da nedjeljom, u dane blagdana i u neradne dane određene posebnim zakonom prodavaonice i drugi oblici trgovine na malo ne rade (stavak 3. izmijenjenog članka 26. ZT-a), Ustavni sud ističe da...

5
Primjerena kazna za recidivista · Izbor dana

Datum: 7.5.2021

Usprkos tome što je okrivljenik tijekom postupka priznao počinjenje kaznenog djela koje mu se stavljalo na teret, pa je time doprinio bržem i ekonomičnijem završetku postupka, te mu se ta okolnost uzima kao olakotna, ipak sud ne može takvom okrivljeniku koji je ujedno recidivist izreći minimalnu kaz...

6
Diskriminacija uslijed isplate otpremnine · Izbor dana

Datum: 6.5.2021

Različiti iznosi otpremnine koje pojedinim radnicima isplati poslodavac nije nužno čin diskriminacije. Naime, diskriminacija postoji samo kada se radnici različito tretiraju, prema zabranjenim osnovama, bez legitimnog cilja ili kada je riječ o neprimjerenom cilju. Stoga diskriminacije nema u slučaju...

7
Uzdržavanje djeteta · Izbor dana

Datum: 5.5.2021

Sud će po ispunjenju pretpostavki za izmjenu odluke o uzdržavanju izmijeniti iznos za koji je pojedini roditelj dužan doprinijeti uzdržavanju svoga djeteta s kojim ne živi, no prilikom donošenja takve odluke je potrebno utvrditi uobičajene troškove za dijete određene dobi, kao i troškove stanovanja ...

8
Naknada izgubljene dobiti radniku uslijed nastanka invaliditeta · Izbor dana

Datum: 4.5.2021

U slučaju kada je poslodavac odgovoran za štetni događaj uslijed kojeg je nastala invalidnost radnika kao tužitelja, tada poslodavac kao tuženik odgovara i za izgubljenu zaradu radnika uslijed izgubljene sposobnosti za rad, pa će stoga biti osnovan tužbeni zahtjev radnika kao tužitelja da se naloži ...

9
Sporazum nasljednika o raspodjeli ostavine · Izbor dana

Datum: 3.5.2021

Nasljednici su slobodni postići sporazum o raspodjeli ostavinske imovine tijekom trajanja ostavinskog postupka, no prije donošenja rješenja o nasljeđivanju taj sporazum se mora prezentirati javnom bilježniku kao povjereniku ostavinskog suda odnosno ostavinskom sudu, te ukoliko bi tek u žalbi na rješ...

10
VI. DANI HRVATSKOG INSOLVENCIJSKOG I OVRŠNOG PRAVA · Izbor dana

Datum: 30.4.2021

Lexpera d.o.o. i pravni portal IUS-INFO pozivaju Vas na VI. Savjetovanje Dani hrvatskoga insolvencijskog i ovršnog prava   koje će se održati 27. i 28. svibnja 2021., a gdje će Vam iskusni predavači i praktičari približiti novosti iz sudskih postupaka i postupaka pred Financijskom agencijom te d...

11
Dostavnica - javna isprava · Izbor dana

Datum: 30.4.2021

Dostavnica, u smislu pravne snage kojom se dokazuju činjenice se ima smatrati javnom ispravom, pa se stoga ono što je navedeno u dostavnici ima smatrati istinitim, a tako i datum uručenja rješenja o ovrsi ovršeniku, dok je ovršenik ovlašten drugim dokaznim sredstvima dokazivati kako mu dostava nije ...

12
Utvrđenje osnova sumnje · Izbor dana

Datum: 29.4.2021

Osnovana sumnja je opća pretpostavka za određivanje odnosno produljenje istražnog zatvora, pa prije nego što sud utvrdi postojanje i drugih zakonom predviđenih pretpostavki, nužno je utvrditi postojanje osnovane sumnje da je okrivljenik počinio terećeno kazneno djelo. Stoga je nužno da sud prilikom ...

13
Odgovornost za dugove ostavitelja · Izbor dana

Datum: 28.4.2021

Nasljednik koji se prihvatio nasljedstva iza ostavitelja, dakle nije izjavio da se odriče svoga nasljednog dijela, odgovara za dugove ostavitelja do vrijednosti onoga što je naslijedio, usprkos tome što je eventualno u sporazumu s drugim sunasljednicima istima prepustio imovinu koju je naslijedio, o...

14
Povrat u prijašnje stanje · Izbor dana

Datum: 27.4.2021

Povrat u prijašnje stanje je moguć zbog propuštanja ročišta ili roka za poduzimanje kakve radnje u postupku, te će sud stranci omogućiti povrat u prijašnje stanje ukoliko utvrdi da je do navedenog propuštanja došlo zbog opravdanog razloga. Upravo stoga će sud odbiti prijedlog za povrat u prijašnje s...

15
Gubitak povjerenja kao razlog za izvanredni otkaz · Izbor dana

Datum: 26.4.2021

Izvanredni otkaz ugovora o radu će biti zakonit u slučaju kada je poslodavac uručio radniku takav otkaz zbog neovlaštenog izuzimanja i uvida u poslovnu dokumentaciju tužitelja iz elektroničke pošte direktora tužitelja, premda radnik izuzetu poslovnu dokumentaciju poslodavca nije dao na uvid trećima ...

16
Naknada za uređenje voda - korisnik prostora · Izbor dana

Datum: 23.4.2021

Obveznik plaćanja komunalne naknade je i obveznik plaćanja naknade za uređenje voda, bez obzira što nije upisan kao vlasnik prostora kojeg koristi.

17
Pravo na dom · Izbor dana

Datum: 22.4.2021

Prigovor prava na poštivanje doma tuženika nije osnovan u situaciji kada osoba ne plaća nikakvu naknadu za korištenje stana niti režijske troškove koji terete predmetni stan, zbog čega vlasnik protiv iste vodi parnične postupke radi regresa onih troškova koje podmiruje kao vlasnik, pa kako pravo na ...

18
Bračni status kao razlog poslovno uvjetovanog otkaza · Izbor dana

Datum: 21.4.2021

Kao razlog poslovno uvjetovanog otkaza poslodavac ne može odrediti sklapanje braka radnika s radnikom konkurentskog trgovačkog društva, jer time zapravo zadire u temeljna ljudska prava i slobode. Tek ukoliko bi poslodavac dokazao da je njegov radnik zloupotrijebio povjerljive poslovne podatke i pren...

19
Načelo oficioznosti · Izbor dana

Datum: 20.4.2021

Sud je u postupcima zaštite prava djeteta ovlašten i dužan uz primjenu načela oficioznosti postupati tako da poduzme radnje u obiteljskim predmetima na način da se izvode i oni dokazi koji nisu predloženi tijekom postupka od strane punomoćnika stranaka ili posebnog skrbnika.

20
Argument zdravog razuma u upravnom sporu · Izbor dana

Datum: 16.4.2021

U novije vrijeme argument zdravog razuma, prvotno inauguriran od strane Ustavnog suda Republike Hrvatske, sve je prisutniji pri odlučivanju primjenjivača pravnih normi. Autor u članku donosi prikaz nekoliko primjera njegove recepcije pri obrazlaganju presuda Upravnog suda u Rijeci.

21
Porezni tretman isplate naknade štete temeljem pravomoćne sudske presude ili nagodbe · Izbor dana

Datum: 15.4.2021

Kada je pravomoćnom sudskom presudom tuženiku naloženo tužitelju platiti određeni novčani iznos zbog raskida ugovora o radu riječ je o isplati koja je u svezi s gospodarskom djelatnošću te se taj novčani primitak smatra primitkom od nesamostalnog rada, prema članku 21. stavku 1. točki 1. podtočki a....

22
Preuzimanje parnice od strane stečajnog upravitelja · Izbor dana

Datum: 14.4.2021

Stečajni upravitelj, kao zakonski zastupnik stranke u stečaju, ne može odbiti preuzimanje postupka nakon što ga sud pozove da to učini.

23
Kazneno djelo - prijetnja · Izbor dana

Datum: 13.4.2021

Prilikom utvrđenja postojanja kaznenog djela prijetnje moraju se uvažiti činjenice da svaka prijetnja mora biti konkretizirana od strane počinitelja tog kaznenog djela i da radnja ovog kaznenog djela je započeta kada počinitelj drugome uputio prijetnju, a kazneno djelo je dovršeno u trenutku kad je ...

24
Ovrha radi vraćanja radnika na rad · Izbor dana

Datum: 9.4.2021

Ovršna isprava na kojoj se temelji rješenje o ovrsi kojim je naloženo ovršeniku da ovrhovoditelja vrati na rad, ne mora sadržavati nalog točno određenom tijelu ovršenika, jer će ovrhovoditelja vratiti na rad nadležno tijelo sukladno zakonu i internim aktima ovršenika.

25
Troškovi postupka uslijed dvostruke litispendencije · Izbor dana

Datum: 8.4.2021

U slučaju nastanka dvosturke litispendencije će sud odbaciti tužbu tužitelja, te će tužitelju naložiti da plati tuženiku nastali trošak postupka, a odbit će se žalbeni navodi tužitelja na rješenje kojim mu se nalaže plaćanje troškova, temeljeni na tvrdnji da je tužitelj ustvari doveden u zabludu bud...

26
Korištenje autorskog djela · Izbor dana

Datum: 7.4.2021

Obveza plaćanja naknade nastaje na temelju zakona samom činjenicom korištenja autorskog djela od strane korisnika, ako odredbama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima ili ugovorom nije drukčije određeno.

27
Smatraju li se online konferencije, seminari i razne radionice učenjem na daljinu? · Izbor dana

Datum: 6.4.2021

Online konferencije, seminari i razne radionice smatraju se učenjem na daljinu, odnosno elektronički obavljenim uslugama u smislu čl. 26. st. 7. Zakona o PDV-u. Stoga, ako se u konkretnom slučaju elektronički obavljena usluga obavlja poreznom obvezniku sa sjedištem u inozemstvu radi se o usluzi za k...

28
Izdavanje lokacijske dozvole - obnova postupka · Izbor dana

Datum: 2.4.2021

Vlasnik susjedne nekretnine koji nije sudjelovao u postupku izdavanja lokacijske dozvole za susjedni objekt, ne može tražiti obnovu tog postupka.

29
Rješenje Ustavnog suda br. U-II/5709/2020 · Izbor dana

Datum: 1.4.2021

Ne prihvaćaju se prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom točke III. stavka 1. alineja 1. i 4. Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 ...

30
Snaha kao zakonska nasljednica · Izbor dana

Datum: 31.3.2021

Prilikom raspoređivanja naknadno pronađene imovine ostaviteljice, za koju su prethodno rješenjem o nasljeđivanju kao zakonski nasljednici bili utvrđeni bračni drug i sin, pa se u postupku koji prethodi donošenju rješenja o naknadno pronađenoj imovini utvrdi da je preminuo sin ostaviteljice, tada će ...

31
Uređenje petita kod predaje suposjeda nekretnine · Izbor dana

Datum: 30.3.2021

Tužitelj koji traži zaštitu suposjeda koji mu je oduzet od suposjednika i suvlasnika predmetne nekretnine ne može postavljati istovjetan tužbeni zahtjev kao kada samostalni posjednik traži zaštitu svoga posjeda od trećih osoba, odnosno takav tužitelj ne može uspjeti u parnici kada naspram suposjedni...

32
Stranačka sposobnost - prestanak postojanja pravne osobe · Izbor dana

Datum: 29.3.2021

Odredba članka 212. točka 4. Zakona o parničnom postupku po kojoj se postupak prekida po sili zakona odnosi se na stranku koja je kao pravna osoba postojala u vrijeme podnošenja tužbe, ali je tijekom parnice prestala postojati. Ako je tužena pravna osoba prestala postojati prije podnošenja tužbe, on...

33
Tumačenje Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike broj 2/21. · Izbor dana

Datum: 26.3.2021

Izuzetak od pravila prema kojem se godišnji odmor utvrđuje i koristi u radnim danima od ponedjeljka do petka je korištenje dana godišnjeg odmora po izboru službenika ili namještenika, sukladno članku 25. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. U slučaju kada službenik ili namješten...

34
Stranačka sposobnost · Izbor dana

Datum: 25.3.2021

Ukoliko je ovršenik umro nakon što je ovršni postupak pokrenut, tada sud nije ovlašten odbaciti prijedlog za ovrhu i obustaviti postupak zbog smrti ovršenika, već je dužan donijeti rješenje o prekidu postupka.

35
Naknada štete · Izbor dana

Datum: 24.3.2021

Za propuste u radu s pacijentima bolnica odgovara po načelu presumirane, pretpostavljene krivnje, u kojem slučaju se može osloboditi odgovornosti za naknadu štete jedino ako dokaže da nije kriva odnosno da je u danim okolnostima postupala na način koji je propisan pravilima liječničke znanosti i str...

36
Nastavak ostavinskog postupka usprkos izvanrednim pravnim lijekovima · Izbor dana

Datum: 23.3.2021

Po pravomoćnom okončanju parničnog postupka, u koji su nasljednici upućeni radi utvrđenja valjanosti oporuke ostavitelja, ostavinski sud će nastaviti prekinuti ostavinski postupak, te primjenom utvrđenja parničnog suda o valjanosti ili nevaljanosti oporuke će ostavinski sud donijeti rješenje o naslj...

37
Aktivna legitimacija u postupku uređenja međe · Izbor dana

Datum: 22.3.2021

Sudsko uređenje međe je ovlašten zahtijevati svaki od susjeda za svoju nekretninu, dakle, aktivno legitimiran pred sudom nije samo vlasnik već i posjednik susjedne nekretnine koju posjeduje na valjanom pravnom temelju, što znači da će sud priznati aktivnu legitimaciju svakom tko posjeduje određenu n...

38
Obavljanje poslova na izdvojenom mjestu rada · Izbor dana

Datum: 19.3.2021

Kod rada od kuće, neovisno o tome radi li se o stalnom, pretežitom ili povremenom obavljanju administrativnih, uredskih i sličnih poslova s malim rizicima, ne postoji obveza ispitivanja radne opreme i radnog okoliša u smislu odredbi Pravilnika o pregledu i ispitivanju radne opreme (Narodne novine, b...

39
Pravo razriješenog stečajnog upravitelja na nagradu · Izbor dana

Datum: 18.3.2021

Razriješeni stečajni upravitelj ima pravo na nagradu za rad, osim ako nije razriješen zbog nesavjesnog obavljanja svojih dužnosti.

40
Svojstvo stranke - manjinski dioničar · Izbor dana

Datum: 17.3.2021

Tužitelj kao manjinski dioničar nema pravo sudjelovati u postupku u kojem se utvrđuje nastanak obveze objave ponude za preuzimanje navedenog dioničkog društva. Isti može svoja prava štititi u postupku pokrenutom protiv određenih dioničara.

41
Uvjeti za uspostavu etažnog vlasništva · Izbor dana

Datum: 16.3.2021

Nepostojanje sporazuma stranaka o uspostavi etažnog vlasništva na nekretninama ne predstavlja zapreku da se suvlasnička zajednica stranaka na predmetnim nekretninama razvrgne uspostavom etažnog vlasništva, no ipak se neće dozvoliti uspostava etažnog vlasništva ukoliko tužitelj ima odgovarajući suvla...

42
Dosjelost nad javnim dobrom · Izbor dana

Datum: 15.3.2021

Moguće je stjecanje prava vlasništva dosjelošću nad nekretninom koja je u zemljišnim knjigama upisana kao javno dobro, stoga što okolnost da je određena nekretnina upisana u zemljišnoj knjizi kao javno dobro ne mora nužno značiti da se doista radi o takvom statusu nekretnine ako se takva nekretnina ...

43
Povrat poreza na dohodak prilikom korištenja porezne mjere otpisa poreza uslijed COVID pandemije · Izbor dana

Datum: 12.3.2021

Radnik će ostvariti pravo na povrat poreza na dohodak u iznosu koji se u godišnjem obračunu, primjenom odredbi Zakona o porezu na dohodak, utvrdi da je preplaćen, a koji je obračunat i iskazan u obrascu JOPPD, bez obzira je li isti plaćen ili otpisan tj. oslobođen od podmirenja obveze na temelju čl....

44
Urednost prijedloga za ovrhu - OIB punomoćnika · Izbor dana

Datum: 11.3.2021

Na urednost prijedloga za ovrhu ne utječe činjenica što prijedlog ne sadrži osobni identifikacijski broj punomoćnika ovrhovoditelja, jer i bez tog podatka javni bilježnik može donijeti rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave.

45
Utvrđenje sastava ostavine u parnici · Izbor dana

Datum: 10.3.2021

U parnici koju vode nasljednici radi utvrđenja opsega ostavinske imovine ostavitelja, parnični sud će utvrditi sastav ostavinske imovine iza ostavitelja kao bračnog druga primjenom zakona koji je uređivao imovinske odnose bračnih drugova u trenutku kada je stečena nekretnina za koju se nasljednici s...

46
Osiguranje na nekretnini izvanknjižnog vlasnika · Izbor dana

Datum: 9.3.2021

Za provedbu osiguranja tražbine predlagatelja osiguranja na nekretnini protivnika osiguranja nije nužno da je protivnik osiguranja upisan kao knjižni vlasnik nekretnine, nego je moguće da je protivnik osiguranja ustvari izvanknjižni vlasnik, pa će se i u tom slučaju provesti upis založnog prava radi...

47
Prestanak / gašenje služnosti · Izbor dana

Datum: 8.3.2021

Pravo služnosti prestaje ako se vlasnik poslužne stvari protivio izvršavanju služnosti, a ovlaštenik zbog toga nije u razdoblju od tri godine izvršavao služnost, no to neće biti slučaj kada je ovlaštenik služnosti doista prestao izvršavati služnost kroz navedeno razdoblje, ali je s druge strane pokr...

48
Tumačenje Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike broj 8/7 · Izbor dana

Datum: 5.3.2021

U godine neprekidnog staža mjerodavnog za izračun jubilarne nagrade uračunavaju se sve godine rada ostvarenog u javnim službama i u državnoj službi, neovisno o tome što je do preuzimanja po sili zakona odnosno sporazumnog premještaja došlo prije stupanja na snagu važećeg Kolektivnog ugovora za držav...

49
Sudski penali · Izbor dana

Datum: 4.3.2021

Podnošenje ustavne tužbe ne suspendira mogućnost nastupanja pravomoćnosti, izvršenja presude niti izricanja sudskih penala.

50
Pravovremenost prijedloga za ponavljanje postupka smetanja posjeda · Izbor dana

Datum: 3.3.2021

Sud će odbaciti kao nedopušten svaki nepravovremeni prijedlog za ponavljanje pravomoćno završenog postupka smetanja posjeda, a takav će biti svaki prijedlog za ponavljanje koji predlagatelj podnese istekom zakonskog roka od trideset dana od nastupa pravomoćnosti rješenja o smetanju posjeda. Razlozi ...

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta