Poredano po:

Broj dokumenata: 3499

1
Žalba protiv rješenja · Izbor dana

Datum: 21.9.2023

Protiv rješenja u zemljišnoknjižnom postupku koje je doneseno i proglašeno nakon što je zaključena rasprava za ispravak, nije dopuštena žalba.

2
Okončanje mirenja · Izbor dana

Datum: 20.9.2023

Pasivnost protivne strane na prijedlog za mirno rješenje spora se ne može smatrati pristankom na takav prijedlog, pa je stoga valjan zaključak kako su ispunjeni uvjeti za okončanje mirenja.

3
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o naknadama za dežurstva sudaca, državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika · Izbor dana

Datum: 19.9.2023

Za svaki sat aktivnog dežurstva radnim danom izvan redovitog radnog vremena povećava se iznos na 10,00 eura bruto, a u dane tjednog odmora, neradne dane i državne blagdane 12,00 eura bruto. Novčana naknada za svaki sat pasivnog dežurstva radnim danom izvan redovitog radnog vremena iznosi 3,00 eura b...

4
U kojim sporovima postoji pretprocesna dužnost pokušaja mirnog rješavanja spora? · Izbor dana

Datum: 18.9.2023

Krajem lipnja 2023. stupio je na snagu Zakon o mirnom rješavanju sporova. Jedna od glavnih novosti ZMRS-a je opća pretprocesna dužnost pokušaja mirnog rješenja spora. U nekim sporovima propuštanje ove dužnosti dovodi do upućivanja na informativni sastanak o medijaciji kojim se stranke potiču da razm...

5
Odobrenje za nabavu oružja · Izbor dana

Datum: 15.9.2023

Budući da je tužitelj osuđen zbog počinjenja kaznenog djela protiv osobne slobode (prijetnja) te za kazneno djelo protiv opće sigurnosti (opasno izvođenje građevinskih radova), to je sukladno zakonu razlog za odbijanje zahtjeva za nabavu oružja.

6
Zastupanje po srodniku po krvi u pravoj liniji · Izbor dana

Datum: 14.9.2023

Stranka može opunomoćiti srodnika po krvi u pravoj liniji da ga zastupa, uz uvjet da je ta osoba poslovno sposobna i da se ne bavi nadripisarstvom. Ona na ročištu uz stranku sudjeluje kao punomoćnik, a ne kao javnost, u suprotnom sud čini bitnu povredu odredaba parničnog postupka.

7
Dokazivanje u parničnom postupku u praksi i sporna pitanja · Izbor dana

Datum: 13.9.2023

Još samo dva dana za prijavu! Na IUS-INFO pravnom praktikumu 15. rujna 2023. proći ćemo sva sporna pitanja i analizirati najbitnije teme koje se odnose na najvažniji dio parničnog postupka - dokazivanje . Praktikum je namijenjen svima koji sudjeluju u parničnim postupcima kao što su odvjetnici, p...

8
Zaštita potrošača · Izbor dana

Datum: 12.9.2023

Isticanje cijene bona koja ne odgovara vrijednosti bona nego je veća je zavaravajuća praksa jer su prije toga cijena i vrijednost bona bile jednake pa potrošač razumno očekuje da one i dalje budu jednake.

9
Pomorsko dobro · Izbor dana

Datum: 11.9.2023

Nakon što je određena nekretnina postala pomorsko dobro na način propisan Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama donošenjem uredbe kojom je određena granica pomorskog dobra, tada na istoj nitko ne može steći pravo vlasništva niti se pozivati na načelo povjerenja u zemljišne knjige jer se radi o ...

10
Nagrada izvršitelju oporuke · Izbor dana

Datum: 8.9.2023

Nagrada izvršitelju oporuke i naknada nastalih mu troškova se isplaćuju na teret ostavine, ali ne umanjujući time vrijednost nužnog dijela pojedinih nužnih nasljednika.

11
Pasivna legitimacija osiguravatelja · Izbor dana

Datum: 7.9.2023

Za pasivnu legitimaciju tuženika, koji je društvo osiguranja, u parnici tužitelja koji je kao putnik stradao tijekom vožnje u autobusu osiguranika - nije odlučna činjenica da li je putnik kupio kartu za prijevoz.

12
Odgovornost poslodavca ovršenika · Izbor dana

Datum: 6.9.2023

Činjenica da je poslodavcu uredno dostavljeno rješenje o ovrsi sa zahtjevom da se provede ovrha na plaći radnika i da to poslodavac nije učinio - osnova je da sud naloži poslodavcu plaćanje svih propuštenih zapljena tražbina ovrhovoditelja.

13
Novčano kažnjavanje zbog opstrukcije iseljenja · Izbor dana

Datum: 5.9.2023

Sud može izreći novčanu kaznu prilikom iseljenja osobi koja namjerno svojim ponašanjem ili opetovanim prisustvom ometa ovrhu radi iseljenja s nekretnine.

14
Vlasništvo nekretnine u društvenom vlasništvu · Izbor dana

Datum: 1.9.2023

Nekretnina koja je upisana kao općenarodna imovina s pravom korištenja za korist pravnog prednika tužitelja, a čiji upis prava vlasništva u zemljišnim knjigama je odbijen jer predmetna nekretnina nije identično opisana u rješenju Hrvatskog fonda za privatizaciju, ne može tužiti Republiku Hrvatsku ra...

15
Nadležnost za izvanugovornu odgovornost za štetu · Izbor dana

Datum: 31.8.2023

Kod nastanka izvanugovorne odgovornosti za štetu nema osnove za primjenu općih uvjeta poslovanja štetnika, pa time niti ugovaranja nadležnosti suda koji bi sudio u parnici za naknadu takve štete.

16
Odsutnost s posla - novi institut hrvatskog radnog prava · Izbor dana

Datum: 30.8.2023

Jedan od novih instituta koji je izmjenama i dopunama Zakona o radu („Narodne novine“ br. 151/22.) uveden u naše radno zakonodavstvo je pravo na odsutnost s posla. Detaljnije o njemu pročitajte u našem stručnom članku.

17
Uređenje međe usprkos vidljivim međašnim znakovima · Izbor dana

Datum: 29.8.2023

Neovisno o tome što su međašni znakovi jasno vidljivi, ipak je predlagatelj ovlašten tražiti od suda uređenje međe ako je međa sporna.

18
Nepostojanje dvostruke litispendencije u ovrsi · Izbor dana

Datum: 28.8.2023

Ne postoji dvostruka litispendencija kada se provodi ovrha u dva odvojena postupka između istih stranaka i na istim nekretninama u slučaju kada se radi o naplati različitih tražbina istog ovrhovoditelja.

19
Dotrajala žbuka kao opasna stvar · Izbor dana

Datum: 25.8.2023

Pad dotrajale žbuke sa pročelja zgrade uslijed naleta vjetra je predvidiv događaj i stoga postoji odgovornost vlasnika spomenute zgrade za štetu koju oštećenik pretrpi uslijed tog događaja.

20
Analiza Zakona o mirnom rješavanju sporova: još jedna reforma zaštite povrijeđenih i ugroženih subjektivnih prava · Izbor dana

Datum: 24.8.2023

Dugotrajnost građanskih postupaka i povećan broj nagomilanih predmeta postali su najkonkretniji primjer disfunkcionalnosti sudskog sistema zaštite povrijeđenih i ugroženih subjektivnih prava. Stoga se nakon višedesetljetne marginaliziranosti problematika mirenja u posljednjih nekoliko godina aktuali...

21
Negativne razlike kod djelomične ništetnosti ugovora o kreditu · Izbor dana

Datum: 23.8.2023

Sud je prilikom izračuna visine preplate anuiteta, kod djelomično ništetnih ugovora o kreditu, dužan uzeti u obzir iznose negativne razlike nastale uslijed nižeg tečaja švicarskog franka i niže kamate.

22
Zahtjev za naknadu troškova izvansudske ovrhe · Izbor dana

Datum: 22.8.2023

Ukoliko je ovršni sud utvrdio da je postupak izvansudske ovrhe protiv ovršenika od kojeg ovrhovoditelj potražuje trošak izvansudske ovrhe u tijeku, tada je pravovremen zahtjev ovrhovoditelja za naknadu troškova izvansudske ovrhe.

23
Stupnjevita tužba · Izbor dana

Datum: 21.8.2023

Kada sud zaprimi tzv. stupnjevitu tužbu iz čl. 186.b ZPP-a dužan je rješenjem pozvati tužitelja, ukoliko to on nije učinio, da dostavi dokaz da mu tuženik ne želi dati podatke potrebne za postavljanje određenog tužbenog zahtjeva ili da u istom roku postavi određeni tužbeni zahtjev, kao i da naznači ...

24
Doprinos oštećenika vlastitoj šteti · Izbor dana

Datum: 18.8.2023

Putnica koja se prilikom kretanja u autobusu prema automatu za poništenje karata nije pridržavala za rukohvat niti za sjedalo, doprinijela je vlastitoj šteti koja joj je nastala uslijed naglog kočenja od strane vozača autobusa.

25
Odgovornost članova uprave · Izbor dana

Datum: 17.8.2023

Članovi uprave moraju voditi poslove društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovnu tajnu društva u suprotnom odgovaraju za štetu društvu, kao i vjerovnicima društva koji svoja potraživanja prema društvu nisu mogli namiriti od društva, ali samo u slučaju da član uprave g...

26
Ovrha općenito na imovini ovršenika · Izbor dana

Datum: 16.8.2023

Sud ne može na temelju ovršne isprave odrediti ovrhu općenito na imovini ovršenika, nego je potrebno u prijedlogu za ovrhu izričito odrediti predmet ovrhe.

27
Presumirano povlačenje tužbe · Izbor dana

Datum: 14.8.2023

Kada tužitelj, iako uredno pozvan, izostane s glavne rasprave, a tuženik se ne upusti u raspravljanje, tada se smatra da su obje stranke izrazile volju da ne raspravljaju pred sudom, posljedično čemu sud utvrđuje da je došlo do presumiranog povlačenja tužbe.

28
Obveza uzdržavanja maloljetne djece · Izbor dana

Datum: 11.8.2023

Obveza uzdržavanja maloljetne djece roditelja s kojima djeca ne stanuju ne može se nadomjestiti ili ispuniti plaćanjem režijskih troškova za stan u kojem žive djeca s drugim roditeljem, davanjem određenih novčanih iznosa djeci na ruke mimo obveze uzdržavanja niti kupovanjem određenih stvari za potre...

29
Smrt jednog od tuženika tijekom trajanja parnice · Izbor dana

Datum: 10.8.2023

Zbog smrti jednog od običnih tuženika sud neće određivati prekid postupka u odnosu na preostale tuženike, bez obzira što je predmet spora solidarna isplata, sve stoga što takvi tuženici nisu jedinstveni suparničari.

30
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima · Izbor dana

Datum: 9.8.2023

Autorica u članku analizira neka pitanja koja se uređuju izmjenama i dopunama Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima koje su stupile na snagu 29. srpnja 2023. godine. 

31
Redoviti otkaz ugovora o radu zbog nezadovoljavanja radnika na probnom radu · Izbor dana

Datum: 8.8.2023

Tuženik, kao poslodavac koji je donio odluku o redovitom otkazu ugovora o radu zbog nezadovoljavanja tužitelja na probnom radu, nije dužan tijekom parničnog postupka koji se vodi radi utvrđenja nedopuštenosti tog otkaza ugovora o radu dokazivati iz kojih razloga je ocijenio da tužitelj kao radnik ni...

32
Nepotpun prigovor · Izbor dana

Datum: 7.8.2023

Sud će odbaciti prigovor ovršenika na rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave u slučaju kada je ovršenik naveo da se ne slaže s visinom duga, bez daljnjeg obrazlaganja navedene tvrdnje.

33
Uz novelu Zakona o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika · Izbor dana

Datum: 4.8.2023

Autori u članku otvaraju pitanje je li država Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (koji je stupio na snagu 1. srpnja 2023.) ostvarila svoju obvezu da uskladi opći/javni interes građana na učinkovito pravosuđe i oživotvorenje načela vladavine prava, s ...

34
Sezonski poslovi · Izbor dana

Datum: 3.8.2023

Da bi došlo do pravilne primjene članka 16. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14., 127/17., 98/19. i 151/22.), odnosno da bi poslodavac s radnikom sklopio ugovor o radu za stalne sezonske poslove, mora se raditi o poslodavcima kojima se zbog sezonskog obilježja poslovanja poslovna aktivnost sman...

35
Odluka o isplati dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima u pravosudnim tijelima · Izbor dana

Datum: 2.8.2023

Državnim službenicima i namještenicima u tijelima sudbene vlasti i državnim odvjetništvima, raspoređenim na radna mjesta za koje je utvrđen koeficijent složenosti poslova do 2,30, određuje se isplata dodatka na plaću u visini od 12 %.

36
Pravna sredstva ovršenika · Izbor dana

Datum: 1.8.2023

Kada ovršenik primi obavijest da je protiv njega zatražena izravna naplata tražbine, ima pravo podnijeti propisana pravna sredstva. Ako propusti ovršenik postupiti na taj način, on svoje pravo više ne može ostvarivati posebnom parnicom tužbom za utvrđenje jer je njegov pravni interes za ostvarivanje...

37
Ništetnost određenih odredbi ugovora · Izbor dana

Datum: 31.7.2023

Činjenica da je neki ugovor prestao nije zapreka da se naknadno utvrdi njegova ništetnost ili ništetnost pojedinih njegovih odredbi.

38
Prijepisi računa · Izbor dana

Datum: 28.7.2023

Ukoliko tuženik tijekom prvostupanjskog postupka nije tvrdio da dostavljeni prijepisi računa uz tužbu ne odgovaraju originalnim računima, a u žalbi paušalno navodi da je sud mogao odluku donijeti samo na temelju originalnih isprava, tada takvim žalbenim navodom nije doveo u sumnju vjerodostojnost ra...

39
Posebna nadležnost za delikte i kvazidelikte · Izbor dana

Datum: 27.7.2023

U sporovima o izvanugovornoj odgovornosti za štetu ili odgovornosti koja je istovjetna toj odgovornosti (delikt ili kvazidelikt), osoba s domicilom u državi članici može biti tužena u drugoj državi članici pred sudom mjesta u kojem je nastala ili može nastati štetna radnja. Ovakva posebna nadležnost...

40
Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama · Izbor dana

Datum: 26.7.2023

Ovim se Zakonom uređuju pojam i pravni status pomorskog dobra, zaštita pomorskog dobra, određivanje njegovih granica, evidencija i upis pomorskog dobra u katastru i zemljišnoj knjizi, imovinskopravna pitanja, upravljanje, upotreba pomorskog dobra, koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra,...

41
Preinaka tužbe uslijed utvrđenja novih činjenica · Izbor dana

Datum: 25.7.2023

Preinaka tužbe povećanjem tužbenog zahtjeva, koja uslijedi nakon zaključenja prethodnog postupka a povodom utvrđenja novih činjenica vještačenjem, se ne može tražiti niti kao iznimka.

42
Ustavno pravo na pristup sudu · Izbor dana

Datum: 24.7.2023

Sud će odbaciti tužbu tužitelja koji se nalazi u inozemstvu ukoliko on nije imenovao punomoćnika u Republici Hrvatskoj, no ipak sud u takvoj procesnoj situaciji treba voditi računa o konkretnim okolnostima slučaja i posljedicama koje bi nastupile u slučaju odbačaja tužbe, te eventualnoj ugrozi ustav...

43
Izmakla korist · Izbor dana

Datum: 21.7.2023

Izmakla korist je određena kao sprječavanje povećanja nečije imovine, odnosno dobitak kojemu se uz redoviti tijek stvari ili uz posebne koristi nada oštećenik i bio bi ga ostvario da nije bilo štetne radnje. Za nastanak izmakle dobiti potrebno je dokazao da je primjerice oštećenik imao ugovorene pos...

44
Prijedlog za obustavu ovrhe izravnom naplatom · Izbor dana

Datum: 20.7.2023

Neosnovan je prijedlog ovršenika za obustavom ovrhe izravnom naplatom kod FINA-e, uslijed toga što ovrhovoditelj nije poduzeo niti jednu radnju u razdoblju duljem od jedne godine. Naime, nakon podnošenja zahtjeva za izravnu naplatu, ovrhovoditelj više nema nikakvog utjecaja na provedbu ovrhe, pa sto...

45
Disciplinski postupak · Izbor dana

Datum: 19.7.2023

Tužitelj je radi počinjenja kaznenog djela prijetnje utvrđen krivim za težu povredu dužnosti i ugleda odvjetništva te mu je izrečena disciplinska mjera novčane kazne.

46
Europska potvrda o nasljeđivanju · Izbor dana

Datum: 18.7.2023

Nema zapreke da se na temelju Europske potvrde o nasljeđivanju izvrši upis prava vlasništva ili suvlasništva predlagatelja na onim nekretninama na kojima je ostavitelj upisan u zemljišnoj knjizi kao vlasnik ili suvlasnik, iako te nekretnine u Europskoj potvrdi o nasljeđivanju nisu navedene na način ...

47
Ponavljanje pravomoćno završenog postupka zbog smetanja posjeda · Izbor dana

Datum: 17.7.2023

Isključivo u roku od 30 dana od pravomoćnosti rješenja o smetanju posjeda je dopušteno tražiti ponavljanje pravomoćno završenog postupka zbog smetanja posjeda.

48
Poništaj osnove za odluku o otkazu · Izbor dana

Datum: 14.7.2023

U slučaju kada se odluka o otkazu ugovora o radu temelji na rješenju nadležnog ministarstva, koje je u međuvremenu poništeno, tada je i odluka o otkazu ugovora o radu nedopuštena i nezakonita te radni odnos nije prestao.

49
Upozorenje na povrede obveza iz radnog odnosa · Izbor dana

Datum: 13.7.2023

Poslodavac ne može radniku uručiti otkaz zbog povrede radne obveze za koju mu je dao upozorenje, nego tek eventualno za daljnje povrede obveza iz radnog odnosa.

50
Petogodišnji zastarni rok · Izbor dana

Datum: 12.7.2023

Zastara će uvijek nastupiti protekom roka od 5 godina koji se računa počev od dana nastanka štete.

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta