IUS-INFO CRO
Pretplati se na IUS-INFO Isprobaj uslugu IUS-INFO Pošalji prijatelju


Glasnik IUS NEWS           Datum: 13. veljače 2014 Broj 7/2014

• Propisi
• Sudska praksa
• Članci


• IUS-INFO


•  Stečajne i likvidacijske postupke
•  Predstečajne nagodbe
•  EU sadržaji
•  Mišljenja i tumačenja
•  Izračun zateznih kamata

• Izračun plaća
• Izračun autorskog honorara
• Izračun ugovora o djelu
• Izračun poreza i prireza kod iznajmljivanja stana


• Prijava
• Odjava
  
Aktualno

Za Vas izdvajamo najvažnije pravne novosti.

• Potpredsjednik Vlade i ministar regionalnog razvoja i fondova EU Branko Grčić potvrdio je nakon neformalnog sastanka ministara oko rebalansa ovogodišnjeg Državnog proračuna kako se na dodacima na plaće javnih i državnih službenika planira uštedjeti oko 500 milijuna kuna te kazao da su svi dodaci na stolu, a konačna će se odluka znati za nekoliko dana. Više.

• Ministarstvo kulture odbacilo je prigovore da su izmjene Zakona o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnik štetne, naglašavajući kako dosadašnje upravljanje dubrovačkim zidinama, za koje je bilo zaduženo Društvo prijatelja dubrovačke starine (DPDS), nije bilo u skladu s važećim zakonskim propisima. Više.

• Aplikacijom SocSkrb koja je s početkom godine uvedena u sve centre socijalne skrbi omogućeno je stvaranje jedinstvene baze podataka svih korisnika te preko OIB-a razmjena podataka s drugim institucijama od Porezne uprave Fine, MUP-a i ostalih, kako bi se smanjilo administriranje i spriječilo protupravno korištenje prava na socijalnu pomoć. Više.

• Hrvatski sabor je u svoj dnevni red uvrstio izmjene Zakona o sustavu državne uprave kojima Vlada predlaže preustroj ureda državne uprave u županijama. Više.

• Ministarstvo kulture moći će imenovati vršitelje dužnosti intendanta, odnosno ravnatelja nacionalnih kazališta, ako se o tim imenovanjima ne uspiju dogovoriti suosnivači kazališnih kuća, predlaže Vlada izmjenama Zakona o kazalištima koji je poslala u hitnu saborsku proceduru. Više.

• Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, o čijem je nacrtu javna rasprava održana u Splitu, ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić smatra jednim od najvažnijih jer su, kako je istaknuo, pomorska dobra, šume i vode najvažniji nacionalni resursi. Više.

 
Novosti iz zakonodavstva

Zakonom o osnivanju Agencije za ugljikovodike osniva se Agencija za ugljikovodike kao pravna osoba s javnim ovlastima, koja samostalno i neovisno obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti određenih ovim Zakonom, Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika i drugim propisima koji uređuju ustrojstvo, prava, obveze i izvore sredstava Agencije. Zakon je stupio na snagu 13. veljače 2014.

Zakon o inspekcijama u gospodarstvu uređuje inspekcijske poslove, ustrojstvo, način rada, prava, obveze i ovlasti inspektora te druga pitanja važna za rad inspekcija u gospodarstvu. Zakon je stupio na snagu 6. veljače 2014.

• Svrha Zakona o održivoj uporabi pesticida je postizanje održive uporabe pesticida, smanjenje rizika i negativnih učinaka od uporabe pesticida na način koji osigurava visoku razinu zaštite zdravlja ljudi i životinja te zaštite okoliša i očuvanja biološke raznolikosti, uvođenje obvezne primjene temeljnih načela integrirane zaštite bilja za suzbijanje štetnih organizama bilja i alternativnih pristupa i tehnika kao što su nekemijske mjere zaštite bilja radi postizanja održive i konkurentne poljoprivrede. Zakon je stupio na snagu 13. veljače 2014.

• Izmijenjen je i dopunjen Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu radi usklađivanja odredbe vezane na uvjete za dodjelu potpora sukladno odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 800/2008 od 6. kolovoza 2008. godine o ocjenjivanju određenih kategorija potpora sukladnima sa zajedničkim tržištem u primjeni članaka 87. i 88. Ugovora. Izmjene i dopune stupile su na snagu na snagu 6. veljače 2014.

• Uzimajući u obzir Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o energiji, kao i uredbe o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenoga, odnosno ugroženoga kupca, izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina otklanjaju se obveze vezane uz planiranje i osiguravanje sredstava za isplatu isporučenog plina ugroženom kupcu, odnosno plaćanje plina opskrbljivaču u okviru javne usluge u slučaju kada ugroženi kupac ne plaća opskrbljivaču plina od strane tijela nadležnoga za socijalnu skrb, jer se isto sukladno važećem zakonodavnom okviru smatra suvišnim obvezom, a samo područje zakonski i administrativno previše regulirano. Izmjene i dopune stupile su na snagu na snagu 13. veljače 2014.

• Rješenjem Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usoz-223/2013-4 od 28. siječnja 2014. obustavlja se izvršenje odredbe članka 8. stavka 2. Pravilnika o nadzoru i provjeri kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora, zajedničkih revizorskih ureda i ovlaštenih revizora (NN 62/11) do donošenja presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

Uredbom o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske propisuju se način i uvjeti osnivanja prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Državni ured za upravljanje državnom imovinom. Uredba stupa na snagu 4. veljače 2014.

• Na temelju Zakona o alternativnim investicijskim fondovima donesen je Pravilnik o udjelima AIF-ova. Pravilnik stupa na snagu 15. veljače 2014.

Pravilnik o naknadama na potrošačke kredite propisuje vrste naknada koje vjerovnik zaračunava za obavljanje usluga u poslovima kreditiranja potrošača. Pravilnik stupa na snagu 14. veljače 2014.

 
Aktualno iz rubrike v središtu

Novine u oporezivanju porezom na dodanu vrijednost pristupanjem u Europsku uniju - porez na dodanu vrijednost (PDV) u Hrvatskoj se primjenjuje od 1. siječnja 1998. Dodana vrijednost je novostvorena vrijednost koju proizvođač dodaje proizvodu prije nego što ga proda kao novi proizvod. PDV je, pojednostavljeno rečeno, porez na potrošnju jer se plaća prilikom kupnje dobara i korištenja usluga u tuzemstvu, na stjecanje dobara unutar Europske unije i prilikom uvoza dobara iz država izvan područja EU.

Obvezan sadržaj računa - u svakodnevnom životu česte su situacije u kojima vjerovnici dostavljaju dužnicima račune na kojima je izričito napisano da je izdani račun vjerodostojan bez žiga i potpisa. No, postavlja se pitanje je li tome doista tako?

 
Iz EU sadržaja

• U predmetu 8/81 Becker v. Finanzamt Münster-Innenstadt Europski sud pravde naglašava da se pojedinci mogu pozivati protiv države koja propusti provesti smjernicu u nacionalnom pravu do isteka roka propisanog za provedbu smjernice ili ukoliko propusti provesti smjernicu na ispravan način, uvijek kada su odredbe direktive dovoljno precizne i bezuvjetne.

EU neće dopustiti Švicarskoj diskriminaciju hrvatskih državljana - države članice EU-a neće dopustiti diskriminaciju hrvatskih državljana u pogledu zapošljavanja u Švicarskoj nakon što je ta zemlja na referendumu odlučila uvesti godišnje kvote za radnike iz svih zemalja članica, izjavila je u utorak hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić.

 
Izbor iz sudske prakse

Stjecanje bez osnove - ako je tuženik naplatio račun prije nego je izvršio radove, a što je protivno odredbi Ugovora o poslovnoj suradnji stranaka prema kojoj je tuženik imao pravo naplatiti od tužitelja isključivo radove koji su stvarno obavljeni, tada se radi o stjecanju bez osnove bez obzira na trenutak raskida Ugovora o poslovnoj suradnji, budući tuženik nije imao nikakve pravne osnove za fakturiranje i naplatu takvog računa - Vrhovni sud Republike Hrvatske, broj odluke Revt 306/11-2 od 28. kolovoza 2012.

Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na mirno uživanje vlasništva - dugo trajanje postupka za povrat imovine dane na privremeno korištenje, nametnulo je prekomjerni pojedinačni teret i time poremetilo pravičnu ravnotežu koju je potrebno uspostaviti između prava podnositelja zahtjeva na mirno uživanje svoga vlasništva i općeg interesa - Europski sud za ljudska prava, broj odluke 22344/02 od 11. siječnja 2007.

 
Aktualni članci

Reforma sustava otpremnina - institut otpremnine najveću je promjenu doživio Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu iz 2003. godine (NN 114/03) jer je do tada ona bila vezana uz vrstu ugovora koju radnik ima, naime, pravo na otpremninu imali su samo radnici koji su s poslodavcem sklopili ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Autorica u članku daje kratki pregled sadašnje regulative te mogućih promjena i najznačajnije karakteristike posebnog fonda za otpremnine.

Uloga Jedinstvenog registra računa u provedbi ovrhe na novčanim sredstvima - Jedinstveni registar računa, propisan člankom 22. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, svakako je neophodan „alat“ za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima ovršenika, jer omogućuje Financijskoj agenciji, kao provedbenom tijelu, da odmah nakon što je osnova za plaćanje evidentirana u Očevidnik redoslijeda izvršenja osnova za plaćanje, odredi banke u kojima ovršenik ima novčanih sredstava, te da elektroničkim putem dostavi nalog za postupanje kako je osnovom za plaćanje naloženo.

 
Najava događanja

IUS-INFO Praktikum - Aktualna pitanja u provedbi ovršnog postupka - nedovoljna učinkovitost i brzina provedbe ovršnog postupka kao posljedica ponekad dvojbenih zakonskih odredbi te stvarnih ograničenja mogućnosti provedbe ovrhe pojedinim sredstvima i na pojedinim predmetima, u praksi često uzrokuju probleme svim stranama uključenima u ovršni postupak. Na pravnom praktikumu stručnjak i praktičar Damir Kontrec, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske, kroz savjete i primjere iz sudske prakse tumačit će važeće propise i pomoći u rješavanju najčešćih problema koji se javljaju tijekom provedbe ovrhe na novčanoj tražbini po računu, na plaći i drugim stalnim primanjima te na nekretninama i pokretninama, uz poseban osvrt i na nadolazeće promjene Ovršnog zakona.

Sve najave seminara i savjetovanja pogledajte na portalu IUS-INFO.

 
 

© 2009-2014 IUS SOFTWARE d.o.o. Sva prava zadržana

Odjavu za primanje glasnika IUS NEWS možete obaviti klikom ovdje(link).