IUS-INFO CRO
Pretplati se na IUS-INFO Isprobaj uslugu IUS-INFO Pošalji prijatelju


Glasnik IUS NEWS           Datum: 6. veljače 2014 Broj 6/2014

• Propisi
• Sudska praksa
• Članci


• IUS-INFO


•  Stečajne i likvidacijske postupke
•  Predstečajne nagodbe
•  EU sadržaji
•  Mišljenja i tumačenja
•  Izračun zateznih kamata

• Izračun plaća
• Izračun autorskog honorara
• Izračun ugovora o djelu
• Izračun poreza i prireza kod iznajmljivanja stana


• Prijava
• Odjava
  
Aktualno

Za Vas izdvajamo najvažnije pravne novosti.

• Nacrtom prijedloga Zakona o najmu stanova predviđeno je da se stanovi vrate vlasnicima, a da se zaštićenim najmoprimcima omogući rješavanje stambenog pitanja otkupom drugog stana uz subvenciju države i lokalne samouprave ili najmom, izvijestilo je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja. Više.

• Od početka procesa usklađivanja, do članstva Hrvatske u Europskoj uniji, Sabor je donio 683 usklađena zakona, podatak je s rasprave o Planu usklađivanja domaćeg zakonodavstva s pravnom stečevinom Unije, a po kojemu ove godine treba uskladiti još 42 zakona. Više.

• Hrvatski sabor donio je zakonski paket o mirovinskim fondovima u koji je, Vladinim amandmanima, uneseno najavljeno prebacivanje osiguranika s beneficiranim radnim stažem (vojska, policija i vatrogasci) iz drugog u prvi mirovinski stup. Više.

• Vladin prijedlog Zakona o radu uvršten je u dnevni red tekuće saborske sjednice. Više.

• Dinamičnu raspravu između zastupnika oporbenog HDZ-a te vladajućeg HNS-a i SDP-a izazvao je popodne konačni tekst izmjena Zakona o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika - HDZ-ovci su taj prijedlog ocijenili protuustavnim i štetnim, nasuprot vladajućima koji su ga branili. Više.

• Nevladine udruge GONG i Domine ocijenile su da je prijedlog Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija koji je Vlada uputila u saborsku proceduru "nedovoljno transparentan" i da ga "treba doraditi". Više.

• Tristo tisuća hrvatskih građana je u blokadi i duguje 24 milijarde kuna, upozorila je saborska oporba raspravljajući o Vladinu prijedlogu da se izmjeni Ovršni zakon, čime se želi spriječiti uočene zlouporabe, ubrzati ovršne postupke i ojačati zaštitu prava ovršenika. Više.

• Saborski zastupnici u raspravi o prijedlogu Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade isticali su važnost kvalitetnog određivanja tržišne cijene nekretnine u postupku izvlaštenja, upozoravajući kako se ne smije dopustiti pogodovanje prilikom izvlaštenja. Više.

• Hrvatski sabor raspravio je izmjene Zakona o fiskalnoj odgovornosti kojima se, zbog nemogućnosti da ga se ispuni u uvjetima petogodišnje recesije, korigira važeće fiskalno pravilo koje propisuje da se rashodovna strana proračuna godišnje mora umanjiti za jedan postotni bod BDP-a. Više.

• Saborski odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina podržao je, sa šest glasova za i dva HDZ-ova glasa protiv, prijedlog Zakona o životnom partnerstvu, a ministar uprave Arsen Bauk poručio je kako su se takvim prijedlogom pokušala pomiriti razmimoilaženja u društvu te ocijenio kako je riječ o "demokratskom kompromisu". Više.

 
Novosti iz zakonodavstva

• Ustavni sud RH, nakon provedenog postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom, ukinuo je pojedine članke Zakona o javnoj nabavi Odlukom broj: U-I-1678/2013 od 19. prosinca 2013.

• Na temelju Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske donesen je Pravilnik o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske. Pravilnik stupa na snagu 11. veljače 2014.

Pravilnikom o utvrđivanju staža osiguranja na temelju plaćenih doprinosa za mirovinsko osiguranje propisuje se način utvrđivanja plaćenih doprinosa i staža osiguranja na temelju plaćenih doprinosa za osiguranike koji su sami za sebe obveznici doprinosa i obveznici plaćanja doprinosa. Pravilnik je stupio na snagu 1. veljače 2014.

• Izmijenjen je i dopunjen Pravilnik o porezu na dobit, čime je Obrazac PD - Prijava poreza na dobit zamijenjen novim. Izmjene i dopune stupaju na snagu 8. veljače 2014.

• Na temelju Zakona o Središnjem registru osiguranika donesen je Pravilnik o povezivanju podataka o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja. Pravilnik stupa na snagu 8. veljače 2014.

Pravilnikom o geodetskom projektu propisuje se sadržaj i oblik sastavnih dijelova geodetskog projekta te način njihove izrade, pregledavanja, potvrđivanja i provedbe u katastarskom operatu. Pravilnik je stupio na snagu 1. veljače 2014.

Pravilnikom o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka propisuju se izvješća, porezne prijave, obrasci i podnesci koje trošarinski obveznici, porezni obveznici posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića te posebnog poreza na motorna vozila obvezno podnose uporabom sustava elektroničke razmjene podataka te uvjeti i način ostvarivanja elektroničkog prijenosa podataka i elektroničke komunikacije s Ministarstvom financija, Carinskom upravom. Pravilnik je stupio na snagu 30. siječnja 2014.

 
Aktualno iz rubrike v središtu

Postoji li u upravnom postupku „presuđena stvar“? - u upravnom postupku potrebno je razlikovati širi pojam pravomoćnih upravnih akata, od užeg pojma materijalno pravomoćnih upravnih akata. U potonje akte može se intervenirati samo kada zakon to posebno propisuje (u pravilu, putem izvanrednih pravnih lijekova), dok pravomoćnost ostalih upravnih akata nije zapreka za novo (redovito) odlučivanje o odnosnoj upravnoj stvari.

Zakonska i ugovorna zabrana utakmice s poslodavcem - Zakon o radu kao lex generalis radno-pravne regulative, u člancima 93.-98. regulira slučajeve zabrane radniku da obavlja/sklapa poslove iz iste djelatnosti koju obavlja i poslodavac. Kolektivni ugovori, pravilnici o radu pa i pojedinačni ugovori o radu, također mogu detaljnije i povoljnije za radnika regulirati navedeno područje, pogotovo ako je riječ o ugovornoj zabrani utakmice s poslodavcem.

 
Iz EU sadržaja

• Predmetom Yvonne van Duyn v. Home office 41/74 Europski sud nagovijestio je postojanje izravnog učinka i kod direktiva. Nastavno na taj slučaj, u predmetu Criminal proceedings against Tulio Ratti 148/78, javila se situacija u kojoj država nije u implementacijskom roku prenijela direktivu u nacionalno zakonodavstvo. Postavlja se pitanje proizvodi li tada direktiva izravni pravni učinak. Sud je u ovom slučaju obrazložio da i direktive mogu imati izravan učinak, no tek nakon proteka implementacijskog roka. Navedeni slučaj donio je sudskoj praksi i novo načelo prema kojem se nitko pa ni država ne može pozivati na vlastiti propust implementacije direktive u nacionalno zakonodavstvo, čime se nanosi šteta pojedincima. Stoga, ako je odredba direktive jasna, konkretna i bezuvjetna, nacionalni sud dužan je štititi individualna prava te se pojedinci mogu osloniti na pravo EU u ostvarivanju tih svojih prava, a država se ne može pozivati na vlastiti propust da ispuni obaveze koje direktiva propisuje (načelo Estoppel).

Usvojena nova europska direktiva o hipotekarnim kreditima - ministri financija EU-a usvojili su ovaj tjedan novu europsku direktivu o hipotekarnim kreditima, kojom se žele spriječiti nove krize izazvane pucanjem balona na tržištima nekretnina.

 
Izbor iz sudske prakse

Davanje stana na korištenje - aneks sporazuma o naknadi za ekspropriranu imovinu kojim je ugovorena dodjela stana sa stanarskim pravom, nije upravni akt - Visoki upravni sud Republike Hrvatske, broj odluke Us-10622/2010-5 od 29. studenoga 2012.

Zakon o trgovini - radnja prekršaja kod čl. 70. st. 1. podstav 10. i st. 2. Zakona o trgovini - za prekršaj iz čl. 70. st. 1. podstav 10. i st. 2. Zakona o trgovini važno je utvrditi vrijeme i mjesto kada su okrivljenici stavili u prodaju proizvode koji stvaraju zabludu glede godine proizvodnje i kvalifikacije razreda proizvoda, a ne kada i gdje su takvi proizvodi zatečeni u prodaji kod neke druge pravne osobe - Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, broj odluke Gž-6357/10 od 31. listopada 2013.

 
Aktualni članci

Povezivanje knjige položenih ugovora i zemljišne knjige – pri upisu posebnih dijelova nekretnine pojavljuje se niz problema koji unatoč brojnim izmjenama i dopunama zakonskih i podzakonskih akata još uvijek nisu riješeni na zadovoljavajući način.

Promjene kod obavljanja obrtničke djelatnosti prema odredbama novog Zakona o obrtu - u radu se obrađuje problematika koja se odnosi na nastale promjene pri obavljanju registrirane poduzetničke djelatnosti - obrta od strane fizičkih i pravnih osoba u Republici Hrvatskoj, sukladno odredbama novog Zakona o obrtu. Kao najznačajnije promjene navode se ograničenje odgovornosti obrtnika kod ovrhe, pomaganje u obrtu, prijenos obrta kod odlaska obrtnika u mirovinu, visina obveznog komorskog doprinosa, prelazak pomoćničkih ispita u nadležnost Agencije za strukovno obrazovanje.

 
Aktualni podaci

Donosimo prikaz zakona koji su stupili na snagu tijekom proteklog mjeseca.

Naziv zakona

Napomena

Datum stupanja na snagu

Zakon o Zakladi "Hrvatska kuća - Croatia House"

novi zakon

1.1.2014.

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći

novi zakon

1.1.2014.

Zakon o prostornom uređenju

novi zakon

1.1.2014.

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu

novi zakon

1.1.2014.

Zakon o gradnji

novi zakon

1.1.2014.

Zakon o građevinskoj inspekciji

novi zakon

1.1.2014.

Zakon o socijalnoj skrbi

novi zakon

1.1.2014.

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

novi zakon

1.1.2014.

Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima

novi zakon

1.1.2014.

Zakon o mirovinskom osiguranju

novi zakon

1.1.2014.

Zakon o kreditnim institucijama

novi zakon

1.1.2014.

Zakon o Vijeću za financijsku stabilnost

novi zakon

1.1.2014.

Zakon o Središnjem registru osiguranika

novi zakon

1.1.2014.

Zakon o brdsko-planinskim područjima

izmjena

1.1.2014.

Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine

izmjena

1.1.2014.

Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara

izmjena

1.1.2014.

Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije

izmjena

1.1.2014.

Zakon o područjima posebne državne skrbi

izmjene

1.1.2014.

Zakon o boravišnoj pristojbi

izmjene

1.1.2014.

Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje

dopuna

1.1.2014.

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

izmjena i dopuna

1.1.2014.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

izmjena i dopuna

1.1.2014.

Zakon o cestama

izmjena i dopuna

1.1.2014.

Zakon o željeznici

izmjena i dopuna

1.1.2014.

Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju

izmjena i dopune

1.1.2014.

Prekršajni zakon

izmjene i dopune

1.1.2014.

Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

izmjene i dopune

1.1.2014.

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

izmjene i dopune

1.1.2014.

Zakon o sudskim pristojbama

izmjene i dopune

1.1.2014.

Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

izmjene i dopune

1.1.2014.

Zakon o tržištu kapitala

izmjene i dopune

1.1.2014.

Zakon o potrošačkom kreditiranju

izmjene i dopune

1.1.2014.

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

izmjene i dopune

1.1.2014.

 
Najava događanja

IUS-INFO Praktikum u SPLITU- Osobitosti pokretanja i provedbe predstečajne nagodbe i stečajnog postupka - pitanja vezana uz predstečajnu nagodbu i stečajni postupak u vrijeme gospodarske krize od iznimne su važnosti kako za gospodarstvenike koji se nalaze u poslovnim teškoćama tako i za njihove vjerovnike, ali i poslovne partnere. Stoga će iskusna predavačica i praktičar u području stečajnog prava dr. sc. Jelena Čuveljak, sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu, uz tumačenje važećih propisa iz područja predstečajne nagodbe i stečajnog postupka poseban naglasak staviti i na probleme iz sudske prakse koji se javljaju u njihovoj primjeni.

IUS-INFO Praktikum - Aktualna pitanja u provedbi ovršnog postupka - nedovoljna učinkovitost i brzina provedbe ovršnog postupka kao posljedica ponekad dvojbenih zakonskih odredbi te stvarnih ograničenja mogućnosti provedbe ovrhe pojedinim sredstvima i na pojedinim predmetima, u praksi često uzrokuju probleme svim stranama uključenima u ovršni postupak.

Na pravnom praktikumu stručnjak i praktičar Damir Kontrec, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske, kroz savjete i primjere iz sudske prakse tumačit će važeće propise i pomoći u rješavanju najčešćih problema koji se javljaju tijekom provedbe ovrhe na novčanoj tražbini po računu, na plaći i drugim stalnim primanjima te na nekretninama i pokretninama, uz poseban osvrt i na nadolazeće promjene Ovršnog zakona.

Sve najave seminara i savjetovanja pogledajte na portalu IUS-INFO.

 
 

© 2009-2014 IUS SOFTWARE d.o.o. Sva prava zadržana

Odjavu za primanje glasnika IUS NEWS možete obaviti klikom ovdje(link).