IUS-INFO CRO
Pretplati se na IUS-INFO Isprobaj uslugu IUS-INFO Pošalji prijatelju


Glasnik IUS NEWS           Datum: 3. travnja 2014 Broj 14/2014

• Propisi
• Sudska praksa
• Članci


• IUS-INFO


•  Stečajne i likvidacijske postupke
•  Predstečajne nagodbe
•  EU sadržaji
•  Mišljenja i tumačenja
•  Izračun zateznih kamata

• Izračun plaća
• Izračun autorskog honorara
• Izračun ugovora o djelu
• Izračun poreza i prireza kod iznajmljivanja stana


• Prijava
• Odjava


  
Aktualno

Za Vas izdvajamo najvažnije pravne novosti.

• Sindikat državnih službenika i namještenika Hrvatske uputio je Ustavnom sudu prijedlog za ocjenu suglasnosti Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža, kojim su državnim službenicima ukinute naknade od 4, 8 i 10 posto. Više.

• Hrvatski sabor nastavlja sjednicu raspravom o izmjenama Zakona o predmetima opće uporabe koje se predlažu kako bi se izbjegle pravne praznine nastale nakon ukidanja Državnog inspektorata 1. siječnja ove godine. Više.

• Nakon runde pregovora socijalnih partnera o prijedlogu Zakona o radu (ZOR) predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mladen Novosel ocijenio je da su "značajno približena stajališta" oko najspornijih točaka, a s obzirom da je ostao dobar dio zakona koji još nisu uspjeli raspraviti, pregovori će se nastaviti u ponedjeljak. Više.

• Predsjednik saborskog Odbora za Ustav Peđa Grbin (SDP) najavio je da će Odbor raspravljati o referendumskoj inicijativi o dvojezičnosti, a očekuje da će Sabor od Ustavnog suda zatražiti ocjenu ustavnosti predloženoga referendumskog pitanja. Više.

• Pred Međunarodnim sudom pravde (ICJ) u Den Haagu završena je u utorak jednomjesečna usmena rasprava u postupku u kojem se Hrvatska i Srbija međusobno optužuju za genocid u ratu u Hrvatskoj od 1991. do 1995. i u kojoj je Hrvatska pozvala sud da utvrdi da je nad Hrvatima tijekom Domovinskog rata počinjen genocid a Srbija da je nad srpskim stanovništvom tijekom Oluje počinjen genocid. Više.

• Trebalo bi promijeniti visinu kazni za političku korupciju i teška djela korupcije, ocijenili su saborski zastupnici, očitujući se o Izvješću o radu Probacijske službe u 2012. godini. Više.

• Saborske zastupnike zasmetalo je što se u hrvatskim zakonima koriste tuđice čije je značenje nepoznanica velikom broju građana i na to su upozorili raspravljajući o prijedlogu Zakona o factoringu. Više.

 
Novosti iz zakonodavstva

• Novim Zakonom o zaštiti potrošača uređuje se zaštita osnovnih prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga, kao i pri drugim oblicima stjecanja proizvoda i usluga na tržištu. Zakon stupa na snagu 8. travnja 2014.

Zakon o savjetima mladih uređuje osnivanje savjeta mladih, njihov djelokrug, postupak izbora članova i zamjenika članova savjeta mladih, te druga pitanja od značaja za rad savjeta mladih. Zakon stupa na snagu 8. travnja 2014.

Zakonom o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža uskraćuje se pravo na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža, koje je kolektivnim ugovorima ugovoreno u visini od 4, 8 i 10 posto za zaposlene u državnim službama kao uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta te za zaposlene u javnim službama kao uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta ili kao uvećanje osnovice za izračun plaće ili kao uvećanje plaće izračunate kao umnožak osnovne plaće i dodataka s osnova uvjeta rada. Zakon je stupio na snagu 1. travnja 2014.

Zakonom o provedbi Uredbe (EU) br. 649/2012 o izvozu i uvozu opasnih kemikalija utvrđuje se nadležno tijelo i zadaće nadležnoga tijela za provedbu Uredbe (EU) br. 649/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija (preinačena). Zakon je stupio na snagu 1. travnja 2014.

• Izmijenjen je Zakon o igrama na sreću, dok je novi Nacrt prijedloga Zakona o igrama na sreću, zabavnim i nagradnim igrama trenutno u proceduri javne rasprave. Izmjene su stupile na snagu 1. travnja 2014.

• Izmjenama i dopunom Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture uređuje se pitanje definiranja pojma proširenja postojećih poduzetničkih zona i pitanje preduvjeta (kriterija) koje poduzetničke zone trebaju ispuniti u cilju raspolaganja zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za izgradnju/proširenje poduzetničke zone. Izmjene i dopuna stupile su na snagu 1. travnja 2014.

• U Zakonu o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom dopunjuju se i prekršajne odredbe vezano uz sankcioniranje neprijavljivanja djelatnosti s materijalima i predmetima u dodiru s hranom na propisanom obrascu Ministarstvu zdravlja. Izmjene i dopuna stupaju na snagu 8. travnja 2014.

• Razlog za izmjene i dopunu Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja temelji se na obvezi usklađivanja odredbi Zakona s preuzetom pravnom stečevinom Europske unije u području međunarodnih mjera ograničavanja. Izmjene i dopuna stupaju na snagu 8. travnja 2014.

• Izmjenama i dopunom Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju uređuju se mjere potpore ruralnom razvoju u 2014. godini. Izmjene i dopuna stupile su na snagu 1. travnja 2014.

Zakon o doprinosima izmijenjen je i dopunjen, među ostalim, radi usklađivanja s odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju i odredbama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

• Uredbom je izmijenjena Tarifa upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama. Izmjene stupaju na snagu 5. travnja 2014.

• Izmijenjeni su i dopunjeni Državni proračun Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu i Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu. Izmjene i dopune stupile su na snagu 28. ožujka 2014.

 
Aktualno iz rubrike v središtu

Oblik ugovora i uknjižba vlasništva na nekretninama u korist maloljetne osobe - da bi ugovor kojim maloljetna osoba kupuje nekretninu po obliku predstavljao ispravu podobnu za upis uknjižbe prava vlasništva, ne mora biti sačinjen u formi javnobilježničkog akta, jer nije riječ o pravnom poslu raspolaganja (otuđenje, opterećenje) postojećom imovinom maloljetne osobe, već o poslu kojim će maloljetna osoba tek steći imovinu - nekretninu koja je predmet kupnje.

Provedba ovrhe na novčanim sredstvima - s obzirom da u Republici Hrvatskoj trenutno veliki broj građana ima blokirane transakcijske račune, ovim člankom ukratko ćemo se osvrnuti na neke nelogičnosti uočene u propisima kojima se uređuje provedba ovrhe na novčanim sredstvima ovršenika – fizičkih osoba.

 
Iz EU sadržaja

• I slučaj C-105/03 Maria Pupino relevantan je za ukazivanje na posredan učinak prava EU (tadašnje Europske zajednice). Naime, Europski sud pravde utvrdio je da okvirne odluke koje donosi Vijeće temeljem čl. 34. Ugovora o Europskoj uniji imaju posredan učinak u nacionalnom pravu, što znači da bi nacionalni sudovi trebali interpretirati domaće pravo u svjetlu okvirnih odluka.

Promjene ugovora na dnevnom redu nakon europskih izbora - njemački ministar financija Wolfgang Schaeuble rekao je da će pregovori o promjeni europskih ugovora, kako bi se konsolidirala nova arhitektura eurozone, početi nakon izbora za Europski parlament u svibnju.

 
Izbor iz sudske prakse

Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – iskorištenost domaćih pravnih sredstava, pravo na suđenje u razumnom roku - inzistiranje na ponovnom obraćanju Ustavnom sudu prelazi obveze koje prema članku 35. stavak 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ima podnositelj glede iscrpljivanja domaćih pravnih sredstava. Razdoblje dulje od sedam godina u kojem nije donijeta konačna presuda, predstavlja povredu prava na suđenje u razumnom roku, bez obzira na broj održanih ročišta i poduzete procesne radnje - Europski sud za ljudska prava, broj odluke 5208/03 od 10. studenoga 2005.

Naknada za oduzetu imovinu - nema osnova za povrat imovine ako je ona otuđena voljom prijašnjeg vlasnika kupoprodajnim ugovorom - Visoki upravni sud Republike Hrvatske, broj odluke Us-10616/2010-8 od 4. siječnja 2013.

 
Aktualni članci

Europski platni nalog - od 1. srpnja 2013. na snazi su posebna pravila o izdavanju europskog platnog naloga, za čije je izdavanje u Republici Hrvatskoj isključivo nadležan Trgovački sud u Zagrebu. Pored toga, svi vjerovnici iz Republike Hrvatske mogu neposredno unutar Europske unije (osim u Danskoj) tražiti izdavanje europskog platnog naloga protiv svojih dužnika, stoga autorica u ovom članku obrađuje proceduru izdavanja tog platnog naloga te skreće pozornost na praktične Internet stranice koje olakšavaju korištenje ovog instituta.

Upis građevina u zemljišnu knjigu prema prijelaznim i završnim odredbama Zakona o gradnji - Zakon o gradnji (NN 153/13), u odnosu na građevine koje će biti predmet upisa povodom akata izdanih po tom zakonu, sudovima donosi olakšanje. U ovom slučaju sudovi će biti samo „evidentičari“ promjene koja je provedena u katastru. Na žalost, ZoG nije tako precizan u odnosu na upis građevina za koje je postupak upisa započeo po prijašnjem propisu kao niti u odnosu na upis tzv.“pozitivne“ zabilježbe za građevine koje su već upisane u zemljišnoj knjizi. Autorica u članku iznosi neka stajališta, kao moguću orijentaciju jedinstvenoj praksi.

 
Aktualni podaci

Donosimo prikaz zakona koji su stupili na snagu tijekom proteklog mjeseca.

Naziv zakona

Napomena

Datum stupanja na snagu

Zakon o elektroničkoj trgovini

izmjena

6.3.2014.

Zakon o elektroničkom potpisu

izmjena

6.3.2014.

Zakon o građevnim proizvodima

izmjene

6.3.2014.

Zakon o boravišnoj pristojbi

izmjene

6.3.2014.

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

izmjene i dopuna

6.3.2014.

Zakon o trgovini

izmjene i dopune

6.3.2014.

Zakon o pružanju usluga u turizmu

izmjene i dopune

6.3.2014.

Zakon o carinskoj službi

izmjene i dopune

6.3.2014.

Državni proračun Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu

izmjene i dopune

28.3.2014.

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu

izmjene i dopune

28.3.2014.

 
Najava događanja

IUS-INFO Praktikum - Službenički odnosi u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te druge pravne osobe lokalnoga javnog sektora (prije svega lokalne ustanove) u svojoj praksi susreću se s nizom dilema na području službeničkih (radnih) odnosa. Dvojbe su naročito prisutne u manjim jedinicama, koje nemaju mogućnosti ustrojiti specijalizirano obavljanje spomenutih poslova, ali broj upita vezanih uz ovo pravno područje pokazuje da se i veće jedinice suočavaju s nizom prijepornih pitanja. Odabrane teme s ovog područja izložit će te na Vaša pitanja odgovarati dr. sc. Alen Rajko, sudac i predsjednik Upravnog suda u Rijeci, a ranije pročelnik u lokalnoj samoupravi specijaliziran za službeničke odnose.

Sve najave seminara i savjetovanja pogledajte na portalu IUS-INFO.

 
 

© 2009-2014 IUS SOFTWARE d.o.o. Sva prava zadržana

Odjavu za primanje glasnika IUS NEWS možete obaviti klikom ovdje(link).