IUS-INFO CRO
Pretplati se na IUS-INFO Isprobaj uslugu IUS-INFO Pošalji prijatelju


Glasnik IUS NEWS           Datum: 21 veljače 2013 Broj 8/2013

• Propisi
• Sudska praksa
• Članci


• IUS-INFO


•  Arhiva sentenci
•  Sentence Europskog suda
•  Odluke Upravnih sudova RH
•  Mišljenja i tumačenja


• Izračun plaća
• Izračun autorskog honorara
• Izračun ugovora o djelu
• Izračun poreza i prireza kod iznajmljivanja stana


• Prijava
• Odjava  
Aktualno

Za Vas izdvajamo najvažnije pravne novosti.

• Zastupnici Hrvatskog sabora s radom nastavljaju raspravom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti životinja s Konačnim prijedlogom zakona kojim se usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije. Više.

• U saborskoj raspravi po klubovima o Konačnom prijedlogu izmjena Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja, kojim Vlada namjerava zakonske odredbe prilagoditi zahtjevima poduzetnika, saborski zastupnici su suglasni kako je riječ o uvodu u raspravu o zakonu o strateškim investicijama, a oporba ocjenjuje da Vlada vodi zemlju u krivom smjeru pogrešnom ekonomskom politikom. Više.

• Ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić najavio je da će Vlada uskoro uredbom smanjiti koeficijente zaposlenih u javnim i državnim službama za 3 posto kako bi se na masi plaća, s ranijim uštedama, ukupno uštedjelo 1,76 milijardi kuna. Više.

• HDZ se u Saboru usprotivio donošenju Zakona o tržištu plina kako ga sukladno europskim propisima predlaže Vlada, zamjerajući mu ograničavanje slobode tržišnog natjecanja i nova opterećenja za građane. Više.

• Hrvatska udruga javnih ovršitelja ocijenila je da je izravnom naplatom putem Fine povećana pravna nesigurnost dužnika jer se, tvrdi, u mnogim slučajevima provodi naplata već plaćenih dugova te ovrhe na primanjima koja su od nje zakonom izuzeta, to jest na socijalnim naknadama i izuzetim dijelovima plaća i mirovina. Više.

• Ministar financija Slavko Linić izjavio je kako u Ministarstvu financija smatraju da je Zakon o privatizaciji INA-Industrija nafte d.d. u skladu s pravilima EU i pravilima o tržišnoj utakmici te kako ga nije potrebno bitno mijenjati. Više.

• Hrvatski sabor donio je i s europskom pravnom stečevinom uskladio novi Zakon o pravu na pristup informacijama, koji predviđa uspostavu povjerenika za informiranje kao neovisnog tijela. Više.

• Klubovi manjih stranaka u Hrvatskom saboru usprotivili su se zakonskoj obvezi stranaka da na lokalnim izborima na svim razinama otvore poseban račun za svaku listu i kandidata, ocijenivši kako će to zakomplicirati izborni proces, a prijedlog pozdravljaju SDP i HDZ, koji drže da će izmjene Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, financiranje stranaka učiniti transparentnijim. Više.

 
Novosti iz zakonodavstva

• Novi Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave uređuje nadležnost Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i druga pitanja vezana za rad Državne komisije. Zakon stupa na snagu 23. veljače 2013.

• Radi zaštite života i zdravlja ljudi te zaštite okoliša od štetnog djelovanja kemikalija Zakonom o kemikalijama propisuju se uvjeti koje moraju ispunjavati pravne i fizičke osobe za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija te uvjeti za obavljanje uslužnih ili posredničkih poslova, pri kojima ne dolaze u neposredan doticaj s kemikalijama. Zakon stupa na snagu pristupom RH u EU.

Zakonom o provedbi Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. godine o kozmetičkim proizvodima (preinačena verzija) utvrđuje se nadležno tijelo i zadaće nadležnoga tijela za provedbu Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. godine o kozmetičkim proizvodima (preinačena verzija) (SL L 342, od 22. 12. 2009.). Zakon stupa na snagu 11. srpnja 2013.

• Novi Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. godine o novoj hrani i sastojcima nove hrane utvrđuje nadležno tijelo i zadaće nadležnoga tijela za provedbu Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. o novoj hrani i sastojcima nove hrane (SL L 43, 14. 2. 1997.). Zakon stupa na snagu pristupom RH u EU.

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) br. 1830/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/18/EZ stupa na snagu pristupom RH u EU.

• Dopunjen je Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalije. Dopune stupaju na snagu pristupom RH u EU.

• Dopunom Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006 propisuje se da ministar donosi pravilnike, naredbe i naputke za provedbu pravno obvezujućih akata Europske unije donesenih na temelju Uredbe 1272/2008/EZ. Dopuna stupa na snagu pristupom RH u EU.

• Novi Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2013. godinu stupio je na snagu 8. veljače 2013.

 
Aktualno iz rubrike v središtu

Još o javnim ovršiteljima povodom odluke Ustavnog suda RH - stručna i druga javnost u Republici Hrvatskoj već dugo ima prigodu baviti se čudnim postupcima mjerodavnih vlasti na planu ovrhe. Iako bi se lako moglo polemizirati i sa samim Ovršnim zakonom i brojnim njegovim rješenjima, predmet ovog teksta su javni ovršitelji u svjetlu nedavne odluke Ustavnog suda RH.

Zadužnica - Pojam i učinci zadužnice određeni su Ovršnim zakonom u člancima 214.-218. Pod zadužnicom mislimo na privatnu ispravu potvrđenu od strane javnog bilježnika, u kojoj dužnik daje svoju suglasnost da se radi naplate tražbine određenog vjerovnika zapljene njegovi svi ili samo određeni računi koje ima kod pravnih osoba koje obavljaju poslove platnog prometa te da se sredstva s tih računa, u skladu s izjavom dužnika, isplate izravno vjerovniku.

 
Izbor iz sudske prakse

Upis u posjedovni list - u postupku treba svim dokaznim sredstvima, pa i uviđajem na licu mjesta, utvrditi stvarnu površinu parcele - Visoki upravni sud Republike Hrvatske, broj odluke Us-11200/2009-4 od 29. veljače 2012.

Izvanredni otkaz ugovora o radu - poslodavac ima pravo izvanredno otkazati ugovor o radu radniku kod kojeg je izmjerena vrijednost alkohola u organizmu u iznosu od 1,19 promila, što upućuje na činjenicu da je radnik konzumirao alkohol i prije i tijekom radnog vremena, a priroda poslova koje radnik obavlja i način njihova izvršavanja nespojiva je s njegovom alkoholiziranošću - Vrhovni sud Republike Hrvatske, broj odluke Revr 1741/12-2 od 13. studenoga 2012.

 
Aktualni članci

Parnični postupak iz perspektive procesa pozitivne povratne sprege - spoznaje o procesima pozitivne povratne sprege, koji se od sredine 20. stoljeća istražuju u okviru nove znanstvene discipline - kibernetike, do sada su našle široku primjenu unutar prirodnih, tehničkih i društvenih znanosti. Je li moguća njihova primjena i na području pravne znanosti i prakse i s kakvim poukama, pitanje je kojim se autor bavi u ovom članku, s posebnim osvrtom na parnični postupak i na zahtjeve učinkovitosti i pravičnosti kojima on mora udovoljavati.

Obvezni podaci na internetskim stranicama i elektroničkoj pošti trgovačkog društva - u nekim djelatnostima, kao što je internetska trgovina, internetske stranice su primarni način na koji se trgovačko društvo predstavlja potencijalnom kupcu i poslovnom partneru. Stoga nije neobično da su Zakon o trgovačkim društvima i Zakon o elektroničkoj trgovini propisali obvezu objave određenih podataka na internetskim stranicama društva.

 
Najava događanja

Radno pravo u praksi - sporovi između radnika i poslodavca u ostvarivanju prava i obveza iz radnog odnosa vrlo su složeni. Oni zahtijevaju, osim poznavanja radnopravnih propisa, i praćenje aktualne sudske prakse. Cilj ovog seminara je uputiti na te propise i sudsku praksu te na rješavanje pitanja koja nastaju u njihovoj primjeni kod zaštite individualnih i kolektivnih prava u radnim odnosima.

Sve najave seminara i savjetovanja pogledajte na portalu IUS-INFO.

 
 

© 2009-2013 IUS SOFTWARE d.o.o. Sva prava zadržana

Odjavu za primanje glasnika IUS NEWS možete obaviti klikom ovdje(link).