IUS-INFO CRO
Pretplati se na IUS-INFO Isprobaj uslugu IUS-INFO Pošalji prijatelju


Glasnik IUS NEWS           Datum: 6. ožujka 2014 Broj 10/2014

• Propisi
• Sudska praksa
• Članci


• IUS-INFO


•  Stečajne i likvidacijske postupke
•  Predstečajne nagodbe
•  EU sadržaji
•  Mišljenja i tumačenja
•  Izračun zateznih kamata

• Izračun plaća
• Izračun autorskog honorara
• Izračun ugovora o djelu
• Izračun poreza i prireza kod iznajmljivanja stana


• Prijava
• Odjava
  
Aktualno

Za Vas izdvajamo najvažnije pravne novosti.

• Vlada je sa sjednice Saboru uputila prijedlog rebalansa Državnog proračuna za 2014. kojim se prihodi državnog proračuna povećavaju za 3,98 milijardi kuna, na 117,1 milijardu kuna, dok se rashodi povećavaju za oko 100 milijuna kuna, na 130,7 milijardi kuna. Više.

• Hrvatski bi sabor u nastavku zasjedanja trebao razmotriti prijedlog Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. Više.

• Svi saborski klubovi pozdravili su povećanje razine zaštite osoba s duševnim smetnjama, no dio se u raspravi upitao koliko je u stvarnosti primjenjiv zakon koji tu razinu treba zajamčiti. Više.

• Prijedlog zakona o životnom partnerstvu većinom zastupničkih glasova poslan je u drugo saborsko čitanje. Više.

• Ministarstvo socijalne politike i mladih uputilo je u javnu raspravu novi Zakon o privremenom uzdržavanju koji bi neodgovorne roditelje trebao spriječiti da ne plaćaju alimentaciju. Više.

• Zajednica povratnika Hrvatske oštro se protivi najavljenom ukidanju područja od posebne državne skrbi koja bi trebala nastupiti skorim izglasavanjem Zakona o regionalnom razvoju. Više.

• Vlada je na sjednici prihvatila prijedlog Zakona o zaštiti potrošača kojim se uređuju posebni oblici prodaje, odnosno prodaje proizvoda i usluga po cijenama nižim od onih u redovnoj prodaji. Više.

• Smanjenjem broja članova biračkih odbora za izbore za Europski parlament, temeljem izmjena Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske koje je Vlada uputila u saborsku proceduru, uštedjet će se 13,2 milijuna kuna pri svakoj provedbi izbora. Više.

• Novi Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu, koji će uskoro u javnu raspravu, okarakterizirat će seksualno nasilje u ratu kao ratni zločin za koji nema zastare, istaknuto je na promociji zbornika o pristupanju žena pravosuđu, održanoj u Hrvatskom saboru. Više.

• Prijedlog izmjena Zakona o sustavu državne uprave može, ali i ne mora biti najava teritorijalnog preustroja, rekao je ministar uprave Arsen Bauk, predstavljajući saborskim zastupnicima zakonski tekst na temelju kojega bi Hrvatska ubuduće umjesto 20 trebala imati pet ureda državne uprave. Više.

 
Novosti iz zakonodavstva

• Na temelju Zakona o sudovima donesen je Pravilnik o naknadama za dežurstva sudaca, državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika. Pravilnik stupa na snagu 8. ožujka 2014.

Pravilnik o načinu osiguranja vojnih lokacija i građevina posebno važnih za obranu donesen je na temelju Zakona o obrani. Pravilnik stupa na snagu 7. ožujka 2014.

Pravilnikom o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku protjerivanja i povratka stranaca uređuje se postupak ostvarivanja i isplate troškova besplatne pravne pomoći za strance koji nezakonito borave i strance na kratkotrajnom boravku u postupku protjerivanja i povratka, tarifi pruženih usluga pravne pomoći te načinu utvrđivanja dostatnih novčanih sredstava. Pravilnik stupa na snagu 7. ožujka 2014.

• Na temelju Zakona o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje donesen je Pravilnik o obrazovanju maloljetnika za vrijeme izvršavanja sankcija. Pravilnik stupa na snagu 7. ožujka 2014.

Statutom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje uređuje se naziv, sjedište i pečat Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, pravni položaj, zastupanje i predstavljanje, djelatnost Zavoda, ustrojstvo Zavoda i naziv, sjedište i poslovi njegovih ustrojstvenih jedinica, tijela Zavoda i djelokrug njihova rada, imovina Zavoda, financiranje i financijsko poslovanje Zavoda, opći akti Zavoda, javnost rada, tajnost podataka te druga pitanja značajna za obavljanje djelatnosti i poslovanje Zavoda. Statut je stupio na snagu 28. veljače 2014.

Pravilnikom o višestrukoj sukladnosti propisuju se zahtjevi i uvjeti višestruke sukladnosti u poljoprivrednoj proizvodnji, obveznici ispunjavanja višestruke sukladnosti, kontrola višestruke sukladnosti, način umanjenja prava za neizvršavanje obveza i rokovi u kojima ispunjavanje višestruke sukladnosti postaje obveza u ostvarivanju prava na izravna plaćanja, IAKS mjere ruralnog razvoja, plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima i tržišne potpore vezano uz površinu. Pravilnik je stupio na snagu 27. veljače 2014.

 
Aktualno iz rubrike v središtu

Uvjeti privremenog i povremenog prekograničnog pružanja usluga na jedinstvenom europskom tržištu - ulaskom Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije došlo je do značajnijih promjena glede uvjeta pod kojima svi poslovni subjekti iz Republike Hrvatske, odnosno fizičke i pravne osobe mogu privremeno i povremeno pružati usluge na jedinstvenom europskom tržištu bez obveze da se poslovno nastane u toj državi. Republika Hrvatska kao članica Europske unije ostvarila je mogućnost slobodnog pristupa tržištu od 500 milijuna potrošača.

Novosti u Zakonu o trgovini - novelom Zakona o trgovini želi se olakšati i pojednostaviti poslovanje u obavljanju djelatnosti trgovine, spriječiti nelojalnu tržišnu utakmicu, ukinuti administrativne prepreke te urediti postojeće oblike trgovine u skladu s pravilima koja vrijede na jedinstvenom tržištu Europske unije.

 
Iz EU sadržaja

• Na pitanje imaju li direktive horizontalni izravni učinak, Europski sud dao je odgovor u predmetu C-91/92 Paola Faccini Dori v. Recreb Srl. Naime, Sud u navedenom slučaju potvrđuje da direktive nemaju horizontalni učinak kada se radi o odnosima između dvije fizičke ili pravne osobe. Dakle, fizičke osobe ne mogu izvoditi prava u odnosu na druge fizičke ili pravne osobe iz direktiva. Prilikom primjene nacionalnog zakona, bez obzira na to je li donesen prije ili poslije predmetne direktive, nacionalni sud je, doduše, dužan interpretirati ga što je više moguće u svjetlu teksta i svrhe direktive.

Parlamenti trebaju aktivnije sudjelovati u zakonodavnom postupku EU - nacionalni parlamenti trebaju aktivnije sudjelovati u zakonodavnom postupku Europske unije, rekao je predsjednik Sabora Josip Leko u petak na tematskoj sjednici Odbora za europske poslove posvećenoj načelu supsidijarnosti u zakonodavnom postupku EU-a.

 
Izbor iz sudske prakse

Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira - okolnost javnog mjesta kao obilježje djela prekršaja - garaža stambene zgrade po kategorizaciji javnih mjesta, spada u tzv. fiktivna javna mjesta, tj. ona mjesta koja po svojoj namjeri nisu javna mjesta, ali pod određenim uvjetima to mogu biti, pa je potrebno utvrditi je li se radnja prekršaja reflektirala na javnom mjestu - Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, broj odluke Jž-2806/2011 od 30. listopada 2013.

Prijedlog za ovrhu na temelju ovršne isprave - sud će odbaciti kao nedopušten prijedlog za ovrhu na temelju ovršne isprave ako izreka prijedloga za ovrhu sadrži nalog ovršeniku da namiri tražbinu ovrhovoditelja u roku od 8 dana - Županijski sud u Varaždinu, broj odluke Gž-2305/13-2 od 29. siječnja 2014.

 
Aktualni članci

Utjecaj oblika teritorija i granica na geopolitičke značajke Republike Hrvatske - Hrvatska ima vrlo povoljan položaj u Europi, gdje ima potencijala za razvoj uspješnog gospodarstva te postajanje napredne i prosperitetne zemlje, što trenutno u većini pogleda nije. Problem je uglavnom vezan uz strukturne probleme hrvatskog gospodarstva, koje niti jedna vlada dosad nije uspjela riješiti.

Privremeni pročelnik u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave – nedostatak zakonske regulative ovoga instituta i odsustvo pravodobnog reagiranja nadležnih u postupku nadzora zakonitosti akata u jedinicama gdje je to opravdano, dovodi do pravne nesigurnosti i neizvjesnosti, različitog i proizvoljnog postupanja nekih jedinica, a bivšim pročelnicima i nekim službenicima preostaje dugotrajna pravna borba za zaštitu svojih prava. Autorica u članku navodi neke mogućnosti i razmišljanja na navedenu temu.

 
Aktualni podaci

Donosimo prikaz zakona koji su stupili na snagu tijekom proteklog mjeseca.

Naziv zakona

Napomena

Datum stupanja na snagu

Zakon o inspekcijama u gospodarstvu

novi zakon

6.2.2014.

Zakon o strateškim robnim zalihama

izmjena

6.2.2014.

Zakon o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište

izmjena

6.2.2014.

Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja

izmjena

6.2.2014.

Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla

izmjena

6.2.2014.

Zakon o duhanu

izmjena

6.2.2014.

Zakon o stočarstvu

izmjena

6.2.2014.

Zakon o slatkovodnom ribarstvu

izmjena

6.2.2014.

Zakon o lovstvu

izmjena

6.2.2014.

Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu

izmjena

6.2.2014.

Zakon o vodama

izmjena

6.2.2014.

Zakon o informiranju potrošača o hrani

izmjena

6.2.2014.

Zakon o tržištu toplinske energije

izmjena

6.2.2014.

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti

izmjena

6.2.2014.

Zakon o hrani

izmjena

6.2.2014.

Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda

izmjena

6.2.2014.

Zakon o posredovanju u prometu nekretnina

izmjene

6.2.2014.

Zakon o vinu

izmjene

6.2.2014.

Zakon o energiji

izmjene

6.2.2014.

Zakon o općoj sigurnosti proizvoda

izmjene

6.2.2014.

Zakon o biogorivima za prijevoz

izmjene

6.2.2014.

Zakon o rudarstvu

izmjene

6.2.2014.

Zakon o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

izmjene

6.2.2014.

Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja

izmjene

6.2.2014.

Zakon o morskom ribarstvu

izmjene

6.2.2014.

Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

izmjene

6.2.2014.

Zakon o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja

izmjene

6.2.2014.

Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu

izmjene i dopuna

6.2.2014.

Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike

novi zakon

13.2.2014.

Zakon o održivoj uporabi pesticida

novi zakon

13.2.2014.

Zakon o turističkoj inspekciji

novi zakon

13.2.2014.

Zakon o tržištu plina

izmjene i dopune

13.2.2014.

Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima

novi zakon

20.2.2014.

Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata

novi zakon

20.2.2014.

Zakon o Inspektoratu rada

novi zakon

20.2.2014.

Zakon o obveznim mirovinskim fondovima

novi zakon

20.2.2014.

Zakon o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika i drugih nepokretnih kulturnih dobara u okolici Dubrovnika

izmjene

20.2.2014.

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

izmjene i dopune

20.2.2014.

Zakon o kazalištima

izmjene

26.2.2014.

Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima

novi zakon

27.2.2014.

Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta

novi zakon

27.2.2014.

Zakon o žičarama za prijevoz osoba

izmjene i dopune

27.2.2014.

 
Najava događanja

IUS-INFO Praktikum - Primjena novele Zakona o parničnom postupku iz 2013. godine - aktualna pitanja i dvojbe

Zakon o parničnom postupku koji uređuje postupanje suda i stranaka u parničnim, ali i drugim građanskim postupcima, do sada je mijenjan i dopunjavan 24 puta. Primjena tih izmjena dovodila je sudionike postupka pred nove dileme na koje su praksa i teorija dugo tražile prave odgovore.

Novela Zakona o parničnom postupku iz 2013. (NN br. 25/13), u arhitekturu parničnog postupka, unosi brojne novine koje parnični postupak do tada nije poznavao. Sve to, a osobito struktura postupka, stroža pravila o upravljanju postupkom, ukidanje nekih instituta, pravne posljedice zaključenja prethodnog postupka, pravila o jednom ukidanju prvostupanjske presude, dostavi i uručenju presude, postupanju u sporovima male vrijednosti, pred praktičare postavljaju nove dvojbe i izazove.

Na ovom pravnom praktikumu, nakon godine dana primjene novele, pokušat će se dati odgovori na aktualna pitanja, iznijet će se mišljenja voditelja praktikuma o primjeni i tumačenju novih instituta parničnog postupka te osobito spornih novela, a posebno će se dati pregled svih novina koje donosi posljednja novela kao i njihov utjecaj na cjelokupan parnični postupak.

Sve najave seminara i savjetovanja pogledajte na portalu IUS-INFO.

 
 

© 2009-2014 IUS SOFTWARE d.o.o. Sva prava zadržana

Odjavu za primanje glasnika IUS NEWS možete obaviti klikom ovdje(link).