Poredano po:

Broj dokumenata: 3105

1
Povlačenje tužbe kod drugostupanjskog suda · Izbor dana

Datum: 27.1.2022

Ukoliko tužitelj povuče tužbu, a predmet se nalazi kod višeg suda u povodu izjavljene žalbe, žalbeni sud će rješenjem ukinuti prvostupanjsku odluku i utvrditi da je tužba povučena. Na ovakav način viši sud može postupiti samo ukoliko do povlačenja tužbe nije riješio o osnovanosti podnesene žalbe.

2
Potvrda ovršnosti · Izbor dana

Datum: 26.1.2022

Kada odlučuje o pravilnosti izdavanja potvrde ovršnosti javnog bilježnika, sud nije ovlašten ispitivati i valjanost javnobilježničkog akta, već samo činjenice koje su odlučne za nastupanje ovršnosti o čemu je javni bilježnik stavio potvrdu.

3
Izjava o odricanju od nasljedstva · Izbor dana

Datum: 25.1.2022

U ostavinskom postupku, nakon što se zakonski nasljednik odrekne nasljedstva, više nije dopušteno raspravljati o razlozima zbog kojih je nasljednik dao izjavu o odricanju, već je isti ovlašten tu izjavu pobijati po općim pravilima o pobijanju pravnih poslova zbog mana volje u posebnom parničnom post...

4
Test razmjernosti · Izbor dana

Datum: 24.1.2022

Da bi se miješanje smatralo nužnim u demokratskom društvu njime se mora postizati legitimni cilj koji se ne može postići blažom mjerom i mora predstavljati „neodgodivu društvenu potrebu, time da se miješanje smatra nužnim ako je pravu onoga koji se poziva na zaštitu prava na dom suprostavljeno jedna...

5
Laka povreda službene dužnosti · Izbor dana

Datum: 21.1.2022

U postupku je utvrđeno da je tužitelj počinio lakšu povredu službene dužnosti jer nadređenog službenika nije izvijestio o sukobu pripadnika pravosudne policije i zatvorenika. To mora učiniti bez obzira što on o tom sukobu misli.

6
Razrješenje stalnog sudskog vještaka · Izbor dana

Datum: 20.1.2022

Za stalnog sudskog vještaka može se iznimno imenovati i osoba koja u trenutku imenovanja ima završenu srednju školsku spremu i određen broj godina rada u toj struci te ima pravo te poslove obavljati do isteka roka na koje je imenovana uvažavajući načelo legitimnog očekivanja.

7
Porez na promet nekretnina · Izbor dana

Datum: 19.1.2022

Tužiteljica ne ostvaruje uvjete za oslobođenje od plaćanja poreza na promet na kupljenu nekretninu jer njen suprug ne obavlja registriranu djelatnost u svom poslovnom prostoru već ga je iznajmio pravnoj osobi koja tamo obavlja djelatnost i za to mu plaća zakupninu.

8
Utvrđivanje prava vlasništva · Izbor dana

Datum: 18.1.2022

Na nekretnini koja je oduzeta prijašnjem vlasniku, a zatim preuređena u zdravstvenu ustanovu, Republika Hrvatska ne može steći pravo vlasništva jer se ne radi o povratu oduzete imovine, već o postupku priznanja prava vlasništva, a također se ne radi o prostoru koji se koristi za obavljanje djelatnos...

9
Porez na dohodak · Izbor dana

Datum: 17.1.2022

Tužitelj nije dokazao da su nadležna tijela u drugoj državi s kojom Republika Hrvatska ima Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, zaprimila i potvrdila njegov zahtjev za rezidentnost u toj državi, a slijedom toga niti da ostvaruje pravo na umanjenu stopu poreza.

10
Stvarna nadležnost suda · Izbor dana

Datum: 14.1.2022

Za sporove između pravnih osoba će biti nadležan trgovački sud, neovisno o činjenici iz kojeg osnova potječe tražbina, da li iz djelatnosti stranaka ili nečeg trećeg.

11
Povrat u prijašnje stanje · Izbor dana

Datum: 13.1.2022

Sud neće dopustiti povrat u prijašnje stanje u slučaju kada punomoćnik stranke propusti ročište zbog toga što su mu treće osobe uništile evidenciju ročišta, pa je stoga punomoćnik propustio ročište. Naime, ovaj razlog propuštanja ročišta sud nikako ne može uzeti kao opravdan.

12
Dopunsko rješenje o troškovima · Izbor dana

Datum: 12.1.2022

Ukoliko sud nije riješio o zahtjevu stranke za naknadom troškova postupka u rješenju o presumiranom povlačenju tužbe, tada je stranka ovlaštena u daljnjem prekluzivnom roku od 15 dana tražiti od suda donošenje dopunskog rješenja o zahtjevu za naknadom troškova. Propuštanjem navedenog roka za podnoše...

13
Oduzimanje predmeta · Izbor dana

Datum: 11.1.2022

Nema uvjeta za oduzimanje mobitela koje je osuđenik koristio prilikom počinjenja kaznenog djela, u slučaju kada ti mobiteli pripadaju trgovačkom društvu za koje je osuđenik radio i kada je evidentno da ne postoji opasnost da bi se ti mobiteli mogli ponovno upotrijebiti za počinjenje novih kaznenih d...

14
Identificiranje ovršenika · Izbor dana

Datum: 10.1.2022

Činjenica da je u ovršnoj ispravi pogrešno navedene adresa ovršenika, ali je točno naznačen OIB ovršenika i nema nikakve sumnje o identitetu ovršenika, ne može nikako biti razlog da se ne provede ovrha izravnom naplatom.

15
Zabilježba izvarednog pravnog lijeka · Izbor dana

Datum: 7.1.2022

Odbacit će se kao nepravovremen prijedlog za zabilježbu izvanrednog pravnog lijeka - revizije, ukoliko je podnesen po proteku roka od 15 dana, od kada je predlagatelj zaprimio rješenje zemljišnoknjižnog suda kojim se dopušta sporni upis.

16
Odbacivanje neuredne tužbe · Izbor dana

Datum: 5.1.2022

Tužba, koja ne sadrži definiran tužbeni zahtjev jest neuredna, pa će stoga sud pozvati tužitelja na ispravak odnosno dopunu takve tužbe. No, ukoliko ispravak odnosno dopuna tužbe također ne sadrže tužbeni zahtjev, tada će sud odbaciti takvu tužbu.

17
Prava kupca nekretnine · Izbor dana

Datum: 4.1.2022

Kupac nekretnine, koji je u trenutku sklapanja ugovora o prodaji upoznat s mogućnošću da mu tu nekretninu pravnim putem oduzme treća osoba, nema pravo poslije oduzimanja nekretnine tražiti od prodavatelja naknadu štete. Kupcu nekretnine, koja mu je oduzeta od treće osobe, preostaje samo pravo tražit...

18
Prestanak založnog prava ex lege · Izbor dana

Datum: 3.1.2022

Po sili zakona će se izbrisati upisano založno pravo ukoliko prestane pravna osoba u čiju korist je upisano, odnosno prestane postojati i stečajna masa te pravne osobe. Zemljišno knjižni sud ne može odbiti brisanje takvog založnog prava samo zato što je stranka propustila dostaviti potvrdu pravomoćn...

19
Čestitka! · Izbor dana

Datum: 31.12.2021

IUS-INFO vam želi  sretnu i uspješnu novu 2022. godinu!

20
Priznanje zastarjelog potraživanja · Izbor dana

Datum: 30.12.2021

Tuženik ne može osnovano isticati prigovor zastare kada se priznanjem zastarjelog duga odrekao tog prava.

21
Bitna povreda odredaba parničnog postupka · Izbor dana

Datum: 29.12.2021

Kada sud povodom iznesenih prigovora stranke propusti od vještaka zatražiti očitovanje na odlučne okolnosti u vezi s njegovim nalazom i mišljenjem, sud toj stranci onemogućuje raspravljanje pred sudom.

22
Trošak ročišta za objavu presude · Izbor dana

Datum: 28.12.2021

Trošak pristupa ročištu za objavu presude predstavlja trošak potreban za vođenje parničnog postupka na koji ima pravo stranka koja je ročištu pristupila i uspjela u parnici.

23
Povreda imovinskih prava autora - nadležnost u sporu s međunarodnim elementom · Izbor dana

Datum: 27.12.2021

Za odlučivanje o povredi imovinskih prava umjetnika izvođača koja je počinjena putem on-line servisa koji je dostupan u RH, nadležan je sud RH budući da RH štiti imovinska prava na koje se poziva tužitelj i jer je navodna šteta u vidu neplaćanja naknade za korištenje snimljenih izvedbi umjetnika izv...

24
Čestitka! · Izbor dana

Datum: 24.12.2021

IUS-INFO vam želi čestit i blagoslovljen Božić te sretnu i uspješnu novu 2022. godinu!

25
Pravovremenost tužbe za smetanje posjeda · Izbor dana

Datum: 23.12.2021

Sud će rješenjem odbaciti kao nepravovremenu tužbu zbog smetanja posjeda, ukoliko u dokaznom postupku utvrdi kao činjenicu da tužba nije podnesena u prekluzivnom roku od 30 dana. Navedeni prekluzivni rok započinje teći od dana saznanja za smetanje i počinitelja smetanja posjeda.

26
Nečitljivi podnesci · Izbor dana

Datum: 22.12.2021

Podnesak mora biti čitljiv, bez obzira na način na koji je sastavljen. Ukoliko stranka po pozivu suda ne dostavit sudu novi, čitljiv podnesak, tada će sud donijeti rješenje kojim utvrđuje da se smatra kako je taj podnesak povučen.

27
Obustava prava na dopust · Izbor dana

Datum: 21.12.2021

Time što je promijenila poslodavca i nastavila bez prekida raditi kod drugog poslodavca, tužiteljica nije promijenila i osnovu po kojoj joj je priznato pravo na dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, a slijedom toga i pravo na novčanu naknadu.

28
Pravo na razmjerni dio invalidske mirovine · Izbor dana

Datum: 20.12.2021

Radna sposobnost u Republici Hrvatskoj se ocjenjuje prema raspoloživoj dokumentaciji i ona ne mora biti ista kao ocjena u drugoj državi u kojoj je tužitelj radio i u kojoj je također procjenjivana njegova radna sposobnost.

29
Opomena · Izbor dana

Datum: 17.12.2021

Tužitelj nije dužan tuženika prije podnošenja prijedloga za ovrhu upozoriti na postojanje duga.

30
Posljedice ukidanja zakona · Izbor dana

Datum: 16.12.2021

Ukoliko je određeni zakon ukinut temeljem odluke Ustavnog suda, tada se isti ne primjenjuje od dana stupanja na snagu odluke Ustavnog suda.

31
Prividan ugovor · Izbor dana

Datum: 15.12.2021

Prividan ugovor smatra se pravno nepostojećim pravnim poslom.

32
Test razmjernosti · Izbor dana

Datum: 14.12.2021

Da bi prilikom provođenja testa razmjernosti dokazao da je usvajanje zahtjeva za iseljenje tuženika nužno u demokratskom društvu, tužitelj je kao jedinica lokalne samouprave dužan dokazati razloge zbog kojih traži iseljenje tuženika.

33
Dostava · Izbor dana

Datum: 13.12.2021

Kada stranka ima više punomoćnika tada se dostava pismena obavlja samo jednom od punomoćnika i time se smatra da su obaviješteni svi punomoćnici te stranke.

34
Nove činjenice u žalbi · Izbor dana

Datum: 10.12.2021

Nasljednicima neće biti dopušteno iznositi nove činjenice u žalbi protiv rješenja o nasljeđivanju, osobito kada je ostavinski postupak trajao gotovo 30 godina i neupitno je postojala mogućnost da se sve činjenice pravovremeno iznesu i utvrde tijekom ostavinskog postupka.

35
Deklaratorno rješenje - presumirano povlačenje tužbe · Izbor dana

Datum: 9.12.2021

Nema uvjeta da sud donese deklaratorno rješenje kojim utvrđuje kako se smatra da je tužba povučena ukoliko je tužitelj jasno dao do znanja sudu da želi voditi parnicu i predlaže sudu odgodu zakazanog pripremnog ročišta.

36
Ugovaranje nadležnosti · Izbor dana

Datum: 8.12.2021

Pravilo primjene najpovoljnijeg prava za radnika se ne proteže i na određivanje mjesno nadležnog suda koji bi bio za radnika najpovoljniji odnosno na koji bi radnik najlakše pristupio, nego će za radni spor biti nadležan sud koji je ugovoren između radnika i poslodavca.

37
Uvjeti za osiguranje dokaza · Izbor dana

Datum: 7.12.2021

Sud će odrediti osiguranje dokaza samo kada postoji opravdana bojazan da se kasnije navedeni dokaz neće moći izvesti ili da će njegovo kasnije izvođenje biti otežano. Dakle, osiguranje dokaza se ne može određivati tek u informativne svrhe.

38
Uputa u parnicu u povodu žalbe ovršenika · Izbor dana

Datum: 6.12.2021

Ovršni sud će uputiti ovršenika u parnicu, radi dokazivanja svojih tvrdnji i proglašenja ovrhe nedopuštenom, u slučaju kada ovršenik iznosi prigovor zastare tražbine u žalbi na rješenje o ovrsi.

39
Novčana naknada tijekom rodiljne i roditeljske brige · Izbor dana

Datum: 3.12.2021

Budući je tužiteljici nesporno 10. ožujka 2016. prestao status osigurane osobe u zdravstvenom osiguranju, a novi nije stekla u zadanom roku od 30 dana, izgubila je pravo na novčanu pomoć za roditeljsku brigu za dijete.

40
Obvezno zdravstveno osiguranje · Izbor dana

Datum: 2.12.2021

Ne može se tužitelju priznati kao ozljeda na radu ozljeda zadobivena od paleta koje su pale sa dizalice i priklještile ga jer nije postupio u skladu s datim uputama da se kod utovara i istovara tereta ne smije nalaziti između tog tereta i prepreka.

41
Dopuštenost žalbe protiv rješenja o mjesnoj nenadležnosti · Izbor dana

Datum: 1.12.2021

Rješenje kojim se prvostupanjski sud proglasio mjesno nenadležnim nije rješenje kojim se završava postupak pa protiv tog rješenja u sporu male vrijednosti nije dopuštena posebna žalba.

42
Zahtjev za naknadu troškova vještačenja · Izbor dana

Datum: 30.11.2021

Trošak vještačenja ne smatra se postavljenim samim plaćanjem i dostavom dokaza o uplati u spis, već je i u odnosu na navedeni trošak stranka dužna postaviti određeni i pravovremeni zahtjev sukladno odredbama članka 164. Zakona o parničnom postupku.

43
Ukidanje klauzule pravomoćnosti · Izbor dana

Datum: 29.11.2021

Sadržaj dostavnice, kao javne isprave koja uživa zakonom predviđenu oborivu presumpciju istinitosti, se može pobijati uz tvrdnju kako je neistinit. No, tko pobija istinitost sadržaja dostavnice je u obvezi predložiti dokaze za svoje tvrdnje.

44
Vezanost parničnog suda za osuđujuću kaznenu presudu · Izbor dana

Datum: 26.11.2021

Parnični sud je prilikom utvrđivanja činjenica vezan za pravomoćnu osuđujuću presudu kaznenog suda u pogledu postojanja kaznenog djela i kaznene odgovornosti okrivljenika, pa će upravo stoga parnični sud utvrditi kao činjenicu da je tuženik krivotvorio ugovor o kupoprodaji, kada uvidom u kaznenu pre...

45
Obavijest o cesiji · Izbor dana

Datum: 25.11.2021

Cesija tražbine koju izvrši vjerovnik će biti valjana i u slučaju kada o istoj nije bio obaviješten dužnik, a za cesiju tražbine nije potreban pristanak dužnika predmetne tražbine. No, neovisno o navedenome, dotadašnji vjerovnik tražbine je dužan uputiti obavijest dužniku o izvršenoj cesiji.

46
Odgoda ovrhe uslijed ustavne tužbe · Izbor dana

Datum: 24.11.2021

Podnošenjem ustavne tužbe protiv rješenja o ovrsi i protiv rješenja drugostupanjskog suda kojim je potvrđeno to rješenje o ovrsi - ovršenik nije ispunio zakonom predviđeni uvjet za odgodu ovrhe u smislu podnošenja pravnog lijeka. Dakle, ustavna tužba se u ovoj situaciji neće smatrati pravnim lijekom...

47
Pobijanje oporučnih raspolaganja · Izbor dana

Datum: 23.11.2021

Kada zakonski nasljednici tvrde da je ostavitelj u oporuci raspolagao cijelom nekretninom, premda nije bilo vlasnik nekretnine u cijelosti, tada će sud te zakonske nasljednike uputiti u parnicu radi dokazivanja iznesenih tvrdnji.

48
Tijela državne uprave u prekršajnom postupku · Izbor dana

Datum: 22.11.2021

Predavači će kroz praktikum analizirati posebnosti prekršajnog postupka pred prvostupanjskim tijelima državne uprave koja vode prekršajni postupak komparirajući ih s postupkom pred prekršajnim sudovima, s osvrtom na nepravilnosti u njihovom radu koje su uočene tijekom žalbenog postupka pred Visokim ...

49
Upis u zemljišnu knjigu · Izbor dana

Datum: 19.11.2021

Kada je pravomoćna presuda donesena u odnosu na osobe koje su nasljednici upisanih zemljišnoknjižnih vlasnika, tada zemljišnoknjižni sud nije ovlašten utvrđivati da li su tako označene osobe u presudi doista nasljednici upisanih zemljišnoknjižnih vlasnika.

50
Dostava podataka · Izbor dana

Datum: 17.11.2021

Sud nije ovlašten naložiti Financijskoj agenciji dostavu podataka o imovini ovršenika ukoliko ista na zahtjev ovrhovoditelja nije dostavila tražene podatke.

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta