IUS-INFO CRO
Pretplati se na IUS-INFO Isprobaj uslugu IUS-INFO Pošalji prijatelju


Glasnik IUS NEWS           Datum: 10. travnja 2014 Broj 15/2014

• Propisi
• Sudska praksa
• Članci


• IUS-INFO


•  Stečajne i likvidacijske postupke
•  Predstečajne nagodbe
•  EU sadržaji
•  Mišljenja i tumačenja
•  Izračun zateznih kamata

• Izračun plaća
• Izračun autorskog honorara
• Izračun ugovora o djelu
• Izračun poreza i prireza kod iznajmljivanja stana


• Prijava
• Odjava


  
Aktualno

Za Vas izdvajamo najvažnije pravne novosti.

• Odbor za Ustav predložio je Saboru da od Vlade zatraži provjeru broja i vjerodostojnosti potpisa prikupljenih u sklopu građanske inicijative za raspisivanje referenduma, na kojem bi se odlučilo o oštrijim uvjetima za ostvarivanje prava na ravnopravnu službenu uporabu jezika nacionalnih manjina. Više.

• Ministar pravosuđa Orsat Miljenić poručio je kako njegovo ministarstvo neće dopustiti da se Kazneni zakon (KZ) koristi kako bi se ograničila uloga medija, te najavio analizu kojom će se utvrditi proizvodi li novi KZ štetne učinke u ovom i drugim segmentima života. Više.

• Matica hrvatskih sindikata predala je Ustavnom sudu prijedlog za ocjenu ustavnosti Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža u javnim i državnim službama, jer smatra da Vlada tim zakonom derogira kolektivne ugovore i krši nacionalne i međunarodne propise. Više.

• Hrvatski sabor donio je Zakon o državnim potporama kojim bi se trebao pojednostaviti sustav i kvalitetnije pružati stručna pomoć davateljima državnih potpora. Više.

• Prva sjednica Stručnog povjerenstva predsjednika Republike Ive Josipovića za ustavna pitanja održana je u njegovu Uredu, a to bi povjerenstvo trebalo pripremiti projekt novog Ustava koji će Josipović ponuditi Saboru na raspravu i na moguće usvajanje. Više.

• Ministar zdravlja Rajko Ostojić poručio je da će tijekom ovoga mjeseca pokrenuti proceduru izmjena Zakona o zdravstvenoj zaštiti, što sindikati postavljaju kao uvjet za izmjene Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i ostvarenje zakonskih pretpostavki za vraćanje 24-satnih dežurstava u bolnice. Više.

• Vlada je prihvatila prijedlog Zakona o državnoj informacijskoj infrastrukturi kojim, po riječima ministra uprave Arsena Bauka, stvara uvjete za uspostavu državne uprave bez papira. Više.

 
Novosti iz zakonodavstva

• Na temelju Zakona o zaštiti okoliša donesena je Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari. Uredba stupa na snagu 15. travnja 2014.

Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja određuje se unutarnje ustrojstvo Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, nazivi upravnih organizacija i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva, njihov djelokrug i način upravljanja, okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva, te uređuju i druga pitanja od osobitog značaja za rad Ministarstva. Uredba stupa na snagu 15. travnja 2014.

Pravilnikom o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom propisuju se vrsta, visina, uvjeti i način ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom koje osigurava i isplaćuje Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2015.

Pravilnik o obrascima zahtjeva dozvola za robu s dvojnom namjenom propisuje oblik i sadržaj obrasca zahtjeva za izdavanje izvozne dozvole i dozvole za prijenos robe s dvojnom namjenom, dozvole za pružanje brokerskih usluga, dozvole za pružanje tehničke pomoći, popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev, uvjete za izdavanje globalne dozvole te obrazac zahtjeva za izdavanje potvrde za korištenje Opće izvozne dozvole Europske unije. Pravilnik stupa na snagu 15. travnja 2014.

• Na temelju Zakona o mirovinskom osiguranju donesen je Pravilnik o postupku i načinu kontrole podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja. Pravilnik stupa na snagu 10. travnja 2014.

Kolektivnim ugovorom za djelatnost socijalne skrbi utvrđuju se prava i obveze iz rada i po osnovi rada radnika u ustanovama socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj na koje se primjenjuje Zakon o plaćama u javnim službama. Kolektivni ugovor je stupio na snagu 1. travnja 2014.

• Na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom donesen je Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom. Pravilnik je stupio na snagu 3. travnja 2014.

 
Aktualno iz rubrike v središtu

Pravo na otpremninu - pravo radnika na otpremninu ovisi o razlogu prestanka ugovora o radu (neskrivljeno ponašanje radnika), ali isto tako ovisi i o trajanju ugovora o radu (najmanje dvije godine). U nastavku donosimo više o još nekim pitanjima koja se javljaju u praksi u vezi primjene ovog prava.

Izvršni i neizvršni direktori u dioničkom društvu - kod nas se ponekad u praksi izvršnim direktorima pogrešno nazivaju rukovodeće osobe u dioničkom društvu koje nisu članovi uprave, a nekad se tako nazivaju čak i neki članovi uprave. Pojam izvršnih i neizvršnih direktora veže se isključivo za monistički ustroj organa dioničkog društva, dok je uprava organ dioničkog društva s dualističkim ustrojem koji se sastoji od jedne ili više osoba koje se nazivaju direktori.

 
Iz EU sadržaja

• Doktrina odgovornosti država za štetu počinjenu pojedincima povredom prava tadašnje Zajednice, odnosno neizvršavanjem obveza utemeljenih u pravu EU, počela se razvijati 1991. godine presudom u spojenim predmetima C-6/90,C-9/90 Francovich i Bonifaci. Za naknadu štete pojedincu odgovorna je država kao takva, bez obzira na to jesu li obvezu prekršile zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti. Jednako tako, odgovorne prema pojedincu nisu nužno centralne vlasti, već to mogu biti niže razine vlasti, bez obzira na to radi li se o federalnim ili unitarnim državama, a odgovorna mogu biti ne samo tijela državne uprave, već i druga tijela s javnim ovlastima.

Događanja u Europskoj uniji - Europska komisija će ovaj tjedan objaviti smjernice za definiranje kriterija o državnim potporama za energetske i ekološke projekte te prijedlog europske platforme za sprečavanje neprijavljenog rada kroz tješnju suradnju nadležnih tijela u državama članicama.

 
Izbor iz sudske prakse

Zastara potraživanja naknade prouzrokovane štete - zastarni rok za naknadu štete koju tužiteljica trpi umanjenjem vrijednosti njezinih preostalih nekretnina, a koje nisu obuhvaćene izvlaštenjem, počinje teći od kada je tužiteljica saznala za konkretnu štetu u vidu umanjenja tržišne vrijednosti nekretnine, a koji datum se ne mora podudarati s datumom pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju niti s datumom izdavanja uporabne dozvole za prometnicu uslijed čije izgradnje je tužiteljici nastala šteta - Vrhovni sud Republike Hrvatske, broj odluke Rev 1841/11-2 od 23. srpnja 2013.

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji - teret dokazivanja - s pravom žaliteljica ukazuje kako je prvostupanjski sud njezino korištenje procesnog prava da se ne očituje o djelu koje joj se stavlja na teret pogrešno cijenio kao neuvjerljivu obranu, jer pravni teret dokazivanja ne leži na okrivljeniku, koji nije dužan iznositi obranu ni odgovarati na pitanja, pa prema tome nije dužan ni dokazivati, nego na tužitelju i posredno na sudu - Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, broj odluke Jž - 2724/12 od 27. studenoga 2013.

 
Aktualni članci

Neka promišljanja o nadolazećem zakonu o osobnom/potrošačkom stečaju - implementacija osobnog stečaja bila bi najoptimalnije rješenje za zaštitu pravnog položaja vjerovnika i dužnika. Autor u članku analizira različita iskustva i uređenja ovog instituta te ukazuje na najvažnija pitanja o kojima će zakonodavac pri njegovoj implementaciji trebati voditi računa.

Novosti u vezi s izborom članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske - nakon što su 14. travnja 2013. birači po prvi puta imali priliku izabrati članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske, ususret predstojećim izborima valjalo bi razmotriti nekoliko značajnih novosti u vezi s izborom članova u jedinu instituciju Europske unije koju birači neposredno biraju, imajući pritom posebno u vidu nedavne izmjene i dopune Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske.

 
Najava događanja

IUS-INFO Praktikum - Službenički odnosi u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te druge pravne osobe lokalnoga javnog sektora (prije svega lokalne ustanove) u svojoj praksi susreću se s nizom dilema na području službeničkih (radnih) odnosa. Dvojbe su naročito prisutne u manjim jedinicama, koje nemaju mogućnosti ustrojiti specijalizirano obavljanje spomenutih poslova, ali broj upita vezanih uz ovo pravno područje pokazuje da se i veće jedinice suočavaju s nizom prijepornih pitanja. Odabrane teme s ovog područja izložit će te na Vaša pitanja odgovarati dr. sc. Alen Rajko, sudac i predsjednik Upravnog suda u Rijeci, a ranije pročelnik u lokalnoj samoupravi specijaliziran za službeničke odnose.

Sve najave seminara i savjetovanja pogledajte na portalu IUS-INFO.

 
 

© 2009-2014 IUS SOFTWARE d.o.o. Sva prava zadržana

Odjavu za primanje glasnika IUS NEWS možete obaviti klikom ovdje(link).